7 mei 2020 SUPER VOLLE BLOEM MAAN in Schorpioen / SUPER FULL FLOWER MOON in Scorpio

SUPER VOLLE BLOEM MAAN in Schorpioen, 7 mei 2020
Dit is de laatste Super Maan van 2020!
Oh, VOLLE BLOEIENDE MAAN,  jouw symbool is de waarheid.
Jouw geweldige zaad leeft in de donkere aarde,
zichzelf omhoog duwend naar het licht.
In alle weertypen en situaties
blijf je met jouw kracht omhoog groeien,
waardoor een prachtige bloem ontstaat,
die de hele wereld inspireert met haar schoonheid,
gevolgd door jouw vrucht,
die op haar plaats het leven geeft aan nieuw zaad,
een nieuw leven.
WIJ ZIJN DAT ZAAD!

Deze wereldepidemie heeft ons in een situatie gebracht van het zaad, dat uit het donker komt en tegen wil en dank blijft groeien. Het weet dat LICHT het antwoord is op vooruitgang.
Zo is het ook met ons!
De Volle Maan in Schorpioen is niet mis! Ze schijnt haar licht op de donkere plekken, zodat wij er bewust van worden en ze aanpakken. Zij schijnt ook haar licht op onze zichtbare en verrassende onzichtbare talenten! Geef ze nu een kans!

EEN TIJD VAN COMPASSIE EN REFLECTIE
Door de ‘lock down’ hebben we nu de tijd om niet alleen de compassie voor onszelf  te hervinden, maar ook voor iedereen die slachtoffer is en de geweldige zorgmedewerkers, die dag en nacht werken, niet aan zichzelf denken, maar aan de patiënten.  Zo ook blijven we stil staan bij wie we zijn en hebben het gevoel, dat deze situatie ons veranderd heeft. Automatismen hebben we voorlopig achter ons  gelaten.

JOUW PLAATS VINDEN
Momenteel vindt er in dit proces een verschuiving plaats van hoe je nu de wereld ervaart, naar hoe je dit werkelijk in je gedrag en communicatie naar jezelf en je directe omgeving (ook via internet) in kan bouwen, bij een steeds groter wordende berg aan informatie over een veranderende wereld.

Heeft de pijn en het verdriet van mensen over de hele wereld een gevoel van
broederschap gegeven, dat wij door kunnen zetten wanneer dit voorbij is?
Wat is voor jou nog belangrijk?  
Wat is voor jou nog waar en wat niet?
Heb je een rust en kalmte in jezelf gevonden, waarvan je niet wist dat je het had?  
Wat voelt goed voor jou?

TRANSFORMATIE
Het teken Schorpioen staat voor transformatie: ‘Uit de as herrijzen, als
een nieuw mens.’ Dit betekent dat dit voorlopig een jaar van werken wordt.
Wat belangrijk is, is dat wij zo goed mogelijk voor onszelf en naasten
blijven zorgen, en ons niet uit ons evenwicht laten brengen door misstanden, die aan het licht komen. Blijf in balans en val niet terug in oude gewoontes. Door dit jaar hiervoor blijvend alert te zijn, met de nieuwe inzichten die we gekregen hebben, zullen we met zijn allen het ‘Corona virus’ overwinnen.

Het kwijt raken van oude gewoontes is net zo moeilijk als nieuwe positieve gewoontes in te bouwen. De nieuwe positieve gewoontes inbouwen is de voorwaarde, omdat zo te handelen over de hele wereld, het collectieve bewustzijn van de wereld (ook via internet) zo’n positieve shift maakt, dat de gezondheid van de mens en ‘Moeder Aarde’ steeds verder vooruit gaat. De wereld is er klaar voor om te evolueren naar een betere wereld, waarop de mens zelf het voor het zeggen krijgt. Blijf in jezelf geloven en ervaar dat wij, net als het zaad, dat in alle weertypes door blijft groeien, de goede kant op zullen gaan!

 

SUPER FULL FLOWER MOON in Scorpio,  7th May 2020
This is the last Super Moon in 2020!
Oh FULL SUPER FLOWERING MOON, your symbol is truth.
Your amazing seed lives in the dark soil,
pushing itself up into the light.
With its strength it continues to grow
in all all kinds of weather and situations,
creating a flower that inspires the whole world with its beauty,
only then to be followed by its fruit
which gives birth to a new seed,
yet another new life!

WE ARE THAT SEED!

This world epidemic has brought us in the situation of the seed, that comes out of the darkness and keeps on growing despite challengig situations. It knows that the LIGHT is the answer to its progress.
And this goes for us too!
The Full Moon in Scorpio is quite something! She shines her light in dark places, showing them to the world so that we too can see them and  they can be tackled. She also shines her light on the talents we have that are visible, and also the ones that are not. Now’s the time to give them a chance!

A TIME OF COMPASSION AND REFLECTION
Through the ‘Lock down’ we’ve now time to not only to rekindle the compassion for ourselves, but also for all the victims and the fantastic health workers who work day and night for the patients without thinking of themselves.
We also reflect on who we are and feel that this situation has changed us.
Always reacting in an automatic way is now something of the past.

FINDING OUR PLACE
At this moment a shift in our perception is taking place. How we experience the world and how we can fit a different way of communicating with ourselves and
our immediate surroundings (internet), in an increasing  mountain of information in a changing world.

Has the pain and sadness given a feeling of brotherhood in the world that will last after this is over?

What is now important for us?
What is the truth for you and what isn’t?
Have we found a feeling of peace and calmness that we never had before?
Are we conscious of what ‘feels good’ for us?

TRANSFORMATION
The sign of Scorpio is the symbol for transformation: ‘Rising out of the ashes as a new human.’ This means that this year will be one of work. The most important thing is that we look after ourself and our loved ones as good as we can, without losing our calm through the wrongdoings of others that come to light. Keep balanced and don’t fall back in old habits. When we all keep alert this year with the new insights we’ve gained, we’ll overcome this Çorona virus’.

Losing old habits is just as difficult as incorporating new positive ones, but incorporating  new positive habits is essential for the collective shift over the whole world (also internet) so that the health of humans and Mother Earth can move forward. The world is ready to evolve to a better one, where individual human beings are more in charge. Keep believing in yourself and experience that we, just like the seed who keeps growing in all kinds of weather, shall keep going in the right direction.