Mijn lichaam riep: ‘Ik baal van het eten dat jij mij steeds wil laten verteren! / My body shouted out: ‘I’m fed up with the food you’re making me digest!’

Mijn lichaam riep: ‘Ik baal van het eten dat jij mij steeds wil laten verteren! Geef me iets dat nieuw en gezond is!’ Maar de woorden waren aan dovemansoren besteed. Zie je, het lichaam schreeuwt niet, zoals mensen dat doen. Het communiceert door onze gevoelens. Daarom had ik een tijdje nodig, voordat het tot me doordrong. Gelukkig heb ik vroeger ervaren wat er met me gebeurt, wanneer ik geen aandacht besteed aan mijn lichaam – Ik word ziek! Mijn lichaam gaat gewoon protesteren en zegt: ‘Als je niet de makkelijke weg kiest, dan maar de moeilijke krijgen!’ Dus, hier ben ik aan mijn eerste nieuwe en gezonde Vegan herfstontbijt! Hoe voelt het? Perfect! Ik voel me voldaan, terwijl er ook ruimte is voor meer. (Maar ik laat me er niet toe verleiden!)

My body shouted out: ‘I’m fed up with the food you’re making me digest!’ Give me something new and healthy.’ But the words fell on deaf ears. You see, the body doesn’t shout with words as humans do. It communicates through our feelings. So, it took me a while before the message sank in. Luckily, I’ve experienced what happens when I don’t pay attention to my body – I become sick! My body starts protesting. It says, ‘If you won’t do it the easy way, then you can have it the hard way!’ So, here I am, eating my first new and healthy autumn breakfast! How does it feel? Great! It fills, it’s got body, but leaves a feeling there’s room for more. (But I won’t let myself be tempted!)

Door / by ‘She Who Lives By The Beacon’

Mag De Wind Voor Altijd In Je Rug Zijn / May The Wind Be Always At Your Back

Mag de wind voor altijd in je rug zijn.
Je zachtjes naar voren blazend.
Mag zijn adem je omringen als een warme bries,
Die je longen vol laat lopen met nieuw leven.

May the wind be always at your back.
Gently blowing you forward.
May its breath surround you like a warm breeze,
Filling your lungs with new life.

Apache Poem
Door / by ‘She Who Lives By The Beacon’

Een Wind Van Vernieuwing / A Wind Of Change

Een Wind van Vernieuwing begon te waaien.
Bezig een nieuwe energie te zaaien. 
Het bracht ons hier, het bracht ons daar.
Het bleef overal waaien, ………… maar, 
Begrijpend dat wij niet meer wisten wat te doen,
De Wind pauzeerde heel even, en gaf ons deze aanwijzing: 
‘Neem afscheid van het oude en verwelkom het nieuwe!’

A New Wind started blowing.
We didn’t know where it would take us.
It took us here, it took us there,
It kept on blowing and took us everywhere.
Understanding that we didn’t know what to do,
The Wind paused for a moment, and gave us this clue:
‘Say goodbye to the old, and welcome the new!’

 Door / by ‘She Who Lives By The Beacon’

De spiertest-methode / Muscle test method

197OM EEN BEGIN TE MAKEN EEN RELATIE MET JE LICHAAM (JEZELF) OP TE BOUWEN IS HET HANDIG VEEL SIMPELE VRAGEN TE STELLEN WAAROP HET ANTWOORD ‘JA’ OF ‘NEE’ IS.

Ik ben zelf ooit begonnen vragen te stellen aan mijn lichaam of aan alle lichaamscellen tegelijk over wat gezond en wat ongezond is voor mij om te eten.
We kunnen natuurlijk ook over andere
onderwerpen vragen stellen en daar ook een antwoord op krijgen.

Ik gebruik ‘de spiertest’ methode. In de winkel als ik iets koop, of thuis als ik iets wil eten of drinken.
In het begin leek het alsof ik neurotisch bezig was, omdat ik over bijna alles wat ik ging eten of drinken, op wat voor tijdstip van de dag dan ook aan het testen was! Maar ik wist dat het nodig was om uiteindelijk een natuurlijke en intuïtieve communicatie met mijn lichaam op gang te krijgen.
Voor het gebruiken van de ‘Spiertest-methode’ was het mijn ‘IK’, die alles maar klakkeloos bepaalde, en nu doe ik het samen met mijn lichaam!

Misschien kennen jullie de ‘Spiertest-methode’ . Je staat rechtop met beide voeten iets uit elkaar. Je houdt een product/artikel dat je wilt kopen tegen je borst ter hoogte van je hart en vraagt of het gezond is voor je lichaamscellen. Je probeert onopvallend en ontspannen te blijven!
Als jouw lichaam naar voren gaat is het antwoord ‘ja’ en als het naar achteren gaat is het antwoord ‘nee’ .


Thuis gaat het wat makkelijker. Ik noem alleen de naam van een bepaald voedsel en stel de ‘ja’ of ‘nee’ vraag.

Ook dan ga ik naar voren of naar achteren.

