11 februari 2021: NIEUWE MAAN IN WATERMAN/ NEW MOON IN AQUARIUS

11 februari 2021.
NIEUWE MAAN IN WATERMAN

Mensen worden mondiger en hebben meer in hun mars dan de
heersende macht door heeft. Wat een mens doet, wordt weerspiegelt
door gelijksoortige acties over de hele wereld.

Welke informatie springt er bij deze Nieuwe Maan naar voren?
1. We worden steeds bewuster dat onze emotionele, mentale en fysieke gezondheid van essentiël belang is, en we krijgen heldere ideeën over
hoe we dit kunnen aanpakken.
2. We merken dat we meer zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om eigen oplossingen te vinden.
3. We beginnen te begrijpen dat ons Hart de Pure Originele Creatieve energie van de vrouw is.
4. Het teken Waterman staat voor Broederschap, en Broederschap staat
voor de Pure Originele Energie van de Vrouw.
5. Het wordt steeds duidelijker dat burgers Eerlijkheid en Transparantie
eisen van politici. Zij zullen ze daarop aanspreken. Burgers zijn minder passief.
6. Door Covid worden Nieuwe Normen en Waarden geïntroduceerd.
7. Wij als mens, komen nu uit de donkere kast en laten ons op een
constructieve manier zien.
8. Over de hele wereld wordt corruptie niet meer getolereerd.
9.
Deze Nieuwe Maan plant een NIEUW ZAAD:
De Dieren zullen steeds meer als Levende Wezens gezien worden, die net als de mens, emoties en gevoel hebben. Mensen worden steeds bewuster van hoe ze de dieren op een barbaarse manier behandelen, en accepteren dit niet langer.
10. Omdat steeds meer mensen bewuster worden, wordt de zittende macht steeds ongeloofwaardiger.

EEN GROTER WERELDWIJD BEWUSTZIJN KOMT TOT LEVEN.
Door deze Nieuwe Maan in Waterman
beginnen we een aardiger, blijer en gelukkiger mens te creëren.

 

11th February 2021.
NEW MOON IN AQUARIUS
People feel more empowered and
have more in their march than the governing powers.
What one person does is reflected
through actions over the whole world.

What information does this New Moon in Aquarius offer us?
1. We’re starting to become aware of how essentially important our emotional, mental and physical health is, and we receive insights into
how we can deal with them.
2. We notice that our self confidence has grown and that we’re able to
independently find our own solutions.
3. We’re starting to understand that our heart contains the energy of the divine feminine.
4. The sign of Aquarius stands for ‘brotherhood’, and ‘brotherhood stands for the divine feminine energy.
5. It’s becoming clearer that individuals are no longer passive and are demanding honesty and transparency from politicians.
6. Because of Covid, new standards and values are being introduced.
7. We, the people, have started to come out of our dark cupboards and into
the light with a new foune self confidence.
8. Corruption, all over the world,  isn’t tolerated anymore.
9.
This New Moon is sowing a new seed.
The animal and plant world shall more and more be seen as living beings. Beings who, just like us, have intelligence, emotions and feelings. Human beings shall become more conscious of the barbaric way they’ve treated animals and plants, and will not accept it any longer.
10. Because our vibrations are getting higher, existing authorities are found to  be more and more incredible.

This New Moon in Aquarius sows an important seed.
We are creating a nicer and happier human being.