7 mei 2020 SUPER VOLLE BLOEM MAAN in Schorpioen / SUPER FULL FLOWER MOON in Scorpio

SUPER VOLLE BLOEM MAAN in Schorpioen, 7 mei 2020
Dit is de laatste Super Maan van 2020!
Oh, VOLLE BLOEIENDE MAAN,  jouw symbool is de waarheid.
Jouw geweldige zaad leeft in de donkere aarde,
zichzelf omhoog duwend naar het licht.
In alle weertypen en situaties
blijf je met jouw kracht omhoog groeien,
waardoor een prachtige bloem ontstaat,
die de hele wereld inspireert met haar schoonheid,
gevolgd door jouw vrucht,
die op haar plaats het leven geeft aan nieuw zaad,
een nieuw leven.
WIJ ZIJN DAT ZAAD!

Deze wereldepidemie heeft ons in een situatie gebracht van het zaad, dat uit het donker komt en tegen wil en dank blijft groeien. Het weet dat LICHT het antwoord is op vooruitgang.
Zo is het ook met ons!
De Volle Maan in Schorpioen is niet mis! Ze schijnt haar licht op de donkere plekken, zodat wij er bewust van worden en ze aanpakken. Zij schijnt ook haar licht op onze zichtbare en verrassende onzichtbare talenten! Geef ze nu een kans!

EEN TIJD VAN COMPASSIE EN REFLECTIE
Door de ‘lock down’ hebben we nu de tijd om niet alleen de compassie voor onszelf  te hervinden, maar ook voor iedereen die slachtoffer is en de geweldige zorgmedewerkers, die dag en nacht werken, niet aan zichzelf denken, maar aan de patiënten.  Zo ook blijven we stil staan bij wie we zijn en hebben het gevoel, dat deze situatie ons veranderd heeft. Automatismen hebben we voorlopig achter ons  gelaten.

JOUW PLAATS VINDEN
Momenteel vindt er in dit proces een verschuiving plaats van hoe je nu de wereld ervaart, naar hoe je dit werkelijk in je gedrag en communicatie naar jezelf en je directe omgeving (ook via internet) in kan bouwen, bij een steeds groter wordende berg aan informatie over een veranderende wereld.

Heeft de pijn en het verdriet van mensen over de hele wereld een gevoel van
broederschap gegeven, dat wij door kunnen zetten wanneer dit voorbij is?
Wat is voor jou nog belangrijk?  
Wat is voor jou nog waar en wat niet?
Heb je een rust en kalmte in jezelf gevonden, waarvan je niet wist dat je het had?  
Wat voelt goed voor jou?

TRANSFORMATIE
Het teken Schorpioen staat voor transformatie: ‘Uit de as herrijzen, als
een nieuw mens.’ Dit betekent dat dit voorlopig een jaar van werken wordt.
Wat belangrijk is, is dat wij zo goed mogelijk voor onszelf en naasten
blijven zorgen, en ons niet uit ons evenwicht laten brengen door misstanden, die aan het licht komen. Blijf in balans en val niet terug in oude gewoontes. Door dit jaar hiervoor blijvend alert te zijn, met de nieuwe inzichten die we gekregen hebben, zullen we met zijn allen het ‘Corona virus’ overwinnen.

Het kwijt raken van oude gewoontes is net zo moeilijk als nieuwe positieve gewoontes in te bouwen. De nieuwe positieve gewoontes inbouwen is de voorwaarde, omdat zo te handelen over de hele wereld, het collectieve bewustzijn van de wereld (ook via internet) zo’n positieve shift maakt, dat de gezondheid van de mens en ‘Moeder Aarde’ steeds verder vooruit gaat. De wereld is er klaar voor om te evolueren naar een betere wereld, waarop de mens zelf het voor het zeggen krijgt. Blijf in jezelf geloven en ervaar dat wij, net als het zaad, dat in alle weertypes door blijft groeien, de goede kant op zullen gaan!

 

SUPER FULL FLOWER MOON in Scorpio,  7th May 2020
This is the last Super Moon in 2020!
Oh FULL SUPER FLOWERING MOON, your symbol is truth.
Your amazing seed lives in the dark soil,
pushing itself up into the light.
With its strength it continues to grow
in all all kinds of weather and situations,
creating a flower that inspires the whole world with its beauty,
only then to be followed by its fruit
which gives birth to a new seed,
yet another new life!

WE ARE THAT SEED!

This world epidemic has brought us in the situation of the seed, that comes out of the darkness and keeps on growing despite challengig situations. It knows that the LIGHT is the answer to its progress.
And this goes for us too!
The Full Moon in Scorpio is quite something! She shines her light in dark places, showing them to the world so that we too can see them and  they can be tackled. She also shines her light on the talents we have that are visible, and also the ones that are not. Now’s the time to give them a chance!

A TIME OF COMPASSION AND REFLECTION
Through the ‘Lock down’ we’ve now time to not only to rekindle the compassion for ourselves, but also for all the victims and the fantastic health workers who work day and night for the patients without thinking of themselves.
We also reflect on who we are and feel that this situation has changed us.
Always reacting in an automatic way is now something of the past.

