Budget recept / recipe seitan broodjes / rolls

Budget recept:
Vegetarische seitanbroodjes, een alternatief voor het saucijzenbroodje

392

Wat je nodig hebt:                                         
8 plakjes bladerdeeg,
200 gram seitan uit een pot (natuurvoedingswinkel),
1 ui,
teen knoflook,
een beetje paprikapoeder,
nootmuskaat,
zout,
peper,
snufje chilipoeder,
scheutje sojasaus (natuurvoedingswinkel),
handje paneermeel,
beetje maïzena,(arrowroot),
scheutje olijfolie

Laat bladerdeeg plakjes even ontdooien in de koelkast.
Als ze te zacht zijn worden ze plakkerig. Verhit de oven tot plus/minus 200 graden, pel de ui en de knoflook en snij de ui in grote stukken. Laat de seitan uitlekken in een vergiet. Doe de ui, knoflook en seitan in een keukenmachine en maal het tot ‘gehaktkruimels’. Verhit olijfolie in een pan en fruit het seitanmengsel kort aan.
Breng het geheel op smaak met de kruiden en soja, tamari of shoyu saus.
(Proef hoe het smaakt en als het nodig is voeg je iets toe dat je denkt dat ontbreekt. )
Doe het mengsel in een kom en strooi er paneermeel en maïzena (arrowroot) overheen. Meng alles goed door elkaar. Verdeel het seitan mengsel over de helft van de plakjes bladerdeeg, maak daarna de zijkanten van het bladerdeeg vochtig met een kwastje dat je daarvoor in sojamelk hebt gedoopt en vouw de plakjes dicht. Druk ze goed aan en smeer op de bovenkant sojamelk of water. Breng met een scherp mes een paar sneetjes op de bovenkant aan om lucht door te laten. Zet de broodjes in de hete oven en bak ze in 20 à 25 minuten gaar en goudbruin.

Enjoy!

Budget recipe:
Vegetarian seitan rolls, an alternative for sausage rolls.

392This is what you need.
8 slices of frozen puff pastry,
200 grams seitan from a pot(organic),
1 yellow onion,
1 clove of garlic,
a pinch of red bell pepper powder,
nutmeg,
salt,
pepper,
chili powder,
dash of soya saus,(organic),
handful of breadcrumbs,
some arrowroot and
a dash of olive oil.

De-freeze the slices of puff pastry in the fridge. If they’re too soft, they become sticky. Heat the oven to about 200 degrees, peal the onion and garlic and cut the onion into large pieces. Drain the moisture from the sitan in a colander.

Place the onion,garlic and seitan in a food processor and grind them to crumbs. Heat the olive oil and briefly fry the mixture. Season with the herbs, soya, tamari or shoyu. Taste the mixture to see if the taste is right, or if you need to add something. Put it in a bowl and sprinkle with the breadcrumbs and arrowroot.
Mix all ingredients together and distribute the seitan mixture over half of the slices of puff pastry, make the sides moist with soya milk and fold them well together. Use a small brush to moisten the tops and make 2 incisions with a sharp knife to let air out. Place the seitan rolls in the hot oven and bake them for about 20-25 minutes until the tops are golden brown.

Enjoy!

Gallus vertelt haar verhaal / Gallus tells her story

164Een eerbetoon aan een prachtig dier, dat veel meer is dan een vriend voor de mens.

Ze noemen me Kip
Mijn echte naam is Gallus, de leraar van de vogels en het symbool van wijsheid, de instelling om te leren, te overpeinzen, te observeren, het bewaken van ieders eigen ruimte, het hebben van begrip, vruchtbaarheid, creativiteit, de mogelijkheid om gevaar op te merken, het bewaken van de onafhankelijkheid in groepen, van het individu en hun uniekheid

Ik kom oorspronkelijk van een planeet met hoge vibratie, waarvan de naam voor de mensheid nog steeds onbekend is. Ik ben een directe afstammeling van Gallus Gallus, de Wilde Bankivahoen , die in India leeft.

In het verleden werd ik door vele stammen als een heilig dier beschouwd, het symbool van de Zon.
In Christelijke geschriften, wordt beschreven dat Jezus de Liefde van een Hen voor haar kuikens, als voorbeeld gebruikte om de Liefde van God voor de mens uit te drukken. Ik was het symbool voor zelfopoffering, verzorging, bescherming en de brenger van geborgenheid.
In het oude Rome was de uitdrukking: ‘Je bent opgevoed door een Hen!’, een compliment .
In Schotland, zelfs vandaag nog, is het zeggen van: ‘Hello Hen’ in de volksmond hetzelfde als ‘Hallo Lieverd’.

