14/15 DECEMBER 2020: TOTALE ZONSVERDUISTERING IN BOOGSCHUTTER / A TOTAL SOLAR ECLIPSE IN SAGITTARIUS

OP 14/15 DECEMBER 2020
HEBBEN WE EEN TOTALE ZONSVERDUISTERING IN BOOGSCHUTTER
Deze is niet overal te zien, maar hij zal zeker effect op je hebben!
EEN EFFECT OP DE LANGERE TERMIJN!

VAN OUD NAAR NIEUW
De planeet SATURNUS is bezig om van STEENBOK naar het VOLGENDE TEKEN WATERMAN te gaan. Misschien lijkt het op dit moment dat het UNIVERSUM ons niet meer steunt, maar in feite wordt er een NIEUW HOOFDSTUK begonnen. Het HOOFDSTUK VAN WATERMAN, het teken van BROEDERSCHAP, HET OP ELKAAR AFGESTEMD ZIJN.
Het betekent ook dat als wij AL TIJDEN op een POSITIEVE MANIER HARD AAN ONSZELF GEWERKT HEBBEN, er BELONINGEN NAAR ONS TOE zullen vliegen voor alles wat wij opgebracht hebben. BLIJF FOCUSSEN op een GEVOEL VAN OVERVLOED en DANKBAARHEID en hou de deur open voor wat er binnenkort op je weg kan komen als een leuke verrassing.

EEN ONGELOOFLIJK JAAR
Wij hebben een ongelooflijk jaar achter de rug. Een jaar dat het leven, dat wij kenden bijna tot stilstand heeft gebracht. Ieder van ons moest bij zichzelf naar binnen gaan. Je zou kunnen zeggen dat wij in een cocon terecht zijn gekomen en net als de rups, in een tijdelijke metamorfose hebben gezeten.  Deze Nieuwe Maan kondigt aan dat voor ons deze METAMORFOSE BIJNA IS VOLTOOID. Onze vleugels maken zich klaar om UIT TE KUNNEN VLIEGEN, en in 2021 zullen we dit ZEKER doen!

ADVIES

Een BELANGRIJK advies: voordat je als een ‘VLINDER’ gaat vliegen, zorg ervoor dat je ALLES HELDER ZIET, zodat je WEET WELKE RICHTING JE GAAT!

DEZE ZONSVERDUISTERING BIJ DE NIEUWE MAAN
HEEFT EEN KRACHTIGE ENERGIE!
DAAROM IS DIT NU HET PERFECTE MOMENT om van onze OUDE GEWOONTES af te komen, zodat in 2021 ONS LICHAAM EN ONZE GEEST VOORZIEN ZIJN VAN LICHTERE, VERNIEUWENDE EN ZUIVERE ENERGIEËN.
De wereld ligt aan onze voeten! Met de Vlinder als ons voorbeeld, wordt  ONZE BLIK RUIMER EN ZIEN WE ALLES IN EEN GROTER GEHEEL. 
WANNEER WE EEN BLIJ GEVOEL KRIJGEN EN MEER KUNNEN LACHEN OVER BEPAALDE SITUATIES, WETEN WE DAT WE GOED BEZIG ZIJN.

BUITEN DE PLANNING OM
Zonder dat we het gepland hadden, worden we een nieuwe kant OPGEDUWD, en ervaren we onze EERSTE VLIEGENDE BABYSTAPJES. Ze brengen ons bij DE PURE VROUWELIJKE ENERGIE. COMPASSIE VOOR ALLES!

IETS OM IN DE GATEN TE HOUDEN

WAAR JE DE KOMENDE TIJD AAN DENKT WORDT EXTRA VERSTERKT!

DIT IS PRECIES DE JUISTE TIJD OM HET UNIVERSUM TE VERTELLEN WAT JIJ ECHT WILT!

 

ON 14/15 DECEMBER WE HAVE A TOTAL SOLAR ECLIPSE IN SAGITTARIUS
This eclips can’t be seen in every country,
but will still have a LONG TERM EFFECT ON US!


FROM OLD TO NEW.
The planet Saturnus is busy going from Capricorn to the zodiac sign Aquarius. It might feel that the Universe isn’t supporting us just now, but the reality is that it’s opening a whole new chapter in our lives. The chapter of Aquarius, the sign of Brotherhood and Oneness. This also means that if we’ve recently worked hard to get rid of old habits, rewards will fly in our direction, because of what we’ve brought up. Keep focussing on abundance and thankfulness, and stay open to nice surprises that could shortly come your way.

IT’S BEEN AN UNBELIEVABLE YEAR
We’ve had an unbelievable year. A year that seems to have brought the life we were used to, to a halt. Each one of us had to delve deeply into ourselves. You might say that we ended up in a cocoon, and like the Caterpillar, experienced a temporary metamorphose. This New Moon announces that this metamorphose has neared its completion. Our wings are preparing to fly, and in 2021 they certainly will!

ONE IMPORTANT PIECE OF ADVICE:
Before you take to your wings, make sure that you see things clearly, so that you are aware of which direction you’re going!

THE ENERGY OF THIS SOLAR ECLIPSE OF THE NEW MOON IS VERY STRONG !
That’s the reason that it’s now the perfect moment to trade in our old habits , so that in 2021, we can provide our mind and body with a lighter, fresh and purer energy.

The world lies at our feet! Having the flying butterfly as our example, our horizons are widened, and we see everything in a broader perspective.
When we are able to laugh on a daily basis, we’ll be on the right track.

