De Onbegrepen Kraai / The misunderstood Crow

De Onbegrepen Kraai.

010Kraaien behoren tot de intelligentste van alle vogelsoorten en een van de 006meest intelligente dieren op aarde. Ze hebben een sterk gevoel voor organisatie en leefgemeenschappen. 001Ze hebben een partner voor het leven en hebben familie eenheden waar meerdere leden de collectieve zorg op zich nemen voor alle jonge kraaien. 004Ze zijn ook heel beschermend voor alle andere familieleden. 003Ze zijn gastvrij en nemen zonder problemen andere baby kraaien en volwassen op in hun groep. Kraaien staan er zelfs om bekend dat ze hun ouders bezoeken, jaren nadat ze het nest verlaten hebben. Soms wordt een kraai door een roofvogel gepakt en overal hoor je de geschreeuw van veel andere kraaien, meeuwen en eksters, en dat kan een hele tijd doorgaan. Als de roofvogel eenmaal zijn prooi te pakken heeft, kunnen de andere vogels meestal niet veel uitrichten om het te redden. Na zo’n drama zijn ze van streek en blijven meestal dagen weg. Dat niet alleen de kraaien reageren, maar ook de meeuwen en de eksters laat zien dat ze met elkaar in verbinding staan en dat ze elkaar steunen.

Zoals andere succesvolle dieren zijn kraaien flexibel. Ze hebben een uitstekend geheugen en vaardigheden in het oplossen van problemen. Ook kunnen ze iemands gezicht herinneren jaren nadat ze het tegengekomen zijn!

005Kraaien zijn zoals alle kraaiachtige, vlotte leerlingen. Sommige kunnen zelfs eenvoudige gereedschappen maken en geven hun kennis door aan andere van hun soort door observatie en imitatie. Men is gauw geneigd te denken, dat alleen de grote apen de enige zijn, die naast de mens, gereedschappen op zo’n manier gebruiken.

007Ze zijn groot, luid en sociaal, niet verlegen in de aanwezigheid van mensen en dieren. Ze hebben ook gevoel voor humor; ze halen grapjes uit, neem andere dieren in de maling en doen mee met luchtacrobatiek voor de lol. Ze leven naast ons en hebben vele manieren uitgevonden om gebruik te maken van onze goedheid en nieuwsgierigheid! Maar ze kunnen ook teruggeven!
011Soms geven ze ons cadeaus! GabyMann, 8 jaar oud geeft kraaien eten in haar tuin en krijgt deze cadeaus daar voor terug!
Zoals met de meeste intelligente dieren worden ze door meerdere mensen als lastig ervaren. De mens wil eenmaal altijd de baas spelen en alles onderdanig maken aan zijn wensen. Als dat niet lukt, zal hij zijn best doen om het wel te laten lukken of anders wat lastig is gewoon uit de weg ruimen. Zo is er een tijdje geleden in India een wetsvoorstel gekomen voor de rechten van vogels, namelijk: ‘Hebben vogels het recht om overal te vliegen !!!’  En zo gaan bepaalde mensen maar door!

Kraaien zijn indrukwekkend en dramatisch. Ze zijn te vinden in volksverhalen, legenden, literatuur en in kunstvormen.

Als er een vogel is die veroordeeld wordt, is dat de kraai wel, en ik vind dat ze het zeker niet verdienen. Als je de moeite neemt om deze prachtige dieren te leren kennen, hebben ze zoveel  positieve karakteristieken.

002Ik bewonder hun lef, volharding en intelligentie. Ze zijn de ultieme overlevenden. Ze leven in onze steden en kunnen overleven in situaties waar anderen dat niet kunnen. Ze zijn onbegrepen, een underdog en buitenbeentjes. Waarschijnlijk is dit de reden waarom ik bevriend met ze ben!  Ze kunnen regelmatig bij mij terecht voor voedsel. Ze eten bijna alles, maar ik geef vaak pinda’s, zaad, vetbollen, appels en brood. Hoe langer ik ze meemaak, hoe meer ik over ze wil weten. Ik heb de verschillende geluiden die ze maken leren onderscheiden. Hoe ze elkaar vertellen als er eten is, als ze honger hebben, als ze tevreden met elkaar kletsen bij een vetbol, terwijl ze elkaar afwisselen bij het eten. Het geschreeuw van de jonge hongerige kraaien tegen hun ouders over waar ze blijven met hun hapjes, wen ik niet zo makkelijk aan. Maar dat hoort er ook bij! In de loop der jaren is mijn tuin een plek geworden waar ze het hele jaar door terecht kunnen voor eten en drinken, zowel voor henzelf als voor hun kinderen! 