FINDING OUR PLACE
At this moment a shift in our perception is taking place. How we experience the world and how we can fit a different way of communicating with ourselves and
our immediate surroundings (internet), in an increasing  mountain of information in a changing world.

Has the pain and sadness given a feeling of brotherhood in the world that will last after this is over?

What is now important for us?
What is the truth for you and what isn’t?
Have we found a feeling of peace and calmness that we never had before?
Are we conscious of what ‘feels good’ for us?

TRANSFORMATION
The sign of Scorpio is the symbol for transformation: ‘Rising out of the ashes as a new human.’ This means that this year will be one of work. The most important thing is that we look after ourself and our loved ones as good as we can, without losing our calm through the wrongdoings of others that come to light. Keep balanced and don’t fall back in old habits. When we all keep alert this year with the new insights we’ve gained, we’ll overcome this Çorona virus’.

Losing old habits is just as difficult as incorporating new positive ones, but incorporating  new positive habits is essential for the collective shift over the whole world (also internet) so that the health of humans and Mother Earth can move forward. The world is ready to evolve to a better one, where individual human beings are more in charge. Keep believing in yourself and experience that we, just like the seed who keeps growing in all kinds of weather, shall keep going in the right direction.

 

22 / 23 April 2020: DE NIEUWE MAAN IN STIER / THE NEW MOON IN TAURUS

22 / 23 April 2020: DE NIEUWE MAAN IN STIER.
Oh, Nieuwe Maan, wat breng je ons nu?
Welke van onze vele talenten zullen een entree maken?
Een nieuw pad ontdekken met overal verassingen!

VASTBERADEN EN BESLUITVAARDIG.
Dit klinkt als een sterke eigenschap, en uiteindelijk is dat echt zo.

Maar voordat we ons helemaal in balans voelen, zullen er bij ons aardig wat emoties de revue passeren. Dit zijn geen “normale” tijden en er wordt van ons gevraagd om boven ons “normale” bewustzijn te functioneren. Er komen een heleboel dingen op ons af die confronterend zijn en waar we iedere dag mee bezig zijn om daar onze balans in te vinden, waar mogelijk lijn in te brengen en onze kalmte te bewaren.

Terug naar VASTBERADEN EN BESLUITVAARDIG:
Tot eind april zullen we aan het puzzelen zijn. “Hoe los ik dit op? Hoe kom ik hier uit? Hoe blijf ik in deze realiteit, zonder uit mijn evenwicht te raken? Hoe blijf ik positief?” Onze creatieve talenten worden aangesproken.
Rond 30 april komen de planeten Mercurius en Uranus naast elkaar te staan in Stier. Dan passeert Mercurius Uranus. Dit activeert een hogere energie in ons, die duidelijke inzichten geeft. Daar dit alles in het teken Stier gebeurt, waar Venus over regeert, zal het een liefdevolle balans geven, die de basis vormt voor onze NIEUWE GEDACHTENSTRUCTUUR.

Door onze VASTBERADENHEID kunnen we nu eindelijk echte besluiten maken om angsten uit het verleden en zorgen voor de toekomst los te laten.
Wij durven positieve uitspraken te doen over onszelf en onze naasten.
Wij sluiten ons af van afleiders en vinden stilte, vrede en vreugde in onszelf.
Wij volgen onze intuïtie. Dit leidt ons naar een beter leven.
Wij gaan ervoor, om samen met anderen een nieuwe maatschappij op te bouwen.

RESPECT VOOR IEDEREEN, TRANSPARANTIE EN INTEGRITEIT.

De saamhorigheid die ontstaat, doordat we respect voor de uniekheid van ieder wezen hebben, leidt tot een ENORME COLLECTIEVE IMMUNITEIT.

Doordat wij door zijn gegaan met uit te puzzelen hoe wij in deze situatie liefde en compassie in onszelf teweeg konden brengen, hebben we de energie op Aarde naar een hoger niveau gebracht.

We helpen mee om een wereld van “ONDEREN NAAR BOVEN” te creëren waar wij en anderen beter kunnen functioneren en OVERWINNEN HET VIRUS!22 / 23 April 2020: THE NEW MOON IN TAURUS

Oh, New Moon in Taurus, what will you bring us now?
Which of our many talents shall make 
an entrance?

A new path to discover, with surprises allround ! 

RESOLUTE AND DECISIVE
T
his seems like a strong characteristic, and it will eventually become a reality!
But before we find this balance, many emotions will present themselves.
We’re not living in what we call “normal” times, and we’re being asked to
work overtime and raise our consciousness to a higher level. On a daily basis we’re being confronted with a lot of issues, trying solve the puzzle and at the same time keeping our balance.