WITHOUT PLANNING
Without planning it, we’re being pushed in a new direction, and experience our first baby flights. They bring us to the energy of the Divine Feminine. Compassion for all that lives.

SOMETHING TO KEEP AN EYE ON IN THE IMMEDIATE FUTURE.
Because of this strong energy, every thought (whether positive or negative), that comes into your mind will be strengthened.
That’s why it’s now the exact right time to tell the Universe what you really want!

30 november 2020 Volle Maan/ Maansverduistering in Tweelingen/ Zon in Boogschutter NOG DIEPER IN JEZELF GRAVEN / FULL MOON/LUNAR ECLIPSE IN GEMINI/SUN IN SAGITTARIUS: WE DIG DEEPER INTO OUR HIDDEN SELF

30 november 2020
Volle Maan/ Maansverduistering in Tweelingen/ Zon in Boogschutter
Wat is de invloed van een MAANSVERDUISTERING?
NOG DIEPER IN JEZELF GRAVEN.

OP DEZE MANIER KUN JIJ JE EMOTIES ZUIVEREN EN INTENTIES VOOR VERNIEUWING HARDOP UITSPREKEN.
Dit is een leerproces, dat je wakker maakt over je uiteindelijke mogelijkheden
die je in je leven hebt. In een gedeeltelijke Maansverduistering wordt een deel van het zonlicht geblokkeerd door de aarde. In plaats van dat we de volle laag van het zonlicht via de maan te zien krijgen, worden we misleid door zijn helderheid. Doordat de maan minder belicht wordt door de schaduw van de Aarde, wordt het mogelijk dat we iets te zien krijgen, dat normaal gesproken onzichtbaar was. We krijgen een AHA moment! Een moment in het NU waarin onze verborgen emoties ineens helder worden. We kunnen nu zien wat ons BLOKKEERT om verder te kunnen ontwikkelen en aan het werk gaan.
Via de gedeeltelijke verduistering heeft de Kosmos ons een cadeau gegeven door te kunnen zien waar het ons aan ontbreekt!
Door onze verborgen emoties te verwerken verschonen wij het water in ons lichaam zodat onze lichaamscellen kunnen vernieuwen en verjongen.

EEN TRANSFORMATIE
Dit betekent: Dingen die je vroeger niet los kon laten, gebeuren nu bijna vanzelf. Je kunt makkelijker ademhalen en jij voelt je fysiek sterker. Wat je vroeger alleen in je hoofd had, kun je nu ten uitvoer brengen. Je bent minder gespannen, waardoor je makkelijker kan communiceren en handelen.
Doordat de Maan in Tweelingen is, zie je twee kanten van de zaak: Terwijl jij je beter voelt, zie je ook het AFBROKKELEN VAN HET OUDE SYSTEEM.
Je bent optimistisch, jouw spiritualiteit neemt toe en je bent er van overtuigd, dat er een NIEUWE WERELD komt, waarin jij GOED zal functioneren.

HET IS MISSCHIEN TOCH DE MOEITE WAARD OM DIEPER IN JEZELF TE GAAN!

 

30th November 2020
FULL MOON/LUNAR ECLIPSE IN GEMINI/SUN IN SAGITTARIUS
HOW DOES A LUNAR ECLIPSE INFLUENCE US?
We dig deeper into our hidden self.

We do this so that we can purify our emotions and speak out our new intentions.

This is a learning process that awakens us to the unlimited  possibilities
we have in our lives.  In a partial Lunar Eclipse the Sun is blocked by a
shadow.
Instead of being able to see the intense colour of the Sun that misleads us
by its brightness, we see a break, through the shadow of the Earth, making it possible to see something of ourselves that was usually hidden. We receive an AHA moment!
A moment in the here and now when hidden emotions become clear.
We’re able to see what the reason was that obstructed our further development.
The Cosmos has given us a present via the Lunar Eclipse!
By dealing with our hidden emotions, we cleanse the water in our body so that our body cells can renew and rejuvinate.

TRANSFORMATION
This means: Things you couldn’t let go of in the past start to disappear automatically. You’re able to breath more easily and feel physically stronger. Thoughts you only had in your head, can now be brought into action.
You’re less tense, meaning it’s easier for you to communicate with others.
Because this Moon is in Gemini, you can see both sides of the story. While you feel better  within yourself, you also see the old world crumbling around you. You feel optimistic. Your spirituality increases.

TRANSFORMING INTO A HIGHER ENERGY ISN’T EASY, BUT ONCE YOU COMMIT YOURSELF TO WALKING DOWN THIS PATH, IT WILL BE WORTH IT.

14/15 November 2020 NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN: VAN RUPS NAAR VLINDER / THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN
14/15 November 2020
VAN RUPS NAAR VLINDER

Door alles wat er met ons en om ons heen is gebeurd en nog steeds
gebeurt, hebben we veel tijd gekregen voor ZELFREFLECTIE. Niet altijd makkelijk, de ene dag ging het beter dan de andere. Er zijn VEEL
ONZEKERHEDEN. We worden op de proef gesteld en moeten VAAK DIEP gaan.
MAAR DE AANHOUDER WINT.
ALS WE IN STAAT ZIJN GEWEEST OM IN DE MOEILIJKE DAGEN CREATIEVE OPLOSSINGEN WETEN TE VINDEN, BEGINNEN WE TE GELOVEN DAT WIJ DIT VAKER KUNNEN DOEN.
Wij hebben ANGST vervangen door MOED en daar zullen we voor BELOOND worden. We kunnen de EMOTIES die ons naar BENEDEN HAALDEN, NU ACHTER ons laten omdat we door ZELFREFLECTIE geleerd hebben om te OBSERVEREN.