009Het geeft mij een goed gevoel dat ik een vriend ben van de kraaien. Ik vind het leuk om naar ze te kijken. Ik kijk liever naar vogels dan de T.V.! We zijn allemaal verbonden, we zijn familie, en dat voelt ook goed. Jij, ik, de kraai, de pinda, de aarde en de zee met alle vormen van het leven. Alles. Ik sta nu op het terras, kijkend naar de vogels en vraag me af of ze zich ook zo voelen. Het antwoord weet ik al. Het is JA!

The Misunderstood Crow.

010

Corvids are the most intelligent of all birds, and among the most intelligent of all animals.
006They have a strong sense of organization and community.  001Crows typically mate for life. They live in family units where members of an extended family care for all the babies collectively.
They’re sometimes seized by a bird of prey. When this happens you can hear the screams of many other crows, seagulls and jackdaws, which can go on for a long time. But when the bird of prey has his victim, the other birds are mostly not able to do much to save it. After such a drama they’re upset and can stay away for days. The fact that the crows are not the only ones to react shows that these birds are connected and support each other. 004aThey are also protective of all the others in the crow family and  readily accept other adult and 003baby crows into the group. They form bonds and attachments and are even known to visit their parents years after they leave the nest.

 

Crows like most successful animals are adaptable.  005They have excellent memories and problem solving skills. They can remember a face years after an encounter. Which can be good or bad considering the encounter.

Crows are agile learners like all Corvids. Some have even been known to make simple tools and pass on their knowledge to others of their kind through observation and imitation.  Great apes are the only other animals besides man known to use tools in such a fashion.

Crows are large, noisy, and social, 007and they’re not so shy in the presence of people and other animals. They have a sense of humor; they play pranks, tease other animals, and engage in aerial acrobatics for fun. They live alongside us and have found many ways to exploit our kindness and curiosity. They also give back and have been known to reward their benefactors with gifts.

011Gaby Mann, 8 years old feeds crows in her garden and is given these presents as thanks!
As very often happens with intelligent animals, they are seen by many people as a nuisance. Humans always want to subjigate others and make them submissive. If this doesn’t work, they tend to become dominant and aggressive. For example: a while ago there was a legislative proposal in India on what rights do birds have. The question was asked, “Do birds have the right to fly wherever they want” !!! And so it goes on…………  

Crows are impressive and dramatic and can be aggressive if threatened. We find them in folklore, legends, literature and variety of artistic expressions. 

If any bird is judged unfairly it’s this one. They don’t deserve it. I think though that crows aren’t given their due when it comes to the positives of this magnificent animal. If you take the trouble to get to know them you’ll discover many great characteristics.

002I admire their pluck and tenacity and their intelligence. They are the ultimate survivors. They live alongside us in our cities. They thrive where others do not. They are a misunderstood underdog, misfits and because of all of this, of course this is the reason that I’m their friend! They can depend on me for food. They eat just about everything, but I often give them peanuts, seeds, suet balls, apples and bread. The more I see of them, the more I want to know. I’ve learnt to distinguish the different notes that they sing. How they tell each other when there’s food if they’re hungry, when they’re satisfied and chat with each other while taking turns to pick at a suet ball. The screaming noise that the young crows make when they’re hungry takes some getting used to, but that’s just as it should be! In the past years my garden has become a place that gives them food and water all year round, fort hem as well as their children!

009It makes me feel good to be a friend for crows. I like watching them, in fact, I’d rather watch them than  T.V.!
We’re all connected, we’re family and that’s a good feeling. You, me, the crow, the peanut, the earth, the air and the sea with all its life forms. Everything. I’m now standing on the porch watching the birds and asking myself if they feel the same. I know the answer.
It’s YES!

