10 januari 2020 VOLLE MAAN IN KREEFT-een INTENSE tijd / 10th january 2020 FULL MOON-an INTENSE time

10 januari 2020
VOLLE
MAAN IN KREEFT
is een zeer belangrijke stap op weg naar de
CONJUNCTIE VAN SATURNUS MET PLUTO op 12-01-2020,
die het begin van een Grote Positieve Verandering op Aarde inluidt.

DE VOLLE MAAN IN KREEFT
10 Januari 2020 – INTENSITEIT
Wij hebben bijna de top van de berg bereikt. De laatste meters, nog even volhouden! Deze Volle Maan en de Saturnus-Pluto conjunctie (12 januari) vragen veel van ons. Er gebeurt zoveel, zowel persoonlijk als in de wereld om ons heen, dat het moeilijk bij te benen is. We kunnen de uitdagingen als bijna onoverkomelijk ervaren, of ze juist als nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen omarmen om dingen in ons leven te veranderen. We zien dingen in de ogen zodat we ze op kunnen ruimen en voorgoed achter ons kunnen laten. We kunnen meer dan we denken.
We mogen niet vergeten dat wij een positieve invloed kunnen hebben op de sfeer (het collectieve bewustzijn) in de wereld.

We hebben te maken met beëindigingen, afsluitingen, realisaties en transities. Je kunt een doorbraak meemaken, barrières doorbreken, grenzen overschrijden, voorgoed afscheid nemen van pijnlijke situaties, losbreken uit een verslaving, een genezing of bevrijding ervaren. Wat ook heel belangrijk is, is onze rommel in en om ons huis opruimen! Wij zijn hier in huis ook volop mee bezig !

We zien steeds meer hoe egoïstische en corrupte mensen en instellingen van hun voetstuk vallen. Hoe steeds meer bedrijven die niet eerlijk zijn, kritiek krijgen en uiteindelijk failliet gaan. Hoe leiders dingen doen die wij niet meer kunnen accepteren. Laten wij hier hoop uit putten, dat dit het begin is van iets dat niet meer te stoppen is. Er zullen nieuwe mensen opstaan die wel te vertrouwen zijn, mensen die wel wijsheid, liefde en compassie hebben. Die met nieuwe uitvindingen, nieuwe harmonische en duurzame benaderingen naar voren komen.

Terug naar ons:
Het kan betekenen dat we onze situaties anders moeten bekijken, of dat we karmische / oude gedragingen los moeten laten. Misschien moeten we alles met een ruimere blik zien. Dat we niet alleen kijken naar de situatie waar we in zitten, maar dat we een positieve visie kunnen creëren voor nu en de toekomstige generaties.

KREEFT is het teken van o.a. het Moederschap. Het is nu ook het moment om de Lieve Krachtige Moeder te zijn voor jezelf. De Lieve Moeder van jouw Innerlijke Kind. Jezelf koesteren. Je gevoelens omarmen. Van jezelf houden.

Wij zijn de toekomst. We laten ons niet door verschrikkelijke gebeurtenissen van slag brengen, maar zien en laten zien hoe burgers over de hele wereld meer sympathie voor elkaar, dieren en het milieu hebben en dat er een verbroedering plaatsvindt, die het VERSCHIL maakt. HET IS NIET TE STOPPEN.

 

10th january 2020 – an INTENSE time
FULL MOON IN CANCER
is a very important step towards the CONJUNCTION OF SATURN WITH PLUTO
on the 12th January 2020, announcing the Great Positive Change on Earth.

THE FULL MOON IN CANCER
an INTENSE time
We’ve nearly reached the top of the mountain. Just a few meters to go. Hang on!|
This Full Moon and the Saturn-Pluto conjunction (12 January) asks a lot of us. So much is happening for us personally, and at the same time all over the world, making it difficult to keep up with it all. We may experience all these challenges as insurmountable, or see them as new possibilities and a new chance to embrace new
things in our lives. We can face things that don’t serve us anymore and decide to make a clear-up so that we can leave them behind and take a new path in our life. We can do more than we think! Our influence in the World is more important than we realise.

We’re dealing with terminations, closures, realisations and transitions. You can experience a breakthrough, breaking through barriers, exceeding borders and finally saying goodbye to painful situations forever, breaking loose from addictions and experiencing freedom.

Another important thing is, clear up the clutter in and around our house! We’re busy doing this at the moment!

We see increasingly more selfish and corrupt people and institutions falling from their pedestals. How many businesses that are not honest, get criticised and eventually go bankrupt. How leaders do things that no longer are accepted. Let’s be encouraged by these things that show us the beginning of something that won’t be stopped. New people shall stand up whom we can trust, people who do have wisdom, love and compassion. They shall introduce a new approach, bringing harmony and sustainability.

Back to us:
All this might mean that we’ll look at our own situation in a new light and that we’ll have to let go of old karma and old habits. Maybe we should be broader minded. That we don’t only look at the situation we’re in at the moment, but create a new positive vision for the next generations.

CANCER is the sign of, among other things, Motherhood. It’s now time to be the strong and loving mother for yourself. The loving mother of your inner child. Cherishing yourself. Embracing your feelings. Loving yourself.

We are the future. We don’t let ourselves get upset by terrible things, but see, and show sympathy for others over the whole world, for animals, the environment and that a solidarity is taking place, one which will make a GREAT DIFFERENCE.
IT WILL NOT BE STOPPED.