27 februari 2021: VOLLE MAAN IN MAAGD / FULL MOON IN VIRGO

27 februari 2021.
VOLLE MAAN IN MAAGD.
Haar verschijning brengt een gevoel
dat we weer in staat zijn om ons te kunnen concentreren op waar het om gaat
en met beide benen op de grond te staan.

Wat houdt het woord MAAGD in?
In deze tijd komen we niet verder dan een korte uitleg, bijv. een zuivere jonge vrouw/man, of een stuk ongerepte natuur.
In het verleden hadden we de zuivere Maagd Maria, die het leven gaf aan Jezus.
In Griekenland hadden we de Maagdelijke Godinnen, die tweeslachtig waren, altijd alleen bleven, en in staat waren om hun leven en het krijgen van kinderen zelf te regelen. Het kwam ook voor dat ze kozen om geen kinderen te hebben.
Als we nog verder teruggaan in de tijd komen we de Pleiadiërs tegen. Een volk met een zeer hoog bewustzijn, dat zowel de vrouwelijke en mannelijke eigenschappen en energieën in één lichaam hadden. Ook zij kregen kinderen zonder toedoen van iemand anders. 

Is er nu een  nieuwe betekenis voor het woord MAAGD in de ASTROLOGIE?

Een wereld vol verandering.
Op dit moment zitten wij in een overgang van lage energieën naar hogere. Wat we nu meemaken in ons eigen leven en om ons heen zal leiden tot een heel andere maatschappij. Door op onszelf gegooid te worden zullen we nieuwe eigenschappen en prioriteiten hebben en zullen we niet meer zomaar geloven wat ons verteld wordt door de autoriteiten. We vertrouwen steeds meer op onze eigen zuivere inzichten. We beginnen van binnen een geheel te worden.

Wat voor een positieve betekenis zal dit voor de mens inhouden? En, is er nu een  nieuwe betekenis voor het woord MAAGD in de ASTROLOGIE?

Op het Persoonlijke Vlak.
Het achterlaten van onze Oude Energieën valt vaak niet mee. Het gaat niet zo snel als een oude jas inruilen voor een nieuwe. Er kunnen allerlei dingen op ons af komen, heftige emoties, onze gezondheid, twijfels etc. , niet kunnen begrijpen wat we over ons heen krijgen.
Op het moment dat wij een zuivere intentie uitspreken om oude energieën en geërfde beïnvloeding achter ons te laten, staan we open voor een totale inzicht in de negativiteit dat nog aan ons vastzit. Hoe erg dit ook voelt, het is tijdelijk, kan onze innerlijk niet bereiken, en zal vrij snel verdwijnen. Wij zullen dan een gevoel van vrijheid en vreugde ervaren. Alsof er een last van onze schouders afgevallen is.

Praktische Spiritualiteit.
Omdat de Maagd het vermogen heeft om niet alleen contact te maken met haar/zijn hogere zelf, is zij/hij ook in staat is om te luisteren naar wat het lichaam nodig heeft, haar/zijn hart te volgen, plus nog geaard te blijven. Deze eigenschappen zijn niet geringe prestaties!

In de situatie waar wij met zijn allen nu in verkeren geven deze eigenschappen ons steun. Na de drukte en onrust van de laatste tijd kan deze Volle Maan in Maagd  ons stabiliteit in lichaam en geest bieden. Ook onafhankelijkheid, innerlijke kracht en de vrijheid om te doen wat wij leuk vinden. (Door deze tijd vinden we andere dingen leuker dan vroeger)

Onze Hogere Zelf
Gebruik je talent om contact te maken met je Hogere Zelf. Dit zal je de zelfverzekerdheid en het zelfvertrouwen geven om de volgende stappen op jouw levenspad te nemen.

Ons Hogere Zelf weet de weg. Dus neem de tijd om vragen aan hem te stellen waar we antwoorden op willen hebben. Blijf rustig en herinner hoe sterk we zijn!
Laten we o.a. door deze Volle Maan in kalme wateren komen, de moed erin houden, vertrouwen op een goede afloop hebben, onze hoop herstellen, en dat de veranderingen waar we inzitten niet alleen moeilijkheden geven, maar ons ook goede dingen en een nieuwe start brengen.

 

27th February 2021.
FULL MOON IN VIRGO
Her appearance brings a feeling with it that we’re now able to keep our concentration and stay grounded.

