Vrij Bewustzijn

De Praktische Oude Ziel/The Practical Old Soul
Een oude Ziel is iemand, die heel vaak op Aarde geleefd heeft/
An Old Soul is someone who has lived many times on Earth

Praat met je lichaamscellen / Talk to your body cells
Het is helemaal niet nodig om steeds ouder te worden!
Een nieuwe energie van dezemtijd is gearriveerd en zal ons in staat stellen om betrokken te zijn met onze verjonging.
Wij hebben geleerd dat we dat doen door allerlei crèmes op ons lichaam
te brengen en vitamines in te nemen in de hoop dat het helpt. Die tijd is voorbij. Wat ons lichaam nodig heeft, is onze persoonlijke communicatie.  De tijd is nu aangebroken om het niet meer van buitenaf te doen, maar van binnenuit.  Dit heet “praten met je lichaamscellen”.  Geef ze iedere dag instructies over wat jouw wensen zijn betreft je gezondheid, vitaliteit, verjonging en tijdloosheid…… en geloof wat je zegt! De cellen hebben alles door.
Tot nu toe hebben wij geleerd om onze lichaamscellen en organen te negeren.
Nu maken we dagelijks contact met ze. Ze luisteren naar onze gedachten en alles wat wij zeggen. Hardop zeggen werkt het beste. Verwacht niet
(de mens is ongeduldig) dat jouw wensen binnen 5 minuten zullen worden verhoord, maar zet door.  Na een aantal maanden zal je positieve ervaringen hebben. Jouw intuïtieve gevoelens voor wat goed voor je is zullen steeds meer groeien.

Talk to your body cells
It’s not necessary to grow old! A new age energy has arrived and will
help us to empower ourselves to be involved in our own personal rejuvination.

We have learnt to do this through using creams and swallowing
vitamines and minerals, hoping that they’ll do the trick!
Times have changed. What our body cells need is personal communication
from you to them. It’s now time to go inside instead of doing everything
from the outside. This is called “talking to your body cells”. Give them
instructions everyday about what you wish to achieve for your health, vitality, rejuvination and agelessness……and believe what you say!
Your body cells are on to everything.
Up until now we’ve learnt to ignore the body cells. We now make contact with them everyday. They listen to our thoughts and all that we say. Saying everything out loud is the best way to do it. Don’t expect (humans are impatient) that you’ll feel more intuitive in the next few days, but stick
with it. After some months you’ll have positive experiences. Your intuitive  feelings for what’s good for you shall continue to grow.

Het innerlijke kind
We zijn allemaal een klein kind geweest. Kan je herinneren hoe je toen was, zonder je verstand, regels en verantwoordelijkheden?
Tijd om te spelen, creatief te zijn en te kunnen lachen?
In deze video vertelt Jacqueline Emerson haar verhaal.

The inner child
We’ve all experienced being a small child. Can you remember
how it was, not using your mind, without all the rules and
responsibilities? Having time to play, create and laugh?
In this video Jacqueline Emerson tells her story.

Eer onze voorouders / Honoring our Ancestors

Deze video helpt ons in deze Westerse wereld herinneren hoe belangrijk onze voorouders zijn en dat de tijd nu aangebroken is om ze weer in ere te herstellen. Tijd om hun wijsheid weer op te zoeken, een wijsheid die een deel van ons is.
Op het moment dat je verbindig met ze maakt heb je de beschikking over hun wijsheid die jij op ieder moment van de dag kan gebruiken.
Zonder onze ouders, grootouders, overgrootouders………….
zouden wij nu niet
op Aarde zijn.  Ze bestaan nog steeds.
Ze zijn nu om ons heen en willen ons graag
helpen met hun liefde en wijsheid.  Wanneer wij contact met ze maken zijn ze zo dankbaar,
dat we ze niet vergeten zijn.
Dankbaar dat we beseffen dat
we familie zijn.
Wij staan er niet alleen voor.

This video helps us in the West to remember how important our Ancestors are, and that the time has come to honour them.
It’s time to rediscover their wisdom, a wisdom that’s a part of us.

At the moment you make contact you have access to their wisdom and
can use it at any moment
of the day.

Without our parents, grandparents, great grandparents …………..
we wouldn’t be on this Earth now.
They still exist.
They’re all around us and want to lovingly help us with their wisdom.
They are so
thankful when we contact them and
thank us for not forgetting who they are.
Thankful that we
realise that we’re family.
We’re not alone
.

;

Deze week/This week: Land en Leven/Land and Life
Spreker/Speaker: Nixiwaka Yawanawá
Survival Organisation
Global Movement for Tribal Peoples Rights

EDUCATIE/EDUCATION

KEN ROBINSON

dutch:
Het Educatiesysteem is het spoor bijster. Het is inderdaad tijd om een
Revolutie in het Onderwijs teweeg te brengen.
Hieronder laten we twee video’s van Sir Ken Robinson zien.
Ze zijn een inspiratie voor leerkrachten en ouders.

Hij zet zich jarenlang in voor een onderwijssysteem dat de
creativiteit van ieder kind koestert in plaats van ondermijnt.
Dat er condities moet worden geschapen waarin de natuurlijke talenten van
kinderen kunnen opbloeien.

De eerste video gaat over: Scholen doden creativiteit.
De tweede video gaat over: Een revolutie in educatie

english:
The Education System has completely lost track of what education stands for.
It’s really time to cause a revolution in our Educational Systems.
Here are two videos of Sir Ken Robinson. They are an inspiration for teachers
and parents.