 

Gallus vertelt haar verhaal / Gallus tells her story

164Een eerbetoon aan een prachtig dier, dat veel meer is dan een vriend voor de mens.

Ze noemen me Kip
Mijn echte naam is Gallus, de leraar van de vogels en het symbool van wijsheid, de instelling om te leren, te overpeinzen, te observeren, het bewaken van ieders eigen ruimte, het hebben van begrip, vruchtbaarheid, creativiteit, de mogelijkheid om gevaar op te merken, het bewaken van de onafhankelijkheid in groepen, van het individu en hun uniekheid

Ik kom oorspronkelijk van een planeet met hoge vibratie, waarvan de naam voor de mensheid nog steeds onbekend is. Ik ben een directe afstammeling van Gallus Gallus, de Wilde Bankivahoen , die in India leeft.

In het verleden werd ik door vele stammen als een heilig dier beschouwd, het symbool van de Zon.
In Christelijke geschriften, wordt beschreven dat Jezus de Liefde van een Hen voor haar kuikens, als voorbeeld gebruikte om de Liefde van God voor de mens uit te drukken. Ik was het symbool voor zelfopoffering, verzorging, bescherming en de brenger van geborgenheid.
In het oude Rome was de uitdrukking: ‘Je bent opgevoed door een Hen!’, een compliment .
In Schotland, zelfs vandaag nog, is het zeggen van: ‘Hello Hen’ in de volksmond hetzelfde als ‘Hallo Lieverd’.

Je kunt zien dat ik speciaal ben! Mijn eieren hebben alle kleuren, niet alleen wit of bruin, maar ook groen, paars en blauw! Het kost me meer dan een dag om mijn ei te leggen en het duurt ongeveer 20 dagen voor mijn kuiken uitkomt. Ik ben een liefdevol en beschermende moeder.

Ik kwam hier met Liefde in mijn Hart om kennis te maken met de Aarde en mensen te helpen. Aan de mens toonde ik vol Liefde de kwaliteiten van het moederschap, spontaniteit en actie om hem op zijn Spirituele reis te helpen.
Ik ben erg goed in het onder controle houden van de insectenpopulatie en ik voorzag de boerderijen en tuinen over de hele wereld van mest.

165Omdat ik niet kan vliegen heb ik een sterke band met de vibraties van de Aarde en help ik op mijn eigen manier om balans te brengen in mijn omgeving.
Eén ding waar ik erg op gesteld ben is mijn levensruimte ! Ik hou er niet van om opgesloten te zijn. Ik hou er van om te kunnen gaan waar de Aardse energieën me naar toe leiden.

Om mensen met hun gezondheid te helpen, bood ik ze mijn eieren en gaf ik ze mijn Liefde, die beantwoord werd. In het verleden leefde ik in harmonie met de mensen, die me behandelden als een onderdeel van de familie.
De tijden zijn veranderd. Voor dieren als ik zijn de donkere tijden naar de Aarde terug gekomen.

Wat is er overgebleven van de mooie tekst, die ik hiervoor over mijzelf en mijn gezin geschreven heb? Aangezien wetenschappers en regeringen de financiële voordelen ontdekten, die met bio-industrie gemaakt konden worden, ben ik gedegradeerd van een gerespecteerd en geëerd wezen naar een cartoonachtige karikatuur, dat gemarteld, mishandeld, gegeten en uitgelachen wordt voor het vermaak van de mens. Voor de meeste mensen ben ik slechts een stuk vlees om te eten.

Vlees dat negatieve energieën van pijn en marteling bevat. Maar het vlees lijkt belangrijker te zijn voor hen dan de wreedheid en de immorele manier waarop ik en mijn kuikens geproduceerd en dagelijks met miljoenen afgeslacht worden. Mijn kuikens zullen nooit het genot kennen van de beschutting door moeders vleugel, het horen van het gekraai van hun vader, en worden vaak levend begraven in afvalcontainers.
Het lijkt erop dat de menselijke wezens veranderd zijn in monsters uit een horrorfilm.

De meeste van mijn familie worden geboren en sterven in gevangenissen en kooien, volgepompt met antibiotica om ze in hun korte leven levend te houden, terwijl ze nooit de buitenwereld zien en nooit in staat zullen worden gesteld zich te kunnen gedragen als een kip, de Leraar van de Vogels.