Je kunt zien dat ik speciaal ben! Mijn eieren hebben alle kleuren, niet alleen wit of bruin, maar ook groen, paars en blauw! Het kost me meer dan een dag om mijn ei te leggen en het duurt ongeveer 20 dagen voor mijn kuiken uitkomt. Ik ben een liefdevol en beschermende moeder.

Ik kwam hier met Liefde in mijn Hart om kennis te maken met de Aarde en mensen te helpen. Aan de mens toonde ik vol Liefde de kwaliteiten van het moederschap, spontaniteit en actie om hem op zijn Spirituele reis te helpen.
Ik ben erg goed in het onder controle houden van de insectenpopulatie en ik voorzag de boerderijen en tuinen over de hele wereld van mest.

165Omdat ik niet kan vliegen heb ik een sterke band met de vibraties van de Aarde en help ik op mijn eigen manier om balans te brengen in mijn omgeving.
Eén ding waar ik erg op gesteld ben is mijn levensruimte ! Ik hou er niet van om opgesloten te zijn. Ik hou er van om te kunnen gaan waar de Aardse energieën me naar toe leiden.

Om mensen met hun gezondheid te helpen, bood ik ze mijn eieren en gaf ik ze mijn Liefde, die beantwoord werd. In het verleden leefde ik in harmonie met de mensen, die me behandelden als een onderdeel van de familie.
De tijden zijn veranderd. Voor dieren als ik zijn de donkere tijden naar de Aarde terug gekomen.

Wat is er overgebleven van de mooie tekst, die ik hiervoor over mijzelf en mijn gezin geschreven heb? Aangezien wetenschappers en regeringen de financiële voordelen ontdekten, die met bio-industrie gemaakt konden worden, ben ik gedegradeerd van een gerespecteerd en geëerd wezen naar een cartoonachtige karikatuur, dat gemarteld, mishandeld, gegeten en uitgelachen wordt voor het vermaak van de mens. Voor de meeste mensen ben ik slechts een stuk vlees om te eten.

Vlees dat negatieve energieën van pijn en marteling bevat. Maar het vlees lijkt belangrijker te zijn voor hen dan de wreedheid en de immorele manier waarop ik en mijn kuikens geproduceerd en dagelijks met miljoenen afgeslacht worden. Mijn kuikens zullen nooit het genot kennen van de beschutting door moeders vleugel, het horen van het gekraai van hun vader, en worden vaak levend begraven in afvalcontainers.
Het lijkt erop dat de menselijke wezens veranderd zijn in monsters uit een horrorfilm.

De meeste van mijn familie worden geboren en sterven in gevangenissen en kooien, volgepompt met antibiotica om ze in hun korte leven levend te houden, terwijl ze nooit de buitenwereld zien en nooit in staat zullen worden gesteld zich te kunnen gedragen als een kip, de Leraar van de Vogels.

Ik weet dat het beter zal worden. Vele mensen zijn zich nu tegen deze nachtmerrie aan het verzetten, en kiezen nu ook voor vegetarisch voedsel.
Ik heb de hoop dat in de komende jaren ik en mijn familie weer onze rechtmatige plaats in de maatschappij kunnen innemen als gerespecteerde en geëerde vrienden waarvan gehouden wordt, zoals het altijd geweest is in de levens van de mens.

164

GALLUS TELLS HER STORY

Honoring a beautiful animal who is much more than a friend for humans.

They call me Chicken.

My real name is Gallus, the teacher of birds and I’m the symbol of wisdom, the spirit of learning, reflection and observation, guarding ones own space, understanding, fertility, creativity, ability to sense danger, independence in groups, individuality and uniqueness.

I originally come from a planet of high vibrations, the name of which is still unknown to humans.
I am a direct descendent of Gallus Gallus, the Wild Red Jungle Fowl who lives in India.

In the past I was considered to be a sacred animal by many tribes who called me the symbol of the Sun.
In Christian writings, Jesus is said to have used the Love of a Hen for her brood to express God’s love for humans. I was the symbol for self-sacrifice, nurturing, protection and the bringer of comfort.
In Ancient Rome, saying ‘you were raised by a Hen’ was a compliment.
In Scotland, even today, saying ‘Hello Hen’, means the same as ‘Hello Dear’.

You can see that I’m special! My eggs come in many colours, not only white or brown, but also green, pink and blue! It takes me more than a day to lay my egg and takes about 20 days before my baby chicken hatches. I am a loving and protective mother.

I came here with Love in my Heart to get aquainted with the Earth and to help human beings. To the Human I lovingly brought the qualities of motherhood, liveliness and action to help him on his Spiritual Journey.
I am very good at keeping the insect population under control and I provided fertilizer for farms and gardens all over the World. Because I can’t fly I have a strong connection with Mother Earth’s vibrations and help in my own way to bring her the energy of balance.