What does the word VIRGO mean?
In these times we don’t come any further than a short explanation, for example, an unspoiled young woman/man, or beautiful unspoilt nature. 
In the past, there was the Virgin Mother Mary, who gave birth to Jesus.
In Greece there were the
Virgin Goddesses, who were both male and female, often stayed alone, were able to run their own lives and organise having children on their own. It was also common that they chose not to have children.
If we go even further into the past, we find the
Pleiadians.
A people who had a very high culture, and were both male and female in one body. They also concieved  children wihout the influence of another gender.

A changing world.
At this moment in time we are in a transition from a low to a high energy form. What we experience in our own life and the world around us shall lead to a completely new society. Through being confronted with ourselves, we’ll create new priorities and won’t just believe what authorities tell us.

For us personally
Leaving old energies for new ones is not as quick as removing your old coat and putting on a new one! We can go through all matter of emotions, health issues, doubts, etc. , not understanding where it’s all coming from. From the moment we have a true intent to leave old energies and inherited influences behind us, we are open to the total insight of the negativety that we are still attached to. How bad it all seems, this negativity is temporary and can’t reach our inner self. It soon disappears and we experience a feeling of freedom and joyfulness. We just know that a load that we’ve always carried has left us!

Practical Spirituality
Virgo has the ability to not only make contact with her Higher Self, listen to what her body needs, follow her heart, and at the same time stay grounded. No mean feat!
All these characteristics give us the support we need in our current situation. After all the hustle and bustle, she can offer us a piece of stability in our body and soul. Also independence, inner power, and the freedom to do things we like (these changing times may give us new things we like).

Our Higher Self
We can use our talents to make contact with our Higher Self. This will give us the self assurance and self confidence we need to take the next steps on our life’s journey. Our Higher Self knows the way. So, just take the time to ask the questions we want an answer to. Keep calm and remember how strong we are.
Let this Full Moon lead us into calm waters, keep up our spirits, believe in a good outcome, rekindle our hopes, and that the changes we experience, don’t only bring us problems, but also good things.

11 februari 2021: NIEUWE MAAN IN WATERMAN/ NEW MOON IN AQUARIUS

11 februari 2021.
NIEUWE MAAN IN WATERMAN

Mensen worden mondiger en hebben meer in hun mars dan de
heersende macht door heeft. Wat een mens doet, wordt weerspiegelt
door gelijksoortige acties over de hele wereld.

Welke informatie springt er bij deze Nieuwe Maan naar voren?
1. We worden steeds bewuster dat onze emotionele, mentale en fysieke gezondheid van essentiël belang is, en we krijgen heldere ideeën over
hoe we dit kunnen aanpakken.
2. We merken dat we meer zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om eigen oplossingen te vinden.
3. We beginnen te begrijpen dat ons Hart de Pure Originele Creatieve energie van de vrouw is.
4. Het teken Waterman staat voor Broederschap, en Broederschap staat
voor de Pure Originele Energie van de Vrouw.
5. Het wordt steeds duidelijker dat burgers Eerlijkheid en Transparantie
eisen van politici. Zij zullen ze daarop aanspreken. Burgers zijn minder passief.
6. Door Covid worden Nieuwe Normen en Waarden geïntroduceerd.
7. Wij als mens, komen nu uit de donkere kast en laten ons op een
constructieve manier zien.
8. Over de hele wereld wordt corruptie niet meer getolereerd.
9.
Deze Nieuwe Maan plant een NIEUW ZAAD:
De Dieren zullen steeds meer als Levende Wezens gezien worden, die net als de mens, emoties en gevoel hebben. Mensen worden steeds bewuster van hoe ze de dieren op een barbaarse manier behandelen, en accepteren dit niet langer.
10. Omdat steeds meer mensen bewuster worden, wordt de zittende macht steeds ongeloofwaardiger.

EEN GROTER WERELDWIJD BEWUSTZIJN KOMT TOT LEVEN.
Door deze Nieuwe Maan in Waterman
beginnen we een aardiger, blijer en gelukkiger mens te creëren.

 

11th February 2021.
NEW MOON IN AQUARIUS
People feel more empowered and
have more in their march than the governing powers.
What one person does is reflected
through actions over the whole world.

