12-11-2019: VOLLE MAAN IN STIER – DE BEVER MAAN / FULL MOON IN TAURUS-THE BEAVER MOON

12 november 2019.
VOLLE MAAN IN STIER – DE BEVER MAAN
Ergens in onze unieke geboortehoroscoop hebben wij allemaal het teken Stier staan. Daarom zal het ons op een of andere manier aanspreken!

VAN INSTABILITEIT NAAR STABILITEIT!
In de komende weken zal de volle maan in Stier ons helpen besluiten te maken die uiteindelijk in ons voordeel zullen zijn.

ACCEPTATIE
Omdat de Stier niet van veranderingen houdt zullen de woorden ‘acceptatie’ en ‘eigenliefde’ een belangrijk onderwerp zijn. Wij accepteren de diversiteit om ons heen zodat we ons aan kunnen passen aan de zich veranderende nieuwe wereld.

EIGENLIEFDE
Zoek geluk niet in materiële dingen, maar in onze eigenwaarde, liefde voor onszelf, accepteer en wees trots op wie we zijn. Alleen dan zullen we geluk vinden in de buitenwereld. Dan zullen wij in staat zijn om de instabiliteit in de wereld om ons heen te pareren.

DE BEVER-MAAN
Het is nu de tijd om langzaam maar zeker voorbereidingen te treffen, zodat we, net als de Bever, kalmer en stiller het winterseizoen in kunnen gaan. Een tijd voor zelfonderzoek en innerlijke vrede.
Kijk naar de natuur. Alles stopt met groeien en gebruikt de kracht die er vanaf het voorjaar en in de zomer in opgeslagen is om in rust en kalmte de komende maanden vredig door te komen. Dus we moeten bewust zijn dat alles wat wij in onszelf positief veranderen het bewustzijn van de wereld helpt.

RUSTIG OVERWEGINGEN MAKEN 
Een tijd om te beseffen wat echt belangrijk in ons leven is en wat niet.
Laat je niet gek maken. Voor ons gevoel wordt er van alle kanten aan ons getrokken. Probeer overal balans te vinden en te behouden. Voor ons betekent dit dat wij nu verschillende knopen door moeten hakken. In andere woorden onafgemaakte zaken oplossen (zowel geestelijk als fysiek), dingen waar wij steeds last van hebben (bijv. oude gewoontes) ‘gewoon’ loslaten en onszelf de ruimte geven, zodat er van binnenuit nieuwe positieve energieën op de plaats komen die voor ons werken.

ONRUST IN DE WERELD
Natuurlijk heeft dit invloed op ons. Wij vragen ons af waar dit allemaal naar toe gaat. Wij maken ‘positieve onrust’ mee die positieve veranderingen teweeg brengen, maar tegelijkertijd ook onrust die ons hart pijn doet. Dingen die ons verstand werkelijk te boven gaan. Wat wij niet altijd door hebben is dat de verschrikkelijke dingen die wij zien er altijd geweest zijn. Wat veranderd is, is dat het nu allemaal in de openbaarheid komt en niet meer door de bevolking geaccepteerd wordt. Het is heel dubbel, en we hebben het gevoel dat we heen en weer geslingerd worden in deze tijd van transformatie. Maar één ding is duidelijk. Oude structuren zullen afbrokkelen om plaats te maken voor nieuwe, waar er alleen plaats is voor integriteit, verantwoordelijkheid, transparantie, wijsheid en een hogere moraal.
Wij dragen allemaal ons steentje bij voor deze nieuwe wereld en zijn voorbeelden voor elkaar, voor onze kinderen en kleinkinderen.
Laat je niet door de dagelijks negatieve berichten van de media uit je doen brengen. Er gebeuren heel veel goede en opbeurende dingen in ons land en daar buiten, die ze schijnbaar niet interessant vinden. Maar ook dit zal een keer veranderen. We zullen het ooit meemaken dat de media ineens kiezen om mooie en lichtgevende programma’s uit te zenden.

“De Stier” blijft rustig en heeft geduld!

 

12 November 2019
FULL MOON IN TAURUS-THE BEAVER MOON
Somewhere in our unique personal horoscope we all have the sign of Taurus. That’s why it will probably appeals to us!

FROM INSTABILITY TO STABILITY!
In the following weeks the full moon in Taurus shall help us make decisions that will eventially be to our advantage.

ACCEPTATION
Because Taurus doesn’t like change, the meaning of acceptation and self love will be an important subject just now. Accepting the diversity around us, we adapt to the ever changing new world.

SELF LOVE
Don’t look for happiness in material things, but in discovering love for ourself, accepting and feeling pride of who we are. Only then shall we find happiness in the outside world and be able to deal with its instability.