165One thing I do like is my personal space! I don’t like to be confined! I like to have the freedom to go where the Earth energies take me.
To help humans with their health, I offered my eggs, I gave them love and it was returned. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family.

Times have changed. For animals like me the dark ages have come back to Earth. What is left of the beautiful text I’ve just wrote about myself and my family?
Since scientists and governments discovered the financial profits to be made with factory farming, I’ve been degraded from being a respected and honoured animal into a cartoon-like character that can be tortured , mistreated, eaten and laughed at for the pleasure of human beings. For most humans I’m only a piece of meat to eat. Meat that has the negative energies of pain and torture in it. But the meat seems to be more important to them than the cruel and immoral way I and my babies are forced to breed and are slaughterd by the millions everyday.
My baby chicks never know the comfort of a mother’s wing or hearing their father crow, and are very often buried alive in trash cans.

It appears that human beings have turned into monsters from a horror film.

Most of my family are born and die in prisons and cages, pumped full of antibiotics to keep them alive for their short lives, never seeing the outside World and never being able to behave like a Chicken, the Teacher of Birds.

I know that brighter days will come. Many people are now turning against this nightmare, and choosing to buy vegetarian food. I have hope that in the years to come I and my family will once more take our rightful place in society and be the respected, loved and honoured friends we’ve always been in the lives of human beings.

Sus vertelt haar verhaal / Sus tells her story

150Een eerbetoon aan een prachtig dier, dat veel meer dan een vriend voor de mens is.

Ze noemen mij Varken. Mijn echte naam is Sus Scrofa Domesticus.

151Ik kom van De Plejaden, een groep van sterren met een hoge frequentie, gelegen in de constellatie Stier, relatief dichtbij de Aarde.

Naar de mens toe breng ik voor zijn spirituele tocht de kwaliteiten compassie, vrijgevigheid, ontspanning, ambities, serieus zijn, verantwoordelijkheid en bescheidenheid.
Ik ben een symbool van rijkdom, voorspoed en geluk.
Ik laat jullie zien hoe te geven en ontvangen met een open hart.
Ik kwam om kennis te nemen van de Aarde en behulpzaam te zijn voor de mens.
153In het verleden leefde ik in harmonie met ze en beschouwden ze mij als een deel van hun familie. Ik woelde het land om en hield het schoon door al het afval te eten. Ik hield van ze en zij van mij.

Dit is nu veranderd. Voor duizenden jaren zijn er lage vibraties op Aarde, is mijn goedgevigheid en verzorgende karakter op grote schaal misbruikt en ben ik op een barbaarse manier behandeld.
Ooit een heilig, gerespecteerd en geëerd dier, ben ik nu teruggebracht tot een vleesgevende fabrieksmachine.
De mens schijnt te denken dat ik geen gevoelens heb, en ook geen intelligentie.
Vroeger mocht ik op de boerderij wroeten in de vrije natuur. Tegenwoordig zit ik opgesloten in hokjes, vaak ook nog aan een ketting. De wetenschappers hebben voor de mens een perfect systeem uitgevonden. Of ik een biggetje, een zeug of een mannelijk varken ben, mijn leven wordt misbruikt vanaf mijn geboorte tot aan mijn dood in het slachthuis. Alles wat ik lichamelijk bezit wordt gegeten of verwerkt in allerlei voedsel, zowel vers of in blik. Ieder stuk van mij waar geld aan verdiend kan worden, wordt gebruikt.

Het enige waar ze niet aan kunnen komen is mijn Geest. De mens heeft nog niet uitgevonden dat ik er een heb. Na mijn ellendige leven en dood, gaat het terug naar mijn familie in het sterrenstelsel De Plejaden waar ik als Spiritueel wezen met Liefde ontvangen wordt.


Ik weet dat ik nog vrienden heb op Aarde die mij met Liefde zouden willen omarmen, en ik vertrouw erop dat zo gauw de mens uit deze gekte komt en weer met zijn Hart leeft, wij weer als vrienden en familie met elkaar om zullen gaan.


Wie ben ik echt? Wie is Sus? Wie ben ik in de ogen van God?

152Ik ben een Heilig Dier dat een diepe connectie heeft met Moeder Aarde en de Mysteries van de Natuur.
Ik ben een zeer krachtige en beschermende geest.
Ik ben niet zoals de mens en de media mij voorspiegelen.
Ik ben een goed georganiseerd en schoon wezen dat de meester is van zijn domein.
Als spirituele gids kan ik de mens zelfvertrouwen leren, dat je problemen in je leven in de ogen kunt zien en ze kan overwinnen.
Ik kan de mens zonder angst door al zijn beproevingen begeleiden.
Ik ben o.a. geassocieerd met Cerridwen de Keltische Godin van nieuw leven en vruchtbaarheid en de Griekse Godin Demeter van landbouw en gewassen.
De Inheemse Amerikanen zien mij als symbool van overvloed en geloven dat ik  de mens leer hoe ze het leven kunnen vieren en het te delen met anderen.