DEZE NIEUWE MAAN GEEFT ONS:
BEWUSTZIJNSVERRUIMING,
VERTROUWEN IN DE GOEDE AFLOOP EN ZELFVERTROUWEN.


OPNIEUW GEBOREN WORDEN

Wij krijgen NU DE KRACHT om onze OUDE HUID af te SCHUDDEN en OPNIEUW GEBOREN te worden. Wij voelen dat DE OUDE ZWARE ENERGIE, die wij steeds in ons hadden, een UITWEG heeft gevonden en ons lichaam geruisloos verlaten heeft om via onze onderbuik, in de Aarde opgenomen te worden. Zij zet deze energie om in POSITIEVE ENERGIE WAARUIT ZIJ AAN IETS NIEUWS LEVEN KAN GEVEN.

AFFIRMATIES
We zijn NU IN STAAT OM LIEFDE AAN ONSZELF TE GEVEN en EEN POSITIEVE 
AFFIRMATIES OVER ONSZELF UIT TE SPREKEN, zoals: “IK BEN EEN ONGELOOFLIJK SCHITTEREND LIEFDEVOL MENS!”, of: “IK BEN EEN TIJDLOOS, FANTASTISCH MENS, OP AARDE GEKOMEN OM LICHT TE CREËREN!”
OP DEZE MANIER ZUIVEREN WE ONZE ENERGIE EN LADEN WE ONZE BATTERIJEN HELEMAAL OP!

IETS OVER GEZONDHEID
SOMMIGEN VAN ONS KRIJGEN DE ESSENTIE VAN ONZE KWAAL DOOR. WE KRIJGEN HET NU HELDER, EN DENKEN “WAAROM KON IK DIT NIET EERDER VERZINNEN?” 

 


THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO
14/15 November 2020
FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

Through everything that has happened to us personally and around us,
we’ve been given more time for self reflection. Not always easy! We experience one day better than the other. We’re faced with many uncertainties. Our patience
is put to the test and we often have to dig deep.
But perserverance wins!
If we’re able to create creative solutions during difficult days, we can begin to believe that this is something we can do more often.
We have exchanged fear for courage and for this we’ll be rewarded. We have the chance to leave behind the emotions that always brought us down because through self-reflection we’ve learnt to observe.

THIS NEW MOON GIVES US: TRUST, EXPANSION OF OUR CONSCIOUSNESS AND  SELF CONFIDENCE.

BORN AGAIN
We receive the power to peal off our old skin and to be born again. We feel as if the old and heavy energy we once felt has found an uitlet, silently leaving our body via our abdomen, integrating with the Earth beneath our feet. She converses this into positive energy to give something else a chance to create life.

AFFIRMATIONS
We are now able to give Love to ourselves and to speak out loud Positive Affirmaties, Such as: “I am an unbelievable magnificent human being”, or, “I am an ageless, fantastic human being, here on Earth to create light”. 
In this way we purify our energies and charge our batteries!

A  SMALL  ITEM ON HEALTH
Some of us suddenly see the very essence of our ailment . It becomes clear, and we may think “Why didn’t I come up with this before”?

31 OKTOBER 2020: DE VOLLE MAAN IN STIER (ZON IN SCHORPIOEN) / THE FULL MOON IN TAURUS (SUN IN SCORPIO)

DE VOLLE MAAN IN STIER (ZON IN SCHORPIOEN): 31 OKTOBER 2020

ONTDEKKEN VAN ONGEKENDE TALENTEN.
De rust die wij opgebouwd hebben vanaf de Nieuwe Maan van 16 oktober in
Weegschaal passen we nu toe om stabiel te blijven onder de heftige energie van het teken Schorpioen, die bekend staat voor de onderste steen boven te halen! Pak nu je kans, en laat je niet meer meeslepen door emoties die jou uit je doen maken.


AKTIE ONDERNEMEN

Het moment is nu aangebroken dat we heldere inzichten krijgen in wat wij
moeten doen en ons daarbij laten leiden door onze intuïtie.
Zoals je weet heeft onze intuïtie niets te maken met ons verstand, en omdat het goed voelt besluiten we, zonder te twijfelen, door te gaan op de weg die wij al een paar weken geleden ingeslagen waren. Het is een groot besluit, dat onzekerheden met zich meebrengt, maar de KEUZES die wij NU maken zullen LATER BLIJKEN GOED te zijn.

WIJ WORDEN WIJZER!
De laatste tijd is er door de vele veranderingen, het leven voor iedereen onduidelijker geworden, máár EVEN GEDULD! De komende twee maanden komt er veel aan het licht en zullen wij meer hoop krijgen. Mensen worden steeds wijzer en laten zich niet meer om de tuin leiden. Over de hele wereld wordt het bewustzijn steeds groter, waardoor corruptie steeds minder kans krijgt.


ER IS EEN SPLITSING VAN DE WEG.

DE ENE KANT gaan de mensen die het bij HET OUDE HOUDEN.
ZE HOUDEN NIET VAN VERANDERINGEN EN WILLEN DAT ALLES HETZELFDE BLIJFT ALS HET NU IS. Ze willen PASSIEF BLIJVEN EN GEHOORZAAM ZIJN AAN EEN CORRUPT SYSTEEM. EEN SYSTEEM DAT ONS STEEDS MINDER VRIJHEID GEEFT EN ONS ISOLEERT.

