18/19 augustus 2020: NIEUWE MAAN in LEEUW / NEW MOON IN LEO

18/19 augustus 2020.
NIEUWE MAAN in LEEUW

Wat is het bijzondere van deze Nieuwe Maan in Leeuw?
1. De Zon is onze Creatieve Bron waaruit we geïnspireerd worden, nieuwe dingen te doen!.
2. De Maan is Je Ziel en jouw levenskracht die vorm geeft aan wie jij bent als mens.
3. Het Hart is de verbinding met de Ziel en dirigent van ons lichaam en handelen.
Deze drie eigenschappen van ons zijn allemaal bij elkaar te vinden in het teken LEEUW. Dit betekent dat ze in de komende twee weken na de Nieuwe Maan een belangrijke rol zullen spelen bij ons bewustzijn en handelen (energie). De manier waarop we ons presenteren wordt door deze 3 aspecten positief beïnvloed.
Ze zorgen ervoor dat hoe wij zelf over actuele onderwerpen denken belangrijker vinden. dan hoe de maatschappij daarover denkt.
De planeet Mars zorgt ervoor, dat je de energie hebt om dit op te brengen en er een mooi nieuw geheel van kunt maken, door de gunstige uitwerking op de Nieuwe Maan en de planeet Mercurius. Deze combinatie vertelt dat het nu belangrijk is om alleen op jezelf te focussen, en niet op wat er in je omgeving gebeurt.

We zien dat in deze Maanfase de samenwerking tussen Leeuw (Vanuit het Hart), Zon (Creatieve inspiratie om te Veranderen), Ziel (Op jouw Originele manier met compassie), Mars (Positieve opbouwende energie), Mercurius (Zelfreflectie) en Uranus (Heldere inzichten) ons weer een stap verder brengen in onze zoektocht naar ons WARE ZELF.

NIEUWE MANIER VAN DENKEN EN DOEN
Wij leven nu in een heel andere tijd. Als wij in het verleden blijven, zal het botsen met de nieuwe energieën. Wij moeten eraan wennen dat onze gedachtes en gedrag een veel sterkere invloed op onze omgeving hebben dan vroeger. Je ziet direct effect van je acties.

ER IS WERK AAN DE WINKEL.
Alles wat wij tot nu toe in ons leven geleerd hebben, zoals o.a. negatief denken over onszelf en/of anderen moeten we afleren. Dankzij de kracht van de Nieuwe Maan in Leeuw worden we hierin gesteund.  

NIEUWE SLOGANS
Creatief blijven, Zelfvertrouwen, Positieve instelling, Ik doe aan ZELFGENEZING.
Vervang “DRAMA” door  “RUSTIGE OBSERVATIE”.

De planeet Uranus  zorgt ervoor,  dat als je creatief blijft, je uit het NIETS hulp krijgt. Wat heel sterk naar voren komt is dat je niet meer klakkeloos aanneemt wat officiële instanties beweren.

EEN STEM
Je durft  je te laten horen en er wordt ook nog naar je geluisterd!
Wat vroeger als ‘soft’ of ‘vreemd’ gevonden werd, wordt nu gewaardeerd!
We mogen ons uiten!
Een Nieuwe Maan, een Nieuw Begin!

Een BEGIN van een WARM HART, BALANS in AL ONZE CELLEN en een GOEDE GEZONDHEID!

 

18/19 August 2020.
NEW MOON IN LEO

What’s special about this New Moon in Leo?
1. The Sun is our Creative Source from where we become inspired.
2. The Moon is our Soul and life force, giving form to who we are as humans.
3. The Heart is the link with the Soul and conducts the actions of our body.
These three characteristics are all to be found in the sign of Leo. This means that they’ll be playing an important role in our actions and the level of our consciousness during the next two weeks.

How we present ourselves will be influenced positively by these three aspects.
They ensure that how we ourselves think about current topics is more important than the way society does.
Planet Mars, combined with the Sun, Moon and Heart  ensures dat we have enough fire in us to create new ideas.  This is strengthened by the favorable effect it has on the New Moon and Mercurius.
This combination tells how important it is at the moment to just focus on yourself, instead of your surroundings.

We see that in this Phase of the Moon their combination brings us a step further in the search to our TRUE SELF.

A NEW WAY OF THINKING AND ACTING
We’re living in very different times and staying in the past will collide with the new energies. We have to get used to the fact that our thoughts and behaviour have a much stronger influence on our surroundings than before. You now see a direct effect of your actions.

THERE’S WORK TO DO!
We have to unlearn all our old habits! No mean task! Everything that we’ve been taught, such as negative thoughts about ourselves or others. We get help from the strong energy of the New Moon in Leo. 

NEW SLOGANS
Stay creative, Self confidence, Positive attitude, I HEAL MYSELF.
Replace “DRAMA”  for “CALM OBSERVATION”.
Planet Uranus makes sure, that when you stay creative, help will arrive out of the blue!

A VOICE
You dare to let yourself be heard, and find out that people listen to you.
Ideas that used to be called ‘soft’ or ‘strange’, are now being respected.
We’re allowed to express ourselves!

 A NEW MOON, A NEW BEGINNING!
The Beginning Of A Warm Heart, Balance In Our Body Cells And Good Health.