11/12-12-2019 Volle ‘KOUDE’ Maan in TWEELINGEN / Full ‘COLD’ Moon in GEMINI

11-12 december 2019
Volle ‘KOUDE’ Maan in TWEELING
De eerste volle maan voor het begin van de winter op het noordelijke halfrond.

DE VOLLE MAAN VAN WELWILLENDHEID EN ZELFBEWUSTZIJN
NEPTUNUS heeft een belangrijke positie in deze VOLLE MAAN!
In de komende weken stelt zij ons in staat om uit ons veilige wereldje te stappen.

Hier zijn sleutelwoorden en quote’s voor deze Volle Maan in TWEELINGEN.

Onze invloed op onszelf
Door met wie wij omgaan en wat wij doen beïnvloeden wij ons leven.
Vrije keuze
Om vrij te kunnen kiezen is het noodzakelijk dat wij steeds bewuster worden.
Natuur
De natuur maakt ons steeds bewuster van het feit dat wij als mens uit balans zijn.
Nieuwe inzichten
Weerstand houdt nieuwe inzichten tegen
Verbeter je situatie
Optimisme is de belangrijkste menselijke eigenschap. Het laat ons ideeën ontwikkelen, waardoor onze situatie verbetert.
Help de kwetsbaren
Een goede daad, hoe klein het ook is, is nooit verspild.
Jezelf reorganiseren
Je hart zit op de juiste plek.

Een hoger bewustzijn
De wereld krijgt een hart.
Grote stappen maken
De grote verandering die in 2020 komt vraagt, dat je een grote stap uit je comfortzone maakt.
Geloof / Wijsheid
Geloof in wat je met je blote oog niet kunt zien en sta open voor nieuwe wijsheid.
Neem de sprong en zie een wereld van nieuwe mogelijkheden.
We vinden een hogere frequentie
Verander hoe je naar dingen kijkt, en de dingen waar je naar kijkt zullen veranderen.
2020 Het begin van de grote positieve verandering
Ik ben fysiek, mentaal en emotioneel klaar om een nieuwe levensfase in te gaan. Ik ben klaar om fysiek en geestelijk te groeien.
Hogere liefde
Onthoud één ding. Jij hebt de kracht, het geduld en de passie om jezelf te overstijgen en deel uit te maken van de verandering in de wereld.
Regeneratie
Wij helen samen.
Balans
Balans in jezelf betekent balans in de wereld.
Ik leer in situaties te leven tussen inspanning leveren en me gewoon over te geven aan de situatie!

11th-12th december 2019.
Full ‘COLD’ Moon in GEMINI
The first full moon before the beginning of winter on the northern hemisphere.

THE FULL MOON OF GOODWILL AND HIGHER CONSCIOUSNESS
NEPTUNE has an important position in this full moon!
In the next weeks she enables us to step out of our comfort zone.

Here are the key words and quotes for this FULL MOON IN GEMINI.

Our influence on ourselves
Who we mix with and what we do influences our life.
Free Choice
To be able to choose freely, it’s necessary that we become more conscious of ourselves.
Nature
The Natural World makes it very clear that we as human beings are out of balance.
New insights
Resistance obstructs new insights.
Improve your situation
Optimism is the most important human quality. It lets us develop ideas which allows us to make progress.
Help the vulnerable
A good deed, how small it is, is never wasted.
Reorganise yourself
Your heart’s in the right place.

A higher consciousness
The world gets a heart.
Take big steps
The great change that’s coming in 2020 asks you to take a big step out of your comfort zone.
Believe and Wisdom
Believe in what you can’t see with a naked eye and be open to new wisdom

Take the leap and see a world full of new possibilities.
Finding a higher frequenty
Change the way you look at things, and the things you look at shall change.
2020 The beginning of a great positive change
I am physically, mentally and emotionally ready to enter a new phase in my life. I am ready to grow physically and spiritually.
Higher love
Remember one thing. You have the strength, patience and passion to surpass yourself and be part of the positive change in this world.
Regeneration
We heal together.
Balance

Balance in yourself means balance in the world.
I learn to live between ‘pushing on’ and just surrendering to the situation!