10 januari 2020 VOLLE MAAN IN KREEFT-een INTENSE tijd / 10th january 2020 FULL MOON-an INTENSE time

10 januari 2020
VOLLE
MAAN IN KREEFT
is een zeer belangrijke stap op weg naar de
CONJUNCTIE VAN SATURNUS MET PLUTO op 12-01-2020,
die het begin van een Grote Positieve Verandering op Aarde inluidt.

DE VOLLE MAAN IN KREEFT
10 Januari 2020 – INTENSITEIT
Wij hebben bijna de top van de berg bereikt. De laatste meters, nog even volhouden! Deze Volle Maan en de Saturnus-Pluto conjunctie (12 januari) vragen veel van ons. Er gebeurt zoveel, zowel persoonlijk als in de wereld om ons heen, dat het moeilijk bij te benen is. We kunnen de uitdagingen als bijna onoverkomelijk ervaren, of ze juist als nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen omarmen om dingen in ons leven te veranderen. We zien dingen in de ogen zodat we ze op kunnen ruimen en voorgoed achter ons kunnen laten. We kunnen meer dan we denken.
We mogen niet vergeten dat wij een positieve invloed kunnen hebben op de sfeer (het collectieve bewustzijn) in de wereld.

We hebben te maken met beëindigingen, afsluitingen, realisaties en transities. Je kunt een doorbraak meemaken, barrières doorbreken, grenzen overschrijden, voorgoed afscheid nemen van pijnlijke situaties, losbreken uit een verslaving, een genezing of bevrijding ervaren. Wat ook heel belangrijk is, is onze rommel in en om ons huis opruimen! Wij zijn hier in huis ook volop mee bezig !

We zien steeds meer hoe egoïstische en corrupte mensen en instellingen van hun voetstuk vallen. Hoe steeds meer bedrijven die niet eerlijk zijn, kritiek krijgen en uiteindelijk failliet gaan. Hoe leiders dingen doen die wij niet meer kunnen accepteren. Laten wij hier hoop uit putten, dat dit het begin is van iets dat niet meer te stoppen is. Er zullen nieuwe mensen opstaan die wel te vertrouwen zijn, mensen die wel wijsheid, liefde en compassie hebben. Die met nieuwe uitvindingen, nieuwe harmonische en duurzame benaderingen naar voren komen.

Terug naar ons:
Het kan betekenen dat we onze situaties anders moeten bekijken, of dat we karmische / oude gedragingen los moeten laten. Misschien moeten we alles met een ruimere blik zien. Dat we niet alleen kijken naar de situatie waar we in zitten, maar dat we een positieve visie kunnen creëren voor nu en de toekomstige generaties.

KREEFT is het teken van o.a. het Moederschap. Het is nu ook het moment om de Lieve Krachtige Moeder te zijn voor jezelf. De Lieve Moeder van jouw Innerlijke Kind. Jezelf koesteren. Je gevoelens omarmen. Van jezelf houden.

Wij zijn de toekomst. We laten ons niet door verschrikkelijke gebeurtenissen van slag brengen, maar zien en laten zien hoe burgers over de hele wereld meer sympathie voor elkaar, dieren en het milieu hebben en dat er een verbroedering plaatsvindt, die het VERSCHIL maakt. HET IS NIET TE STOPPEN.

 

10th january 2020 – an INTENSE time
FULL MOON IN CANCER
is a very important step towards the CONJUNCTION OF SATURN WITH PLUTO
on the 12th January 2020, announcing the Great Positive Change on Earth.

THE FULL MOON IN CANCER
an INTENSE time
We’ve nearly reached the top of the mountain. Just a few meters to go. Hang on!|
This Full Moon and the Saturn-Pluto conjunction (12 January) asks a lot of us. So much is happening for us personally, and at the same time all over the world, making it difficult to keep up with it all. We may experience all these challenges as insurmountable, or see them as new possibilities and a new chance to embrace new
things in our lives. We can face things that don’t serve us anymore and decide to make a clear-up so that we can leave them behind and take a new path in our life. We can do more than we think! Our influence in the World is more important than we realise.