To come back to the words “RESOLUTE AND DECISIVE”:
We’ll be puzzling till the end of April.
“How can I solve this? How can I get out of this situation? How can I live in this reality without losing my calm? How can I stay positive?” We are asked to make use of our creative talents.
Around April 30th the planets Mercury and Uranus come together in
Taurus, after which Mercury passes over Uranus. This brings our energy
to a higher level and gives us clear insights. Because this all happens in
this sign of Taurus, of which the ruler is Venus, we’ll experience a loving balance,
that forms the base of a NEW STRUCTURING OF OUR THOUGHTS.

Because we’re so determined to succeed, we can at last decide to let go of
fears of the past and worries for our future.
We dare to make positive statements about ourselves and our loved ones.
We distance ourselves from distractions and find silence, peace and joy in ourselves.
We follow our intuition. This leads us to a better life. We go for it, and together we build a new society.

One of “RESPECT FOR ALL OF LIFE, TRANSPARENCY AND INTEGRITY.”  
The solidarity that arises because we respect the uniqueness of every living thing, leads to an ENORMOUS COLLECTIVE IMMUNITY.

Because we have continued to solve the puzzle of how we can find love and compassion in ourselves in this situation, we’ve brought the Earth energy to a higher level.

From ‘BELOW TO ABOVE” we’re helping to create a world in which we all function better and CONQUER THE VIRUS!

7 / 8 april 2020: VOLLE SUPER MAAN IN WEEGSCHAAL ! (Het Begin Van Vrede In De Wereld) / FULL SUPER MOON IN LIBRA ! (The Beginning Of Peace On Earth)

7 / 8 april 2020.
VOLLE SUPER MAAN IN WEEGSCHAAL !
(Het Begin Van Vrede In De Wereld)

Wanneer wij een Volle Maan te zien krijgen is het tijd om alles wat ons bezighoudt in het volle licht te bekijken, zodat we de nodige veranderingen kunnen maken in ons leven.
Omdat deze Volle Super Maan nu in Weegschaal is zal op alle mogelijke manieren de balans in onszelf en waar we een relatie mee hebben, belangrijk zijn.

Als je op een teken zit te wachten over iets belangrijks waar je helderheid over wilt krijgen, zou de Volle Maan in Weegschaal het je nu kunnen geven.

In deze nieuwe tijd zal ons “Bewustzijn” doorslaggevend zijn voor onze gezondheid.

Terwijl wij het op een andere manier zouden willen, geeft deze ‘lock down’ ons de tijd en mogelijkheid om eindelijk met onszelf bezig te zijn, in plaats van in de stress de hele dag druk bezig te zijn met allerlei andere dingen.
Dit kan leiden tot inzichten in onszelf en het krijgen van de nodige kennis, balans en een hoger bewustzijn, zodat we een stap verder kunnen op ons levenspad.
Een ruimer bewustzijn gaat in de toekomst een grote rol spelen voor onze persoonlijke en collectieve gezondheid.

Deze Volle Maan geeft ons een cadeau. Ze geeft ons de bereidheid om ogenschijnlijk tegenovergestelde opvattingen van anderen te omarmen en de uniekheid van de ervaring en zienswijze van ieder persoon te accepteren.

Alles wat bewustzijn heeft of leeft bloeit op door aandacht, liefde en erkenning, of dit een stuk natuur, een plant, dier of mens is. Laten we nu een voorbeeld zijn van deze eigenschappen in een wereld die momenteel ondersteboven lijkt te zijn.

 

7- / 8th April 2020
FULL SUPER MOON IN LIBRA !
(The Beginning Of Peace On Earth)

Each time we see a Full Moon it’ s time to take a good look at what is always keeping us busy, so that we can make the necessary changes
in our lives.
Because this Full Moon is now in Libra, it’ll be important to find our balance in
relationships and in all other parts of our lives.
If you’re waiting for some kind of a sign or clarity about something important in your life, this Full Moon could give it to you.

In this new World our level of “consciousness” shall be decisive for our health.

Although we would wish for a better situation than the one we’re in now, this
‘lock down’ does give us the opportunity to focus more on ourselves than ever
before, instead of focussing on the stress of everyday life.
This can lead to personal insights and the obtaining of new necessary knowledge
that will lead us on a path that brings more balance and a higher consciousness in our lives.

In the future a greater awareness is going to play a big part in our personal and public health.

This Full Moon also gives us a gift. She gives us the willingness to embrace seemingly
opposite views of others and to accept the uniqueness of everyones experience and wisdom.

Every living thing that has a consciousness blossoms when given attention, love and recognition, whether it is a piece of nature, a plant, animal or a human being.
Let’s be an example of these characteristics in a world that’s now upside-down !

24 maart 2020: De Nieuwe Maan in RAM / The New Moon in ARIES

24 maart 2020: De Nieuwe Maan in RAM

Het symbool van ‘De Nieuwe Maan in Ram’ en het Voorjaar is dit keer de ‘Bloeiende Rabarber’: Een Positieve Wending en ze staat voor energie, kracht, en daadkracht. De energie van deze Nieuwe Maan brengt nieuwe oplossingen voor de situatie die ons in de greep heeft.
De planeet Saturnus is in het teken Waterman aangekomen! We ervaren dat we meer lucht hebben!