THE BEAVER MOON
It’s now the time to slowly but surely make preparations, just like the Beaver, so that we can enter the winter season in a calm and harmonious manner. A time for introspection and inner peace.
Take a look at nature. Everything has slowed down and stopped growing, using the stored up power of spring and summer to peacefully get through the coming months. Let’s be conscious that everything we positively change in ourselves helps the world.

TAKING TIME TO MAKE CONSIDERATIONS.
Let’s take the time to realise what’s important to us and what not.
Don’t let ourselves get agitated. We sometimes feel that we’re being pulled in all directions. Try to keep balanced.
For us this means that we now have to make decisions that are necessary. In other words solving things that have troubled us (for example, old habits). Just let them go so that we are able to create more space for new energies that work well for us.

TURMOIL IN THE WORLD
This influences us of course. We ask ourselves where all this is going to lead to. On the one hand there are ‘positive activities’ that bring positive changes and on the other hand ‘negative activities’ that hurt our hearts. Things that go beyond our understanding. We don’t realise that the terrible things we see happening nowadays in the world have always been there! The difference is, that it’s now all going public and found to be unacceptable by us all.
In this time of transformation we experience mixed feelings. But one thing is certain. The old structures are disappearing, making place for new ones, ones that only have room for integrity, responsibility, transparency, wisdom and a higher morality.

We all contribute to this new world and are examples for each other, our children and grandchildren.
Don’t let yourself be upset by the negative information from the media. They don’t seem to be interested in all the good and uplifting things that also happen because of many light souls. It won’t be long before they follow suit and produce positive and educational programmes.

“Taurus the Bull” stays calm and is patient!”

OCTOBER 27/28 2019. DE NIEUWE MAAN STAAT IN HET TEKEN SCHORPIOEN! / THE NEW MOON STANDS IN SCORPIO!

Lied Voor De Nieuwe Maan In Schorpioen /
Song For The New Moon In Scorpio
Joe Cocker en / and Jennifer Warnes
Liefde Tilt Me Op Naar Daar Waar Ik Hoor (Uit De As Herrijzen!) /
Love Lifts Me Up Where I Belong (Rising from the Ashes!)

OP 27-28 OKTOBER 2019:
DE NIEUWE MAAN STAAT IN HET TEKEN SCHORPIOEN!

Deze Nieuwe Maan kondigt een spannende dynamische tijd aan! Uranus staat zijn mannetje en zal ons flitsende ‘wake-up calls’ geven! Mars doet zijn vernieuwende werk en Saturnus (Het oude systeem) gaat op de Transformerende Pluto af.

Met de Nieuwe Maan in Scorpio op 27 of 28 oktober, afhankelijk van waar je woont, krijgen we de mogelijkheid om een NIEUW VERHAAL over onszelf te schrijven. Niet één dat vertelt wat er allemaal mis is met ons, maar één dat ons in een positief daglicht zet. We krijgen de kans om ons helemaal te transformeren.
De oude energie werkt niet meer.
De Nieuwe Energie is Creatief.
Als we positief en opbouwend bezig blijven zullen wij geen last hebben van de chaos om ons heen. De Schorpioen-energieën zullen dan vóór ons werken en niet tegen ons in deze spannende weken.
Raak niet verstrikt in de drama om je heen.
Blijf focussen op het invullen van jouw ‘Nieuwe Ik’, op wat voor wereld jij zou willen creëren en wat jouw rol daarin zal zijn.
Geloof in wat je denkt en doet en let niet op hoe anderen over je denken.
De oude energie werkt niet meer.
De Nieuwe Energie is creatief.

Met alle stappen die je nu neemt, bereid jij je voor op de grote verandering die rond 12 januari volgend jaar plaats zal vinden (Saturnus en Pluto staan dan conjunct).
Doordat Mercurius vanaf eind oktober retrograde gaat en dat tot 10 december blijft is deze periode vooral één van naar binnen kijken. De oude heersende structuren kunnen dan ook niet veel meer en brokkelen verder af, rijp om vervangen te gaan worden door nieuwe. Dit proces is al langzaam aan de gang. Het is daarom raadzaam om aan ZELF-REFLECTIE te doen en niet mee te gaan in provocerende stresssituaties en agressieve handelingen. Het oude systeem laat steeds meer zijn falen zien en er komen steeds meer onverkwikkelijke zaken aan het licht. Rond 12 januari 2020 zal dit grotere vormen aannemen.

Het NIEUWE verhaal dat JIJ dan over jezelf gevormd hebt, past in dat nieuwe systeem waarvan je een onderdeel geworden bent en kan je eindelijk het gevoel krijgen dat je erbij hoort in plaats van dat je afgewezen wordt. Je hebt wat te bieden en kan meehelpen om nieuwe dingen op te bouwen.
We zijn allemaal met elkaar verbonden, en als jij het ziet zitten zullen anderen het ook zien zitten.
Zij die ANDERS willen, BOUWEN aan een Nieuwe Bemoedigende Wereld!