We’re dealing with terminations, closures, realisations and transitions. You can experience a breakthrough, breaking through barriers, exceeding borders and finally saying goodbye to painful situations forever, breaking loose from addictions and experiencing freedom.

Another important thing is, clear up the clutter in and around our house! We’re busy doing this at the moment!

We see increasingly more selfish and corrupt people and institutions falling from their pedestals. How many businesses that are not honest, get criticised and eventually go bankrupt. How leaders do things that no longer are accepted. Let’s be encouraged by these things that show us the beginning of something that won’t be stopped. New people shall stand up whom we can trust, people who do have wisdom, love and compassion. They shall introduce a new approach, bringing harmony and sustainability.

Back to us:
All this might mean that we’ll look at our own situation in a new light and that we’ll have to let go of old karma and old habits. Maybe we should be broader minded. That we don’t only look at the situation we’re in at the moment, but create a new positive vision for the next generations.

CANCER is the sign of, among other things, Motherhood. It’s now time to be the strong and loving mother for yourself. The loving mother of your inner child. Cherishing yourself. Embracing your feelings. Loving yourself.

We are the future. We don’t let ourselves get upset by terrible things, but see, and show sympathy for others over the whole world, for animals, the environment and that a solidarity is taking place, one which will make a GREAT DIFFERENCE.
IT WILL NOT BE STOPPED.

25/26-12-2019 NIEUWE MAAN IN STEENBOK / NEW MOON IN CAPRICORN

25/26 december 2019
NIEUWE MAAN IN STEENBOK
is een belangrijke stap op weg naar de
CONJUNCTIE VAN SATURNUS MET PLUTO op 12-01-2020,
die het begin van een Grote Positieve Verandering op Aarde inluidt.

Wat opmerkelijk is met deze Nieuwe Maan zijn de 5 hemellichamen in Steenbok.
Door dit krijgen we een sterke aandrang om iets positiefs te doen voor onszelf dat een wezenlijke verandering in ons leven zal brengen. Deze 5 planeten in Steenbok geven aan dat het moment nu aangebroken is.

Let op: Doordat het bewustzijn een hogere frequentie krijgt komt alles wat er op Aarde gebeurt meer in het licht. Het gevolg is dat vele negatieve dingen, die altijd in het donker verborgen waren steeds meer in het licht komen, zichtbaar worden. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen en ga door met jouw positieve veranderingen, die de evolutie van een NIEUWE POSITIEVE WERELD veroorzaakt.

HIER ZIJN DE SLEUTELWOORDEN EN QUOTE’S BIJ DE NIEUWE MAAN:

DE NIEUWE MENS (is gezonder en leeft langer!)
GELOOF IN IETS en het zal je lukken! Je bent nu in staat om jezelf te genezen van ziektes en daardoor de aarde genezen (alles is één). In de oude energie was dit niet mogelijk.
De Oude Energie
Als je niet geraakt wordt door mensen om je heen die het altijd over het verleden hebben en steeds klagen, dan is dat geweldig. Je kan met iedereen communiceren en jouw energie hoog houden.  
Mocht het je niet lukken om naar anderen te luisteren met een glimlach op je gezicht, dan is dat ook oké. Je weet dat je in progressie bent en dat je weer aan jezelf moet werken! We kunnen niet van anderen verwachten dat ze veranderen. Het gaat altijd om ons. Wanneer wij een positieve houding aannemen, krijgen anderen de mogelijkheid om het ook te hebben.
Nieuwe Kwantum Energie
Dit bewustzijn wil vooruit, altijd op zoek naar het licht en nieuwe mogelijkheden. Deze energie werkt met het positieve, blijft jonger en vrij van ziektes.