ANGST maakt plaats voor HOOP
VERSTAND gaat plaats maken voor INTUÏTIE
en het teken RAM en zijn bijbehorende heerser MARS geven ons de DAADKRACHT die we nodig hebben om door deze tijd heen te komen.
Het is een welwillende energie, en we zullen vanuit een rust en balans stappen vooruit maken. We blijven weg van drama en laten ons leiden door ons gezonde verstand en intuïtie. Wij zorgen goed voor onszelf en luisteren naar onze intuitïe.
Deze nieuwe vriendelijke energie kan ons losmaken van oude gewoontes en een verandering in ons bewustzijn teweeg brengen. Het maakt ons sterker. Hierdoor hebben we, vooral in deze tijd, meer compassie, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medemens. Wij zien dat er ook wijsheid en goedheid is in veel mensen. Ze laten zich niet door angst regeren, maar blijven positief en in balans. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid.

De lock down waar we nu in verkeren brengt ons tot zelfreflectie en wanneer alles achter de rug is, zullen we niet meer hetzelfde zijn. We zullen de wereld met andere ogen zien en ons leven anders inrichten. Niets zal meer vanzelfsprekend zijn en de kleine dingen waar we normaal geen oog voor hadden zullen een belangrijke plek in ons bewustzijn krijgen en ons plezier geven. Op een extreme manier zijn we losgerukt uit het oude bewustzijn dat niet meer werkt. Wij maken nu deel uit van het nieuwe bewustzijn, omdat we meegaan in de verandering!

Er komen betere tijden aan, alleen anders!
Deze nieuwe hoopgevende maatschappij zal creatiever zijn en er komen nieuwe uitvindingen die ons en de hele wereld zullen steunen.

 

24th March: The New Moon in ARIES

The symbol of ‘The New Moon in Aries’ and
Spring, is “The Flowering Rhubarb”: A positive turn around.
She symbolizes energy, strength and determination.
During the New Moon in Aries, the planet Saturnus has arrived
in the sign of Aquarius!
This gives us more oxygen and a load off our shoulders.


FEAR makes place for HOPE.
JUDGEMENT makes place for INTUITION
and ARIES with his
corresponding ruler Mars, gives us the DETERMINATION we need to get through this difficult time.

This energy
is a good and friendly one, and will lead us in a peaceful and balancing way. We avoid drama and let ourselves be guided by our intuition.
This new and friendly energy can detach us from old habits and bring a change in our consciousness, making us stronger than we were.
We’re therefore, especially at this time, more compassionate, not only for ourself, but also for our fellow human beings.
We can see that there’s kindness and wisdom in many of us, who don’t let themselves be ruled by fear, but remain positive and balanced, This gives a feeling of togetherness.

The lock down we’re now experiencing brings us to self reflection, and when everything’s behind us we’ll never be the same. We’ll see the World with different eyes and behave differently. We’ll never take things for granted and will appreciate the small things we never noticed before. They’ll take an important place in our conciousness and give us real pleasure. In an extreme way we’ve been cut
loose from an old system, an old consciousness that doesn’t work, and we’ll be part of a great change.

Better times will come, they’ll only be different! This new hopefull promising society shall be more creative and we’ll see new inventions coming that will support us and the whole world.

09-03-2020: DE VOLLE SUPER MAAN IN MAAGD / THE SUPER FULL MOON IN VIRGO

DE VOLLE SUPER MAAN IN MAAGD, 9 MAART 2020.
HET ANKER!
Deze Volle Maan versterkt alles! Dit betekent dat er “Werk aan de Winkel” is!

In het Leven hebben we met 2 energieën te maken. Liefde en Angst. Blijf gefocust op de helende energie van Liefde, blijf kalm en in balans. Hou van jezelf.
Breng Orde en Helderheid in je leven, ook in je emoties. Dit geeft een stevige basis. Haal je Organisatietalent naar voren!
Accepteer het leven zoals het is en maak er wat van.
Vertrouw op een beter leven. NIET ALLES IS ZOALS HET LIJKT.
Blijf geloven in jezelf en dat er ook goede dingen in de toekomst zullen gebeuren.

We kunnen denken dat het teken Maagd met verstandelijke, praktische dingen te maken heeft, maar dit is niet helemaal waar! Het teken Maagd staat voor Praktische Spiritualiteit. Dit betekent dat al onze praktische handelingen vanuit een spirituele achtergrond komen.
Een voorbeeld van een oude Maagd-gewoonte:
Je pakt een glas water en je drinkt het direct uit.
Een voorbeeld van nieuwe Maagd-gewoontes:
Je doet water in een glas, laat het even staan,

pakt het glas op en zegt tegen het water:
“Bedankt voor mijn Gevoel van Vrede en mijn Genezing.”
Je begrijpt dat water nu een bepaalde energie bevat en een goede invloed op je lichaam heeft.