What information does this New Moon in Aquarius offer us?
1. We’re starting to become aware of how essentially important our emotional, mental and physical health is, and we receive insights into
how we can deal with them.
2. We notice that our self confidence has grown and that we’re able to
independently find our own solutions.
3. We’re starting to understand that our heart contains the energy of the divine feminine.
4. The sign of Aquarius stands for ‘brotherhood’, and ‘brotherhood stands for the divine feminine energy.
5. It’s becoming clearer that individuals are no longer passive and are demanding honesty and transparency from politicians.
6. Because of Covid, new standards and values are being introduced.
7. We, the people, have started to come out of our dark cupboards and into
the light with a new foune self confidence.
8. Corruption, all over the world,  isn’t tolerated anymore.
9.
This New Moon is sowing a new seed.
The animal and plant world shall more and more be seen as living beings. Beings who, just like us, have intelligence, emotions and feelings. Human beings shall become more conscious of the barbaric way they’ve treated animals and plants, and will not accept it any longer.
10. Because our vibrations are getting higher, existing authorities are found to  be more and more incredible.

This New Moon in Aquarius sows an important seed.
We are creating a nicer and happier human being.

28 JANUARI 2021: DE VOLLE MAAN IN LEEUW! Eerlijkheid Is De Basis Van Transparantie / THE FULL MOON IN LEO! Honesty is the base of transparency

28 JANUARI 2021
WIJ VIEREN DE VOLLE MAAN IN
LEEUW!
Eerlijkheid Is De Basis Van Transparantie.


Wat Heeft De Volle Maan Van 28 Januari O.A.  Te Vertellen?
Gebruik De Moed Van De Leeuw Om Positieve Dingen In Jouw Leven Te Realiseren!

KEUZES MAKEN.

Door Twijfel Heb Je Moeilijk Keuzes Kunnen Maken. Met Jouw Verstand Bleef Je Wikken En Wegen.
Die Tijd Is Voorbij.
Jouw Open Hart Laat Nu Van Zich Horen, En Voor Dat Je Het Weet, Maak Je Zonder Twijfel, Wat Voor Jou De Juiste Keuze Is.
Je Onzekerheid Is Ook Weg.
Als Een Ongecompliceerd Kind Kan Je Makkelijk Tot Actie Komen.

ZET DOOR
Vroeger, Als Je In Actie Kwam, Was Het Vaak Niet Succesvol.
Hier Is Nu Ook Verandering In Gekomen. De Energieën Zijn In 2021 Positiever.
Zet Door. Wat Vroeger Niet Kon, Kan Nu Wel. Probeer Het Nog Een Keer.

Je Ziet Steeds Duidelijker Wat Of Wie Eerlijk Is En Wat/Wie Niet.
Je Kiest Voor Eerlijkheid En Merkt Dat Door Dit Te Doen Jij Je Beter Voelt.

TRANSPARANTIE
Je Laat Alle Oude Gewoontes Die Je Geleerd Hebt Los.
Zie Het Grotere Geheel. Denk Ruimer.
Het Leven Zit Veel Mogelijkheden!

Voor De “OUDE ZIELEN”
Je Merkt Dat Jouw Kracht Begint Terug Te Komen.

 


28th JANUARY 2021
WE CELEBRATE THE FULL MOON IN
LEO!
Honesty is the base of transparency.


What does the 28th January Horoscope tell us?
Use the courage of the Lion to realise positive things in your life.

MAKE CHOICES.
Because you doubt yourself, it’s difficult for you to make them.
Your mind keeps on going back and forth, not able to make a decision.
But times have changed!
Your Heart is open and makes itself heard! Before you know it you are very decisive in making the right decisions for yourself.
No more uncertainty!
You’ve become uncomplicated!

PERSEVERE.
In the past, whenever you tried something new, it wasn’t succesfull.
But times have changed!
This is the year of 2021, and believe it or not, we have more positive energies
than ever before. Look between the Lines. There’s more happening than what
we are always conscious of.
Persevere. Believe in your ideas. What didn’t succeed before, is now possible. Try again.

RECOGNISING HONESTY
You recognise and understand the difference between what is honest and what is dishonest.
Because you want to enlarge your conscious, you choose for honesty, and
you feel so much better.

TRANSPARENCY
You let go of all the old habits you’ve learnt since your birth.
Your perception has changed and you have changed!
You see things differently. You think outside the box. You see
more possibilities!

FOR THE OLD SOULS
You notice that your power is returning.

 

12/13-01-2021: NIEUWE MAAN IN STEENBOK / THE NEW MOON IN CAPRICORN

Dinsdag/Woensdag 12/13 januari 2021
NIEUWE MAAN IN STEENBOK

WIJ VIEREN DE EERSTE EN BIJZONDERE NIEUWE MAAN VAN HET JAAR.
We staan aan het begin van een nieuwe cyclus. We dringen door de laag angst, die ons afhoudt van ons pure zelf dat zich niet meer laat negeren. 2021=2+0+2+1=5 heeft te maken met vrijheid, avontuur, creativiteit, compassie en verandering
. Het is verbonden met de 5 elementen, aarde, lucht, vuur, water en kwantumenergie. Bij voorbeeld: Vuur is onze passie en creativiteit, aarde is het vermogen om onze creatieve ondernemingen vorm te geven in ons dagelijkse leven, zodat het tastbaar wordt, lucht gaat over de aansturing van onze handelingen, water bepaalt wat goed voelt en kwantum energie is het voedende veld dat van alles een geheel maakt, de dirigent van het leven.
Het jaar 2021 zal in vele opzichten een boeiend jaar zijn, waarin de funderingen van de Nieuwe Energie gevormd worden.