Ik weet dat het beter zal worden. Vele mensen zijn zich nu tegen deze nachtmerrie aan het verzetten, en kiezen nu ook voor vegetarisch voedsel.
Ik heb de hoop dat in de komende jaren ik en mijn familie weer onze rechtmatige plaats in de maatschappij kunnen innemen als gerespecteerde en geëerde vrienden waarvan gehouden wordt, zoals het altijd geweest is in de levens van de mens.

164

GALLUS TELLS HER STORY

Honoring a beautiful animal who is much more than a friend for humans.

They call me Chicken.

My real name is Gallus, the teacher of birds and I’m the symbol of wisdom, the spirit of learning, reflection and observation, guarding ones own space, understanding, fertility, creativity, ability to sense danger, independence in groups, individuality and uniqueness.

I originally come from a planet of high vibrations, the name of which is still unknown to humans.
I am a direct descendent of Gallus Gallus, the Wild Red Jungle Fowl who lives in India.

In the past I was considered to be a sacred animal by many tribes who called me the symbol of the Sun.
In Christian writings, Jesus is said to have used the Love of a Hen for her brood to express God’s love for humans. I was the symbol for self-sacrifice, nurturing, protection and the bringer of comfort.
In Ancient Rome, saying ‘you were raised by a Hen’ was a compliment.
In Scotland, even today, saying ‘Hello Hen’, means the same as ‘Hello Dear’.

You can see that I’m special! My eggs come in many colours, not only white or brown, but also green, pink and blue! It takes me more than a day to lay my egg and takes about 20 days before my baby chicken hatches. I am a loving and protective mother.

I came here with Love in my Heart to get aquainted with the Earth and to help human beings. To the Human I lovingly brought the qualities of motherhood, liveliness and action to help him on his Spiritual Journey.
I am very good at keeping the insect population under control and I provided fertilizer for farms and gardens all over the World. Because I can’t fly I have a strong connection with Mother Earth’s vibrations and help in my own way to bring her the energy of balance.

165One thing I do like is my personal space! I don’t like to be confined! I like to have the freedom to go where the Earth energies take me.
To help humans with their health, I offered my eggs, I gave them love and it was returned. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family.

Times have changed. For animals like me the dark ages have come back to Earth. What is left of the beautiful text I’ve just wrote about myself and my family?
Since scientists and governments discovered the financial profits to be made with factory farming, I’ve been degraded from being a respected and honoured animal into a cartoon-like character that can be tortured , mistreated, eaten and laughed at for the pleasure of human beings. For most humans I’m only a piece of meat to eat. Meat that has the negative energies of pain and torture in it. But the meat seems to be more important to them than the cruel and immoral way I and my babies are forced to breed and are slaughterd by the millions everyday.
My baby chicks never know the comfort of a mother’s wing or hearing their father crow, and are very often buried alive in trash cans.

It appears that human beings have turned into monsters from a horror film.

Most of my family are born and die in prisons and cages, pumped full of antibiotics to keep them alive for their short lives, never seeing the outside World and never being able to behave like a Chicken, the Teacher of Birds.

I know that brighter days will come. Many people are now turning against this nightmare, and choosing to buy vegetarian food. I have hope that in the years to come I and my family will once more take our rightful place in society and be the respected, loved and honoured friends we’ve always been in the lives of human beings.

Sus vertelt haar verhaal / Sus tells her story

150Een eerbetoon aan een prachtig dier, dat veel meer dan een vriend voor de mens is.

Ze noemen mij Varken. Mijn echte naam is Sus Scrofa Domesticus.

151Ik kom van De Plejaden, een groep van sterren met een hoge frequentie, gelegen in de constellatie Stier, relatief dichtbij de Aarde.

Naar de mens toe breng ik voor zijn spirituele tocht de kwaliteiten compassie, vrijgevigheid, ontspanning, ambities, serieus zijn, verantwoordelijkheid en bescheidenheid.
Ik ben een symbool van rijkdom, voorspoed en geluk.
Ik laat jullie zien hoe te geven en ontvangen met een open hart.
Ik kwam om kennis te nemen van de Aarde en behulpzaam te zijn voor de mens.
153In het verleden leefde ik in harmonie met ze en beschouwden ze mij als een deel van hun familie. Ik woelde het land om en hield het schoon door al het afval te eten. Ik hield van ze en zij van mij.