NAAR DE ANDERE KANT gaan de mensen die BEWUST KIEZEN VOOR NIEUWE MOGELIJKHEDEN, WAAR JE NIET ALLEEN EEN NUMMER BENT, MAAR WAAR JE EEN GEVOEL VAN EIGENWAARDE HEBT. ZE KIEZEN VOOR DE VRIJHEID OM EIGEN BESLISSINGEN TE MOGEN MAKEN, ZIJ EISEN EEN TRANSPARANT SYSTEEM VAN AUTORITEITEN, DAT UITVOERT WAT ZE WILLEN.  

 


THE FULL MOON IN
TAURUS (SUN IN SCORPIO): 31 OCTOBER 2020

DISCOVERING UNKNOWN TALENTS
We use the calm feeling we created at The New Moon of 16 October in Libra
to keep our cool under the intense energy of Scorpio, who is famous for leaving no Stone unturned!
Grab this chance, and don’t let yourself get carried away through emotions that can upset you.

 

TAKE ACTION
The time has arrived for us to have the clarity to see what we now should do
and to let us be guided by our intuition.
As you know our intuition has nothing to do with our brain, and because our feelings feel good, without hesitating, we decide to carry on doing what we started a few weeks ago. It’s a big decision that brings uncertainty, but THE CHOICES we NOW make will LATER turn out to be GOOD ONES.

WE’RE GETTING WISER!
Recently, our lives have changed dramatically because of all the changes and
uncertainty has taken over. But BE PATIENT. During the next two months much will come to light that will give us more hope.
People are getting wiser. They Don’t let themselves be led up the garden path anymore. Over the whole world consciousness is growing and corruption is
being defeated.

WE’RE STANDING AT A CROSS-ROAD
PEOPLE WHO DON’T WANT TO CHANGE GO TO ONE SIDE.
THEY WANT EVERYTHING TO STAY THE SAME. THEY’RE HAPPY TO OBEY THE OLD CORRUPT SYSTEM.
A SYSTEM THAT GIVES US LESS FREEDOM AND ISOLATES US.

PEOPLE WHO GO TO THE OTHER SIDE, EMBRACE CHANGE and CONSCIOUSLY CHOOSE FOR A NEW SYSTEM OF POSSIBILITIES, ONE WHERE THEY’RE NOT JUST A NUMBER, BUT ONE THAT GIVES THEM THE FREEDOM TO MAKE THEIR OWN DECISIONS, DEMANDING A TRANSPARENT SYSTEM FROM THE AUTHORITIES WHO ARE WILLING TO CARRY OUT WHAT THE CITIZENS OF A COUNTRY WANT AND NEED.

16 OKTOBER 2020: NIEUWE SUPERMAAN IN WEEGSCHAAL / THE NEW SUPER MOON IN LIBRA

NIEUWE SUPERMAAN IN WEEGSCHAAL, 16 OKTOBER 2020

De vorige Volle Maan kondigde HET BEGIN aan van HET EINDE van
de OUDERWETSE WERELD, zoals wij die kennen.
Deze SUPER NIEUWE MAAN kondigt het BEGIN aan van GEESTELIJKE EN FYSIEKE BALANS IN ONSZELF vinden. Om van DONKER naar LICHT te gaan en van ZWAAR OP DE HAND naar LUCHTIGER.
ONS INNERLIJKE KIND KOMT TE VOORSCHIJN!


OVERVLOED

Doordat je elke dag bezig bent om BALANS in je leven te brengen, ervaar je OVERVLOED.
JE GENIET BEWUST VAN ALLE DINGEN DIE JE MEEMAAKT.
De keuzes die wij elke dag maken bepalen wat voor een dag wij ervaren.
Elke keer dat wij een keuze maken vanuit vriendelijkheid, compassie of vreugde, zullen wij pure, originele en creatieve ingevingen krijgen, die ons per dag een positief stapje verder brengen. 

Wat voor INVLOED heeft dit op de VROUWELIJKE en MANNELIJKE energie?
HET BETEKENT DAT VROUWEN HUN PURE EIGEN VROUWELIJKE ENERGIE ALS LEIDRAAD ALTIJD VASTHOUDEN. 

De HOOGSTE ROEPING van de vrouw is, DE MAN BEGELEIDEN NAAR ZIJN ZIEL, zodat hij verenigd wordt met DE CREATIEVE BRON VAN ALLES WAT IS.
HET LAATSTE WAT ZE MOETEN DOEN IS DE MANNELIJKE ENERGIE KOPIËREN.

VOOR MANNEN betekent het dat ze HUN VERBORGEN VROUWELIJKE ENERGIE OPNIEUW MOETEN ONTDEKKEN. In plaats van DE VROUW TE ONDERDRUKKEN, moeten ze HEN JUIST STEUNEN OM ALS VROUW SPIRITUEEL TE LATEN ONTWIKKELEN.
DE HOOGSTE ROEPING VAN DE MAN IS DE VROUW TE BESCHERMEN, ZODAT ZE VRIJ IS OM ONGEDEERD OP AARDE TE KUNNEN LOPEN.


ONZE PURE GAVEN gebruiken we om VROUWELIJKE EN MANNELIJKE energie in BALANS te brengen.

Vanuit deze BALANS bouwen we een NIEUWE WERELD op IN HET LICHT,  WAARDOOR DE WERELD OOK VERANDERT.
ONS BEWUSTZIJN EN DAT VAN DE WERELD worden ÉÉN en de WEERSPIEGELING VAN DE WERELD waar wij naar kijken wordt EEN SPIEGEL VAN ONS!

DIT GEBEURT ALLEMAAL DOORDAT WIJ ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OPPAKKEN VOOR ONSZELF EN ONZE AARDE.