Wat zijn de belangrijkste punten in willekeurige volgorde?
1. DIT IS EEN GOED MOMENT OM TE AARDEN, contact te hebben met onze voorouders, onze wortels. De wortels van de bomen over de hele wereld kunnen ons nu bereiken met de wijsheid, die zij door de eeuwen opgedaan hebben.
2. HET WEGWERKEN van de sinds lange tijd opgedane negatieve energieën, die de wijsheid van onze voorouders hebben doen vergeten.
3. REKENING HOUDEN MET HET RUIMTEWEER. (Zo boven, zo beneden). Door veranderingen in de energieën in de Kosmos kunnen we uit balans raken.
4. AFREKENEN MET ANGSTEN. We zijn er allemaal mee geboren, maar we kunnen ze van ons afschudden. We kunnen nu naar onszelf luisteren, in plaats van dat we ons door anderen laten leiden.
5, DE OPMARS van Pure Vrouwelijke Energie, die zich uit in handelingen met Compassie.
6. TERWIJL WIJ BESEFFEN dat het virus heel veel mensen in de ellende heeft gebracht, staan we er ook bij stil dat er ook goede dingen gebeurd zijn.
7. DE BURGER WORDT MONDIGER. Ze hebben de stilte leren waarderen.
Zijn/Haar oogkleppen zijn weggevallen, en een nieuwe manier van denken is zich bij velen aan het ontwikkelen.
8. DE BETROKKENHEID van kinderen en volwassenen voor dieren, planten en de natuur is gegroeid. Wij hebben nieuwe prioriteiten.
9. TERWIJL DE ENERGIE soms als zwaar wordt ervaren, is hier ook een kans het om te vormen tot positieve energie om opnieuw geboren te worden.

Hogere energieën
Goed Nieuws Voor De Hogere Vrouwelijke En De Hogere Mannelijke Energie!
Deze Nieuwe Maan Luidt Het Jaar Van Actie Met Compassie In.

Het is een vruchtbaar jaar.
Wij zaaien de zaden, geven ze water en zien ze ontkiemen.

 

Tuesday/Wednesday 12/13 January 2021.
THE NEW MOON IN CAPRICORN

We celebrate the first and special New Moon of the Year.
We stand at the beginning of a new cycle. We push through the layer
of fear that refuses to be ignored and keeps us from our pure self.
The numbers 2021=2+0+2+1=5 has to do with freedom, adventure,
creativity, compassion and change. It’sconnected to the 5 elements,
earth, air, fire, water and quantum energy. For example: Fire is our
passion and creativity, earth is the ability to shape our creative
endeavours in our daily life, so that it becomes tangible, air is about how we manage our actions, water determines what feels right and quantum energy
is the field that feeds and completes everything, the conductor of life.
The year 2021 shall, in many respects, be a fascinating year. One that will lay the foundations of the New Energy.

What are the important points?
1. This a good grounding moment. A moment to get connected with our forefathers, our roots. The roots of trees all over the world are now able to reach us with their centuries old wisdom.
2.
Getting rid of old negative energies that made us forget the wisdom of our ancestors.
3.
Keep in mind that the cosmic weather (so above, so below), can be unsettled, bringing unstable energies that could unbalance us.
4. Dealing with fear. We’re all born with it, but we can shake it off. We can start to listen to ourselves, instead of letting ourselves be guided by others.
5. The rise of Pure Feminine Energy.
6.
While we realise that this virus has brought so much misery to so many people, we also realise that it’s also brought good things too.
For example;
The appreciation of stillness.
The blinds have fallen from our eyes. We see things more clearly
A new way of thinking has started:
7. Feeling involved with children, grown ups, and with animals and plants has grown. We have new priorities.
8. The energy can sometimes be heavy, but its extra fuel can also give us the chance to be born again.

Higher energies.
Good news for the Higher Feminine and Higher Mascular Energy!
This New Moon heralds ‘The Year of Compassionate Action’ in.