Dit is nu veranderd. Voor duizenden jaren zijn er lage vibraties op Aarde, is mijn goedgevigheid en verzorgende karakter op grote schaal misbruikt en ben ik op een barbaarse manier behandeld.
Ooit een heilig, gerespecteerd en geëerd dier, ben ik nu teruggebracht tot een vleesgevende fabrieksmachine.
De mens schijnt te denken dat ik geen gevoelens heb, en ook geen intelligentie.
Vroeger mocht ik op de boerderij wroeten in de vrije natuur. Tegenwoordig zit ik opgesloten in hokjes, vaak ook nog aan een ketting. De wetenschappers hebben voor de mens een perfect systeem uitgevonden. Of ik een biggetje, een zeug of een mannelijk varken ben, mijn leven wordt misbruikt vanaf mijn geboorte tot aan mijn dood in het slachthuis. Alles wat ik lichamelijk bezit wordt gegeten of verwerkt in allerlei voedsel, zowel vers of in blik. Ieder stuk van mij waar geld aan verdiend kan worden, wordt gebruikt.

Het enige waar ze niet aan kunnen komen is mijn Geest. De mens heeft nog niet uitgevonden dat ik er een heb. Na mijn ellendige leven en dood, gaat het terug naar mijn familie in het sterrenstelsel De Plejaden waar ik als Spiritueel wezen met Liefde ontvangen wordt.


Ik weet dat ik nog vrienden heb op Aarde die mij met Liefde zouden willen omarmen, en ik vertrouw erop dat zo gauw de mens uit deze gekte komt en weer met zijn Hart leeft, wij weer als vrienden en familie met elkaar om zullen gaan.


Wie ben ik echt? Wie is Sus? Wie ben ik in de ogen van God?

152Ik ben een Heilig Dier dat een diepe connectie heeft met Moeder Aarde en de Mysteries van de Natuur.
Ik ben een zeer krachtige en beschermende geest.
Ik ben niet zoals de mens en de media mij voorspiegelen.
Ik ben een goed georganiseerd en schoon wezen dat de meester is van zijn domein.
Als spirituele gids kan ik de mens zelfvertrouwen leren, dat je problemen in je leven in de ogen kunt zien en ze kan overwinnen.
Ik kan de mens zonder angst door al zijn beproevingen begeleiden.
Ik ben o.a. geassocieerd met Cerridwen de Keltische Godin van nieuw leven en vruchtbaarheid en de Griekse Godin Demeter van landbouw en gewassen.
De Inheemse Amerikanen zien mij als symbool van overvloed en geloven dat ik  de mens leer hoe ze het leven kunnen vieren en het te delen met anderen.

Dit is mijn verhaal. Ik verdien Liefde en Compassie van iedereen.

 

150Honouring a magnificent animal that is much more than a friend for humans.

They call me Pig.
My real name is Sus Scrofa Domesticus.

151I come from the Pleiades, a group of stars with a high frequency, situated in the constellation of Taurus, relatively nearby the Earth.
I bring the qualities of compassion, generosity, relaxation, ambitions, seriousness, responsibility and humility to humans for his spiritual journey.
I am a symbol of riches, prosperity and luck.

I teach you to give and receive with an open heart.

I came here to get acquainted with the Earth and to be helpful to humans.
153In the past I lived in harmony with them and they saw me as a part of their family. I ploughed the fields and kept the environment clean by eating all the waste.
I loved them and they loved me.

That has all changed. For thousands of years the Earth has had low vibrations, and my generous and caring character has been greatly misused and I’ve been turned into a meat-giving factory machine.

Human beings seem to think that I’ve no feelings and no intelligence.

In the past I was allowed to churn the earth outside in the fields.
Nowadays I’m imprisoned in cubicles or small stalls, often retrained by a chain. The scientists have found out a perfect food system for human beings.
It doesn’t matter if I’m a piglet, sow or a male pig, I’m badly mistreated from the moment I’m born until my death in the slaughterhouse. Every part of my body gets eaten, either fresh or canned. Every piece of me that brings in money is used.