 

THE NEW SUPER MOON IN LIBRA, 16th OCTOBER 2020

The last Full Moon (october 1) announced THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT.
This Super New Moon announces THE BEGINNING OF FINDING THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BALANCE IN OURSELVES. To go from DARK to LIGHT and from STRESS to LESS TENSION. TO SEE OUR INNER CHILD COME ALIVE.

ABUNDANCE
Because we’re focussed on doing something POSITIVE, by bringing BALANCE into our lives, we experience A FEELING OF ABUNDANCE AND ENJOY EVERYTHING WE GO THROUGH EVERYDAY.  It DOESN’T make us DEPRESSED IF THINGS DON’T GO AS WE’D PLANNED, because we STAND BEHIND our decision to take all the steps needed TO ACCOMPLISH OUR GOAL.
The CHOICES WE MAKE EVERY DAY determine what our experiences will look like. EACH TIME we make a CHOICE OUT OF KINDNESS, COMPASSION OR JOYFULNESS, we’ll receive PURE, ORIGINAL AND CREATIVE INSIGHTS that bring us a step further.

WHAT KIND OF INFLUENCE DOES THIS HAVE ON THE FEMININE AND MASCULINE ENERGY?
IT MEANS THAT WOMEN MUST ALWAYS LET  THEMSELVES BE GUIDED BY THEIR PURE FEMININE ENERGY.
The HIGHEST CALLING of a woman is TO GUIDE THE MAN TO HIS SOUL, so that he can be reunited with THE CREATIVE SOURCE OF ALL THAT IS.
THE LAST THING SHE SHOULD DO IS COPY THE MALE ENERGY.
FOR MEN this means that they ONCE MORE MUST DISCOVER THEIR HIDDEN FEMININE ENERGY. Instead of SUPPRESSING WOMEN, THEY MUST SUPPORT THEM IN DEVELOPING THEIR SPIRITUALITY.
THE HIGHEST CALLING OF THE MAN IS TO OFFER PROTECTION, SO THAT SHE CAN WALK ON THIS EARTH UNHARMED.

We use the THE PURE GIFTS THAT WE HAVE TO BRING BALANCE TO THE FEMININE AND MASCULINE energies.
WORKING FROM THIS BALANCING ENERGY, we build a NEW WORLD, A WORLD THAT IS CHANGING TO LIGHT.
OUR CONSCIOUSNESS AND THAT OF THE WORLD comes TOGETHER and the REFLECTION we see BECOMES OUR MIRROR.

THIS ALL HAPPENS BECAUSE WE ARE WILLING TO TAKE RESPONSIBILITY FOR OURSELVES AND OUR MOTHER EARTH.

1 OKTOBER 2020: DE VOLLE MAAN IN HET TEKEN RAM (DE ZON IN HET TEGENOVERLIGGENDE TEKEN WEEGSCHAAL) / THE FULL MOON IN ARIES (THE SUN IN THE OPPOSITE SIGN LIBRA)

1 OKTOBER 2020.
DE VOLLE MAAN IN HET TEKEN RAM
(DE ZON IN HET TEGENOVERLIGGENDE TEKEN WEEGSCHAAL)
DEZE VOLLE MAAN IN RAM BRENGT:
HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE OUDERWETSE WERELD ZOALS WIJ DIE KENNEN
(Zowel die in onszelf, als die om ons heen.)

WAT BETEKENT “HET BEGIN VAN HET EINDE?”
DE OUDE SEPARATISTISCHE RAM-ENERGIE WORDT VERVANGEN DOOR DE RAM-ENERGIE DIE SAMENWERKING BEWERKSTELLIGT. 
RAM is een VUUR teken en staat niet bekend als een die rust brengt! Hij houdt van actie, komt voor zichzelf op, en neemt initiatieven. Hij houdt niet van het verleden, wel van nieuwe uitdagingen en heeft een pioniersmentaliteit. Je zou kunnen zeggen dat wij op dit moment de PIONIERS VAN DE NIEUWE WERELD zijn! HOE WIJ ONS GEDRAGEN LAAT HET BEGIN VAN HET EINDE ZIEN.

Jullie hebben het nu wel door. De Volle Maan in Ram brengt heel wat OUDE EMOTIES omhoog, waarvan we het DRAMA steeds beter kunnen scheiden, zodat ze vervangen kunnen worden door NIEUWE, die rust en vriendelijkheid brengen. Het is aan ons om daar wat lijn in aan te brengen.

POSITIEF GEZIEN heeft RAM (Met planeet Mars) een VRIENDELIJK OPBOUWEND ego gekregen, DAT RUIMTE CREËERT VOOR HET HART. Als jouw EIGENWAARDE opgekrikt moet worden is het heel goed dat je meer aan jezelf denkt in plaats van aan anderen. EIGEN LIEFDE en GOED over jezelf denken geeft je het ZELFVERTROUWEN om je ANGST OPZIJ TE ZETTEN en er MOEDIG voor te gaan!

Aan de andere kant, als je altijd gewend bent om EGOÏSTISCH te zijn en alleen met je EGO bezig te zijn om JEZELF ZOALS JE ALTIJD GEWEEST BENT IN STAND TE HOUDEN, krijg je NU DE KANS om uit te vinden wie je echt bent. Waarom krijg je alleen tegenwerking door jouw manier van communiceren en wanneer ervaar je, NA EEN POSITIEVE VERANDERING, MEDEWERKING?