 

OCTOBER 27/28 2019. THE NEW MOON STANDS IN SCORPIO!

This New Moon announces an Exciting and Dynamic Time! The planet Uranus stands strong and shall give us lightening flashes of wake-up calls. Planet Mars does its innovative work and Saturn (the old system) approaches the transforming Pluto.

With the New Moon in Scorpio on 27/28 October(depending in which country you live), we get the possibility to rewrite our own personal story. Not the one that tells about what’s wrong with us, but one that puts us in a positive light. We get the chance to completely transform ourselves.
The Old Energy doesn’t work anymore.
The New Energy is creative.
As long as we keep ourselves busy and constructive, we won’t be troubled by the chaos around us. In the following exciting weeks the Scorpio energies will support and help us in our positive endeavors.
Don’t get yourself entangled in drama’s. Focus on rewriting your own personal stories and setting new rules, for example, what kind of world you’d like to create and what your role would be. Believe in what you think and do and don’t care about what other people think of you.
Old energies don’t work anymore.
New energies are creative.

All the steps you now take are preparing you for the great change (Saturn and Pluto stand conjunct) which will happen next year, around 12th January.
Because Mercurius goes retrograde from the end of October until December 10, it’s now time to take a look at our inner self, a time for reflection. Not letting ourselves be drawn into angry, provocative or stressfull situations. 

Slowly but surely old failing structures that couldn’t bear the light of day, are starting to crumble, being replaced by those that are open and transparent. Round about 12 January 2020 these things will be significantly on the increase.

The new personal story you’ve created for yourself fits into that new system of which you’ve become a part of and instead of feeling rejected by the old one you can at last feel at ease. You’ve got creative ideas to offer and can help with building new structures. We are all connected and when you’re confident, and feel positive about what you do, you help others feel confident too.

Those who build differently, build a new encouraging world.

13-10-2019 VOLLE MAAN IN RAM / FULL MOON IN ARIES

KWANTUM ASTROLOGIE

Op 13 OKTOBER 2019 staat de DYNAMISCHE VOLLE MAAN
in het teken RAM,

en dit staat natuurlijk voor:
NIEUWE ONTWIKKELINGEN!

Het geeft nieuwe ontdekkingen in jezelf en nieuwe ontmoetingen met anderen aan.
Volle Manen staan meestal voor een voltooiing van een bepaalde energie, maar omdat deze Maan in Ram staat betekent het niet alleen een afronding, maar ook een nieuw begin van iets.

Wij zien dat de oude energieën (De gevestigde macht) het op Aarde steeds moeilijker krijgen. Steeds meer mensen komen op voor het klimaat, de natuur en mensenrechten. Dit gaat gepaard met grote onrust. Dit betekent dat wij met zijn allen een nieuw pad gaan volgen om de Aarde op een positieve manier te transformeren. Niet met boosheid en verontwaardiging, maar één die we vanuit ons Hart creëren.

Voor velen van ons is het een moeilijke tijd vol uitdagingen. Er moeten dagelijkse problemen opgelost worden. Laten we voor iedereen die nu in moeilijke situaties verkeren opbeurende, verbroederende en liefdevolle vibraties uitstralen.

De tijd is aangebroken dat wij vanuit een stevige fundering een nieuwe opbouwende energie laten ontstaan, door ons met hart en ziel in te zetten voor een nieuwe vreedzame wereld.
Iedere druppel is er één, en duizenden, miljoenen druppels worden een oceaan. Het gebeurt al! Misschien niet snel genoeg, maar ieder lichtpunt telt mee. Wanneer we daar vaker naar kijken, neemt het licht in ons en van de wereld toe en zullen de lage energieën van de wereld om ons heen steeds meer terrein verliezen.

Laat oude denkpatronen en gewoontes waar wij van jongs af aan in gehersenspoeld zijn los. Het is nu de tijd om passiviteit (In je hoofd of lichaam) om te vormen in activiteit vanuit het HART.

Iedere kleine of grotere stap in je bewustzijnsontwikkeling telt mee. Besef hoe belangrijk je bent en tot hoe ver jouw licht reikt.

Geloof in de grote kracht die we hebben. Geloof dat wij geen slachtoffers zijn die gevangen zitten in een oud systeem, maar dat wij met nieuwe (geestelijke of fysieke) acties onze dromen voor een betere toekomst waar kunnen maken.

De Volle Maan in Ram laat de nieuwe weg zien!

 

 

QUANTUM ASTROLOGY

On The 13th October 2019 the DYNAMIC FULL MOON stands in
the sign
of ARIES, and of course this means NEW DEVELOPMENTS!