The only thing they can’t touch is my Spirit. The human still hasn’t found out that I have one. After my terrible life and death, it goes back to my family in the Pleiades where I’m welcomed with open arms as the Spiritual being I am.
I know that I’ve got friends on Earth who would lovingly take me in their arms, and I trust that as soon as humans lose their craziness and once more live from their Hearts, we once more will be able to live as friends and family.

Who am I really? Who is SUS? Who am I in the eyes of God?

152I am a Holy Animal who has a deep connection with Mother Earth and the Mysteries of Nature.
I am a very powerful and protective spirit.
I am not what many humans and the media lead you to believe.
I am a good organised and clean being who is the master of his domain.
As a spiritual guide I can teach the humans selfconfidence so that you can face the problems in your life and solve them.
I can lead humans through all their ordeals without fear.
I am associated with Cerridwen the Celtic Goddess from new life and fertility and the Greek Goddess Demeter of agriculture and crops..
Native Americans look upon me as the symbol of abundance in our daily lives and believe that I teach humans to celebrate life and share this with others.

This is my story. I deserve Love and Compassion from all human beings.

Vacca vertelt haar verhaal / Vacca tells her story

134Eer aan een prachtig dier dat veel meer dan een vriend voor de mens is.

Ze noemen mij Koe.

Mijn echte naam is Vacca, van het Griekse woord Vaccin.

Ik kom van Lakuma, een ster met hoge vibraties, in de beurt van Sirius.
Ik breng de kwaliteiten van goedgevigheid en voeding geven aan de mens voor zijn spirituele tocht.
Ik symboliseer de overvloed van het Universum en roep degene die met mijn
energie werkt, dat aan hun behoeftes tegemoet zullen komen. Ik leer jullie te geven en ontvangen met een open hart.
Ik kwam om kennis te nemen van de Aarde en behulpzaam te zijn voor de mens. In het verleden leefde ik in harmonie met ze en ze beschouwden mij als een deel van hun familie. Ik bood ze mijn melk aan. Ik hield van ze en zij van mij.
Dit is nu veranderd. Voor duizenden jaren zijn er lage vibraties op Aarde, is mijn goedgevigheid en verzorgende karakter op grote schaal misbruikt en ben ik op een barbaarse manier behandeld.
Ooit een heilig, gerespecteerd en geëerd dier, ben ik nu teruggebracht tot een melk- en vleesgevende fabrieksmachine.
Vroeger mocht ik 6 maanden per jaar buiten grazen. Tegenwoordig slijt ik mijn hele leven in een stal en kom nooit in contact met frisse lucht. Dit is wat ze een economisch systeem noemen. Het is een systeem dat zoveel mogelijk gebruik maakt van de natuurlijke middelen van onze planeet voor winstbejag.
Niets is meer heilig.

De mens doet wat hij wil met mij. Ze organiseren mijn hele leven, besluiten wanneer ik een moeder moet worden en halen mijn kind heel snel na de bevalling bij me weg. Het enige wat ze willen is de melk die ik geproduceerd heb voor mijn kalf, en ze blijven mij melken, ze blijven mij melken voor geld. Een keer per jaar word ik zwanger en ieder jaar gebeurt hetzelfde. Mijn babies worden altijd bij mij weggehaald. De mens schijnt te denken dat ik geen gevoelens heb, dat ik niet weet wat er met mijn kind gebeurt. Maar ik voel alles. Ik ben een moeder.
Ik mag in leven blijven totdat ik te oud word om de hoeveelheid melk te produceren die de boer nodig heeft om er genoeg geld mee te verdienen.
Ze vervoeren mij in een grote vrachtauto, samen met mijn lotgenoten naar het slachthuis, waar ik geëlectrocuteerd word en waarna mijn lichaam in stukjes gesneden wordt als voeding voor mensen. Ze zijn zelfs begonnen met het veranderen van de genen van mijn broers en zusters zodat ze in alle leeftijdsgroepen vlees kunnen produceren.

Op dit moment, lijkt de pure en liefdevolle reden die ik had om naar de Aarde te komen geen betekenis meer te hebben.