De Volle Maan in Maagd brengt ons uit ons Hoofd en in ons Hart. Ons Verstand is nu Dienstbaar aan en laat zich Leiden door jouw Intuïtie. Veranderen is vaak moeilijk, maar door positief te blijven en ons hoofd leeg te maken van allerlei gedachtes, krijgen we intuïtieve informatie door die ons helpt grip op onze situatie te krijgen en behouden.

De wijze en praktische kant van Maagd brengt ook de dagelijkse realiteit bij ons onder ogen. We kunnen er niet meer omheen. Wij leven in een tijd van grote onrust. Tijd om ons gezond verstand te gebruiken. Het wordt steeds duidelijker dat we ons niet meer alleen afhankelijk maken van autoriteiten, maar dat wij in de komende jaren, de burgers onderling, onze krachten gaan bundelen en elkaar helpen oplossingen te vinden voor eventuele problemen (voor korte of langere termijn), die zich voor kunnen doen.

We kunnen denken aan bijvoorbeeld:
Extra contant geld in onze portemonnee hebben mochten er storingen zijn bij de pinautomaat in de supermarkt, waardoor we onze boodschappen niet kunnen betalen.
Zelfvoorzienend zijn: Vul stap voor stap onze voorraadkast aan met water en voedingsmiddelen met een lange houdbaarheidsdatum.
Eigen groenten en fruit telen (kan ook heel goed in potten als je geen tuin hebt).
Een hout- of oliekachel aanschaffen
Dit zijn maar een paar voorbeelden.
Dit doen we niet uit angst, maar vanuit gezond verstand. Misschien is het in jullie woonplaats helemaal niet nodig om maatregelen te nemen, maar het kan geen kwaad om een beetje voorbereid te zijn.

Deze positieve en realistische houding is ook een voedingsbodem voor de nuttige en noodzakelijke nieuwe uitvindingen van de wetenschap, die ons allemaal zullen helpen.

 

THE SUPER FULL MOON IN VIRGO, 9th March 2020
THE ANCHOR!
This Full Moon in Virgo magnifies everything!

This means that “our work is cut out for us”!

In Life we have 2 kinds of energies. Love and Fear. Stay focused on the healing energy of Love, be calm and in balance. Love your self. Bring order and clarity into your emotions and your life in general. This gives us a firm basis.
Bring your talent in organising forward.
Accept life for what it is and make something of it.
Trust in a better life. Not everything is as it seems.
Believe in yourself. Don’t give up. Keep going and you’ll see that the future will also bring good things.

We may think that the sign of Virgo has to do with the mind and practical things, but this is not really true! Virgo stands for Practical Spirituality. This means that Practical Activities come from a Spiritual background.

Here’s an example of an old Virgo habit:
You take a glass of water and you drink out of it.

Here’s an example of a new Virgo habit:
You put water in a glass, leave it for 10 minutes,

take hold of the glass and say the following to the water:
“Thank you for giving me this feeling of Peace and for my Healing”.
You understand that water has a certain healing energy that influences your body.

The Full Moon in Virgo takes us out of our Head and puts us in our Heart. Our Brain let sitself be lead by our intuition.

Change is often difficult, but by keeping a positive attitude and freeing our mind of all kinds of thoughts, we are open to receiving intuitive information that will help us in the situations we find ourselves in.

The wise and practical side of Virgo shows us the daily realities. We live in a time of great unrest. It’s becoming more and more evident that we can’t completely be dependent on the authourities, but that in the coming years we, as citizens, shall collect our strengths to help each other with solving smal lor large problems that occur in our lives.
Here are a few examples of indepent actions:
Having extra cash in our purse or wallet in case the cash machines doesn’t work.
Fill a cupboard with products with a longer expiring date.
Grow your own vegetables and fruit. (You can use pots if you don’t have a garden).
Purchase a woodburner or oil heater.
We don’t do these things out of fear, but from using our common sense. In your neighbourhood it might not be necessary to take protective measures, but it won’t be doing harm to be a little prepared.
This, together with a positive attitude for the future gives a breeding ground for scientists to discover new groundbraking inventions.

23 Februari 2020 NIEUWE MAAN IN HET TEKEN VISSEN / THE NEW MOON IN THE SIGN PISCES

23 Februari 2020
NIEUWE MAAN IN HET TEKEN VISSEN
Deze Nieuwe Maan wordt gevoed door een Sterke Vissen Energie: Met Mercurius Retrograde, Zon En Maan Conjunct, en Neptunus in zijn eigen teken. Daarbij krijgt ze ook een stimulans vanuit een Originele Uranus In Een Driehoek met een Extra Activerende Mars!

HET IS EEN VAN DE MEEST POSITIEVE ENERGIEËN VAN 2020.

Doordat jij nu beïnvloed wordt door deze energie, beïnvloed je ook iedereen om je heen en het collectieve bewustzijn in de Nieuwe Wereld.