Dit is mijn verhaal. Ik verdien Liefde en Compassie van iedereen.

 

150Honouring a magnificent animal that is much more than a friend for humans.

They call me Pig.
My real name is Sus Scrofa Domesticus.

151I come from the Pleiades, a group of stars with a high frequency, situated in the constellation of Taurus, relatively nearby the Earth.
I bring the qualities of compassion, generosity, relaxation, ambitions, seriousness, responsibility and humility to humans for his spiritual journey.
I am a symbol of riches, prosperity and luck.

I teach you to give and receive with an open heart.

I came here to get acquainted with the Earth and to be helpful to humans.
153In the past I lived in harmony with them and they saw me as a part of their family. I ploughed the fields and kept the environment clean by eating all the waste.
I loved them and they loved me.

That has all changed. For thousands of years the Earth has had low vibrations, and my generous and caring character has been greatly misused and I’ve been turned into a meat-giving factory machine.

Human beings seem to think that I’ve no feelings and no intelligence.

In the past I was allowed to churn the earth outside in the fields.
Nowadays I’m imprisoned in cubicles or small stalls, often retrained by a chain. The scientists have found out a perfect food system for human beings.
It doesn’t matter if I’m a piglet, sow or a male pig, I’m badly mistreated from the moment I’m born until my death in the slaughterhouse. Every part of my body gets eaten, either fresh or canned. Every piece of me that brings in money is used.

The only thing they can’t touch is my Spirit. The human still hasn’t found out that I have one. After my terrible life and death, it goes back to my family in the Pleiades where I’m welcomed with open arms as the Spiritual being I am.
I know that I’ve got friends on Earth who would lovingly take me in their arms, and I trust that as soon as humans lose their craziness and once more live from their Hearts, we once more will be able to live as friends and family.

Who am I really? Who is SUS? Who am I in the eyes of God?

152I am a Holy Animal who has a deep connection with Mother Earth and the Mysteries of Nature.
I am a very powerful and protective spirit.
I am not what many humans and the media lead you to believe.
I am a good organised and clean being who is the master of his domain.
As a spiritual guide I can teach the humans selfconfidence so that you can face the problems in your life and solve them.
I can lead humans through all their ordeals without fear.
I am associated with Cerridwen the Celtic Goddess from new life and fertility and the Greek Goddess Demeter of agriculture and crops..
Native Americans look upon me as the symbol of abundance in our daily lives and believe that I teach humans to celebrate life and share this with others.

This is my story. I deserve Love and Compassion from all human beings.

Vacca vertelt haar verhaal / Vacca tells her story

134Eer aan een prachtig dier dat veel meer dan een vriend voor de mens is.

Ze noemen mij Koe.

Mijn echte naam is Vacca, van het Griekse woord Vaccin.

Ik kom van Lakuma, een ster met hoge vibraties, in de beurt van Sirius.
Ik breng de kwaliteiten van goedgevigheid en voeding geven aan de mens voor zijn spirituele tocht.
Ik symboliseer de overvloed van het Universum en roep degene die met mijn
energie werkt, dat aan hun behoeftes tegemoet zullen komen. Ik leer jullie te geven en ontvangen met een open hart.
Ik kwam om kennis te nemen van de Aarde en behulpzaam te zijn voor de mens. In het verleden leefde ik in harmonie met ze en ze beschouwden mij als een deel van hun familie. Ik bood ze mijn melk aan. Ik hield van ze en zij van mij.
Dit is nu veranderd. Voor duizenden jaren zijn er lage vibraties op Aarde, is mijn goedgevigheid en verzorgende karakter op grote schaal misbruikt en ben ik op een barbaarse manier behandeld.
Ooit een heilig, gerespecteerd en geëerd dier, ben ik nu teruggebracht tot een melk- en vleesgevende fabrieksmachine.
Vroeger mocht ik 6 maanden per jaar buiten grazen. Tegenwoordig slijt ik mijn hele leven in een stal en kom nooit in contact met frisse lucht. Dit is wat ze een economisch systeem noemen. Het is een systeem dat zoveel mogelijk gebruik maakt van de natuurlijke middelen van onze planeet voor winstbejag.
Niets is meer heilig.

