27 februari 2021: VOLLE MAAN IN MAAGD / FULL MOON IN VIRGO

27 februari 2021.
VOLLE MAAN IN MAAGD.
Haar verschijning brengt een gevoel
dat we weer in staat zijn om ons te kunnen concentreren op waar het om gaat
en met beide benen op de grond te staan.

Wat houdt het woord MAAGD in?
In deze tijd komen we niet verder dan een korte uitleg, bijv. een zuivere jonge vrouw/man, of een stuk ongerepte natuur.
In het verleden hadden we de zuivere Maagd Maria, die het leven gaf aan Jezus.
In Griekenland hadden we de Maagdelijke Godinnen, die tweeslachtig waren, altijd alleen bleven, en in staat waren om hun leven en het krijgen van kinderen zelf te regelen. Het kwam ook voor dat ze kozen om geen kinderen te hebben.
Als we nog verder teruggaan in de tijd komen we de Pleiadiërs tegen. Een volk met een zeer hoog bewustzijn, dat zowel de vrouwelijke en mannelijke eigenschappen en energieën in één lichaam hadden. Ook zij kregen kinderen zonder toedoen van iemand anders. 

Is er nu een  nieuwe betekenis voor het woord MAAGD in de ASTROLOGIE?

Een wereld vol verandering.
Op dit moment zitten wij in een overgang van lage energieën naar hogere. Wat we nu meemaken in ons eigen leven en om ons heen zal leiden tot een heel andere maatschappij. Door op onszelf gegooid te worden zullen we nieuwe eigenschappen en prioriteiten hebben en zullen we niet meer zomaar geloven wat ons verteld wordt door de autoriteiten. We vertrouwen steeds meer op onze eigen zuivere inzichten. We beginnen van binnen een geheel te worden.

Wat voor een positieve betekenis zal dit voor de mens inhouden? En, is er nu een  nieuwe betekenis voor het woord MAAGD in de ASTROLOGIE?

Op het Persoonlijke Vlak.
Het achterlaten van onze Oude Energieën valt vaak niet mee. Het gaat niet zo snel als een oude jas inruilen voor een nieuwe. Er kunnen allerlei dingen op ons af komen, heftige emoties, onze gezondheid, twijfels etc. , niet kunnen begrijpen wat we over ons heen krijgen.
Op het moment dat wij een zuivere intentie uitspreken om oude energieën en geërfde beïnvloeding achter ons te laten, staan we open voor een totale inzicht in de negativiteit dat nog aan ons vastzit. Hoe erg dit ook voelt, het is tijdelijk, kan onze innerlijk niet bereiken, en zal vrij snel verdwijnen. Wij zullen dan een gevoel van vrijheid en vreugde ervaren. Alsof er een last van onze schouders afgevallen is.

Praktische Spiritualiteit.
Omdat de Maagd het vermogen heeft om niet alleen contact te maken met haar/zijn hogere zelf, is zij/hij ook in staat is om te luisteren naar wat het lichaam nodig heeft, haar/zijn hart te volgen, plus nog geaard te blijven. Deze eigenschappen zijn niet geringe prestaties!

In de situatie waar wij met zijn allen nu in verkeren geven deze eigenschappen ons steun. Na de drukte en onrust van de laatste tijd kan deze Volle Maan in Maagd  ons stabiliteit in lichaam en geest bieden. Ook onafhankelijkheid, innerlijke kracht en de vrijheid om te doen wat wij leuk vinden. (Door deze tijd vinden we andere dingen leuker dan vroeger)

Onze Hogere Zelf
Gebruik je talent om contact te maken met je Hogere Zelf. Dit zal je de zelfverzekerdheid en het zelfvertrouwen geven om de volgende stappen op jouw levenspad te nemen.

Ons Hogere Zelf weet de weg. Dus neem de tijd om vragen aan hem te stellen waar we antwoorden op willen hebben. Blijf rustig en herinner hoe sterk we zijn!
Laten we o.a. door deze Volle Maan in kalme wateren komen, de moed erin houden, vertrouwen op een goede afloop hebben, onze hoop herstellen, en dat de veranderingen waar we inzitten niet alleen moeilijkheden geven, maar ons ook goede dingen en een nieuwe start brengen.

 

27th February 2021.
FULL MOON IN VIRGO
Her appearance brings a feeling with it that we’re now able to keep our concentration and stay grounded.

What does the word VIRGO mean?
In these times we don’t come any further than a short explanation, for example, an unspoiled young woman/man, or beautiful unspoilt nature. 
In the past, there was the Virgin Mother Mary, who gave birth to Jesus.
In Greece there were the
Virgin Goddesses, who were both male and female, often stayed alone, were able to run their own lives and organise having children on their own. It was also common that they chose not to have children.
If we go even further into the past, we find the
Pleiadians.
A people who had a very high culture, and were both male and female in one body. They also concieved  children wihout the influence of another gender.

A changing world.
At this moment in time we are in a transition from a low to a high energy form. What we experience in our own life and the world around us shall lead to a completely new society. Through being confronted with ourselves, we’ll create new priorities and won’t just believe what authorities tell us.

For us personally
Leaving old energies for new ones is not as quick as removing your old coat and putting on a new one! We can go through all matter of emotions, health issues, doubts, etc. , not understanding where it’s all coming from. From the moment we have a true intent to leave old energies and inherited influences behind us, we are open to the total insight of the negativety that we are still attached to. How bad it all seems, this negativity is temporary and can’t reach our inner self. It soon disappears and we experience a feeling of freedom and joyfulness. We just know that a load that we’ve always carried has left us!

Practical Spirituality
Virgo has the ability to not only make contact with her Higher Self, listen to what her body needs, follow her heart, and at the same time stay grounded. No mean feat!
All these characteristics give us the support we need in our current situation. After all the hustle and bustle, she can offer us a piece of stability in our body and soul. Also independence, inner power, and the freedom to do things we like (these changing times may give us new things we like).

Our Higher Self
We can use our talents to make contact with our Higher Self. This will give us the self assurance and self confidence we need to take the next steps on our life’s journey. Our Higher Self knows the way. So, just take the time to ask the questions we want an answer to. Keep calm and remember how strong we are.
Let this Full Moon lead us into calm waters, keep up our spirits, believe in a good outcome, rekindle our hopes, and that the changes we experience, don’t only bring us problems, but also good things.