It is a fruitful year. We can sow seeds and watch them grow.

29/30-12-2020: DE ENE REIS KOMT TOT EEN EINDE, EEN ANDERE BEGINT / One Journey Ends, Another Begins

OP 29/30 DECEMBER 2020,
DE LAATSTE VOLLE MAAN VAN DIT JAAR. DE VOLLE MAAN IN KREEFT.

DE ENE REIS KOMT TOT EEN EINDE, EEN ANDERE BEGINT.

Een SYMBOLISCHE actie om een EINDE te maken aan een OUDE REIS en EEN NIEUWE HELEMAAL FRIS TE BEGINNEN IS: ‘GA LEKKER ONDER DE DOUCHE STAAN’ en terwijl je het water over je lichaam voelt stromen, visualiseer je dat AL JOUW OUDE EMOTIES VOOR GOED WEGGESPOELD WORDEN en VOEL JIJ JE VRIJ.

De Maan vertegenwoordigt onze emoties evenals Kreeft dat doet. Nu komen ze op 29/30 december bij elkaar. De perfecte combinatie.

Ze zijn allebei vertegenwoordigers van de vrouwelijke energie en helpen ons onze ZORGZAAMHEID te herinneren. ONS VERMOGEN OM ONSZELF TE KOESTEREN EN TE BESCHERMEN.Dit jaar is een jaar geweest dat veel onzekerheid met zich mee heeft gebracht. Velen van ons hebben hun gevoel van veiligheid verloren.
Maar de Volle Maan in Kreeft aan het einde van 2020 is een boodschapper, die ons van binnen raakt met een gevoel van geruststelling, warmte en liefde. ZIJ laat ons voelen dat wij in staat zijn onze emoties zelf te verzorgen en in harmonie te brengen.

Ons lichaam is het huis van onze Ziel. Velen van ons hebben dit jaar veel tijd thuis doorgebracht. Heeft dit invloed op jou gehad? Heeft het je dichter bij je Ziel gebracht?

Neem in deze dagen de tijd om voor jezelf en jouw gezondheid te zorgen.

DE ENERGIE DIE WIJ NU ERVAREN IS EEN LICHTERE ENERGIE.
Het helpt om alles LUCHTIGER te bekijken en geeft ook INZICHTEN IN DE GOEDE DINGEN DIE ACHTERAF DIT JAAR GEBRACHT HEEFT. HET SCHEPT EEN VERBONDENHEID MET ALLES WAT ER OP AARDE GEBEUREN MOET!

LAAT HET EINDE VAN 2020 ONS ONTDEKKEN, DAT ONS HART ONS THUIS IS, WAAR WE THUISHOREN. DE ZETEL VAN ONZE ZIEL.

On 29/30 December 2020, We Have The Last Full Moon Of This Year.
The Full Moon In Cancer.

One Journey Ends, Another Begins

A symbolic action to end our old journey and begin the new one completely fresh, is to take a refreshing shower, and while you feel the water flowing over your body, visualize that all your old emotions are gone for good, and feel free.

The Moon represents our emotions just as Cancer does. On this special occasion they now come together on 29/30 December. The perfect combination!

They both represent the feminine energy and help us to remember what caring means. Our ability to care and protect ourselves.
This year has brought much uncertainty. Many of us have lost our feeling of safety.
But the Moon is a messenger that touches us with a feeling of comfort, warmth and love. This feeling lets us know that we ourselves are able to care for our emotions and create harmony.

Our Body is the home of our Soul. Many of us have spent a lot of the time at home. Has this influenced you? Has it brought you nearer to your soul?

Take these days to take time for yourself and take care of your health

The energy we now experience is a lighter energy.
It helps us to be more lighthearted, and afterwards gives insights into the good things that this year has brought. It creates a connection with everything that needs to happen on Earth.

Let us discover at the end of 2020, that our Heart is our home, it’s where we belong.
The seat of our Soul.

14/15 DECEMBER 2020: TOTALE ZONSVERDUISTERING IN BOOGSCHUTTER / A TOTAL SOLAR ECLIPSE IN SAGITTARIUS

OP 14/15 DECEMBER 2020
HEBBEN WE EEN TOTALE ZONSVERDUISTERING IN BOOGSCHUTTER
Deze is niet overal te zien, maar hij zal zeker effect op je hebben!
EEN EFFECT OP DE LANGERE TERMIJN!