De mens doet wat hij wil met mij. Ze organiseren mijn hele leven, besluiten wanneer ik een moeder moet worden en halen mijn kind heel snel na de bevalling bij me weg. Het enige wat ze willen is de melk die ik geproduceerd heb voor mijn kalf, en ze blijven mij melken, ze blijven mij melken voor geld. Een keer per jaar word ik zwanger en ieder jaar gebeurt hetzelfde. Mijn babies worden altijd bij mij weggehaald. De mens schijnt te denken dat ik geen gevoelens heb, dat ik niet weet wat er met mijn kind gebeurt. Maar ik voel alles. Ik ben een moeder.
Ik mag in leven blijven totdat ik te oud word om de hoeveelheid melk te produceren die de boer nodig heeft om er genoeg geld mee te verdienen.
Ze vervoeren mij in een grote vrachtauto, samen met mijn lotgenoten naar het slachthuis, waar ik geëlectrocuteerd word en waarna mijn lichaam in stukjes gesneden wordt als voeding voor mensen. Ze zijn zelfs begonnen met het veranderen van de genen van mijn broers en zusters zodat ze in alle leeftijdsgroepen vlees kunnen produceren.

Op dit moment, lijkt de pure en liefdevolle reden die ik had om naar de Aarde te komen geen betekenis meer te hebben.

Toch blijven ik en mijn familie voorlopig onze levens geven, wetende dat er een moment zal komen dat de mens uit zijn gekte zal komen en weer zijn originele bewustzijn van liefde en compassie opnieuw zal ontdekken.

135Ik ben een Heilig dier. In de Egyptische piramideteksten kan je lezen dat Hathor de Hemelgodin mijn uiterlijk had. Zij kwam uit het oerwater om de zonnegod als een
kalf te werpen. Ze droeg Horus als een zonneschijf tussen haar horens en zoogde de farao die door haar zijn goddelijke kracht kreeg. Hathor stond voor de dood en wedergeboorte. Ze stond voor vruchtbaarheid en was de beschermster van vrouwen, kinderen en geliefden en daarmee zo’n beetje van het leven. Haar benen waren de pijlers van het Universum, haar onuitputtelijke stroom melk de sterren van de Melkweg en haar horens maansikkels.

Mijn overtuiging

Ik geloof, en dit geeft mij hoop, dat het in de toekomst beter zal zijn voor mij en mijn familie.
Dat de Bio-industrie vervangen zal worden door kleine, met compassie gerunde boerderijen.
Dat mensen niet langer mijn vlees willen eten omdat ze gekozen hebben om vegetarier te zijn.
Dat ik hen mijn melk zal aanbieden, dat zij mij als een moeder zullen respecteren en mijn babies nooit van me weg halen.
Dat ze van mij zullen houden en me eren voor mijn hoge ziel.
Dat ik met mensen kan communiceren en zij met mij.
Dat we als een familie leven.

134Honoring a magnificent animal who is much more than a friend for humans.

They call me Cow.
My real name is Vacca, the Greek word for Vaccin.

I come from Lakuma, a star of high vibration near Sirius .
To the Human I bring the qualities of generosity and nurturing to help him on his Spiritual Journey.

I am a symbol of the abundance of the Universe and I call on those who work with my energies, to trust that all their needs will be met. I teach you to give and receive with an open heart.
I came to get aquainted with Earth and also to be of help to human beings. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family. I offered them my milk. I gave them love and it was returned.

This has changed. For thousands of years there have been low vibrations on Earth and my generous and nurturing character has been badly misused and I am treated barbarically.
From once being a sacred, respected and honored animal, I’ve been reduced to a milk and meat-giving factory machine.
I used to be allowed to graze outside in fields for about 6 months a year. Nowadays I live my whole life in a stall and never come into contact with the fresh air outside. This is what they call an economic system. The system makes use of all natural resources on the planet for financial gain. Nothing is sacred now.

Humans do with me as they please. They organize my whole life, decide when I’ve to become a mother and take my child away nearly directly after birth. All they want is the milk I produced for my calf, and they keep on milking me and milking me for money. Once a year I become pregnant and every year the same thing happens. My babies are always taken away from me. Humans don’t seem to think that I have feelings, that I don’t know what is happening to my child. But I feel everything. I’m a mother.

I’m allowed to stay alive until I get too old to produce the amount of milk the farmer needs to earn enough money with.
They then put me in a huge lorry and take me to the slaughterhouse, where I’m electrocuted and my body is cut up and used as food for humans. They’ve even began to change the genes of my brothers and sisters to be able to produce meat in every age group!

At the moment, the pure and loving reason I came to Earth for seems to have lost all meaning.

I, and my family continue to sacrifice our lives, knowing that a moment will come when humans will once more discover their original consciousness of love and compassion.