PURE LIEFDE
Laten we kijken naar een klein kind of een hond. Bij hen zie je het geheim.
SAMENLEVING
Zelfs door één persoon te helpen, creëer je een stukje balans.
GROTE POSITIEVE VERANDERINGEN
Door grote positieve veranderingen maak je progressie. Blijf open en flexibel.
ONZE TAAK OP AARDE
Uitvinden wie we echt zijn.
EEN HOGERE FREQUENTIE VINDEN 
Vind jouw Ziel. Hoger hoef je niet te gaan.
BEREID JE VOOR OP DE NIEUWE WERELD, DIE JIJ GECREËERD HEBT
Ondanks het feit dat je altijd voor je tijd bent geweest, bleef je trouw aan
jouw intuïtie. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Het is nu jouw tijd.
GELOOF EN WIJSHEID
Door jouw wijsheid en geloof in deze nieuwe tijd, kom je steeds meer UIT jouw Comfortzone (Uit de box)!
JOUW NIEUWE ZELF
Doordat je het verleden achter je laat en je alleen bezig houdt met jouw kracht, eigenwaarde en dingen die jouw dagen positief maken, creëer jij je Nieuwe Zelf.
VRIJE KEUZE EN TALENTEN
Wanneer jij jouw talenten op een positieve manier ontwikkelt, zal je geholpen worden.
NIEUWE HELDERE INZICHTEN
Nieuwe inzichten komen plotseling tot je wanneer je hoofd leeg en stil is.
JOUW LEVENSPAD 
Door op te komen voor de kwetsbaren vind jij je Ziel.

 


25/26 december 2019
NEW MOON IN CAPRICORN
is an important step towards the
CONJUNCTION OF SATURN WITH PLUTO
which takes place on 12-01-2020, announcing the crumbling of the old system, gradually replacing it with new positive energie
(THE GREAT POSITIVE CHANGE ON EARTH)

What’s remarkable about this New Moon, are the 5 celestial bodies in Capricorn. This event can stimulate us to take positive actions that transform our lives. This event in Capricorn tells us, that the time is now ripe.

Watch out for this: Because consciousness is rising to a higher vibration, everything that was once in the dark will be seen for what it is. Don’t let it disturb you and stay positive. This is how you create the evolution of a NEW POSITIVE WORLD.

HERE ARE THE KEYWORDS AND QUOTES FOR THE NEW MOON:

THE NEW HUMAN (is healthier and lives longer!)

BELIEVE it and you can do it! Y
ou are now able to heal yourself from diseases, which then heals the earth. In the old energy this wasn’t possible.
The Old Energy
If you can remain untouched by people around you who always talk about the past and grumble about things, that’s oke. You can communicate with everyone keeping your energy high.
If you can’t always listen to others with a smile on your face, that’s oke too. You know that you’re in progress and that you still have to work on yourself!
We can’t expect others to change. It’s all about us. When we have a positive attitude they too get the possibility to have one too.
The New Quantum Energy
This consciousness wants to go forward, looking for the light and new possibilities. This energy works on the positive, keeping you younger and free from disease.

PURE LOVE

Let’s look at a small child or a dog. They hold the secret.
COMMUNITY
Even if we only help one person, we create balance.
GREAT CHANGES
When you experience great changes, you make progression. Stay open and be flexible.
WHY DID YOU COME TO EARTH?
To find out who you really are.
FINDING A HIGHER FREQUENCY
Find your soul. You don’t need to go any higher.
PREPARE YOURSELF FOR THE NEW WORLD YOU HELPED TO CREATE
In spite of the fact that you were always ahead of your time, you always stayed true to your intuition. That’s beginning to pay off. It’s now your time.
BELIEF & WISDOM
Because of your wisdom and belief in this new age, you’re always out of your comfort zone!
YOUR NEW SELF
You’re creating your new self because you’ve left your past behind, and are occupied with building up your selfworth, strength, and things that make your day a positive one.
FREE CHOICE AND YOUR TALENTS
You’ll be helped by invisible energies when you develop your talents in a positive way.
NEW AND PURE INSIGHTS
They come when your mind is empty and silent.
YOUR PATH OF LIFE
By standing up for the vulnerable you find your Soul.