Toch blijven ik en mijn familie voorlopig onze levens geven, wetende dat er een moment zal komen dat de mens uit zijn gekte zal komen en weer zijn originele bewustzijn van liefde en compassie opnieuw zal ontdekken.

135Ik ben een Heilig dier. In de Egyptische piramideteksten kan je lezen dat Hathor de Hemelgodin mijn uiterlijk had. Zij kwam uit het oerwater om de zonnegod als een
kalf te werpen. Ze droeg Horus als een zonneschijf tussen haar horens en zoogde de farao die door haar zijn goddelijke kracht kreeg. Hathor stond voor de dood en wedergeboorte. Ze stond voor vruchtbaarheid en was de beschermster van vrouwen, kinderen en geliefden en daarmee zo’n beetje van het leven. Haar benen waren de pijlers van het Universum, haar onuitputtelijke stroom melk de sterren van de Melkweg en haar horens maansikkels.

Mijn overtuiging

Ik geloof, en dit geeft mij hoop, dat het in de toekomst beter zal zijn voor mij en mijn familie.
Dat de Bio-industrie vervangen zal worden door kleine, met compassie gerunde boerderijen.
Dat mensen niet langer mijn vlees willen eten omdat ze gekozen hebben om vegetarier te zijn.
Dat ik hen mijn melk zal aanbieden, dat zij mij als een moeder zullen respecteren en mijn babies nooit van me weg halen.
Dat ze van mij zullen houden en me eren voor mijn hoge ziel.
Dat ik met mensen kan communiceren en zij met mij.
Dat we als een familie leven.

134Honoring a magnificent animal who is much more than a friend for humans.

They call me Cow.
My real name is Vacca, the Greek word for Vaccin.

I come from Lakuma, a star of high vibration near Sirius .
To the Human I bring the qualities of generosity and nurturing to help him on his Spiritual Journey.

I am a symbol of the abundance of the Universe and I call on those who work with my energies, to trust that all their needs will be met. I teach you to give and receive with an open heart.
I came to get aquainted with Earth and also to be of help to human beings. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family. I offered them my milk. I gave them love and it was returned.

This has changed. For thousands of years there have been low vibrations on Earth and my generous and nurturing character has been badly misused and I am treated barbarically.
From once being a sacred, respected and honored animal, I’ve been reduced to a milk and meat-giving factory machine.
I used to be allowed to graze outside in fields for about 6 months a year. Nowadays I live my whole life in a stall and never come into contact with the fresh air outside. This is what they call an economic system. The system makes use of all natural resources on the planet for financial gain. Nothing is sacred now.

Humans do with me as they please. They organize my whole life, decide when I’ve to become a mother and take my child away nearly directly after birth. All they want is the milk I produced for my calf, and they keep on milking me and milking me for money. Once a year I become pregnant and every year the same thing happens. My babies are always taken away from me. Humans don’t seem to think that I have feelings, that I don’t know what is happening to my child. But I feel everything. I’m a mother.

I’m allowed to stay alive until I get too old to produce the amount of milk the farmer needs to earn enough money with.
They then put me in a huge lorry and take me to the slaughterhouse, where I’m electrocuted and my body is cut up and used as food for humans. They’ve even began to change the genes of my brothers and sisters to be able to produce meat in every age group!

At the moment, the pure and loving reason I came to Earth for seems to have lost all meaning.

I, and my family continue to sacrifice our lives, knowing that a moment will come when humans will once more discover their original consciousness of love and compassion.

135I was and am a Holy animal in different countries. For those of you who are interested, I was one of the animals who was present at the birth of Jesus.
You can read in the Egyptian piramide texts that Hathor the Divine Goddess had my appearance. She came out of the primordial water to give birth to the Sun God in the form of a calf.
She wore Horus as a solar disc between her horns and suckled the Pharaoh, giving him his divine power. Hathor stood for death and rebirth, for fertility and protection of women, children and loved ones, just about everything that had to do with life. Her legs were the pillars of the Universe, her inexhaustible stream of milk the Stars of the Milky Way and her horns Crescent Moons.

My Conviction

I believe, and this gives me hope, that the future will eventually change for me and my family.
That factory farming will be replaced by small compassionate farms.
That humans no longer will want my meat because they have chosen to become vegetarians.
That I’ll offer them milk, but they’ll respect me as a mother and will never take my babies from me.
That my high spirit shall be loved and honoured and I will be able to communicate with humans and humans with me.
That we live as a family.