HIER ZIJN EEN PAAR VOORBEELDVRAGEN:


Beste lichaamscellen,

is kaas gezond voor mij?
is koffie gezond voor mij?
zijn aardappels gezond voor mij? A. Één keer per week? B. Twee keer per week? etc.
is muesli met sojamelk gezond voor mij? A. Gewone melk gezond voor mij? B. Rijstemelk etc.
Ben ik allergisch voor suiker? A. Koffie?

EN ZO KAN JE EINDELOOS DOOR GAAN !! JE LICHAAMSCELLEN VINDEN HET PRACHTIG !………….  en na een tijdje hoef je alleen naar een artikel te kijken om het antwoord te weten!

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.

202To start a relationship with your body (and yourself!) it’s handy to ask it simple questions that give the answers ‘yes’ or ‘no’ .
I once started to ask my body and all my body cells to give me answers on what is healthy for me to eat and what not.
Of course, we can also ask questions on other subjects we find important.

I also use the ‘muscle testing method’ in shops when I’m buying things to eat or drink. At the beginning it seemed as if I was neurotic! I tested just about everything I was planning to eat at all times of the day! But I knew it was necessary to do so until the communication with my body cells became a part of me. Before I started doing this, it was my ‘I’ that automatically made all the decisions, and now I do it together with my body!
Maybe you know the ‘muscle test’?

You stand up straight with your feet slightly apart. You hold the product/article that you want to buy against your chest, near your heart, and ask ‘is this healthy for my body cells’? Of course you try to be relaxed and not too conspicuous! When your body leans forward the answer is ‘yes’ and when it goes backward the answer is ‘no’ .
When you’re at home it’s easier. You name what you’re wanting to eat and ask the ‘yes’ or ‘no’ question. I also ask if it’s healthy for me to eat it at this moment, because I found out that food that doesn’t suit me in the morning is sometimes alright in the afternoon or evening! Once more you’ll experience your body going forward or backwards.

HERE ARE A FEW EXAMPLES OF QUESTIONS YOU CAN ASK:


Dear body cells,

is cheese (at this moment) healthy for me?
is coffee healthy for me?
are potatoes healthy for me? A) Once a week? B) Twice a week? etc.
is musli with soya milk healthy for me? A) cow milk? B) rice milk? etc.
Am I allergic for sugar? A) For coffee?

AND YOU CAN GO ON ASKING QUESTIONS FOR EVER!!!! YOUR BODY CELLS LOVE IT!…………. and after a while you only have to look at something to know the answer!

Gallus vertelt haar verhaal / Gallus tells her story

164Een eerbetoon aan een prachtig dier, dat veel meer is dan een vriend voor de mens.

Ze noemen me Kip
Mijn echte naam is Gallus, de leraar van de vogels en het symbool van wijsheid, de instelling om te leren, te overpeinzen, te observeren, het bewaken van ieders eigen ruimte, het hebben van begrip, vruchtbaarheid, creativiteit, de mogelijkheid om gevaar op te merken, het bewaken van de onafhankelijkheid in groepen, van het individu en hun uniekheid

Ik kom oorspronkelijk van een planeet met hoge vibratie, waarvan de naam voor de mensheid nog steeds onbekend is. Ik ben een directe afstammeling van Gallus Gallus, de Wilde Bankivahoen , die in India leeft.

In het verleden werd ik door vele stammen als een heilig dier beschouwd, het symbool van de Zon.
In Christelijke geschriften, wordt beschreven dat Jezus de Liefde van een Hen voor haar kuikens, als voorbeeld gebruikte om de Liefde van God voor de mens uit te drukken. Ik was het symbool voor zelfopoffering, verzorging, bescherming en de brenger van geborgenheid.
In het oude Rome was de uitdrukking: ‘Je bent opgevoed door een Hen!’, een compliment .
In Schotland, zelfs vandaag nog, is het zeggen van: ‘Hello Hen’ in de volksmond hetzelfde als ‘Hallo Lieverd’.

Je kunt zien dat ik speciaal ben! Mijn eieren hebben alle kleuren, niet alleen wit of bruin, maar ook groen, paars en blauw! Het kost me meer dan een dag om mijn ei te leggen en het duurt ongeveer 20 dagen voor mijn kuiken uitkomt. Ik ben een liefdevol en beschermende moeder.

Ik kwam hier met Liefde in mijn Hart om kennis te maken met de Aarde en mensen te helpen. Aan de mens toonde ik vol Liefde de kwaliteiten van het moederschap, spontaniteit en actie om hem op zijn Spirituele reis te helpen.
Ik ben erg goed in het onder controle houden van de insectenpopulatie en ik voorzag de boerderijen en tuinen over de hele wereld van mest.

165Omdat ik niet kan vliegen heb ik een sterke band met de vibraties van de Aarde en help ik op mijn eigen manier om balans te brengen in mijn omgeving.
Eén ding waar ik erg op gesteld ben is mijn levensruimte ! Ik hou er niet van om opgesloten te zijn. Ik hou er van om te kunnen gaan waar de Aardse energieën me naar toe leiden.

