Vrij Bewustzijn

CHINESE ASTROLOGIE/CHINESE ASTROLOGY
2018, HET JAAR VAN DE HOND/ 2018 THE YEAR OF THE DOG
(zie bij inhoudsopgave A-Z, onder Astrologie)
(see contents A-Z under Astrology)

EEN NIEUWJAARS VERHAAL NIEUWE STIJL
HET ZAAD EN DE WITTE VOGEL

Daar was ik, knus in de vrucht, hangend aan een van mijn moeders takken, toen voordat ik het wist, vloog een mooie witte vogel langs, pikte mij op, slikte mij door en vloog met me naar weet ik veel waar. Het enige wat ik zeggen kan is dat het binnenin de vogel donker was en ik heel warm werd. Ik weet niet hoe lang ik daar was, maar voor mijn gevoel werd ik ineens heel snel plompverloren uit zijn lichaam geperst en kwam ik op een stukje aarde terecht. En daar bleef ik, wachtend totdat er iets zou gebeuren. Ik hoopte op regen, en na een paar dagen was het er! Nu kon ik aan het werk. Ik begon te groeien en groeien. De Aarde gaf me eten, de zon licht en warmte, de wind werkte verkoelend en de regen liet me drinken. Alles was perfect. Er was alleen een ding dat ik vreemd vond. Toen ik een keer om me heen keek, was ik verbaasd te zien dat ik de enige boom was in de omgeving. Ik bleef groeien, en elk jaar kon ik voelen dat er veranderingen aan de gang waren in mijn lichaam. Op een dag voelde ik een grote! Mijn takken droegen fruit! Ik was een mooie sterke boom geworden….. en ik was niet meer alleen. Plotseling landde een witte duif op een van mijn takken en begon mijn fruit op te eten. In de komende dagen vloog hij af en aan totdat bijna alles op was. ‘Wat ben je aan het doen?’ vroeg ik hem. ‘Ik verspreid jouw zaden over dit lege veld. Jij bent niet zomaar een boom, je bent speciaal, heel speciaal. Jouw zaden zijn jouw kinderen en ze zullen allemaal tot prachtige bomen uitgroeien, en heilige vruchten dragen, net zoals jij dat doet. Vanuit jouw lichaam wordt een heel nieuw bos geboren, dat zich over de hele wereld zich zal verspreiden.’ En zo is het gebeurd. In de komende jaren groeiden en bloeiden steeds meer en meer bomen, en steeds meer witte duiven kwamen op bezoek om de zaden te verspreiden over de vruchtbare grond. Mensen begonnen met elkaar te praten over deze grote gebeurtenis. Zoiets hadden ze nog nooit gezien! Zoveel bomen, zo veel witte duiven. Iedereen begon te voelen dat er een nieuwe energie aanwezig was. Het bos verspreide zijn magie en werd een plaats van liefde. Een plek waar je vrede in jezelf kon vinden. En net als de duif voorspeld had, ging deze boodschap verder en verder de wereld over.
21b21b

Ze gaven het bos een naam, ‘Het Bos van de Vrede’ en onze boom, die de moeder en vader van deze verbazingwekkende gebeurtenis was, stond trots tussen al zijn kinderen! Zij wist waarom het al de jaren alleen had gestaan. Hij wist, dat met de hulp van de witte duif zijn zaad vrede had gebracht in deze wereld.
21d
Mensen gaven onze boom een naam. Ze noemden haar Olijf, en met de Witte Duif vormden ze het Symbool voor Vrede.

Van hen naar ons: Een Gelukkig en Vreedzaam Nieuwjaar!

 

A NEW YEARS STORY NEW STYLE
THE SEED AND THE WHITE BIRD

There I was, inside the fruit, hanging on one of my mother’s branches, when, before I knew it, a beautiful white bird popped me into his mouth, swallowed me up, and flew me to who knows where! All I can say is that it was very dark inside and I became very warm. I don’t know how long I was there, but it seemed to be no time before I was unceremoniously transported out of his body landing on a piece of soil. And there I stayed, waiting for something to happen. I was hoping for rain, and after some days it did! Now I could get to work. I started growing, and growing. The soil fed me, the sun gave me warmth and energy, the wind cooled me down and the rain quenched my thirst. It was just perfect. Only one thing felt strange. When I looked around I was astonished to see that I was the only little tree standing in the surroundings. I continued to grow, and each year  felt changes happening in my body. One day I felt a huge one. My branches were carrying fruit! I’d grown up into a strong beautiful tree! Suddenly I wasn’t alone anymore. A white dove landen on one of my branches and started popping my fruit into his mouth. In the coming days he flew off and on until most of it had disappeared. “What are you doing”? I asked him. “I’m spreading your seeds all over this empty field. You’re not just any old tree you know, you’re special, very special. Your seeds are your children and they’ll all grow into beautiful trees, bearing sacred fruit, just like you do. From your body a whole new forest is being born and will spread all over the world”. And so it happened. In the years to come more and more trees grew and flourished and more and more white doves visited them, spreading the seeds over the fertile soil. People started to talk of this great happening. They’d never seen the likes of it before. So many trees, so many white doves. Everyone started to feel a new energy. The forest was spreading its magic and became a place of love. A place where you could go and find peace in yourself. And just like the dove said, it spread further and further into the world.
21b21b

They gave the forest a name, “The Forest of Peace” and our tree, who was the mother and father of this amazing happening, stood proudly between all of its children! It knew why it had spent all those years alone in the field. It knew that, with the help of the white dove, it was its seed that brought Peace in this World.