VERBIND jezelf aan waar je altijd over gepraat hebt en ga over tot actie!
Dit is een tijd om te geloven dat jouw dromen gerealiseerd kunnen worden. Te geloven dat je ze nu aan de buitenwereld kunt laten zien. Vooral als ze behulpzaam zijn voor de mensheid. Tot nu toe dacht je dat dit niet mogelijk zou zijn, maar tijden veranderen. Wat vroeger onmogelijk was is nu wel mogelijk! Bouw ze stap voor stap op vanuit een stevige liefdevolle basis.

Er ontstaat steeds meer saamhorigheid in de wereld. Mensen willen met elkaar gaan samenwerken en elkaar helpen. Dit betekent ook, dat er een situatie gecreëerd wordt, waardoor er meer nieuwe uitvindingen zullen komen waar de wereld nu echt behoefte aan heeft.

EEN TIJD VAN ZACHTE EMOTIES, INTUÏTIE EN CREATIVITEIT

Deze nieuwe maan stelt je in staat contact te hebben met jezelf. Je wordt verrast door goede ideeën en gedachten, die verder gaan dat je gewend bent en aansluiten op een verandering in je persoonlijke bewustzijn. Ze kunnen er toe bijdragen dat je gelukkig wordt door creatief te kunnen zijn door een heel nieuwe situatie te scheppen.

Als je kinderen hebt, kan hun geluk ook voor jou een sterke motivatie zijn om nieuwe situaties te creëren.
Hoe dan ook, deze Nieuw Maan zal in ieder geval een bijdrage leveren aan dat je zelfverzekerder en met meer plezier in het leven zal staan, doordat je steeds minder last zal hebben van de chaos, die door omvallende structuren, die zich krampachtig proberen overeind te houden, veroorzaakt worden.
Het klinkt paradoxaal, maar het helpt het gevoel te versterken, dat de toekomst er voor jou persoonlijk veelbelovender uit kan gaan zien.
Dit is het beeld waar jij je aan vast gaat houden en waar jijzelf, je directe omgeving en uiteindelijk de wereld beter van gaat worden. Het is een tijd van een geleidelijke vooruitgang waarin je steeds meer signalen krijgt dat er ook goede dingen gebeuren.

Het is ook hoopgevend dat de wereld steeds meer een Vriendelijke en Vrouwelijke kant gaat ontwikkelen.

 

23rd February 2020
THE NEW MOON IN THE SIGN PISCES
This New Moon is fed by a Strong Pisces Energy, Retrograde Mercury, Conjunct Sun and Moon, and Neptune in its own sign. She thereby gets encouragement from an Original Uranus Triangle, together with an Extra Activating Mars!

IT IS ONE OF THE MOST POSITIVE ENERGIES OF 2020.

Because you’re now under the influence of this energy, you’ll influence everyone around you and the Collective Conscious of the New World.

CONNECT yourself with what you’ve always dreamt about doing and take action!
This is the moment to believe that your dreams can be realised. To believe that they can now be shown to the outside World. Especially if they can be of help to humanity! Up until now you thought that this would be impossible, but times are changing. What used to be impossible is now possible! Create a firm basis from where you can develop and work out your dreams into something realistic.

We’re seeing much more solidarity in the world. More people want to work together and help each other. This means that a situation is being created for the new inventions in the world that are really needed.

A TIME OF MILD EMOTIONS, INTUITION AND CREATIVITY

This New Moon makes it possible for you to connect with yourself and you’ll be surprised by how your personal consciousness is changing, creating good thoughts and ideas that go further than you’ve ever been used to.
Because you’ve been able to create this new situation you start to feel happier.

If you have children, making them happy can be a strong motivation for you to create new situations.
It’s very encouraging to see that the World is developing a more friendly and feminine side. A great signal for the Earth and the future generations.
In any case, this New Moon shall be a great contribution to your self confidence and bring you more joy in your life because you’ll be less affected by the chaos created by collapsing structures, that are frantically trying to save themselves.
It sounds like a paradox, but this chaos gives you a feeling that the future looks promising. This is an image that you, your immediate surroundings, and eventually the world will hold on to. It’s a time of gradual progression. One that gives signals of the good things that are going to happen. It’s up to us to be alert to them.

 

9 Februari 2020 VOLLE MAAN IN LEEUW / FULL MOON in LEO

9 Februari 2020 VOLLE MAAN IN LEEUW………….

Helpt ons om onze kracht en eigenwaarde te ontdekken, waardoor onze gezondheid verbetert.
Geef ruimte aan deze Volle Maan, om toe te staan dingen uit je lichaam, uit je hoofd, en uit je leven, te voorschijn te laten komen, zodat ze voor goed kunnen verdwijnen.
De energie van Mars zal je inspireren om, wat voor angsten je ook hebt die jouw licht klein houden, aan de kant te zetten.

Gebruik je creatieve talenten om positieve uitdagingen voor jezelf aan te gaan. Het krachtige licht van De Volle Maan in LEEUW zal je de MOED en energie geven om dit op te kunnen brengen. LEEUW helpt ons herinneren dat ons leven er is om te ervaren, niet om alles onder controle te houden.

