12/13-01-2021: NIEUWE MAAN IN STEENBOK / THE NEW MOON IN CAPRICORN

Dinsdag/Woensdag 12/13 januari 2021
NIEUWE MAAN IN STEENBOK

WIJ VIEREN DE EERSTE EN BIJZONDERE NIEUWE MAAN VAN HET JAAR.
We staan aan het begin van een nieuwe cyclus. We dringen door de laag angst, die ons afhoudt van ons pure zelf dat zich niet meer laat negeren. 2021=2+0+2+1=5 heeft te maken met vrijheid, avontuur, creativiteit, compassie en verandering
. Het is verbonden met de 5 elementen, aarde, lucht, vuur, water en kwantumenergie. Bij voorbeeld: Vuur is onze passie en creativiteit, aarde is het vermogen om onze creatieve ondernemingen vorm te geven in ons dagelijkse leven, zodat het tastbaar wordt, lucht gaat over de aansturing van onze handelingen, water bepaalt wat goed voelt en kwantum energie is het voedende veld dat van alles een geheel maakt, de dirigent van het leven.
Het jaar 2021 zal in vele opzichten een boeiend jaar zijn, waarin de funderingen van de Nieuwe Energie gevormd worden.

Wat zijn de belangrijkste punten in willekeurige volgorde?
1. DIT IS EEN GOED MOMENT OM TE AARDEN, contact te hebben met onze voorouders, onze wortels. De wortels van de bomen over de hele wereld kunnen ons nu bereiken met de wijsheid, die zij door de eeuwen opgedaan hebben.
2. HET WEGWERKEN van de sinds lange tijd opgedane negatieve energieën, die de wijsheid van onze voorouders hebben doen vergeten.
3. REKENING HOUDEN MET HET RUIMTEWEER. (Zo boven, zo beneden). Door veranderingen in de energieën in de Kosmos kunnen we uit balans raken.
4. AFREKENEN MET ANGSTEN. We zijn er allemaal mee geboren, maar we kunnen ze van ons afschudden. We kunnen nu naar onszelf luisteren, in plaats van dat we ons door anderen laten leiden.
5, DE OPMARS van Pure Vrouwelijke Energie, die zich uit in handelingen met Compassie.
6. TERWIJL WIJ BESEFFEN dat het virus heel veel mensen in de ellende heeft gebracht, staan we er ook bij stil dat er ook goede dingen gebeurd zijn.
7. DE BURGER WORDT MONDIGER. Ze hebben de stilte leren waarderen.
Zijn/Haar oogkleppen zijn weggevallen, en een nieuwe manier van denken is zich bij velen aan het ontwikkelen.
8. DE BETROKKENHEID van kinderen en volwassenen voor dieren, planten en de natuur is gegroeid. Wij hebben nieuwe prioriteiten.
9. TERWIJL DE ENERGIE soms als zwaar wordt ervaren, is hier ook een kans het om te vormen tot positieve energie om opnieuw geboren te worden.

Hogere energieën
Goed Nieuws Voor De Hogere Vrouwelijke En De Hogere Mannelijke Energie!
Deze Nieuwe Maan Luidt Het Jaar Van Actie Met Compassie In.

Het is een vruchtbaar jaar.
Wij zaaien de zaden, geven ze water en zien ze ontkiemen.

 

Tuesday/Wednesday 12/13 January 2021.
THE NEW MOON IN CAPRICORN

We celebrate the first and special New Moon of the Year.
We stand at the beginning of a new cycle. We push through the layer
of fear that refuses to be ignored and keeps us from our pure self.
The numbers 2021=2+0+2+1=5 has to do with freedom, adventure,
creativity, compassion and change. It’sconnected to the 5 elements,
earth, air, fire, water and quantum energy. For example: Fire is our
passion and creativity, earth is the ability to shape our creative
endeavours in our daily life, so that it becomes tangible, air is about how we manage our actions, water determines what feels right and quantum energy
is the field that feeds and completes everything, the conductor of life.
The year 2021 shall, in many respects, be a fascinating year. One that will lay the foundations of the New Energy.

What are the important points?
1. This a good grounding moment. A moment to get connected with our forefathers, our roots. The roots of trees all over the world are now able to reach us with their centuries old wisdom.
2.
Getting rid of old negative energies that made us forget the wisdom of our ancestors.
3.
Keep in mind that the cosmic weather (so above, so below), can be unsettled, bringing unstable energies that could unbalance us.
4. Dealing with fear. We’re all born with it, but we can shake it off. We can start to listen to ourselves, instead of letting ourselves be guided by others.
5. The rise of Pure Feminine Energy.
6.
While we realise that this virus has brought so much misery to so many people, we also realise that it’s also brought good things too.
For example;
The appreciation of stillness.
The blinds have fallen from our eyes. We see things more clearly
A new way of thinking has started:
7. Feeling involved with children, grown ups, and with animals and plants has grown. We have new priorities.
8. The energy can sometimes be heavy, but its extra fuel can also give us the chance to be born again.

Higher energies.
Good news for the Higher Feminine and Higher Mascular Energy!
This New Moon heralds ‘The Year of Compassionate Action’ in.

It is a fruitful year. We can sow seeds and watch them grow.