9 Februari 2020 VOLLE MAAN IN LEEUW / FULL MOON in LEO

9 Februari 2020 VOLLE MAAN IN LEEUW………….

Helpt ons om onze kracht en eigenwaarde te ontdekken, waardoor onze gezondheid verbetert.
Geef ruimte aan deze Volle Maan, om toe te staan dingen uit je lichaam, uit je hoofd, en uit je leven, te voorschijn te laten komen, zodat ze voor goed kunnen verdwijnen.
De energie van Mars zal je inspireren om, wat voor angsten je ook hebt die jouw licht klein houden, aan de kant te zetten.

Gebruik je creatieve talenten om positieve uitdagingen voor jezelf aan te gaan. Het krachtige licht van De Volle Maan in LEEUW zal je de MOED en energie geven om dit op te kunnen brengen. LEEUW helpt ons herinneren dat ons leven er is om te ervaren, niet om alles onder controle te houden.

Deze Volle Maan heeft een relatie met de vorige Nieuwe Maan die ons allemaal onverwachte dingen en plotseling onvoorspelbaar gedrag liet meemaken. Dit helpt je nu herinneren om je emoties onder controle te houden.

Het is niet mis wat wij meemaken. Wij stellen voor dat het prachtige licht van de Volle Maan in LEEUW ons zomaar zal verlichten! Wat wij vergeten, is dat dit mooie licht ook op onze oude gewoontes schijnt, die wij liever niet zien! Het kan even pijnlijk zijn, maar de sterke LEEUW geeft ons de moed om ze in de ogen te zien, de bereidheid hebben om ze op een positieve manier aan te pakken en geeft het vertrouwen dat het een tijdelijke fase is. Wanneer jij je met de energie van de Maan hier op afstemt zal je gesteund worden om het oude los te laten. Het is een tijd om aan jezelf te denken en de rust aan jezelf te geven, die je nu nodig hebt om tot inzichten te komen. Leven met je hart en intuïtie gaat NU voor je verstand.

Val niet terug in hoe het in het verleden was. Dat zijn de oude gewoontes. Die tijd is voorbij. GELOOF dat het nu anders gaat. Wat vroeger niet voor je werkte, werkt nu wel. In deze NIEUWE energie heb jij de LEIDING over wat je denkt, wat je zegt en wat je doet. Spreek positieve affirmaties uit over jezelf. Je begint het steeds belangrijker te vinden, dat wat jij belangrijk vind telt!

We komen steeds meer in de invloedssfeer van Waterman, het teken van BROEDERSCHAP en COMPASSIE, dat een betere toekomst, nieuwe uitvindingen voor de mensheid en broederschap naar voren brengt. Een geweldloze revolutie.
Dit is een INSPIRATIE voor de Volle Maan in LEEUW om in actie te komen! Er wordt niet meer gewacht. De INVLOED van Waterman gaat hand in hand met de INSPIRATIE van de Volle Maan in LEEUW, zodat je balans bewaart en alle nieuwe ervaringen met compassie en vrede kan ervaren.
De Volle Maan heeft zijn volle werking op 9 februari en maakt de komende 2 weken geleidelijk plaats voor een Nieuwe Maan op 23 februari.


9th February2020 FULL MOON in LEO………….

Helps us to discover our strength and dignity, improving our health.
Give this Full Moon the space it needs to start shifting inappropriate things out of your body, your mind, your heart and out of your life, so that you can see them clearly, so that they can disappear for ever.
You’ll be inspired by Mars’ energy to set aside any fears you may have that may dim your light.


Use your creative talents to pursue your own personal challenges. The strong light of the Full Moon in Leo gives you the courage and energy to overcome any hindrance.

Leo helps us remember that our life is to have experiences, not to keep everything under control.

This Moon relates to the last one, two weeks ago, which confronted us with unexpected things and let us experience unpredictable behaviour. Remembering this now helps us to keep our emotions under control.

What we experience at the moment is quite something! We might think that the Full Moon in Leo will just suddenly lighten us up an we’ll feel great ! What we forget, is that this beautiful light shines on our old habits too! Habits that we don’t really want to be confronted with. Although it can be painful, the energy of Leo gives us the courage to see things clearly, the willingness to deal with everything in a positive manner, and the trust to believe that it’s a temperary situation.
When you align with the Moon’s energy you’ll be supported in letting go of the old habits.
Now’s the time to take care of yourself and take the rest needed so that new insights are able to reach you. This is a time when living with the heart and intuition goes before the mind.

Don’t go back to how it was in the past, relying on old habits. Those times are over. Believe that we’re in a wind of change. What used to work doesn’t anymore.
In this new energy you are in charge of what you think, what you say and what you do. Speak out positive affirmations about yourself. What is of importance to you becomes more important!

We’re now coming more and more into the influence of Aquarius, the sign of Brotherhood and Compassion, which brings a better future and new inventions to the forefront. A non violent revolution.
This inspires the Full Moon to come into action! No more waiting. The influence of Aquarius goes hand in hand with the Inspiration of the Full Moon, so that everything stays balanced and can be experienced in peace and compassion.
The Full Moon arrives at its peak on 9th February and during the following two weeks gradually makes place for a New Moon on 23rd February.