VAN OUD NAAR NIEUW
De planeet SATURNUS is bezig om van STEENBOK naar het VOLGENDE TEKEN WATERMAN te gaan. Misschien lijkt het op dit moment dat het UNIVERSUM ons niet meer steunt, maar in feite wordt er een NIEUW HOOFDSTUK begonnen. Het HOOFDSTUK VAN WATERMAN, het teken van BROEDERSCHAP, HET OP ELKAAR AFGESTEMD ZIJN.
Het betekent ook dat als wij AL TIJDEN op een POSITIEVE MANIER HARD AAN ONSZELF GEWERKT HEBBEN, er BELONINGEN NAAR ONS TOE zullen vliegen voor alles wat wij opgebracht hebben. BLIJF FOCUSSEN op een GEVOEL VAN OVERVLOED en DANKBAARHEID en hou de deur open voor wat er binnenkort op je weg kan komen als een leuke verrassing.

EEN ONGELOOFLIJK JAAR
Wij hebben een ongelooflijk jaar achter de rug. Een jaar dat het leven, dat wij kenden bijna tot stilstand heeft gebracht. Ieder van ons moest bij zichzelf naar binnen gaan. Je zou kunnen zeggen dat wij in een cocon terecht zijn gekomen en net als de rups, in een tijdelijke metamorfose hebben gezeten.  Deze Nieuwe Maan kondigt aan dat voor ons deze METAMORFOSE BIJNA IS VOLTOOID. Onze vleugels maken zich klaar om UIT TE KUNNEN VLIEGEN, en in 2021 zullen we dit ZEKER doen!

ADVIES

Een BELANGRIJK advies: voordat je als een ‘VLINDER’ gaat vliegen, zorg ervoor dat je ALLES HELDER ZIET, zodat je WEET WELKE RICHTING JE GAAT!

DEZE ZONSVERDUISTERING BIJ DE NIEUWE MAAN
HEEFT EEN KRACHTIGE ENERGIE!
DAAROM IS DIT NU HET PERFECTE MOMENT om van onze OUDE GEWOONTES af te komen, zodat in 2021 ONS LICHAAM EN ONZE GEEST VOORZIEN ZIJN VAN LICHTERE, VERNIEUWENDE EN ZUIVERE ENERGIEËN.
De wereld ligt aan onze voeten! Met de Vlinder als ons voorbeeld, wordt  ONZE BLIK RUIMER EN ZIEN WE ALLES IN EEN GROTER GEHEEL. 
WANNEER WE EEN BLIJ GEVOEL KRIJGEN EN MEER KUNNEN LACHEN OVER BEPAALDE SITUATIES, WETEN WE DAT WE GOED BEZIG ZIJN.

BUITEN DE PLANNING OM
Zonder dat we het gepland hadden, worden we een nieuwe kant OPGEDUWD, en ervaren we onze EERSTE VLIEGENDE BABYSTAPJES. Ze brengen ons bij DE PURE VROUWELIJKE ENERGIE. COMPASSIE VOOR ALLES!

IETS OM IN DE GATEN TE HOUDEN

WAAR JE DE KOMENDE TIJD AAN DENKT WORDT EXTRA VERSTERKT!

DIT IS PRECIES DE JUISTE TIJD OM HET UNIVERSUM TE VERTELLEN WAT JIJ ECHT WILT!

 

ON 14/15 DECEMBER WE HAVE A TOTAL SOLAR ECLIPSE IN SAGITTARIUS
This eclips can’t be seen in every country,
but will still have a LONG TERM EFFECT ON US!


FROM OLD TO NEW.
The planet Saturnus is busy going from Capricorn to the zodiac sign Aquarius. It might feel that the Universe isn’t supporting us just now, but the reality is that it’s opening a whole new chapter in our lives. The chapter of Aquarius, the sign of Brotherhood and Oneness. This also means that if we’ve recently worked hard to get rid of old habits, rewards will fly in our direction, because of what we’ve brought up. Keep focussing on abundance and thankfulness, and stay open to nice surprises that could shortly come your way.

IT’S BEEN AN UNBELIEVABLE YEAR
We’ve had an unbelievable year. A year that seems to have brought the life we were used to, to a halt. Each one of us had to delve deeply into ourselves. You might say that we ended up in a cocoon, and like the Caterpillar, experienced a temporary metamorphose. This New Moon announces that this metamorphose has neared its completion. Our wings are preparing to fly, and in 2021 they certainly will!

ONE IMPORTANT PIECE OF ADVICE:
Before you take to your wings, make sure that you see things clearly, so that you are aware of which direction you’re going!

THE ENERGY OF THIS SOLAR ECLIPSE OF THE NEW MOON IS VERY STRONG !
That’s the reason that it’s now the perfect moment to trade in our old habits , so that in 2021, we can provide our mind and body with a lighter, fresh and purer energy.