 

11/12-12-2019 Volle ‘KOUDE’ Maan in TWEELINGEN / Full ‘COLD’ Moon in GEMINI

11-12 december 2019
Volle ‘KOUDE’ Maan in TWEELING
De eerste volle maan voor het begin van de winter op het noordelijke halfrond.

DE VOLLE MAAN VAN WELWILLENDHEID EN ZELFBEWUSTZIJN
NEPTUNUS heeft een belangrijke positie in deze VOLLE MAAN!
In de komende weken stelt zij ons in staat om uit ons veilige wereldje te stappen.

Hier zijn sleutelwoorden en quote’s voor deze Volle Maan in TWEELINGEN.

Onze invloed op onszelf
Door met wie wij omgaan en wat wij doen beïnvloeden wij ons leven.
Vrije keuze
Om vrij te kunnen kiezen is het noodzakelijk dat wij steeds bewuster worden.
Natuur
De natuur maakt ons steeds bewuster van het feit dat wij als mens uit balans zijn.
Nieuwe inzichten
Weerstand houdt nieuwe inzichten tegen
Verbeter je situatie
Optimisme is de belangrijkste menselijke eigenschap. Het laat ons ideeën ontwikkelen, waardoor onze situatie verbetert.
Help de kwetsbaren
Een goede daad, hoe klein het ook is, is nooit verspild.
Jezelf reorganiseren
Je hart zit op de juiste plek.

Een hoger bewustzijn
De wereld krijgt een hart.
Grote stappen maken
De grote verandering die in 2020 komt vraagt, dat je een grote stap uit je comfortzone maakt.
Geloof / Wijsheid
Geloof in wat je met je blote oog niet kunt zien en sta open voor nieuwe wijsheid.
Neem de sprong en zie een wereld van nieuwe mogelijkheden.
We vinden een hogere frequentie
Verander hoe je naar dingen kijkt, en de dingen waar je naar kijkt zullen veranderen.
2020 Het begin van de grote positieve verandering
Ik ben fysiek, mentaal en emotioneel klaar om een nieuwe levensfase in te gaan. Ik ben klaar om fysiek en geestelijk te groeien.
Hogere liefde
Onthoud één ding. Jij hebt de kracht, het geduld en de passie om jezelf te overstijgen en deel uit te maken van de verandering in de wereld.
Regeneratie
Wij helen samen.
Balans
Balans in jezelf betekent balans in de wereld.
Ik leer in situaties te leven tussen inspanning leveren en me gewoon over te geven aan de situatie!

11th-12th december 2019.
Full ‘COLD’ Moon in GEMINI
The first full moon before the beginning of winter on the northern hemisphere.

THE FULL MOON OF GOODWILL AND HIGHER CONSCIOUSNESS
NEPTUNE has an important position in this full moon!
In the next weeks she enables us to step out of our comfort zone.

Here are the key words and quotes for this FULL MOON IN GEMINI.

Our influence on ourselves
Who we mix with and what we do influences our life.
Free Choice
To be able to choose freely, it’s necessary that we become more conscious of ourselves.
Nature
The Natural World makes it very clear that we as human beings are out of balance.
New insights
Resistance obstructs new insights.
Improve your situation
Optimism is the most important human quality. It lets us develop ideas which allows us to make progress.
Help the vulnerable
A good deed, how small it is, is never wasted.
Reorganise yourself
Your heart’s in the right place.