135I was and am a Holy animal in different countries. For those of you who are interested, I was one of the animals who was present at the birth of Jesus.
You can read in the Egyptian piramide texts that Hathor the Divine Goddess had my appearance. She came out of the primordial water to give birth to the Sun God in the form of a calf.
She wore Horus as a solar disc between her horns and suckled the Pharaoh, giving him his divine power. Hathor stood for death and rebirth, for fertility and protection of women, children and loved ones, just about everything that had to do with life. Her legs were the pillars of the Universe, her inexhaustible stream of milk the Stars of the Milky Way and her horns Crescent Moons.

My Conviction

I believe, and this gives me hope, that the future will eventually change for me and my family.
That factory farming will be replaced by small compassionate farms.
That humans no longer will want my meat because they have chosen to become vegetarians.
That I’ll offer them milk, but they’ll respect me as a mother and will never take my babies from me.
That my high spirit shall be loved and honoured and I will be able to communicate with humans and humans with me.
That we live as a family.

Vriendschap

105Een vriend is iemand die jou kent zoals je bent
Begrijpt waar je geweest bent
Accepteert wat je geworden bent
En
Je nog altijd vol liefde laat groeien.

William Shakespeare


FRIENDSHIP

A friend is one that knows you as you are
Understands where you have been
Accepts what you have become
And
Still gently allows you to grow.

William Shakespeare

Gevangen in de netten van de tijd

090Zolang je op zoek bent naar transformatie en het ziet als een te behalen resultaat, zal er geen transformatie zijn.
Zolang je denkt in termen van prestatie, in termen van tijd, kan er geen transformatie zijn, omdat jouw verstand gevangen zit in de netten van de tijd. Wanneer je zegt dat je denkt in termen van onmiddellijke transformatie, van gisteren, vandaag en morgen, is zo’n transformatie binnen een tijdsmarge niets anders dan een verandering, in iets dat door blijft gaan.
Wanneer gedachten vrij zijn van tijd, zal er een tijdloze transformatie zijn.

Krishnamurti.


Caught in the net of time

As long as you are looking for transformation, a result to be gained, there will be no transformation. As long as you are thinking in terms of achievement, in terms of time, there can be no transformation, for then the mind is caught in the net of time.
When you say you are thinking in terms of immediate transformation, you are thinking of yesterday, today, and tomorrow. Such transformation within time is merely change, which is modiied continuity.
When thought is free of time, there will be a timeless transformation.

– Krishnamurti, The Collected Works, Vol. IV”,206,Choiceless Awareness

De Dierbare Oude Boom

060De Dierbare Oude Boom
Door Luella Wilson Smith

Er is een dierbare boom – een dennenboom
En zij bloeit één keer per jaar
Zij zit vol vruchten van top tot teen
Iedereen is gelukkig en neemt het waar
Want haar heldere bloesems zijn als witte kaarsen
En haar vruchten zijn poppen en speelfestijn
En ze zijn allemaal gratis voor jou en mij
Als we allemaal brave meisjes en jongens zijn!


The Dear Old Tree

By Luella Wilson Smith

There’s a dear old tree – an evergreen tree
And it blossoms once a year
‘Tis loaded with fruit from top to root
And brings to all good cheer
For its blossoms bright are candles white
And its fruits are dolls and toys
And they all are free for both you and me
If we’re good little girls and boys!

De beste dag van mijn leven

029DE BESTE DAG van mijn leven was wanneer ik me realiseerde
dat ik niet alleen was en dat ik me nooit meer eenzaam hoefde te voelen.
Die dag herinnerde ik mij wat mijn vader ooit tegen me zei.

Hij zei: ‘Mijn thuis is hier’, en plaatste zijn hand op zijn HART.
Toen ik hetzelfde deed voelde ik het kloppen en ook haar warmte.
Mijn wanhoop verdween, samen met mijn eenzaamheid.
Net als mijn vader ooit zei, voelde ik mijn thuis,
en vanaf dat
moment had ik een vriend in mij,
die altijd bij me was, wat er ook gebeurde.

DE BESTE DAG van mijn leven was, toen ik me realiseerde, dat
IK MIJN ECHTE VRIEND BEN
.


THE BEST DAY OF MY LIFE

THE BEST DAY of my life was when I realised
that I wasn’t alone and never had to feel lonely again.
That Day I remembered what my father once said to me.
He said: ‘My home is here’, and placed his hand on his Heart.
I did the same and felt it beating and felt its warmth.
My despair vanished together with my loneliness.
I felt my home, just as my father had once said
and from that moment on I had a friend inside me
who was always with me, no matter what.
THE BEST DAY of my life was when I realised that
I AM MY BEST FRIEND.

Hoe maak jij je eigen zere keel-, verkoudheid- en griep-tonicum

011Dit is echt de tijd van het jaar om een theelepel van de volgende tonicums te nemen wanneer je iedere dag thuiskomt.