Op deze manier kom je erachter dat JE TALENTEN hebt die WEGGESTOPT zijn. Dat je met JOUW TALENTEN een voorbeeld bent voor andere mensen omdat je laat zien wat GOED is. Je geeft iedereen de RUIMTE OM DIT OOK UIT TE VINDEN.
Je komt voor jezelf op, op een manier die anderen op een positieve manier stimuleren om ook voor henzelf op te komen. Zo ontstaat een nieuwe gemeenschap van mensen die niet meer ONDERDRUKT wil worden. Ze KIEZEN om op een VREEDZAME MANIER HUN EIGEN WEG TE GAAN en komen steeds meer mensen tegen die dat ook doen.
Dit noemen wij: “HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE OUDERWETSE WERELD DIE WIJ NU KENNEN”.

Gebruik deze onrustige en uitdagende tijd om jezelf aan te moedigen om
GOEDE besluiten te blijven maken en het vertrouwen te hebben dat de kleine overwinningen die je ervaart DE JUISTE WEG IS om te volgen. En dat je DAAR op GEFOCUST BLIJFT.

OCTOBER 1 2020
THE FULL MOON IN ARIES
(THE SUN IN THE OPPOSITE SIGN LIBRA)
THIS FULL MOON IN ARIES BRINGS THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD- FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT
(Both for ourselves, as for our surroundings)

WHAT DOES ‘THE BEGINNING OF THE END’ MEAN?
THE OLD SEPARATISTICAL ARIES-ENERGY IS REPLACED BY AN ARIES-ENERGY THAT MAKES SPACE FOR COOPERATION.
ARIES is a FIRE SIGN and is not known for bringing peace and quiet. He loves action, stands up for itself, and takes initiatives. He doesn’t like the past, where as he does like challenges and has a pioneers mentality.
You could say that in this time in History we are the PIONEERS! Our behaviour shows the BEGINNING OF THE END OF THE OLD WORLD.

You’ve probably figured it out. The Full Moon in Aries brings a lot of OLD EMOTIONS to the surface so that they can be REPLACED by NEW ONES. It’s up to us to coordinate the two.

Looking on the POSITIVE SIDE, Aries (With planet Mars) now has a CONSTRUCTIVE ego, creating a space for the Heart. If it’s necessary for us to boost our self worth, the POSITIVE ARIES helps us to think uplifting things about ourselves, giving us the confidence to put fears aside and act on plans we’ve kept in our minds.

On the other hand, if you’ve always been used to being EGOCENTRIC, JUST THINKING ABOUT YOURSELF AS NUMBER ONE, you NOW have the CHANCE to FIND OUT WHO YOU ARE AND WHO YOU’D LIKE TO BE.

Are you always confronted with OPPOSITION, or do you also experience CO-OPERATION?

This could be one of the ways to REDISCOVER TALENTS you’ve HIDDEN AWAY. TALENTS you have that SHOW OTHERS a GOODEXAMPLE, because of what YOU DO. YOU GIVE EVERY ONE THE SPACE TO FIND OUT THEIR OWN TALENTS.

You stand up for yourself in a way that other people can connect to, which stimulates them to do the same. This results in a NEW COMMUNITY of people who DON’T ACCEPT OPPRESSION. They CHOOSE TO GO THEIR OWN WAY IN A PEACEFUL MANNER, AND MEET MORE AND MORE PEOPLE WHO DO THE SAME.WE CALL THIS: “THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT.”
Use this UNSETTLED AND CHALLENGING TIME TO ENCOURAGE YOURSELF TO ALWAYS MAKE POSITIVE DECISIONS. TRUST that the SMALL IMPROVEMENTS you make, are KEEPING you on the RIGHT PATH.
THIS IS WHAT YOU MUST STAY FOCUSED ON!

 

17-09-2020: DE NIEUWE SUPER MAAN in MAAGD / THE NEW SUPER MOON IN VIRGO

17-09-2020: DE NIEUWE SUPER MAAN in MAAGD
Vorige keer hadden we met een super sensitieve Volle Maan in VISSEN te maken!
NU IS HET DE BEURT AAN HET GEZONDE VERSTAND VAN DE NIEUWE SUPERMAAN IN MAAGD.

Onze ontmoeting met de Sensitiviteit van Vissen was een voorloper voor wat wij nu meemaken in Maagd. Terwijl we onze HOGE ENERGIE EN INZICHTEN natuurlijk vasthouden, hebben we in de komende weken een rustigere en kalmere benadering.
Wat wij nu ook hebben, is de Zon en Maan samen in het teken Maagd. Deze stand bevordert nog eens dat als je IETS OP TE LOSSEN HEBT EN DIT DE RUIMTE EN AANDACHT GEEFT, DIT ZICH VANZELF OPLOST.

HOE ZIET HET ERUIT?
Goed En Rustig Overwegen voordat je tot een actie overgaat. Je hebt aan de ene kant het gevoel om alles dat chaotisch en ongeorganiseerd is
recht te trekken en te ordenen, maar tegelijkertijd moet je niet te perfectionistisch te werk gaan en de oplossing zich laten ontvouwen.
Houd Het Simpel, Houd Je Hoofd Koel. Zie alles in een groter perspectief.
Niet Dwangmatig Bezig Zijn, maar het geduld hebben om alles zich stap voor stap op te laten bouwen. Laat je leiden en verrassen wanneer er iets leuks gebeurt dat je niet verwacht had.
Wees Toleranter. Accepteer dat het leven niet perfect is. Als het zo was zouden wij geen reden meer hebben om creatief te zijn.
‘Go With The Flow’ in plaats van alles onder controle te willen hebben.
Houd je bezig met je tuin, of ga de natuur in. LAAT DIT ZIEN AAN JE OMGEVING!

