22 / 23 April 2020: DE NIEUWE MAAN IN STIER / THE NEW MOON IN TAURUS

22 / 23 April 2020: DE NIEUWE MAAN IN STIER.
Oh, Nieuwe Maan, wat breng je ons nu?
Welke van onze vele talenten zullen een entree maken?
Een nieuw pad ontdekken met overal verassingen!

VASTBERADEN EN BESLUITVAARDIG.
Dit klinkt als een sterke eigenschap, en uiteindelijk is dat echt zo.

Maar voordat we ons helemaal in balans voelen, zullen er bij ons aardig wat emoties de revue passeren. Dit zijn geen “normale” tijden en er wordt van ons gevraagd om boven ons “normale” bewustzijn te functioneren. Er komen een heleboel dingen op ons af die confronterend zijn en waar we iedere dag mee bezig zijn om daar onze balans in te vinden, waar mogelijk lijn in te brengen en onze kalmte te bewaren.

Terug naar VASTBERADEN EN BESLUITVAARDIG:
Tot eind april zullen we aan het puzzelen zijn. “Hoe los ik dit op? Hoe kom ik hier uit? Hoe blijf ik in deze realiteit, zonder uit mijn evenwicht te raken? Hoe blijf ik positief?” Onze creatieve talenten worden aangesproken.
Rond 30 april komen de planeten Mercurius en Uranus naast elkaar te staan in Stier. Dan passeert Mercurius Uranus. Dit activeert een hogere energie in ons, die duidelijke inzichten geeft. Daar dit alles in het teken Stier gebeurt, waar Venus over regeert, zal het een liefdevolle balans geven, die de basis vormt voor onze NIEUWE GEDACHTENSTRUCTUUR.

Door onze VASTBERADENHEID kunnen we nu eindelijk echte besluiten maken om angsten uit het verleden en zorgen voor de toekomst los te laten.
Wij durven positieve uitspraken te doen over onszelf en onze naasten.
Wij sluiten ons af van afleiders en vinden stilte, vrede en vreugde in onszelf.
Wij volgen onze intuïtie. Dit leidt ons naar een beter leven.
Wij gaan ervoor, om samen met anderen een nieuwe maatschappij op te bouwen.

RESPECT VOOR IEDEREEN, TRANSPARANTIE EN INTEGRITEIT.

De saamhorigheid die ontstaat, doordat we respect voor de uniekheid van ieder wezen hebben, leidt tot een ENORME COLLECTIEVE IMMUNITEIT.

Doordat wij door zijn gegaan met uit te puzzelen hoe wij in deze situatie liefde en compassie in onszelf teweeg konden brengen, hebben we de energie op Aarde naar een hoger niveau gebracht.

We helpen mee om een wereld van “ONDEREN NAAR BOVEN” te creëren waar wij en anderen beter kunnen functioneren en OVERWINNEN HET VIRUS!22 / 23 April 2020: THE NEW MOON IN TAURUS

Oh, New Moon in Taurus, what will you bring us now?
Which of our many talents shall make 
an entrance?

A new path to discover, with surprises allround ! 

RESOLUTE AND DECISIVE
T
his seems like a strong characteristic, and it will eventually become a reality!
But before we find this balance, many emotions will present themselves.
We’re not living in what we call “normal” times, and we’re being asked to
work overtime and raise our consciousness to a higher level. On a daily basis we’re being confronted with a lot of issues, trying solve the puzzle and at the same time keeping our balance.

To come back to the words “RESOLUTE AND DECISIVE”:
We’ll be puzzling till the end of April.
“How can I solve this? How can I get out of this situation? How can I live in this reality without losing my calm? How can I stay positive?” We are asked to make use of our creative talents.
Around April 30th the planets Mercury and Uranus come together in
Taurus, after which Mercury passes over Uranus. This brings our energy
to a higher level and gives us clear insights. Because this all happens in
this sign of Taurus, of which the ruler is Venus, we’ll experience a loving balance,
that forms the base of a NEW STRUCTURING OF OUR THOUGHTS.

Because we’re so determined to succeed, we can at last decide to let go of
fears of the past and worries for our future.
We dare to make positive statements about ourselves and our loved ones.
We distance ourselves from distractions and find silence, peace and joy in ourselves.
We follow our intuition. This leads us to a better life. We go for it, and together we build a new society.

One of “RESPECT FOR ALL OF LIFE, TRANSPARENCY AND INTEGRITY.”  
The solidarity that arises because we respect the uniqueness of every living thing, leads to an ENORMOUS COLLECTIVE IMMUNITY.

Because we have continued to solve the puzzle of how we can find love and compassion in ourselves in this situation, we’ve brought the Earth energy to a higher level.

From ‘BELOW TO ABOVE” we’re helping to create a world in which we all function better and CONQUER THE VIRUS!