Een eigen tonicum maken voor een zere keel, verkoudheid en griep. Het is heel makkelijk!

Ingrediënten
1, ½ ui, grof gesneden
2. 5 teentjes knoflook, grof gesneden
3. 2 rode chili pepers, grof gesneden
4. 1 volle eetlepel grof gesneden gember
5. Het sap van een citroen
6. Appelazijn, het liefst biologisch

Instructies
Overweeg om huishoudhandschoenen te dragen bij het maken van dit tonicum als je een gevoelige huid hebt, en probeer tijdens je werkzaamheden niet in je ogen te wrijven!

1. Begin met een 350 tot 500 ml glazen pot met een luchtdichte schroefdop.
2. Voeg de grof gesneden ui toe.
3. Doe dan de grof gesneden knoflook erbij.
4. Tenslotte de rode chili pepers, inclusief zaden.
5. Daarna gesneden gember – wat heeft vers gember een mooie gele tint!
6. Voeg verse citroensap van een citroen toe. Heb je liever limoen, dan kan dat ook.
7. Vul het verder tot aan 1 cm van de rand van de pot met appelciderazijn.
8. Sluit de pot met het deksel en bewaar het op het aanrecht of in de bijkeuken.

Jouw zere keel-, verkoudheid- en griep-tonicum is klaar voor gebruik!
Neem een theelepel zo vaak als je wilt, met of zonder wat water erbij.
Of, neem een eetlepel voor een snel werkende remedie voor een beginnende zere keel.

Dit tonicum kan buiten de koelkast bewaard worden en blijft maanden goed. Het kan naar wens ook in de koelkast opgeslagen worden. Als je het tonicum elke dag neemt heb je een voorraad voor een paar weken!

Mocht je wat ingrediënten overhouden, gebruik ze in een maaltijd, of doe ze bij elkaar en gebruik ze weer voor een tonicum.
Wees voorzichtig met dit tonicum bij kleine kinderen of bij mensen die gevoelig zijn voor gekruid voedsel. Het is vrij heet. Geef het in nog kleinere porties.

Kurkema
Als je chronische ontstekingen in jouw gewrichten, spieren, of in het gebied van je lever of galblaas hebt, zou ik voor willen stellen om een volle eetlepel kurkema aan dit tonicum toe te voegen en het mengsel goed schudden voordat je het gebruikt..
Kurkema is rijk aan curcumine, een plantaardig voedingsmiddel dat een sterk anti-ontstekingseffect zonder giftige bijwerkingen heeft, die er wel zijn met anti-ontstekingsremmers zoals hydrocortisone of toradol.

Als je andere anti-ontstekingsmiddelen neemt, die je bij de winkel kan kopen, zou ik je echt aan willen raden, om in plaats daarvan kurkema te gebruiken.
Voeg eenvoudig een halve theelepel kurkuma toe aan een beetje water, goed mengen en met een lege maag opdrinken. Doe dit een paar keer per dag wanneer nodig, bovenop je gemaakte tonicum waar je kurkuma aan toegevoegd hebt. Binnen een paar dagen zal je verbeteringen in het chronisch ontstoken weefsel merken.

Naast de verbetering die je merkt met het nemen van kurkuma en je tonicum is het ook belangrijk voor je lichaam om fysieke handelingen zoals rek en rol oefeningen te doen voor het activeren van het zachte weefsel, de circulatie van het bloed en het lymfatische vocht.

014Zie het als een positieve ‘buiten naar binnen’ therapie voor jouw fysieke gezondheid, terwijl natuurlijke antiontstekingsmiddelen hetzelfde doen op het geestelijke vlak van ‘binnen naar buiten’.

Geïnspireerd door Dr Ben Kim http://drbenkim.com

HOW TO MAKE YOUR OWN STREP THROAT, COLD AND FLU TONIC

Ingredients
1. Half a yellow onion, roughly chopped
2. 5 cloves of garlic, roughly chopped
3. 2 red chili peppers, roughly chopped
4. 1 heaping tablespoon of ginger, roughly chopped
5. Juice of one lemon
6. Apple cider vinegar, preferably organic

Directions
Please consider wearing gloves if you have sensitive skin, and try not to rub your eyes as you put this tonic together, as some of the natural oils involved can lead to unhappy muttering.
1. Start with a 350 mL to 500 mL mason jar.
2. Add roughly chopped onion.
3. Roughly chopped garlic next please.
4. Followed by red chili peppers, seeds and all.
5. Then chopped ginger – what a lovely hue of yellow in fresh ginger.
6. Add fresh lemon juice – what you can get out of one medium-size lemon. It’s fine to substitute with lime if you wish.
7. Top off mason jar with apple cider vinegar, but leave about a cm of room at the top.
8. Cap your jar and leave on your counter or in a pantry. Your sore throat, cold, and flu tonic is ready for use!