A higher consciousness
The world gets a heart.
Take big steps
The great change that’s coming in 2020 asks you to take a big step out of your comfort zone.
Believe and Wisdom
Believe in what you can’t see with a naked eye and be open to new wisdom

Take the leap and see a world full of new possibilities.
Finding a higher frequenty
Change the way you look at things, and the things you look at shall change.
2020 The beginning of a great positive change
I am physically, mentally and emotionally ready to enter a new phase in my life. I am ready to grow physically and spiritually.
Higher love
Remember one thing. You have the strength, patience and passion to surpass yourself and be part of the positive change in this world.
Regeneration
We heal together.
Balance

Balance in yourself means balance in the world.
I learn to live between ‘pushing on’ and just surrendering to the situation!

 

NIEUWE MAAN IN BOOGSCHUTTER 26 November 2019 / NEW MOON IN SAGGITARIUS 26th november 2019

NIEUWE MAAN IN BOOGSCHUTTER 26 November 2019.
Ik geloof dat wonderen onderweg zijn.
Vandaag, morgen, iedere dag!

Uranus 
heeft een belangrijke plek in deze Nieuwe Maan! Het introduceert een Nieuwe Wereld,
waaraan wij nu bezig zijn vorm te geven
door nieuwe inzichten over onszelf.

Hier zijn sleutelwoorden en quote’s voor deze Nieuwe Maan in Boogschutter.
Persoonlijke Reorganisatie:
“Ik werk aan mijzelf, voor mijzelf, bij mijzelf.”
Een Hogere Frequentie zoeken:
“Waar jij naar op zoek bent, zoekt jou.”
Als vanzelf gaan:
“Doe wat je leuk vindt en waar je in gelooft.”
Nieuw heldere inzichten:
“Wanneer jij je ongemakkelijk voelt, sta je op het punt om een nieuw inzicht te krijgen.”
Vrije keuzen:
“Je hebt de vrije wil om goede of minder goede keuzes te maken.”
Grote voorwaartse stap maken:
“Vele kleine stappen leiden tot een grote.”
Solidariteit:
“Van dualiteit naar eenheid.”
Geloof en wijsheid:
“Het is wijs om in jezelf te geloven.”
Het begin van de positieve veranderingen in 2020:
“Plotseling hebben we het vertrouwen dat het nu de tijd is
om iets nieuws te laten ontstaan in 2020.”
Vasthouden aan wat je gelooft:
“Iedere nieuwe dag brengt ons meer kracht.”
Bewustzijn:
“Hecht je niet meer aan hoe dingen zouden ‘moeten’ zijn.
In plaats daarvan geef je over aan de realiteit van hoe ze ‘werkelijk’ zijn.”
Opkomen voor de kwetsbaren:
“Opkomen voor mensen die de moed hebben om hun
kwetsbaarheid te laten zien.”
Verbeelding:
“Leef vanuit jouw verbeelding, niet vanuit de geschiedenis.” 

 

NEW MOON IN SAGGITARIUS 26th november 2019
“I believe that miracles are on their way.
Today, tomorrow, everyday.”

Uranus has an important position in this New Moon!
It introduces a New World in which we’re busy creating through new insights about ourselves.


Here are the key words and quotes of this New Moon in Saggitarius.

Personal Reorganisation:
“I work on myself, for myself, alone.”
Seeking a Higher Frequency:
“What you’re looking for, is looking for you.”
It goes naturally:
“Do what you like to do and what you believe in.”
New bright insights:
“Whenever you feel uncomfortable, you’re on the point of gaining a new insight”
Free Choice:
“You have the Free Will to make good or less good choices.”
Great step forward:
“Many little steps lead to one big one.”
Solidarity:
“From duality to oneness.”
Belief and Wisdom:
“It’s wise to believe in yourself”
2020 is the beginning of positive changes:
“We suddenly trust that it’s now the time
that positive changes spring to life.”
Holding on to what we believe:
“Each new day brings us more strength.”
Consciousness:
“Don’t attach yourself to how things ‘should’ be”.
Instead, surrender yourself to the reality of how
they actually are.”
Come up for the vulnerable:
“Come up for people who have the courage to show their vulnerability”
Imagination:
“Live from your imagination, not from ‘history’.”

