17-09-2020: DE NIEUWE SUPER MAAN in MAAGD / THE NEW SUPER MOON IN VIRGO

17-09-2020: DE NIEUWE SUPER MAAN in MAAGD
Vorige keer hadden we met een super sensitieve Volle Maan in VISSEN te maken!
NU IS HET DE BEURT AAN HET GEZONDE VERSTAND VAN DE NIEUWE SUPERMAAN IN MAAGD.

Onze ontmoeting met de Sensitiviteit van Vissen was een voorloper voor wat wij nu meemaken in Maagd. Terwijl we onze HOGE ENERGIE EN INZICHTEN natuurlijk vasthouden, hebben we in de komende weken een rustigere en kalmere benadering.
Wat wij nu ook hebben, is de Zon en Maan samen in het teken Maagd. Deze stand bevordert nog eens dat als je IETS OP TE LOSSEN HEBT EN DIT DE RUIMTE EN AANDACHT GEEFT, DIT ZICH VANZELF OPLOST.

HOE ZIET HET ERUIT?
Goed En Rustig Overwegen voordat je tot een actie overgaat. Je hebt aan de ene kant het gevoel om alles dat chaotisch en ongeorganiseerd is
recht te trekken en te ordenen, maar tegelijkertijd moet je niet te perfectionistisch te werk gaan en de oplossing zich laten ontvouwen.
Houd Het Simpel, Houd Je Hoofd Koel. Zie alles in een groter perspectief.
Niet Dwangmatig Bezig Zijn, maar het geduld hebben om alles zich stap voor stap op te laten bouwen. Laat je leiden en verrassen wanneer er iets leuks gebeurt dat je niet verwacht had.
Wees Toleranter. Accepteer dat het leven niet perfect is. Als het zo was zouden wij geen reden meer hebben om creatief te zijn.
‘Go With The Flow’ in plaats van alles onder controle te willen hebben.
Houd je bezig met je tuin, of ga de natuur in. LAAT DIT ZIEN AAN JE OMGEVING!

EMOTIES

Net als onze spijsvertering traag kan worden door een armoedig dieet, zo moeten we onze emoties ook goed verteren, zodat ze geen blokkades in onze energie veroorzaken. 
Emoties horen bij het tegenoverliggende Vissen teken, het teken waar wij het op 1/2 september j.l. over gehad hebben. Omdat je de bereidheid hebt om oude emoties los te laten heb je ruimte gecreëerd om een nieuwe positieve emotie vast te houden, een die in de plaats is gekomen van de emotie die altijd bij jou een ‘DRAMA’ veroorzaakte. Je gezonde verstand (Zon Maan in het teken Maagd) houdt deze nieuwe ervaring in balans.

HOE KOM JE IN EEN INNERLIJKE STILTE?

Gebruik deze ‘Maagd-Zon-Maan-Energie’ om jouw lichaam en geest te steunen. Stap uit een zich herhalende of onzekere denkwijze en ga in een plek van stilte, vertrouwen en alwetendheid. Je bent in staat om terug te kijken in de tijd en het verschil te zien tussen jouw oorspronkelijk negatieve emotie en de positieve die je nu hebt. 

Je kunt nu direct onder woorden brengen wat een ONDERMIJNENDE EMOTIE is en dat aan anderen uitleggen zonder je hierdoor van de wijs te laten brengen. Je bent in staat CONFRONTERENDE EMOTIES te begrijpen en waarom ze bij anderen bestaan. Dit inzicht geeft je een WARM GEVOEL, en als je dit vasthoudt zal je VREUGDE ervaren in een VOORLOPIG CHAOTISCHE WERELD.

Door onze emoties in balans te houden, houden wij onze geestelijke  en fysieke spijsvertering in balans!

 

THE NEW SUPER MOON IN VIRGO – 17 SEPTEMBER 2020
Last time we were dealing with A Super Sensitive Full Moon in PISCES!
IT’S NOW THE TURN OF THE COMMON SENSE OF
THE NEW SUPER MOON IN VIRGO.

Our meeting with the Sensitiveness of Pisces was the forerunner for what we
now experience in Virgo. While we, of course, keep hold of our High Energy and Insights , our approach in the next few weeks shall be calmer.
What we now have is the Sun and Moon, side by side in the sign of Virgo. This position supports the fact that IF YOU HAVE SOMETHING YOU WANT TO SOLVE, AND YOU GIVE IT THE ATTENTION AND SPACE TO DO SO, IT WILL RESOLVE ITSELF.

WHAT DOES THIS LOOK LIKE?
BEFORE YOU TAKE ACTION, consider carefully what your plan will be.
On the one hand you feel that you want to organise and rearrange everything that’s chaotic, but at the same time be careful not to be too perfectionistic so that the solution can unfold in its own way.
KEEP THINGS SIMPLE, KEEP YOUR HEAD COOL. See everything in a bigger picture. DON’T BE OBSESSIVE ABOUT THINGS. Have the patience to step by step build up your future. Let yourself be guided by your intuition and get a surprise when something nice happens that you didn’t expect.
BE MORE TOLERANT. Accept that life isn’t perfect. If it was, we wouldn’t have a reason to be creative!
“GO WITH THE FLOW” instead of wanting to control everything.

KEEP BUSY IN YOUR GARDEN, OR SPEND MORE TIME IN NATURE. BE AN EXAMPLE FOR OTHERS.

EMOTIONS
Just as our digestive system can become sluggish through a poor diet, we must be able to digest our emotions, so that we don’t create blockages in our emotional system.
By keeping them balanced we keep our spiritual and physical digestion in balance!
Emotions belong to Pisces, the sign opposite to Virgo. The sign that we talked about on the first or second of September. We are now going a step further.
When we’re willing to let go of an old emotion, we create a space in which we can take hold of a new positive one, eliminating the one that caused ‘Drama’. By using our common sense (Sun and Moon in Virgo), we can keep this new change in emotions in balance.

HOW DO WE CREATE OUR INNER SILENCE?
Make use of this ‘VIRGO-SUN-MOON-ENERGY’ to support your mind and body. Step out of a repetitive and uncertain way of thinking and go into a place of silence, trust and knowing. You’ll then be able to look back in time and see the difference between your original negative emotion and the positive one you have now embraced.

You’ll now be able to put into words what an UNDERMINING EMOTION is and be able to explain it all to others without becoming EMOTIONAL yourself! This is because you’ve been able to understand what CONFRONTING EMOTIONS do to you and why others also have them. This insight gives you a FEELING OF LIBERATION and if you can hold on to it you’ll experience JOY amidst a world that is TEMPORARILY IN CHAOS.