Om mensen met hun gezondheid te helpen, bood ik ze mijn eieren en gaf ik ze mijn Liefde, die beantwoord werd. In het verleden leefde ik in harmonie met de mensen, die me behandelden als een onderdeel van de familie.
De tijden zijn veranderd. Voor dieren als ik zijn de donkere tijden naar de Aarde terug gekomen.

Wat is er overgebleven van de mooie tekst, die ik hiervoor over mijzelf en mijn gezin geschreven heb? Aangezien wetenschappers en regeringen de financiële voordelen ontdekten, die met bio-industrie gemaakt konden worden, ben ik gedegradeerd van een gerespecteerd en geëerd wezen naar een cartoonachtige karikatuur, dat gemarteld, mishandeld, gegeten en uitgelachen wordt voor het vermaak van de mens. Voor de meeste mensen ben ik slechts een stuk vlees om te eten.

Vlees dat negatieve energieën van pijn en marteling bevat. Maar het vlees lijkt belangrijker te zijn voor hen dan de wreedheid en de immorele manier waarop ik en mijn kuikens geproduceerd en dagelijks met miljoenen afgeslacht worden. Mijn kuikens zullen nooit het genot kennen van de beschutting door moeders vleugel, het horen van het gekraai van hun vader, en worden vaak levend begraven in afvalcontainers.
Het lijkt erop dat de menselijke wezens veranderd zijn in monsters uit een horrorfilm.

De meeste van mijn familie worden geboren en sterven in gevangenissen en kooien, volgepompt met antibiotica om ze in hun korte leven levend te houden, terwijl ze nooit de buitenwereld zien en nooit in staat zullen worden gesteld zich te kunnen gedragen als een kip, de Leraar van de Vogels.

Ik weet dat het beter zal worden. Vele mensen zijn zich nu tegen deze nachtmerrie aan het verzetten, en kiezen nu ook voor vegetarisch voedsel.
Ik heb de hoop dat in de komende jaren ik en mijn familie weer onze rechtmatige plaats in de maatschappij kunnen innemen als gerespecteerde en geëerde vrienden waarvan gehouden wordt, zoals het altijd geweest is in de levens van de mens.

164

GALLUS TELLS HER STORY

Honoring a beautiful animal who is much more than a friend for humans.

They call me Chicken.

My real name is Gallus, the teacher of birds and I’m the symbol of wisdom, the spirit of learning, reflection and observation, guarding ones own space, understanding, fertility, creativity, ability to sense danger, independence in groups, individuality and uniqueness.

I originally come from a planet of high vibrations, the name of which is still unknown to humans.
I am a direct descendent of Gallus Gallus, the Wild Red Jungle Fowl who lives in India.

In the past I was considered to be a sacred animal by many tribes who called me the symbol of the Sun.
In Christian writings, Jesus is said to have used the Love of a Hen for her brood to express God’s love for humans. I was the symbol for self-sacrifice, nurturing, protection and the bringer of comfort.
In Ancient Rome, saying ‘you were raised by a Hen’ was a compliment.
In Scotland, even today, saying ‘Hello Hen’, means the same as ‘Hello Dear’.

You can see that I’m special! My eggs come in many colours, not only white or brown, but also green, pink and blue! It takes me more than a day to lay my egg and takes about 20 days before my baby chicken hatches. I am a loving and protective mother.

I came here with Love in my Heart to get aquainted with the Earth and to help human beings. To the Human I lovingly brought the qualities of motherhood, liveliness and action to help him on his Spiritual Journey.
I am very good at keeping the insect population under control and I provided fertilizer for farms and gardens all over the World. Because I can’t fly I have a strong connection with Mother Earth’s vibrations and help in my own way to bring her the energy of balance.

165One thing I do like is my personal space! I don’t like to be confined! I like to have the freedom to go where the Earth energies take me.
To help humans with their health, I offered my eggs, I gave them love and it was returned. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family.

Times have changed. For animals like me the dark ages have come back to Earth. What is left of the beautiful text I’ve just wrote about myself and my family?
Since scientists and governments discovered the financial profits to be made with factory farming, I’ve been degraded from being a respected and honoured animal into a cartoon-like character that can be tortured , mistreated, eaten and laughed at for the pleasure of human beings. For most humans I’m only a piece of meat to eat. Meat that has the negative energies of pain and torture in it. But the meat seems to be more important to them than the cruel and immoral way I and my babies are forced to breed and are slaughterd by the millions everyday.
My baby chicks never know the comfort of a mother’s wing or hearing their father crow, and are very often buried alive in trash cans.

It appears that human beings have turned into monsters from a horror film.

Most of my family are born and die in prisons and cages, pumped full of antibiotics to keep them alive for their short lives, never seeing the outside World and never being able to behave like a Chicken, the Teacher of Birds.

I know that brighter days will come. Many people are now turning against this nightmare, and choosing to buy vegetarian food. I have hope that in the years to come I and my family will once more take our rightful place in society and be the respected, loved and honoured friends we’ve always been in the lives of human beings.