12-11-2019: VOLLE MAAN IN STIER – DE BEVER MAAN / FULL MOON IN TAURUS-THE BEAVER MOON

12 november 2019.
VOLLE MAAN IN STIER – DE BEVER MAAN
Ergens in onze unieke geboortehoroscoop hebben wij allemaal het teken Stier staan. Daarom zal het ons op een of andere manier aanspreken!

VAN INSTABILITEIT NAAR STABILITEIT!
In de komende weken zal de volle maan in Stier ons helpen besluiten te maken die uiteindelijk in ons voordeel zullen zijn.

ACCEPTATIE
Omdat de Stier niet van veranderingen houdt zullen de woorden ‘acceptatie’ en ‘eigenliefde’ een belangrijk onderwerp zijn. Wij accepteren de diversiteit om ons heen zodat we ons aan kunnen passen aan de zich veranderende nieuwe wereld.

EIGENLIEFDE
Zoek geluk niet in materiële dingen, maar in onze eigenwaarde, liefde voor onszelf, accepteer en wees trots op wie we zijn. Alleen dan zullen we geluk vinden in de buitenwereld. Dan zullen wij in staat zijn om de instabiliteit in de wereld om ons heen te pareren.

DE BEVER-MAAN
Het is nu de tijd om langzaam maar zeker voorbereidingen te treffen, zodat we, net als de Bever, kalmer en stiller het winterseizoen in kunnen gaan. Een tijd voor zelfonderzoek en innerlijke vrede.
Kijk naar de natuur. Alles stopt met groeien en gebruikt de kracht die er vanaf het voorjaar en in de zomer in opgeslagen is om in rust en kalmte de komende maanden vredig door te komen. Dus we moeten bewust zijn dat alles wat wij in onszelf positief veranderen het bewustzijn van de wereld helpt.

RUSTIG OVERWEGINGEN MAKEN 
Een tijd om te beseffen wat echt belangrijk in ons leven is en wat niet.
Laat je niet gek maken. Voor ons gevoel wordt er van alle kanten aan ons getrokken. Probeer overal balans te vinden en te behouden. Voor ons betekent dit dat wij nu verschillende knopen door moeten hakken. In andere woorden onafgemaakte zaken oplossen (zowel geestelijk als fysiek), dingen waar wij steeds last van hebben (bijv. oude gewoontes) ‘gewoon’ loslaten en onszelf de ruimte geven, zodat er van binnenuit nieuwe positieve energieën op de plaats komen die voor ons werken.

ONRUST IN DE WERELD
Natuurlijk heeft dit invloed op ons. Wij vragen ons af waar dit allemaal naar toe gaat. Wij maken ‘positieve onrust’ mee die positieve veranderingen teweeg brengen, maar tegelijkertijd ook onrust die ons hart pijn doet. Dingen die ons verstand werkelijk te boven gaan. Wat wij niet altijd door hebben is dat de verschrikkelijke dingen die wij zien er altijd geweest zijn. Wat veranderd is, is dat het nu allemaal in de openbaarheid komt en niet meer door de bevolking geaccepteerd wordt. Het is heel dubbel, en we hebben het gevoel dat we heen en weer geslingerd worden in deze tijd van transformatie. Maar één ding is duidelijk. Oude structuren zullen afbrokkelen om plaats te maken voor nieuwe, waar er alleen plaats is voor integriteit, verantwoordelijkheid, transparantie, wijsheid en een hogere moraal.
Wij dragen allemaal ons steentje bij voor deze nieuwe wereld en zijn voorbeelden voor elkaar, voor onze kinderen en kleinkinderen.
Laat je niet door de dagelijks negatieve berichten van de media uit je doen brengen. Er gebeuren heel veel goede en opbeurende dingen in ons land en daar buiten, die ze schijnbaar niet interessant vinden. Maar ook dit zal een keer veranderen. We zullen het ooit meemaken dat de media ineens kiezen om mooie en lichtgevende programma’s uit te zenden.

