25/26-12-2019 NIEUWE MAAN IN STEENBOK / NEW MOON IN CAPRICORN

25/26 december 2019
NIEUWE MAAN IN STEENBOK
is een belangrijke stap op weg naar de
CONJUNCTIE VAN SATURNUS MET PLUTO op 12-01-2020,
die het begin van een Grote Positieve Verandering op Aarde inluidt.

Wat opmerkelijk is met deze Nieuwe Maan zijn de 5 hemellichamen in Steenbok.
Door dit krijgen we een sterke aandrang om iets positiefs te doen voor onszelf dat een wezenlijke verandering in ons leven zal brengen. Deze 5 planeten in Steenbok geven aan dat het moment nu aangebroken is.

Let op: Doordat het bewustzijn een hogere frequentie krijgt komt alles wat er op Aarde gebeurt meer in het licht. Het gevolg is dat vele negatieve dingen, die altijd in het donker verborgen waren steeds meer in het licht komen, zichtbaar worden. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen en ga door met jouw positieve veranderingen, die de evolutie van een NIEUWE POSITIEVE WERELD veroorzaakt.

HIER ZIJN DE SLEUTELWOORDEN EN QUOTE’S BIJ DE NIEUWE MAAN:

DE NIEUWE MENS (is gezonder en leeft langer!)
GELOOF IN IETS en het zal je lukken! Je bent nu in staat om jezelf te genezen van ziektes en daardoor de aarde genezen (alles is één). In de oude energie was dit niet mogelijk.
De Oude Energie
Als je niet geraakt wordt door mensen om je heen die het altijd over het verleden hebben en steeds klagen, dan is dat geweldig. Je kan met iedereen communiceren en jouw energie hoog houden.  
Mocht het je niet lukken om naar anderen te luisteren met een glimlach op je gezicht, dan is dat ook oké. Je weet dat je in progressie bent en dat je weer aan jezelf moet werken! We kunnen niet van anderen verwachten dat ze veranderen. Het gaat altijd om ons. Wanneer wij een positieve houding aannemen, krijgen anderen de mogelijkheid om het ook te hebben.
Nieuwe Kwantum Energie
Dit bewustzijn wil vooruit, altijd op zoek naar het licht en nieuwe mogelijkheden. Deze energie werkt met het positieve, blijft jonger en vrij van ziektes.

PURE LIEFDE
Laten we kijken naar een klein kind of een hond. Bij hen zie je het geheim.
SAMENLEVING
Zelfs door één persoon te helpen, creëer je een stukje balans.
GROTE POSITIEVE VERANDERINGEN
Door grote positieve veranderingen maak je progressie. Blijf open en flexibel.
ONZE TAAK OP AARDE
Uitvinden wie we echt zijn.
EEN HOGERE FREQUENTIE VINDEN 
Vind jouw Ziel. Hoger hoef je niet te gaan.
BEREID JE VOOR OP DE NIEUWE WERELD, DIE JIJ GECREËERD HEBT
Ondanks het feit dat je altijd voor je tijd bent geweest, bleef je trouw aan
jouw intuïtie. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Het is nu jouw tijd.
GELOOF EN WIJSHEID
Door jouw wijsheid en geloof in deze nieuwe tijd, kom je steeds meer UIT jouw Comfortzone (Uit de box)!
JOUW NIEUWE ZELF
Doordat je het verleden achter je laat en je alleen bezig houdt met jouw kracht, eigenwaarde en dingen die jouw dagen positief maken, creëer jij je Nieuwe Zelf.
VRIJE KEUZE EN TALENTEN
Wanneer jij jouw talenten op een positieve manier ontwikkelt, zal je geholpen worden.
NIEUWE HELDERE INZICHTEN
Nieuwe inzichten komen plotseling tot je wanneer je hoofd leeg en stil is.
JOUW LEVENSPAD 
Door op te komen voor de kwetsbaren vind jij je Ziel.

 


25/26 december 2019
NEW MOON IN CAPRICORN
is an important step towards the
CONJUNCTION OF SATURN WITH PLUTO
which takes place on 12-01-2020, announcing the crumbling of the old system, gradually replacing it with new positive energie
(THE GREAT POSITIVE CHANGE ON EARTH)

What’s remarkable about this New Moon, are the 5 celestial bodies in Capricorn. This event can stimulate us to take positive actions that transform our lives. This event in Capricorn tells us, that the time is now ripe.

Watch out for this: Because consciousness is rising to a higher vibration, everything that was once in the dark will be seen for what it is. Don’t let it disturb you and stay positive. This is how you create the evolution of a NEW POSITIVE WORLD.

HERE ARE THE KEYWORDS AND QUOTES FOR THE NEW MOON:

THE NEW HUMAN (is healthier and lives longer!)

BELIEVE it and you can do it! Y
ou are now able to heal yourself from diseases, which then heals the earth. In the old energy this wasn’t possible.
The Old Energy
If you can remain untouched by people around you who always talk about the past and grumble about things, that’s oke. You can communicate with everyone keeping your energy high.
If you can’t always listen to others with a smile on your face, that’s oke too. You know that you’re in progress and that you still have to work on yourself!
We can’t expect others to change. It’s all about us. When we have a positive attitude they too get the possibility to have one too.
The New Quantum Energy
This consciousness wants to go forward, looking for the light and new possibilities. This energy works on the positive, keeping you younger and free from disease.

PURE LOVE

Let’s look at a small child or a dog. They hold the secret.
COMMUNITY
Even if we only help one person, we create balance.
GREAT CHANGES
When you experience great changes, you make progression. Stay open and be flexible.
WHY DID YOU COME TO EARTH?
To find out who you really are.
FINDING A HIGHER FREQUENCY
Find your soul. You don’t need to go any higher.
PREPARE YOURSELF FOR THE NEW WORLD YOU HELPED TO CREATE
In spite of the fact that you were always ahead of your time, you always stayed true to your intuition. That’s beginning to pay off. It’s now your time.
BELIEF & WISDOM
Because of your wisdom and belief in this new age, you’re always out of your comfort zone!
YOUR NEW SELF
You’re creating your new self because you’ve left your past behind, and are occupied with building up your selfworth, strength, and things that make your day a positive one.
FREE CHOICE AND YOUR TALENTS
You’ll be helped by invisible energies when you develop your talents in a positive way.
NEW AND PURE INSIGHTS
They come when your mind is empty and silent.
YOUR PATH OF LIFE
By standing up for the vulnerable you find your Soul.