3 Augustus 2020: DE VOLLE MAAN IN WATERMAN / FULL MOON IN AQUARIUS

3 Augustus 2020:
DE VOLLE MAAN IN WATERMAN
Door De Sterke Waterman/Uranus Invloed
Schijnt De Volle Maan Haar Heldere Licht Op
Ons Bewustzijn In De Chaos Die Vooraf Gaat Aan
Een Zich Vernieuwend Systeem.

TELEPATHIE.
Wij worden steeds bewuster van ons eigen bewustzijns-energieveld, waarmee wij invulling geven aan, onze waarnemingen, gevoelens, gedachtes, wensen en handelingen, en het Immense Pure Energieveld van de Aarde (Het Veld) waar wij ook mee communiceren. Dit is een tweerichtingsverkeer-communicatiesysteem. Het Veld is een Universele Energie, die het goed met de Aarde voor heeft. Zij wil op een vriendelijke manier harmonie nastreven. Wanneer ons bewustzijns-energieveld niet in balans is, worden we gecorrigeerd door het Veld. Er is geen plaats meer voor negatieve energie. Dit proces van zuivering is één voor de lange termijn omdat we helaas vastzitten aan oude gewoontes en moeten leren omgaan met veranderingen.
Vanaf nu is er sprake van een veel sterker overdragen van gedachten tussen alles wat leeft. In andere woorden, wat wij denken heeft een veel grotere invloed op ons en onze omgeving dan ooit tevoren. Dit betekent ook dat wat anderen denken een grotere persoonlijke invloed heeft op ons en de wereld. Vooral voor de sensitieve mensen onder ons is dit een hele uitdaging om zowel op onze eigen gedachten te letten, maar ook op wat naar ons toekomt uit onze omgeving, waar wij niet direct weet van hebben.
VOORBEELD 1: Je hebt een tijdje naar de Sociale Media gekeken die het over de chaos in de wereld hebben. Of je hebt een gesprek met iemand gehad, die het moeilijk heeft.
VOORBEELD 2: Je voelt je prima. Plotseling begin je, voor jouw gevoel uit het niets, gezondheidsklachten te krijgen.
Deze klachten brengen jou in een situatie waar je aan jezelf gaat twijfelen. Voordat je het weet begin jij je zorgen te maken en komt angst bij je. Het komt niet in je op om te denken dat jij onbewust de gedachtes van iemand anders eigen gemaakt hebt. Er is een grote kans dat je klachten ervaart die niet bij jou horen, maar door jouw sensitiviteit terecht gekomen zijn in jouw persoonlijke bewustzijns-energieveld om je heen. In plaats van mee te gaan met de klachten, kan je alles weer omdraaien in een positieve energie, door  bijvoorbeeld positieve Affirmaties hardop uit te spreken, over hoe goed jij je voelt (‘Ik voel me goed!’), of dat je helemaal gezond bent (‘Ik ben gezond!’). Blijf het doen totdat je de positieve draad weer oppakt. Om een goed effect te krijgen zal je wel helemaal moeten geloven in wat je zegt.
Je kan ook de keuze maken om alleen dingen te doen waarvan je een positief gevoel van overhoudt.

GROTERE LADING
In een tijd dat wat wij denken en zeggen een grotere lading heeft dan vroeger, is het belangrijk dat we op onze gedachten en woorden letten. Veel mensen zijn zich hier nog niet van bewust  en sturen negatieve gevoelens de lucht in. Het is aan ons om daar NIET in mee te gaan. Op deze manier kunnen wij via onszelf en het grote energieveld (Het Veld) om ons heen, ons helpen naar een hoger collectief bewustzijn te gaan.

NAAR BUITEN TOE
Hoe wij psychisch in elkaar zitten maakt zich nu openbaar. Wat vroeger in ons afgeschermd zat komt nu naar buiten. Waren we gewend om altijd op de achtergrond te blijven, dan is het nu de tijd om op de voorgrond te treden en je te uiten. Hoe meer wij met anderen delen op een manier die ons allemaal het recht geeft om te veranderen, hoe meer wij resoneren met de geest van de nieuwe tijd. Hoe positiever onze energie is, hoe meer opzienbarende ontdekkingen gedaan zullen worden, op het gebied van o.a. zoet water, gezondheid, voeding en nieuwe energie die voor ons belangrijk zullen zijn in ons praktische leven.

ONZE BOODSCHAP
Dit zal niet in 2 weken gebeuren, maar met de Zon op het ogenblik in Leeuw en de Maan in Waterman zijn wij in staat om een krachtige  boodschap aan de Aarde (Het Veld) te geven. Een boodschap die wij dit jaar zullen doorzetten en steeds meer vorm gaan geven.

 

 

August 3 2020:
FULL MOON IN AQUARIUS
Because of the strong Aquarius/Uranus influence,
the Full Moon shines her Pure Light on
our Consciousness in the Chaos
that Precedes a Whole New System.

TELEPATHY
We’re becoming more conscious of our own personal Energy Field, with which we give substance to through our observations, feelings, thoughts, wishes and actions, plus the Immense Pure Energy Field of The Earth (the Field) with which we communicate. It’s a two way communication system. The Huge Universal Energy Field wishes only the best for the Earth. She wants to create harmony in a friendly way, but if our energy level is low and disruptive, we will be corrected by her. She has no place for negativity. This puryfing proces has unfortunately being taking place for a very long time, because we’re stuck in old old habits and must learn to deal with changes.
From now on there will be a much stronger transmission of thoughts between all living beings. In other words, what we think has a greater impact on us and our surroundings than ever before.
It also means that what other people think has a great personal influence on us and the World.
This is a big challenge for the sensitives under us, not only because we have to watch what we think or say, but also what we might pick up from the thoughts or actions of our surroundings that we are not aware of.
EXAMPLE 1.
You’ve been watching  Social Media who are talking about the situation in the World. Or, you’ve had a conversation with someone who is having a difficult time.
EXAMPLE 2.
From feeling fine, all of a sudden, out of nowhere, you start to feel unwell.

These physical symptoms  start to make you doubt yourself, and before you know it you start to worry and fear creeps in. It doesn’t enter your head that because of your sensitivity, you may have picked up energies from other people or situations that don’t have anything to do with you.
That they have come into your personal energy field. So, how do you get rid of lower energies? There’s only one solution, and that is, “Turn this energy around that’s making you feel unhappy”. Believing what you say, and using your willpower, speak positive affirmations out loud, saying how good you feel (“I feel great”, or “I am healthy”, or  “I’m perfectly healed”, I am Joy”.
Keep repeating something positive until you can pick up where you left off before you were influenced. Sometimes we can also make better choices of what or with whom we wish to watch or communicate with. We all have the right to say “no” when we feel we need our own space.

GREATER IMPACT
In a time when what we think and say has a stronger impact than it used to have, it’s important to watch what we think and say. Many people are not aware of this and blurt out negative feelings into the air. We can choose to not go along with this. By doing so we help the Great Energy Field on Earth to go to a higher consciousness.

THE OUTSIDE WORLD
Our psychological structure becomes more transparent and open. What used to be hidden from view now comes to the surface. If we were always used to staying in the background, it’s now time to come to the foreground and express ourselves.
The more we share with others in a compassionate way, the more we resonate with the spirit of this new time. The more positive the energy, the more remarkable and important practical  discoveries with sweet water, health, nutrition and new energy shall be made.

OUR MESSAGE
All of this won’t happen in a few weeks time, but now, with the Sun in Leo and the Moon in Aquarius we’re able to send a strong message to the Earths’ energy. A message that we’ll continue to give this year, which will increase its form.