“De Stier” blijft rustig en heeft geduld!

 

12 November 2019
FULL MOON IN TAURUS-THE BEAVER MOON
Somewhere in our unique personal horoscope we all have the sign of Taurus. That’s why it will probably appeals to us!

FROM INSTABILITY TO STABILITY!
In the following weeks the full moon in Taurus shall help us make decisions that will eventially be to our advantage.

ACCEPTATION
Because Taurus doesn’t like change, the meaning of acceptation and self love will be an important subject just now. Accepting the diversity around us, we adapt to the ever changing new world.

SELF LOVE
Don’t look for happiness in material things, but in discovering love for ourself, accepting and feeling pride of who we are. Only then shall we find happiness in the outside world and be able to deal with its instability.

THE BEAVER MOON
It’s now the time to slowly but surely make preparations, just like the Beaver, so that we can enter the winter season in a calm and harmonious manner. A time for introspection and inner peace.
Take a look at nature. Everything has slowed down and stopped growing, using the stored up power of spring and summer to peacefully get through the coming months. Let’s be conscious that everything we positively change in ourselves helps the world.

TAKING TIME TO MAKE CONSIDERATIONS.
Let’s take the time to realise what’s important to us and what not.
Don’t let ourselves get agitated. We sometimes feel that we’re being pulled in all directions. Try to keep balanced.
For us this means that we now have to make decisions that are necessary. In other words solving things that have troubled us (for example, old habits). Just let them go so that we are able to create more space for new energies that work well for us.

TURMOIL IN THE WORLD
This influences us of course. We ask ourselves where all this is going to lead to. On the one hand there are ‘positive activities’ that bring positive changes and on the other hand ‘negative activities’ that hurt our hearts. Things that go beyond our understanding. We don’t realise that the terrible things we see happening nowadays in the world have always been there! The difference is, that it’s now all going public and found to be unacceptable by us all.
In this time of transformation we experience mixed feelings. But one thing is certain. The old structures are disappearing, making place for new ones, ones that only have room for integrity, responsibility, transparency, wisdom and a higher morality.

We all contribute to this new world and are examples for each other, our children and grandchildren.
Don’t let yourself be upset by the negative information from the media. They don’t seem to be interested in all the good and uplifting things that also happen because of many light souls. It won’t be long before they follow suit and produce positive and educational programmes.

“Taurus the Bull” stays calm and is patient!”

OCTOBER 27/28 2019. DE NIEUWE MAAN STAAT IN HET TEKEN SCHORPIOEN! / THE NEW MOON STANDS IN SCORPIO!

Lied Voor De Nieuwe Maan In Schorpioen /
Song For The New Moon In Scorpio
Joe Cocker en / and Jennifer Warnes
Liefde Tilt Me Op Naar Daar Waar Ik Hoor (Uit De As Herrijzen!) /
Love Lifts Me Up Where I Belong (Rising from the Ashes!)

OP 27-28 OKTOBER 2019:
DE NIEUWE MAAN STAAT IN HET TEKEN SCHORPIOEN!

Deze Nieuwe Maan kondigt een spannende dynamische tijd aan! Uranus staat zijn mannetje en zal ons flitsende ‘wake-up calls’ geven! Mars doet zijn vernieuwende werk en Saturnus (Het oude systeem) gaat op de Transformerende Pluto af.