Deze Volle Maan heeft een relatie met de vorige Nieuwe Maan die ons allemaal onverwachte dingen en plotseling onvoorspelbaar gedrag liet meemaken. Dit helpt je nu herinneren om je emoties onder controle te houden.

Het is niet mis wat wij meemaken. Wij stellen voor dat het prachtige licht van de Volle Maan in LEEUW ons zomaar zal verlichten! Wat wij vergeten, is dat dit mooie licht ook op onze oude gewoontes schijnt, die wij liever niet zien! Het kan even pijnlijk zijn, maar de sterke LEEUW geeft ons de moed om ze in de ogen te zien, de bereidheid hebben om ze op een positieve manier aan te pakken en geeft het vertrouwen dat het een tijdelijke fase is. Wanneer jij je met de energie van de Maan hier op afstemt zal je gesteund worden om het oude los te laten. Het is een tijd om aan jezelf te denken en de rust aan jezelf te geven, die je nu nodig hebt om tot inzichten te komen. Leven met je hart en intuïtie gaat NU voor je verstand.

Val niet terug in hoe het in het verleden was. Dat zijn de oude gewoontes. Die tijd is voorbij. GELOOF dat het nu anders gaat. Wat vroeger niet voor je werkte, werkt nu wel. In deze NIEUWE energie heb jij de LEIDING over wat je denkt, wat je zegt en wat je doet. Spreek positieve affirmaties uit over jezelf. Je begint het steeds belangrijker te vinden, dat wat jij belangrijk vind telt!

We komen steeds meer in de invloedssfeer van Waterman, het teken van BROEDERSCHAP en COMPASSIE, dat een betere toekomst, nieuwe uitvindingen voor de mensheid en broederschap naar voren brengt. Een geweldloze revolutie.
Dit is een INSPIRATIE voor de Volle Maan in LEEUW om in actie te komen! Er wordt niet meer gewacht. De INVLOED van Waterman gaat hand in hand met de INSPIRATIE van de Volle Maan in LEEUW, zodat je balans bewaart en alle nieuwe ervaringen met compassie en vrede kan ervaren.
De Volle Maan heeft zijn volle werking op 9 februari en maakt de komende 2 weken geleidelijk plaats voor een Nieuwe Maan op 23 februari.


9th February2020 FULL MOON in LEO………….

Helps us to discover our strength and dignity, improving our health.
Give this Full Moon the space it needs to start shifting inappropriate things out of your body, your mind, your heart and out of your life, so that you can see them clearly, so that they can disappear for ever.
You’ll be inspired by Mars’ energy to set aside any fears you may have that may dim your light.


Use your creative talents to pursue your own personal challenges. The strong light of the Full Moon in Leo gives you the courage and energy to overcome any hindrance.

Leo helps us remember that our life is to have experiences, not to keep everything under control.

This Moon relates to the last one, two weeks ago, which confronted us with unexpected things and let us experience unpredictable behaviour. Remembering this now helps us to keep our emotions under control.

What we experience at the moment is quite something! We might think that the Full Moon in Leo will just suddenly lighten us up an we’ll feel great ! What we forget, is that this beautiful light shines on our old habits too! Habits that we don’t really want to be confronted with. Although it can be painful, the energy of Leo gives us the courage to see things clearly, the willingness to deal with everything in a positive manner, and the trust to believe that it’s a temperary situation.
When you align with the Moon’s energy you’ll be supported in letting go of the old habits.
Now’s the time to take care of yourself and take the rest needed so that new insights are able to reach you. This is a time when living with the heart and intuition goes before the mind.

Don’t go back to how it was in the past, relying on old habits. Those times are over. Believe that we’re in a wind of change. What used to work doesn’t anymore.
In this new energy you are in charge of what you think, what you say and what you do. Speak out positive affirmations about yourself. What is of importance to you becomes more important!

We’re now coming more and more into the influence of Aquarius, the sign of Brotherhood and Compassion, which brings a better future and new inventions to the forefront. A non violent revolution.
This inspires the Full Moon to come into action! No more waiting. The influence of Aquarius goes hand in hand with the Inspiration of the Full Moon, so that everything stays balanced and can be experienced in peace and compassion.
The Full Moon arrives at its peak on 9th February and during the following two weeks gradually makes place for a New Moon on 23rd February.

24-01-2020: NIEUWE MAAN IN WATERMAN / 24-01-2020: NEW MOON IN AQUARIUS

24-01-2020: NIEUWE MAAN IN WATERMAN:

Zoals bij alle nieuwe Manen, geeft deze een glimp van vernieuwing die zich in de komende maanden door zal zetten.
“Veranderingen kunnen in een oogwenk gebeuren.
Het is de weerstand dat een leven lang kan duren! ” De conjunctie van Saturnus en Pluto op 12 januari j.l. heeft aan ons duidelijk gemaakt dat onze manier van functioneren niet helemaal klopt. Maar door ons te focussen om hiervoor een oplossing te vinden, zullen er plotselinge ingevingen bij ons boven komen. Zie het als een klus die je kan klaren. Er is licht aan het einde van de tunnel!!!