Take one teaspoon as often as you’d like. As a prophylactic tonic, one teaspoon each time you return from spending time around others is a good schedule. Or as a fast-acting remedy, in my experience, one tablespoon will often eliminate the beginnings of strep throat.
This tonic can be kept outside of the fridge and will last for months. It can also be refrigerated if wished. If you take it everyday it will probably last a few weeks!
You can use remaining solid ingredients in your cooking, or you can blend the mixture up and continue to take by the teaspoon.

Please be aware that this strep throat, cold, and flu tonic has quite a bit of heat, so it’s wise to err on the side of caution and use smaller amounts for young children and those who are highly sensitive to spicy Foods. If you have chronic inflammation in your joints, muscles, or within your liver or gallbladder region, I would suggest adding one heaping tablespoon of turmeric to this tonic and giving it a good shake before drawing your daily amount.

Turmeric
Turmeric is rich in curcumin, a phytonutrient that provides a significant anti-inflammatory effect without any of the toxic effects that come with prescription anti-inflammatories like hydrocortisone or toradol.

If you’re taking any over-the-counter anti-inflammatories like ibuprofen or naproxen, you definitely want to consider using turmeric instead. Simply add half a flat teaspoon of turmeric to a few ounces of water, Mix well, and drink on an empty stomach. Do this
a few times a day if needed, above and beyond what you get from turmeric added to the cold and flu tonic – you should experience improvement with chronically inflamed tissues within days.

Next to the regular intake of turmeric, it is recommended to keep up with regular stretching and foam rolling, as physical manipulation of soft tissues, blood
circulation, and lymphatic fluid via stretching and rolling cannot be reproduced via turmeric intake.

Think of stretching and rolling as being therapies that take care of your physical health 014from the outside-in, while natural anti-inflammatories like turmeric and proteolytic enzymes work at normalizing inflammation from the inside-out.

Stretching exercise    Roll exercise

Posted by Dr Ben Kim http://drbenkim.com

Veganistische lunch/snack

VEGANSANDWICHGEMARINEERD BOERENKOOL & AVOCADO BROODJE

Ingrediënten

 • 1 bosje fijn gesneden boerenkool
 • 1 kleine sjalot, geschild en in dunne plakjes gesneden
 • 1,5 eetlepel verse citroensap
 • 2 kleine radijsjes, dun gesneden
 • ¼ kop geraspte Vegan Parmezaansekaas
 • 3 eetlepels olijfolie
 • Zout en peper voor de smaak
 • 1/2 rijpe avocado
 • 1/4 kop Vegan Pesto
 • 2 sneetjes van je favoriete brood

Instructies

 1. De fijn gesneden boerenkool goed doormengen met een lepel citroensap en een snufje zout. Apart zetten.

 2. In de tussentijd meng je de fijn gesneden sjalot met het overgebleven citroensap en zet dit ook apart.

 3. Laat zowel de boerenkool als de sjalot marineren voor minstens 30 minuten. Meng ze daarna, samen met de gesneden radijsjes, kaas, olijfolie en voeg zout en peper voor de smaak toe.

 4. Smeer Vegan Pesto op één helft van ieder sneetje brood.

 5. Prak de vulling van de halve avocado op de andere helft en voeg een beetje zout toe.

 6. Doe een gedeelte van de boerenkoolsalade erbij en leg beide helften op elkaar.

Eet smakelijk!

 

MARINATED KALE & AVOCADO SANDWICH

Ingredients

 

 • 1 bunch of lacinato kale, stemmed and chopped into strips
 • 1 small shallot, peeled and thinly sliced
 • 1,5 tablespoons fresh lemon juice
 • 2 smallish radishes, thinly sliced
 • 1/4 cup of your favorite Vegan Parmesan
 • 3 tablespoons olive oil
 • Salt and pepper to taste
 • 1/2 ripe avocado
 • 1/4 cup Pesto Vegenaise
 • 2 slices of your favorite sandwich bread
 • Toss the shredded kale with 1 tablespoon of the lemon juice and a pinch of salt.

 

Instructions

 1. Massage lemon juice into kale and set aside.

 2. Meanwhile, toss the sliced shallot with the remaining lemon juice and set aside.

 3. Let both the kale and the shallot marinate for at least 30 minutes.

 4. Then, toss them together along with the sliced radishes, cheese, olive oil, and salt and pepper to taste.

 5. For each sandwich, spread Pesto Vegenaise on one piece of the bread. Mash the half avocado on the other half and sprinkle with a pinch of salt.

 6. Pile on some kale salad, close the sandwich and serve.

Enjoy!