Met de Nieuwe Maan in Scorpio op 27 of 28 oktober, afhankelijk van waar je woont, krijgen we de mogelijkheid om een NIEUW VERHAAL over onszelf te schrijven. Niet één dat vertelt wat er allemaal mis is met ons, maar één dat ons in een positief daglicht zet. We krijgen de kans om ons helemaal te transformeren.
De oude energie werkt niet meer.
De Nieuwe Energie is Creatief.
Als we positief en opbouwend bezig blijven zullen wij geen last hebben van de chaos om ons heen. De Schorpioen-energieën zullen dan vóór ons werken en niet tegen ons in deze spannende weken.
Raak niet verstrikt in de drama om je heen.
Blijf focussen op het invullen van jouw ‘Nieuwe Ik’, op wat voor wereld jij zou willen creëren en wat jouw rol daarin zal zijn.
Geloof in wat je denkt en doet en let niet op hoe anderen over je denken.
De oude energie werkt niet meer.
De Nieuwe Energie is creatief.

Met alle stappen die je nu neemt, bereid jij je voor op de grote verandering die rond 12 januari volgend jaar plaats zal vinden (Saturnus en Pluto staan dan conjunct).
Doordat Mercurius vanaf eind oktober retrograde gaat en dat tot 10 december blijft is deze periode vooral één van naar binnen kijken. De oude heersende structuren kunnen dan ook niet veel meer en brokkelen verder af, rijp om vervangen te gaan worden door nieuwe. Dit proces is al langzaam aan de gang. Het is daarom raadzaam om aan ZELF-REFLECTIE te doen en niet mee te gaan in provocerende stresssituaties en agressieve handelingen. Het oude systeem laat steeds meer zijn falen zien en er komen steeds meer onverkwikkelijke zaken aan het licht. Rond 12 januari 2020 zal dit grotere vormen aannemen.

Het NIEUWE verhaal dat JIJ dan over jezelf gevormd hebt, past in dat nieuwe systeem waarvan je een onderdeel geworden bent en kan je eindelijk het gevoel krijgen dat je erbij hoort in plaats van dat je afgewezen wordt. Je hebt wat te bieden en kan meehelpen om nieuwe dingen op te bouwen.
We zijn allemaal met elkaar verbonden, en als jij het ziet zitten zullen anderen het ook zien zitten.
Zij die ANDERS willen, BOUWEN aan een Nieuwe Bemoedigende Wereld!

 

OCTOBER 27/28 2019. THE NEW MOON STANDS IN SCORPIO!

This New Moon announces an Exciting and Dynamic Time! The planet Uranus stands strong and shall give us lightening flashes of wake-up calls. Planet Mars does its innovative work and Saturn (the old system) approaches the transforming Pluto.

With the New Moon in Scorpio on 27/28 October(depending in which country you live), we get the possibility to rewrite our own personal story. Not the one that tells about what’s wrong with us, but one that puts us in a positive light. We get the chance to completely transform ourselves.
The Old Energy doesn’t work anymore.
The New Energy is creative.
As long as we keep ourselves busy and constructive, we won’t be troubled by the chaos around us. In the following exciting weeks the Scorpio energies will support and help us in our positive endeavors.
Don’t get yourself entangled in drama’s. Focus on rewriting your own personal stories and setting new rules, for example, what kind of world you’d like to create and what your role would be. Believe in what you think and do and don’t care about what other people think of you.
Old energies don’t work anymore.
New energies are creative.

All the steps you now take are preparing you for the great change (Saturn and Pluto stand conjunct) which will happen next year, around 12th January.
Because Mercurius goes retrograde from the end of October until December 10, it’s now time to take a look at our inner self, a time for reflection. Not letting ourselves be drawn into angry, provocative or stressfull situations. 

Slowly but surely old failing structures that couldn’t bear the light of day, are starting to crumble, being replaced by those that are open and transparent. Round about 12 January 2020 these things will be significantly on the increase.

The new personal story you’ve created for yourself fits into that new system of which you’ve become a part of and instead of feeling rejected by the old one you can at last feel at ease. You’ve got creative ideas to offer and can help with building new structures. We are all connected and when you’re confident, and feel positive about what you do, you help others feel confident too.

Those who build differently, build a new encouraging world.