Het zijn rare weken geweest!
Misschien hebben sommigen van jullie ook dingen ervaren die wij
hier ook meemaakten, zoals:
Grote AH momenten, gevolgd door groot verdriet!
Zowel mooie emoties als heel negatieve.
Het leek alsof je wereld op zijn kop stond!
Je geconfronteerd werd met oude gewoontes, die niet meer functioneel zijn. Dat zelfverzorging heel belangrijk was.
Huilen van verdriet of juist van mooie dingen.Met een zucht van verlichting omarmen we de Maan in Waterman.
Maar dit betekent niet dat we achterover in onze luie stoel kunnen zitten!

Uranus vierkant met de Nieuwe Maan, zorgt voor een versterking van zijn invloed.
Van het zware gevoel van de laatste weken, komen we in een luchtiger energie.
Verwacht een onverwachte verandering in je gevoelens en misschien zelfs in je karakter! Het zal super snel gebeuren, in een oogwenk! En daarna met dezelfde snelheid weer verdwijnen naar wat het eerst was, je achterlatend met het gevoel van ‘wat is mij overkomen’! En wat je ook probeert, het is heel moeilijk om dat speciale gevoel weer terug te krijgen.
Het is een tijd van je losmaken van bekende patronen en een doorbraak. Een tijd van vooruit denken en nieuwe inzichten.
Je begint te wennen aan de flitsende ingevingen die komen en gaan!
Je verstand gaat plaats maken voor het volgen van je Hart en Intuïtie en geeft je een nieuw kompas voor het volgen van je verdere levensweg. Je gaat steeds meer begrijpen hoe alles in elkaar steekt en je begint te zien, dat de situatie zich steeds meer in je voordeel ontwikkelt. Je komt thuis bij jezelf. Doordat je de bereidheid hebt om alles anders te gaan zien wordt je veel creatiever en vind je de rust om je kansen af te wachten, omdat je van te voren de hindernissen gaat ontwijken en oplossingen ziet aankomen.

Omarm de chaos! Probeer in evenwicht te blijven. Het brengt ook wel goede dingen.
Initiatief nemen en communiceren met anderen lossen alles op.
Angst maakt plaats voor Compassie. Door Strijdvaardig te zijn kan je dingen die je graag zou willen nu verwezenlijken.

IN IEDER GEVAL BRENGT DE NIEUWE MAAN IN WATERMAN ONS IN EEN HOGERE VIBRATIE EN GEEFT MEER LUCHT EN LICHT!

 24-01-2020: NEW MOON IN AQUARIUS

Such as all New Moons, this one gives us a glimpse of a change that will carry on through the following months.
“Change can happen in the blink of an eye”.
It’s the resistance that can take a lifetime”!
The conjunction of Saturnus and Pluto on 12 January this year, made it clear that our way of operating doesn’t add up. But when we focus on finding the reason, all of a sudden an insight will appear! Just see it as a job we can fix. There’s light at the end of the tunnel!!

We’ve had a few queer weeks lately!
Some of you have maybe experienced things that we too have been going through, such as:
Huge AH moments, followed by deep sorrow.
Both beautiful emotions as really negative.
It seemed as if your world had turned upside down.
You’ve been confronted with with old habits that don’t work anymore.
That looking after yourself is very important.
Crying through feelings of sadness, and crying with joy!

With a sigh of relief, we embrace the Moom in Aquarius.
But this doesn’t mean that we can lean back in our chair!

Uranus square the New Moon ensures for a strengthening of its position.
From the heavy feeling of the past weeks, we come into a lighter energy.
Expect unexpected changes in how you feel about things, and maybe even about your character! It’ll happen super fast, in the blink of an eye! Only to disappear with the same speed to what it was before, leaving you with the feeling “what’s just happened”? And try as you may, it’s nearly impossible to relive that special feeling.
It’s clearly time that we break away from familiar patterns and go for a breakthrough.
We begin to get used to the brilliant insights that seem to come and go!
Our mind makes place for our Heart and Intuition and gives us a new compas to guide us through the rest of our life’s journey. More and more we start to understand how to fill in the pieces of the puzzle and are able to see that the situation developes to our advantage.
We feel more at ease with ourselves.
Because we’re willing to look at things in a new perspective, we become more creative and have the patience to wait for new possibilities, knowing that we’ll be able to avoid any obsticles that are in our way because we’ll see them in advance.
A great change is never easy. We’re all busy trying to understand it and keep balanced.
We can ask ourselves if we’d like to go back to the old ways. If the answer is “no”, then the best thing to do is ‘embrace the chaos’, knowing that the future will bring good things.

Things that we’re not able to see at the moment, but if we keep on taking initiatives and communicate with others, the chaos will get solved.
Fear makes place for compassion, and by staying determined we’ll do things we never thought we could do.

One thing we can say is, the New Moon in Aquarius brings us to a higher level and gives us more oxygen and light!