20 Juli 2020 NIEUWE MAAN IN KREEFT / NEW MOON IN CANCER

20 Juli 2020. NIEUWE MAAN IN KREEFT.
Dit is de tweede keer dat er een Nieuwe Maan in Kreeft is !
Dit betekent niet dat deze Nieuwe Maan dezelfde betekenis heeft als de vorige!
Iedere Nieuwe Maan brengt een opening naar iets nieuws, maar is altijd origineel.

Hier zijn sleutelwoorden voor de komende weken.
GELOOF niet alles wat de sociale media iedere dag te vertellen heeft.
Als het je op een negatieve manier raakt, kijk niet meer. Vind een andere manier om op de hoogte te blijven van informatie die je nodig acht.

Vertrouw op je eigen WIJSHEID.
Bewaar je BALANS.
Omarm het NIEUWE REALISME en zet de oude TWIJFEL opzij.
Maak NIEUWE KEUZES.

Hoe kunnen we onze NIEUWE KEUZES combineren met de boodschap die deze Maan ons geeft? Nieuw betekent niet altijd dat je in actie moet komen. Een verandering in je bewustzijn is ook nieuw! In andere woorden, een boodschap van “Doe geen gekke dingen op het ogenblik.” Blijf geduldig en wacht af voordat je actie onderneemt, past precies in de TRANSFORMATIE van OUD naar NIEUW, waar we nu inzitten.
We zijn klaar om ons bewustzijn een stapje hoger te brengen. Om dingen te onderzoeken en te begrijpen die tot nu toe onbegrijpelijk waren.  

HET VELD
De komende twee weken en erna zullen de keuzes die wij ingegeven krijgen door ons eigen energieveld opgepikt worden via onze intuïtie, omdat we nu in verbinding staan met het immense energieveld van de Aarde, dat weer uit de Kosmos van informatie voorzien wordt.
Wij zijn nu zover dat we kunnen geloven dat onze persoonlijke energievelden beïnvloed worden door andere energievelden. Anders gezegd, dat wat wij denken, zeggen en doen ergens anders opgepikt wordt en de wereld waar wij in leven beïnvloedt. Wij zijn bereid om onszelf te trainen om alleen te communiceren met positieve gedachtes, woorden en acties. Wij beginnen te geloven dat het werkt. Vroeger werd zoiets als onzin bestempeld. Maar de communicatie via energievelden is een realiteit en nu bevestigd door experimenten in de KWANTUMFYSICA.

MOEDIGE MENSEN
De ENERGIE van ieder van ons is zo BELANGRIJK omdat wij de verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van onze toekomstige wereld. Laat daarom geen angst en depressie toe door wat wij zien en horen in de sociale media. 
Zie het grotere beeld. Zie hoe wij, door de chaos om ons heen steeds meer liefde en compassie krijgen voor onszelf, de mens, dier en plant.
Zie hoe dit virus ons destructieve gedrag naar de wereld toe stopzet. Zie hoe zoveel moedige zielen zich opofferen zodat wij onze oude gewoontes kunnen
veranderen. Door hun pijn brengen ze ons licht.

Geduld zullen we wel moeten hebben, maar doordat onze energievelden steeds positiever worden zullen wij elkaar steeds meer helpen en trekken we nieuwe positieve dingen naar ons toe als bijvoorbeeld nieuwe uitvindingen, die hard nodig zullen zijn in een wereld die helemaal op zijn kop lijkt te staan.
Experimenteer met wat jou invloed op je directe omgeving en de wereld is en kijk wat je er voor terug krijgt!

Doe bijvoorbeeld iedere maand mee aan DE GLOBAL DAYS OF UNITY en zie wat het met je doet!

 

JULY 20 2020:  NEW MOON IN CANCER.
This is the second time that we have a New Moon in Cancer in the past 4 weeks.
But it doesn’t mean that it has the same meaning as the last one!
Every New Moon brings something new and is always original.

Here are the key words for the next weeks.
Don’t BELIEVE everything that the Social Media tells you every day. If the news
touches you in a negative way, just don’t watch it. Find another way to keep
youself informed (for example, Internet).
Trust your own WISDOM .
Keep BALANCED.
Embrace the NEW REALITY and cast old doubts aside.
Make NEW CHOICES.

How can we combine our NEW CHOICES with the message that this Moon gives us?
The word NEW doesn’t always mean that we should come in action. A change in our consciousness is NEW too! In other words, a message of “don’t do anything too spontanious at the moment. Be patient and wait before you undertake any action”, fits exactly into the TRANSFORMATION from old to new that we’re now in. We’re ready to bring our consciousness to a higher level, which will enable us to look at and understand things that we weren’t able to before this.

THE FIELD
From the following two weeks on we’ll make choices that are inspired by our own
personal energy field.  Picked up via our intuition, because we’re now connected with the immense energy field of Mother Earth, who receives her information from the Cosmos! We’ve now come so far that we can believe that our energy field is influenced by other energy fields.
In other words, what we think, say or do is picked up and influences other parts of the World in which we live. We are willing to train ourselves to always communicate positively with others in thought, word and action. And we’re starting to believe that this works!
In the old energy we would have been labelled as ‘rather queer’. But communication via energy fields has become a reality and has been proven to be the case in the experiments of QUANTUM PHYSICS.

THE ENERGY of each one of us is so important because we hold the responsibility for how the future of our world shall develop. So, don’t let fear get to you and get depressed about what you see and hear in the social media. See the bigger picture. Look for the points of light. See, that amidst the chaos around us, we’re developing more love and compassion for ourselves, for other human beings and for animals and plants.
See, how this virus is bringing our destructive behaviour to the world to a halt. See, how many brave souls have made (are making) sacrifices so that we can change our old ways. In their suffering, they are bringing us light.
We shall have to be patient, but because our energy is getting more positive, we’ll help each other and attract new solutions that will help this World, one that seems to be ‘upside down’ at the moment.

We can all give a contribution by experimenting with doing uplifting things in our immediate surroundings and seeing  what we get in return.

One example: Take part each month in THE GLOBAL DAYS OF UNITY and experience how it feels!