For many years he’s been committed to an Education System that cherishes
the creativity of every child, instead of undermining it. To create conditions in
which the natural talents of children can flourish.

The first video is: Do schools kill creativity?
The second one: Bring on the Learning Revolution.

Nederlands ondertiteld

EVERYDAY= WORLD ENVIRONMENT DAY 2018.

Sudarsan Pattanaik

MOTHERS DAY, 365 days a year! MOEDERDAG, 365 dagen per jaar!

Here’s a video from Sadhguru telling us why Mothers are so precious.
Hier is een video van Sadhguru die ons laat weten waarom Moeders zo kostbaar zijn..

Bijzondere dingen gebeuren/Amazing things happen.

Een video over autisme en hoe bijzonder het is. We zijn het allemaal een beetje! Een goede reden om hier naar te kijken.

A video about autism and how amazing it is. We are all a little autistic. A good reason to watch this video!


De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !


NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
The Power of the Universe is in You and it’s now time to make use of it !
English version (read more)

TWELVE CHARACTERISTICS OF THE NEW HUMAN CONSCIOUSNESS
Each month we’ll choose one characteristic
and use it in a metaphor or example.

Up till now we have discussed 5 of 12 characteristics
(Read more)

HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS (lees verder)
DE KRACHT VAN HET UNIVERSUM ZIT IN JOU!
Het is nu tijd om hier gebruik van te maken! (lees verder) 

TWAALF EIGENSCHAPPEN VAN HET NIEUWE BEWUSTZIJN VAN DE MENS
Elke maand wordt er een eigenschap besproken.
Er zijn nu 5 eigenschappen aan de beurt geweest.
(lees verder)


December 2017
07 van 12 (NIEUWSGIERIG NAAR HET ONBEKENDE)

29102017 HET BEGIN BASISHOROSCOOP2018NIEUWSGIERIGDeze maand schrijf ik over ‘Nieuwsgierig naar het onbekende’.

Waarom is nieuwsgierigheid belangrijker dan passie? Als je jonge mensen vraagt, ‘Wat is je passie?’, hoeveel zullen er een antwoord kunnen geven? Misschien een paar? De meesten zullen het niet kunnen vertellen, en om iets te verzinnen vanuit je verstand heeft geen zin. Nee, passie komt pas na nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid komt vanuit een vrije geest. Een passie groeit omdat er iets is, dat plotseling je aandacht trekt, of iets dat je interesseert en je wilt er graag meer over weten. En wanneer je er meer over weet brengt je nieuwsgierigheid je vaak naar nieuwe ontdekkingen, die je in een heel andere wereld brengen dan jij je ooit had kunnen bedenken! Waarom? CURIOSITYNieuwsgierigheid heeft niets met verstand te maken en staat open voor nieuwe mogelijkheden. Wanneer de nieuwsgierigheid blijvend is en verder en verder gaat, weet je dat je dan pas met een passie te maken hebt. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die plotseling een ingeving kregen om iets te gaan doen of uit te gaan vinden dat helemaal niet in de wereld van het verstand paste. Ze werden voor gek uitgemaakt, maar ze hadden de drive om hun idee verder te brengen naar iets dat tastbaar was, en of het iets was dat alleen henzelf plezier gaf, of aan een heleboel mensen, maakte niet uit. Nieuwsgierigheid is niet een doel, maar de manier van leven.

Untitled-2Naar de EERDER besproken EIGENSCHAPPEN van het NIEUWE BEWUSTZIJN van de MENS


TERUG NAAR ONZE OORSPRONKELIJKE WIJSHEID ! /
BACK TO OUR ROOTS (ANCIENT WISDOM) !

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is een gigantische spirituele bibliotheek. De Boeddhisten beschouwen Kailash als de spil van het bestaan. In het hele gebied, van landen in het Verre Oosten tot aan het Indiase subcontinent, tot landen in Centraal Azië, en zelfs in plekken zover als het Midden Oosten, is Kailash eeuwenlang gezien als een zeer heilige plek.

MOUNT KAILASH
Mount Kailash is a tremendous spiritual library. The Buddhists consider Kailash as the axis of the existence. In the whole area from the Far-east Asian countries to the Indian sub-continent to the Central-Asian countries, and even in spaces as far as the Middle East, Kailash has been held as a very sacred space for centuries.

MOUNTKAILASH

 SPREUKEN VAN DE DAG VAN DE AFGELOPEN WEEK /
QUOTES OF THE DAY FROM THE PAST WEEK
KLIK/CLICK HIER/HERE

20a20bBESTE VRIENDEN,
OMDAT WE DE KOMENDE TIJD DRUK BEZIG ZULLEN ZIJN MET HET REORGANISEREN VAN ONZE WEBSITE, ZULLEN WE VOORLOPIG 1 X PER WEEK TEKSTEN OP FACEBOOK EN ONZE WEBSITE ZETTEN I.P.V. IEDERE DAG!

VRIENDELIJKE GROET HENK & BRENDA.
692
DEAR FRIENDS,
WE ‘LL BE BUSY REORGANIZING OUR WEBSITE,
SO FOR THE TIME BEING WE ‘LL BE POSTING OUR TEXTS
ONCE A WEEK INSTEAD OF EVERY DAY !
GREETINGS HENK & BRENDA.
691
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197