The world lies at our feet! Having the flying butterfly as our example, our horizons are widened, and we see everything in a broader perspective.
When we are able to laugh on a daily basis, we’ll be on the right track.

WITHOUT PLANNING
Without planning it, we’re being pushed in a new direction, and experience our first baby flights. They bring us to the energy of the Divine Feminine. Compassion for all that lives.

SOMETHING TO KEEP AN EYE ON IN THE IMMEDIATE FUTURE.
Because of this strong energy, every thought (whether positive or negative), that comes into your mind will be strengthened.
That’s why it’s now the exact right time to tell the Universe what you really want!

30 november 2020 Volle Maan/ Maansverduistering in Tweelingen/ Zon in Boogschutter NOG DIEPER IN JEZELF GRAVEN / FULL MOON/LUNAR ECLIPSE IN GEMINI/SUN IN SAGITTARIUS: WE DIG DEEPER INTO OUR HIDDEN SELF

30 november 2020
Volle Maan/ Maansverduistering in Tweelingen/ Zon in Boogschutter
Wat is de invloed van een MAANSVERDUISTERING?
NOG DIEPER IN JEZELF GRAVEN.

OP DEZE MANIER KUN JIJ JE EMOTIES ZUIVEREN EN INTENTIES VOOR VERNIEUWING HARDOP UITSPREKEN.
Dit is een leerproces, dat je wakker maakt over je uiteindelijke mogelijkheden
die je in je leven hebt. In een gedeeltelijke Maansverduistering wordt een deel van het zonlicht geblokkeerd door de aarde. In plaats van dat we de volle laag van het zonlicht via de maan te zien krijgen, worden we misleid door zijn helderheid. Doordat de maan minder belicht wordt door de schaduw van de Aarde, wordt het mogelijk dat we iets te zien krijgen, dat normaal gesproken onzichtbaar was. We krijgen een AHA moment! Een moment in het NU waarin onze verborgen emoties ineens helder worden. We kunnen nu zien wat ons BLOKKEERT om verder te kunnen ontwikkelen en aan het werk gaan.
Via de gedeeltelijke verduistering heeft de Kosmos ons een cadeau gegeven door te kunnen zien waar het ons aan ontbreekt!
Door onze verborgen emoties te verwerken verschonen wij het water in ons lichaam zodat onze lichaamscellen kunnen vernieuwen en verjongen.

EEN TRANSFORMATIE
Dit betekent: Dingen die je vroeger niet los kon laten, gebeuren nu bijna vanzelf. Je kunt makkelijker ademhalen en jij voelt je fysiek sterker. Wat je vroeger alleen in je hoofd had, kun je nu ten uitvoer brengen. Je bent minder gespannen, waardoor je makkelijker kan communiceren en handelen.
Doordat de Maan in Tweelingen is, zie je twee kanten van de zaak: Terwijl jij je beter voelt, zie je ook het AFBROKKELEN VAN HET OUDE SYSTEEM.
Je bent optimistisch, jouw spiritualiteit neemt toe en je bent er van overtuigd, dat er een NIEUWE WERELD komt, waarin jij GOED zal functioneren.

HET IS MISSCHIEN TOCH DE MOEITE WAARD OM DIEPER IN JEZELF TE GAAN!

 

30th November 2020
FULL MOON/LUNAR ECLIPSE IN GEMINI/SUN IN SAGITTARIUS
HOW DOES A LUNAR ECLIPSE INFLUENCE US?
We dig deeper into our hidden self.

We do this so that we can purify our emotions and speak out our new intentions.

This is a learning process that awakens us to the unlimited  possibilities
we have in our lives.  In a partial Lunar Eclipse the Sun is blocked by a
shadow.
Instead of being able to see the intense colour of the Sun that misleads us
by its brightness, we see a break, through the shadow of the Earth, making it possible to see something of ourselves that was usually hidden. We receive an AHA moment!
A moment in the here and now when hidden emotions become clear.
We’re able to see what the reason was that obstructed our further development.
The Cosmos has given us a present via the Lunar Eclipse!
By dealing with our hidden emotions, we cleanse the water in our body so that our body cells can renew and rejuvinate.

TRANSFORMATION
This means: Things you couldn’t let go of in the past start to disappear automatically. You’re able to breath more easily and feel physically stronger. Thoughts you only had in your head, can now be brought into action.
You’re less tense, meaning it’s easier for you to communicate with others.
Because this Moon is in Gemini, you can see both sides of the story. While you feel better  within yourself, you also see the old world crumbling around you. You feel optimistic. Your spirituality increases.