EMOTIES

Net als onze spijsvertering traag kan worden door een armoedig dieet, zo moeten we onze emoties ook goed verteren, zodat ze geen blokkades in onze energie veroorzaken. 
Emoties horen bij het tegenoverliggende Vissen teken, het teken waar wij het op 1/2 september j.l. over gehad hebben. Omdat je de bereidheid hebt om oude emoties los te laten heb je ruimte gecreëerd om een nieuwe positieve emotie vast te houden, een die in de plaats is gekomen van de emotie die altijd bij jou een ‘DRAMA’ veroorzaakte. Je gezonde verstand (Zon Maan in het teken Maagd) houdt deze nieuwe ervaring in balans.

HOE KOM JE IN EEN INNERLIJKE STILTE?

Gebruik deze ‘Maagd-Zon-Maan-Energie’ om jouw lichaam en geest te steunen. Stap uit een zich herhalende of onzekere denkwijze en ga in een plek van stilte, vertrouwen en alwetendheid. Je bent in staat om terug te kijken in de tijd en het verschil te zien tussen jouw oorspronkelijk negatieve emotie en de positieve die je nu hebt. 

Je kunt nu direct onder woorden brengen wat een ONDERMIJNENDE EMOTIE is en dat aan anderen uitleggen zonder je hierdoor van de wijs te laten brengen. Je bent in staat CONFRONTERENDE EMOTIES te begrijpen en waarom ze bij anderen bestaan. Dit inzicht geeft je een WARM GEVOEL, en als je dit vasthoudt zal je VREUGDE ervaren in een VOORLOPIG CHAOTISCHE WERELD.

Door onze emoties in balans te houden, houden wij onze geestelijke  en fysieke spijsvertering in balans!

 

THE NEW SUPER MOON IN VIRGO – 17 SEPTEMBER 2020
Last time we were dealing with A Super Sensitive Full Moon in PISCES!
IT’S NOW THE TURN OF THE COMMON SENSE OF
THE NEW SUPER MOON IN VIRGO.

Our meeting with the Sensitiveness of Pisces was the forerunner for what we
now experience in Virgo. While we, of course, keep hold of our High Energy and Insights , our approach in the next few weeks shall be calmer.
What we now have is the Sun and Moon, side by side in the sign of Virgo. This position supports the fact that IF YOU HAVE SOMETHING YOU WANT TO SOLVE, AND YOU GIVE IT THE ATTENTION AND SPACE TO DO SO, IT WILL RESOLVE ITSELF.

WHAT DOES THIS LOOK LIKE?
BEFORE YOU TAKE ACTION, consider carefully what your plan will be.
On the one hand you feel that you want to organise and rearrange everything that’s chaotic, but at the same time be careful not to be too perfectionistic so that the solution can unfold in its own way.
KEEP THINGS SIMPLE, KEEP YOUR HEAD COOL. See everything in a bigger picture. DON’T BE OBSESSIVE ABOUT THINGS. Have the patience to step by step build up your future. Let yourself be guided by your intuition and get a surprise when something nice happens that you didn’t expect.
BE MORE TOLERANT. Accept that life isn’t perfect. If it was, we wouldn’t have a reason to be creative!
“GO WITH THE FLOW” instead of wanting to control everything.

KEEP BUSY IN YOUR GARDEN, OR SPEND MORE TIME IN NATURE. BE AN EXAMPLE FOR OTHERS.

EMOTIONS
Just as our digestive system can become sluggish through a poor diet, we must be able to digest our emotions, so that we don’t create blockages in our emotional system.
By keeping them balanced we keep our spiritual and physical digestion in balance!
Emotions belong to Pisces, the sign opposite to Virgo. The sign that we talked about on the first or second of September. We are now going a step further.
When we’re willing to let go of an old emotion, we create a space in which we can take hold of a new positive one, eliminating the one that caused ‘Drama’. By using our common sense (Sun and Moon in Virgo), we can keep this new change in emotions in balance.

HOW DO WE CREATE OUR INNER SILENCE?
Make use of this ‘VIRGO-SUN-MOON-ENERGY’ to support your mind and body. Step out of a repetitive and uncertain way of thinking and go into a place of silence, trust and knowing. You’ll then be able to look back in time and see the difference between your original negative emotion and the positive one you have now embraced.

You’ll now be able to put into words what an UNDERMINING EMOTION is and be able to explain it all to others without becoming EMOTIONAL yourself! This is because you’ve been able to understand what CONFRONTING EMOTIONS do to you and why others also have them. This insight gives you a FEELING OF LIBERATION and if you can hold on to it you’ll experience JOY amidst a world that is TEMPORARILY IN CHAOS.

1/2 september 2020: VOLLE MAAN IN HET TEKEN VISSEN / FULL MOON IN THE SIGN OF PISCES

1 / 2 september 2020:
VOLLE MAAN IN HET TEKEN VISSEN
VOLTOOIING EN LOSLATEN
“EEN OVERVLOED VAN SPIRITUELE ENERGIE KOMT OVER ONS HEEN”
(Alle Mensen Zullen Dit Merken, Maar Vooral Degenen Met ‘Vissen-eigenschappen’ Kunnen Hier Heel Sensitief Op Reageren)

Wij kunnen het niet zien, maar de energie is zeker anders, en we kunnen
het niet plaatsen. Het is een energie die onze bewustzijnsenergie een stapje hoger wil brengen. We worden in staat gesteld te gaan werken met onze Ziel, door dat wat losgelaten en vergeven moet worden te bewerkstelligen.