21d

People gave our tree a name. They called it Olive and with the White Dove it became the symbol for Peace.

From them to us: A Happy and Peaceful New Year!

NIEUW/NEW: QUOTE VAN DE DAG/ QUOTE OF THE DAY (klik hier/click here)

NIEUW/NEW: Een aantal nieuwe foto’s met orb’s in de orbsgalerie /
New orb photo’s in the orb’s galery


De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /
The website is undergoing a gradual reorganization !


NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
The Power of the Universe is in You and it’s now time to make use of it !
English version (read more)

TWELVE CHARACTERISTICS OF THE NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
Each month we’ll choose one characteristic
and use it in a metaphor or example.

Up till now we have discussed 5 of 12 characteristics
(Read more)

HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS (lees verder)
DE KRACHT VAN HET UNIVERSUM ZIT IN JOU!
Het is nu tijd om hier gebruik van te maken! (lees verder) 

TWAALF EIGENSCHAPPEN VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS
Elke maand wordt er een eigenschap besproken.
Er zijn nu 5 eigenschappen aan de beurt geweest.
(lees verder)


December 2017
07 van 12 (NIEUWSGIERIG NAAR HET ONBEKENDE)

29102017 HET BEGIN BASISHOROSCOOP2018NIEUWSGIERIGDeze maand schrijf ik over ‘Nieuwsgierig naar het onbekende’.

Waarom is nieuwsgierigheid belangrijker dan passie? Als je jonge mensen vraagt, ‘Wat is je passie?’, hoeveel zullen er een antwoord kunnen geven? Misschien een paar? De meesten zullen het niet kunnen vertellen, en om iets te verzinnen vanuit je verstand heeft geen zin. Nee, passie komt pas na nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid komt vanuit een vrije geest. Een passie groeit omdat er iets is, dat plotseling je aandacht trekt, of iets dat je interesseert en je wilt er graag meer over weten. En wanneer je er meer over weet brengt je nieuwsgierigheid je vaak naar nieuwe ontdekkingen, die je in een heel andere wereld brengen dan jij je ooit had kunnen bedenken! Waarom? CURIOSITYNieuwsgierigheid heeft niets met verstand te maken en staat open voor nieuwe mogelijkheden. Wanneer de nieuwsgierigheid blijvend is en verder en verder gaat, weet je dat je dan pas met een passie te maken hebt. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die plotseling een ingeving kregen om iets te gaan doen of uit te gaan vinden dat helemaal niet in de wereld van het verstand paste. Ze werden voor gek uitgemaakt, maar ze hadden de drive om hun idee verder te brengen naar iets dat tastbaar was, en of het iets was dat alleen henzelf plezier gaf, of aan een heleboel mensen, maakte niet uit. Nieuwsgierigheid is niet een doel, maar de manier van leven.

Untitled-2Naar de EERDER besproken EIGENSCHAPPEN van het NIEUWE BEWUSTZIJN van de MENS


TERUG NAAR ONZE OORSPRONKELIJKE WIJSHEID ! /
BACK TO OUR ROOTS (ANCIENT WISDOM) !

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is een gigantische spirituele bibliotheek. De Boeddhisten beschouwen Kailash als de spil van het bestaan. In het hele gebied, van landen in het Verre Oosten tot aan het Indiase subcontinent, tot landen in Centraal Azië, en zelfs in plekken zover als het Midden Oosten, is Kailash eeuwenlang gezien als een zeer heilige plek.

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is a tremendous spiritual library. The Buddhists consider Kailash as the axis of the existence. In the whole area from the Far-east Asian countries to the Indian sub-continent to the Central-Asian countries, and even in spaces as far as the Middle East, Kailash has been held as a very sacred space for centuries.

MOUNTKAILASH

 SPREUKEN VAN DE DAG VAN DE AFGELOPEN WEEK /
QUOTES OF THE DAY FROM THE PAST WEEK
KLIK/CLICK HIER/HERE

20a20bBESTE VRIENDEN,
OMDAT WE DE KOMENDE TIJD DRUK BEZIG ZULLEN ZIJN MET HET REORGANISEREN VAN ONZE WEBSITE, ZULLEN WE VOORLOPIG 1 X PER WEEK TEKSTEN OP FACEBOOK EN ONZE WEBSITE ZETTEN I.P.V. IEDERE DAG!

VRIENDELIJKE GROET HENK & BRENDA.
692
DEAR FRIENDS,
WE ‘LL BE BUSY REORGANIZING OUR WEBSITE,
SO FOR THE TIME BEING WE ‘LL BE POSTING OUR TEXTS
ONCE A WEEK INSTEAD OF EVERY DAY !
GREETINGS HENK & BRENDA.
691
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197