Innerlijk Kind

INNERLIJKKIND00JOUW INNERLIJKE KIND is die kant van jou, die Eerlijkheid, Onschuld en Eigenliefde wil. Misschien heb je in je baby- en peuterjaren dit een beetje mee mogen maken, maar vanaf het moment dat je veel contact kreeg met de buitenwereld en zijn regels en voorwaarden, is dit verdwenen.

Of je het begreep of niet, je deed wat er van je verwacht werd. En vanaf dat moment vond er een innerlijke strijd in jou plaats tussen je Hart en Verstand.

Om jouw aandacht te krijgen gebruikt de energie van het Innerlijke Kind je Ego als boodschapper om dingen duidelijk te maken. Iedere keer dat jij iets INNERLIJKKIND03zegt of doet dat niets met Eerlijkheid, Onschuld of Eigenliefde te maken heeft, laat het je dat voelen door hoe anderen op jou reageren, of hoe jij jezelf ervaart. In wat voor situatie je zit, wat voor plannen je maakt of waar je ook bent, het zal je net zolang tegenwerken en je het leven zuur maken totdat je begrijpt dat er een stuk van jou is dat je vergeten bent: ‘De energie van jouw Innerlijke Kind’. Daar werkt jouw Ego graag aan INNERLIJKKIND05mee. Met Ego, bedoel ik het Ego dat je gevormd hebt door de Maatschappij waar je in leeft. Dit Ego laat je steeds de verkeerde beslissingen maken vanuit Egoïstische overwegingen, net zolang totdat je begrijpt dat Eerlijkheid, Onschuld en Eigenliefde in jouw leven ontbreekt.

En dan komt het moment dat je de strijd opgeeft! Je geeft je over en accepteert dat het zo niet verder kan. Je geeft toe dat je pijn lijdt en dat je constant op zoek bent naar geluk buiten jezelf. Alsof andere mensen of dingen jou kunnen helen! Ze kunnen je wel aanwijzingen geven, maar het echte werk gebeurt in jou. Jij heelt jezelf.

INNERLIJKKIND06Op dit belangrijke moment, terwijl jij voor jouw gevoel in zak en as zit, begint jouw Innerlijke Kind feest te vieren! Eindelijk wordt er naar haar/hem geluisterd! Eindelijk komt het uit de vergetelheid en krijgt jouw aandacht. Je Innerlijke Kind neemt een diepe zucht en ontspant.

Terug naar je jeugd
QUOTE48Je ziet jezelf weer als dat kleine onschuldige kind, dat vol verwondering naar het leven keek. Dat gewoon z’n gevoelens er uitflapte zonder bijbedoelingen, aan de kleinste dingen plezier beleefde en een uitstraling had van ‘Ik ben zo lief, iedereen houdt van me en ik hou van iedereen.’
Je ouders waren je alles. Je voelde je beschermd. Er waren de mooie tijden van stom doen, lachen totdat je moest huilen, lekker spelen, geen zorgen. De tijd dat je moeder of vader er was om je te troosten wanneer je pijn of verdriet had. Dat ze er altijd waren om je te helpen en je lief te hebben.
INNERLIJKKIND08Maar je ziet ook de momenten dat er niemand voor je was en jij je heel alleen voelde, momenten van pijn en onbegrip voor wat er allemaal om je heen gebeurde. Toen werd een fopspeen, een beertje of een ander knuffeldier je vriend om je dat beschermende gevoel te geven.

Helemaal in balans komen.
Ondanks het feit dat het terugkijken naar je jeugd zowel leuk als pijnlijk kan zijn, liggen hier toch de antwoorden klaar waar je naar op zoek bent om je leven weer helemaal in balans te krijgen.
Teruggaan naar je jeugd en de onverwerkte gevoelens van toen in de ogen zien en ze de aandacht en liefde geven die ze toen niet kregen, is helend en bevrijdend.
Leren luisteren naar het Innerlijke Kind in jezelf is een beginpunt van groei in jouw  bewustwording.

Terug naar A-Z inhoudsopgave
Terug naar ‘Home’