Bij de vorige MAANFASE: De Nieuwe Maan In Leeuw was het belangrijk om meer op onszelf te focussen en niet op onze omgeving. Met de Volle Maan in Vissen hebben we geen keuze meer. Je wordt door je sensitiviteit die nu groot is, er min of meer toe gedwongen om het te doen.
Wanneer we het op kunnen brengen om hier doorheen te gaan, worden we beloond. We worden ons er van bewust dat we een stuk overtollige bagage in onszelf opgeruimd hebben. We hebben een stuk verleden losgelaten. Een energieverandering van laag naar hoog valt nooit mee. Voordat we het los kunnen laten komt er negativiteit omhoog, waardoor we beseffen waar we altijd ingezeten hebben. Dat is eerst even slikken. Maar als we dit in de ogen zien, voelen we achteraf een dankbare voortdurende bevrijding.

DE ZON IN MAAGD
Waar wij nu ook mee te maken hebben, is de Zon in het teken Maagd. Dit betekent dat we o.a. bezig zullen zijn met onze gezondheid. Vanwege de sensitiviteit waar wij nu inzitten zal het de kunst zijn om in balans te blijven, en symptomen waar wij misschien niet eens van bewust waren, kunnen zich nu openbaren. Ze laten zich zien omdat het nu het juiste moment is om ze weg te werken. Het Licht van de Maan in Vissen maakt dit mogelijk. Onze hindernissen kwijt raken. Terwijl alles om ons heen niet goed gaat, gaat het met ons wel goed.

MEER DISCIPLINE
Misschien krijgen we zin om ons te verdiepen, niet alleen in gezonde voeding, maar ook welk voedsel bij elkaar past en wat niet. Verschillende combinaties brengen onbalans in onze lichaam, wat tot ziekte leidt. Het eten van bijvoorbeeld fastfood zijn alle verkeerde combinaties bij elkaar. Andere worden juist heel goed en met dankbaarheid door onze spijsvertering en cellen ontvangen, en brengen rust, balans en meer vitaliteit.
Het is verrassend hoeveel (gezonde) recepten de verkeerde voedingscombinaties weergeven.
Het is een goed idee om informatie over gezonde voedingscombinaties van natuurdiëtisten op te zoeken op internet.

HELDERHEID
Er valt een waas van onze ogen, en we zien dingen in een ander licht. Onze verantwoordelijkheden worden steeds duidelijker. Voor onszelf en anderen.

BALANS IN ONS ETEN – HELDER HOOFD – MEER KRACHT
Bij de Nieuwe Maan in Leeuw (twee weken geleden) kregen we nieuwe ideeën , bij deze Volle Maan krijgen we een beeld van hoe we ze verder gaan uitwerken. En door ze uit te werken worden we bewust van hoe talentvol we zijn!

OP NAAR DE NIEUWE MAAN IN SEPTEMBER! WAT VOOR GOEDE VERANDERING ZAL HET UITEINDELIJK VOOR ONS IN PETTO HEBBEN?

 


1 / 2 September 2020:
FULL MOON IN THE SIGN OF PISCES

COMPLETION AND LETTING GO
“An Abundance Of Spiritual Energy Overtakes Us”
(ESPECIALLY THOSE WHO HAVE STRONG PISCES-CHARACTERISTICS
CAN REACT VERY SENSITIVELY)

We can’t see it, we can’t put our finger on it, but the energy is certainly different. It’s an energy that will take us a step higher on our consciousness journey. If we want to, we’ll be able to work with our soul energy to let go what we need to let go and to forgive what we need to forgive.

With the last New Moon in Leo it was important to focus on ourselves and not on our surroundings. This Full Moon doesn’t take no for an answer, and we’re not given a choice. Through the great sensitiviteit we’re more or less forced to!
When we are able to move through this, we’ll be rewarded by new awareness. The awareness that we have cleared up old baggage and let go some of our past.
Changing our energies from low to high is never easy. Upcoming old  negativity always confronts us and shows what needs to be dissolved. It can be tough, but by looking it in the eyes we later on feel a continuous freedom.

The SUN in VIRGO
Another thing which catches the eye, is that the Sun is in the sign of Virgo. This means that we’ll be busy with our health. Through to the great sensitivity we feel, we’ll need all hands on deck to keep our balance. Symptoms we weren’t even aware of come into the open. They do this because it’s the right moment to eliminate them.
The strong light of the Moon in Pisces makes it possible.
Whereas our surroundings tell us that nothing is right in the world, we are doing well.   

MORE DISCIPLINE
Next to being interested in healthy food, we may feel that we’d like to explore different combinations that are healthier for our bodies. Even although the food we eat is healthy, we can still become ill through eating or drinking it with bad combinations. Whereas, on the other hand, our cells and digestive organs show their gratefulness by good combinations, bringing us peace and balance in body and mind.
It’s surprising how many “healthy” recipes there are on internet that give us wrong combinations, and it would be handy to find information from an expert on natural nutritional diets from books or Internet.

CLARITY
The haze in front of our eyes falls away and we see things in a different light. Our responsbilities become clear, not only for ourselves, but for others.

FINDING BALANCE IN THE FOOD WE EAT – A CLEAR HEAD – MORE POWER
The New Moon in Leo (two weeks ago) gave us new ideas, with the Full Moon we realise how we can make them realistic. By doing this we see how much talent we have!

ON TO THE NEW MOON IN SEPTEMBER!!!
WHAT SHALL IT HAVE IN STORE FOR US?