16 OKTOBER 2020: NIEUWE SUPERMAAN IN WEEGSCHAAL / THE NEW SUPER MOON IN LIBRA

NIEUWE SUPERMAAN IN WEEGSCHAAL, 16 OKTOBER 2020

De vorige Volle Maan kondigde HET BEGIN aan van HET EINDE van
de OUDERWETSE WERELD, zoals wij die kennen.
Deze SUPER NIEUWE MAAN kondigt het BEGIN aan van GEESTELIJKE EN FYSIEKE BALANS IN ONSZELF vinden. Om van DONKER naar LICHT te gaan en van ZWAAR OP DE HAND naar LUCHTIGER.
ONS INNERLIJKE KIND KOMT TE VOORSCHIJN!


OVERVLOED

Doordat je elke dag bezig bent om BALANS in je leven te brengen, ervaar je OVERVLOED.
JE GENIET BEWUST VAN ALLE DINGEN DIE JE MEEMAAKT.
De keuzes die wij elke dag maken bepalen wat voor een dag wij ervaren.
Elke keer dat wij een keuze maken vanuit vriendelijkheid, compassie of vreugde, zullen wij pure, originele en creatieve ingevingen krijgen, die ons per dag een positief stapje verder brengen. 

Wat voor INVLOED heeft dit op de VROUWELIJKE en MANNELIJKE energie?
HET BETEKENT DAT VROUWEN HUN PURE EIGEN VROUWELIJKE ENERGIE ALS LEIDRAAD ALTIJD VASTHOUDEN. 

De HOOGSTE ROEPING van de vrouw is, DE MAN BEGELEIDEN NAAR ZIJN ZIEL, zodat hij verenigd wordt met DE CREATIEVE BRON VAN ALLES WAT IS.
HET LAATSTE WAT ZE MOETEN DOEN IS DE MANNELIJKE ENERGIE KOPIËREN.

VOOR MANNEN betekent het dat ze HUN VERBORGEN VROUWELIJKE ENERGIE OPNIEUW MOETEN ONTDEKKEN. In plaats van DE VROUW TE ONDERDRUKKEN, moeten ze HEN JUIST STEUNEN OM ALS VROUW SPIRITUEEL TE LATEN ONTWIKKELEN.
DE HOOGSTE ROEPING VAN DE MAN IS DE VROUW TE BESCHERMEN, ZODAT ZE VRIJ IS OM ONGEDEERD OP AARDE TE KUNNEN LOPEN.


ONZE PURE GAVEN gebruiken we om VROUWELIJKE EN MANNELIJKE energie in BALANS te brengen.

Vanuit deze BALANS bouwen we een NIEUWE WERELD op IN HET LICHT,  WAARDOOR DE WERELD OOK VERANDERT.
ONS BEWUSTZIJN EN DAT VAN DE WERELD worden ÉÉN en de WEERSPIEGELING VAN DE WERELD waar wij naar kijken wordt EEN SPIEGEL VAN ONS!

DIT GEBEURT ALLEMAAL DOORDAT WIJ ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OPPAKKEN VOOR ONSZELF EN ONZE AARDE.

 

THE NEW SUPER MOON IN LIBRA, 16th OCTOBER 2020

The last Full Moon (october 1) announced THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT.
This Super New Moon announces THE BEGINNING OF FINDING THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BALANCE IN OURSELVES. To go from DARK to LIGHT and from STRESS to LESS TENSION. TO SEE OUR INNER CHILD COME ALIVE.

ABUNDANCE
Because we’re focussed on doing something POSITIVE, by bringing BALANCE into our lives, we experience A FEELING OF ABUNDANCE AND ENJOY EVERYTHING WE GO THROUGH EVERYDAY.  It DOESN’T make us DEPRESSED IF THINGS DON’T GO AS WE’D PLANNED, because we STAND BEHIND our decision to take all the steps needed TO ACCOMPLISH OUR GOAL.
The CHOICES WE MAKE EVERY DAY determine what our experiences will look like. EACH TIME we make a CHOICE OUT OF KINDNESS, COMPASSION OR JOYFULNESS, we’ll receive PURE, ORIGINAL AND CREATIVE INSIGHTS that bring us a step further.

WHAT KIND OF INFLUENCE DOES THIS HAVE ON THE FEMININE AND MASCULINE ENERGY?
IT MEANS THAT WOMEN MUST ALWAYS LET  THEMSELVES BE GUIDED BY THEIR PURE FEMININE ENERGY.
The HIGHEST CALLING of a woman is TO GUIDE THE MAN TO HIS SOUL, so that he can be reunited with THE CREATIVE SOURCE OF ALL THAT IS.
THE LAST THING SHE SHOULD DO IS COPY THE MALE ENERGY.
FOR MEN this means that they ONCE MORE MUST DISCOVER THEIR HIDDEN FEMININE ENERGY. Instead of SUPPRESSING WOMEN, THEY MUST SUPPORT THEM IN DEVELOPING THEIR SPIRITUALITY.
THE HIGHEST CALLING OF THE MAN IS TO OFFER PROTECTION, SO THAT SHE CAN WALK ON THIS EARTH UNHARMED.

We use the THE PURE GIFTS THAT WE HAVE TO BRING BALANCE TO THE FEMININE AND MASCULINE energies.
WORKING FROM THIS BALANCING ENERGY, we build a NEW WORLD, A WORLD THAT IS CHANGING TO LIGHT.
OUR CONSCIOUSNESS AND THAT OF THE WORLD comes TOGETHER and the REFLECTION we see BECOMES OUR MIRROR.

THIS ALL HAPPENS BECAUSE WE ARE WILLING TO TAKE RESPONSIBILITY FOR OURSELVES AND OUR MOTHER EARTH.