TRANSFORMING INTO A HIGHER ENERGY ISN’T EASY, BUT ONCE YOU COMMIT YOURSELF TO WALKING DOWN THIS PATH, IT WILL BE WORTH IT.

14/15 November 2020 NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN: VAN RUPS NAAR VLINDER / THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN
14/15 November 2020
VAN RUPS NAAR VLINDER

Door alles wat er met ons en om ons heen is gebeurd en nog steeds
gebeurt, hebben we veel tijd gekregen voor ZELFREFLECTIE. Niet altijd makkelijk, de ene dag ging het beter dan de andere. Er zijn VEEL
ONZEKERHEDEN. We worden op de proef gesteld en moeten VAAK DIEP gaan.
MAAR DE AANHOUDER WINT.
ALS WE IN STAAT ZIJN GEWEEST OM IN DE MOEILIJKE DAGEN CREATIEVE OPLOSSINGEN WETEN TE VINDEN, BEGINNEN WE TE GELOVEN DAT WIJ DIT VAKER KUNNEN DOEN.
Wij hebben ANGST vervangen door MOED en daar zullen we voor BELOOND worden. We kunnen de EMOTIES die ons naar BENEDEN HAALDEN, NU ACHTER ons laten omdat we door ZELFREFLECTIE geleerd hebben om te OBSERVEREN.

DEZE NIEUWE MAAN GEEFT ONS:
BEWUSTZIJNSVERRUIMING,
VERTROUWEN IN DE GOEDE AFLOOP EN ZELFVERTROUWEN.


OPNIEUW GEBOREN WORDEN

Wij krijgen NU DE KRACHT om onze OUDE HUID af te SCHUDDEN en OPNIEUW GEBOREN te worden. Wij voelen dat DE OUDE ZWARE ENERGIE, die wij steeds in ons hadden, een UITWEG heeft gevonden en ons lichaam geruisloos verlaten heeft om via onze onderbuik, in de Aarde opgenomen te worden. Zij zet deze energie om in POSITIEVE ENERGIE WAARUIT ZIJ AAN IETS NIEUWS LEVEN KAN GEVEN.

AFFIRMATIES
We zijn NU IN STAAT OM LIEFDE AAN ONSZELF TE GEVEN en EEN POSITIEVE 
AFFIRMATIES OVER ONSZELF UIT TE SPREKEN, zoals: “IK BEN EEN ONGELOOFLIJK SCHITTEREND LIEFDEVOL MENS!”, of: “IK BEN EEN TIJDLOOS, FANTASTISCH MENS, OP AARDE GEKOMEN OM LICHT TE CREËREN!”
OP DEZE MANIER ZUIVEREN WE ONZE ENERGIE EN LADEN WE ONZE BATTERIJEN HELEMAAL OP!

IETS OVER GEZONDHEID
SOMMIGEN VAN ONS KRIJGEN DE ESSENTIE VAN ONZE KWAAL DOOR. WE KRIJGEN HET NU HELDER, EN DENKEN “WAAROM KON IK DIT NIET EERDER VERZINNEN?” 

 


THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO
14/15 November 2020
FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

Through everything that has happened to us personally and around us,
we’ve been given more time for self reflection. Not always easy! We experience one day better than the other. We’re faced with many uncertainties. Our patience
is put to the test and we often have to dig deep.
But perserverance wins!
If we’re able to create creative solutions during difficult days, we can begin to believe that this is something we can do more often.
We have exchanged fear for courage and for this we’ll be rewarded. We have the chance to leave behind the emotions that always brought us down because through self-reflection we’ve learnt to observe.

THIS NEW MOON GIVES US: TRUST, EXPANSION OF OUR CONSCIOUSNESS AND  SELF CONFIDENCE.

BORN AGAIN
We receive the power to peal off our old skin and to be born again. We feel as if the old and heavy energy we once felt has found an uitlet, silently leaving our body via our abdomen, integrating with the Earth beneath our feet. She converses this into positive energy to give something else a chance to create life.

AFFIRMATIONS
We are now able to give Love to ourselves and to speak out loud Positive Affirmaties, Such as: “I am an unbelievable magnificent human being”, or, “I am an ageless, fantastic human being, here on Earth to create light”. 
In this way we purify our energies and charge our batteries!

A  SMALL  ITEM ON HEALTH
Some of us suddenly see the very essence of our ailment . It becomes clear, and we may think “Why didn’t I come up with this before”?