We discover new things in ourselves and have new meetings with other people.
Full Moons usually stand for completion, but because this Moon stands in the zodiac sign Aries, it now includes a new beginning.

We see that old energies (the ruling powers) are starting to have difficulties. More and more people are coming up for our climate, nature and human rights, creating unrest all over the world.
It’s obvious that we’ll all start to follow a new path in order to transform the Earth in a positive way. Not through anger or outrage, but by following the path of our heart.

Many of us are having a trying time just now. One that is full of challenges. We always seem to have problems that need to be solved.
Let’s send out healing and loving vibrations to all who now find themselves in difficult situations. It’s now the time to work with our heart and soul for a new peaceful world. Time to lay the foundation for new and constructive energies.

We all represent one drop of water and thousands or millions of drops make an ocean. We’re starting to multiply. Maybe not going as fast as we’d like, but every spot of light counts. Keep looking at them and the world will become lighter and lighter and the lower energies shall keep on losing more and more ground.

Let go of the old habits and thinking patterns that dominate our brains. It’s now time to transform passivity (in mind or body) into activities that are led by our heart.

Every small or large step in our awareness counts. Realize how important we are and how far our light extends to.

Believe in the great power that we have. Believe that we’re not victims imprisoned in an old system, but that with our new (spiritual or physical) actions we can make our dream for a better future into a reality.

The Full Moon in Aries shows us the the new path!

28-09-2019 DE NIEUWE SUPER MAAN STAAT IN HET TEKEN WEEGSCHAAL! / THE NEW SUPER MOON IS NOW IN THE SIGN OF LIBRA !

28 SEPTEMBER 2019
DE NIEUWE SUPER MAAN STAAT IN HET TEKEN WEEGSCHAAL!

NIEUWE MAAN
Oh Nieuwe Maan,
Wat zal je ons nu brengen?
Welke van onze talenten
Zal zijn entree maken?
Een nieuw pad ontdekken met
Overal verrassingen!

WIE ZAAIT GAAT OOGSTEN
Weegschaal is het eerste “HERFST-dierenriemteken”,
dat het startsignaal geeft voor het oogstseizoen.

DEZE SUPER MAAN IS INSPIREREND!
Het is niet alleen de juiste tijd om zaden in de grond te doen zodat ze rond de Nieuwe Maan zullen floreren, maar ook om nieuwe initiatieven zich op een verrassende en succesvolle manier te laten ontwikkelen.

Deze Super Maan biedt ons een kans om een serieus voornemen dat wij al in onze hoofd gecreëerd hebben tot werkelijkheid te maken. Waren we de afgelopen tijd bezig om op een rustige manier alles op een rijtje te krijgen, dan is het nu de tijd om daar mee aan de slag te gaan en nieuwe initiatieven te nemen. Iets nieuws neerzetten dat origineel is en anders dan we gedacht hadden!
(beginnen met een blank canvas).

ONZE RELATIES
Dit kan een relatie met onszelf zijn, met een partner, familielid, vrienden, kinderen, buren, collega’s, de samenleving etc. 
Het is belangrijk dat ILLUSIES vervangen worden door iets PRAKTISCH, iets tastbaars. Door de laatste weken is er door kennis te nemen van elkaars zienswijzen een basis ontstaan, waardoor we een deur hebben geopend om wonden te kunnen laten helen en blokkades op te heffen. Er is nu de bereidheid om samen een oplossing te vinden en er in te groeien. We willen er voor gaan. In plaats van extreme emoties, gebruiken we zachte energieën.

VROUWELIJKE EN MANNELIJKE ENERGIE
Wanneer we de combinatie van onze vrouwelijke energie (steun, compassie en creativiteit) en onze mannelijke kant (wilskracht, actie en doortastendheid)
in harmonie brengen, zal dit een genezende invloed hebben op elke soort relatie en komen ze tot bloei.

EIGENWAARDE
In de relatie met onszelf kunnen we wat aan onze eigenwaarde doen. Haal je Innerlijke Kind te voorschijn, zie hoe mooi je bent en hoeveel goede energie je aan de wereld te bieden hebt. Jij bepaalt je grenzen en laat niet met je sollen. Je hebt respect voor je zelf en ook voor anderen. Als je bij jezelf blijft, werken relaties hoe dan ook goed uit. Gooi al je problemen uit het verleden voor goed weg en hou je alleen bezig met waar je nu mee bezig bent. Geloof in jezelf.
De situatie waar je nu inzit zal verbeteren en je krijgt loon naar werken.
Je hebt inzicht gekregen in wat niet en wel voor je werkt en zal de juiste positieve keuze(s) maken.

Als onze relatie met onszelf of met anderen sterk is zal deze zich verdiepen.

28 SEPTEMBER 2019
THE NEW SUPER MOON IS NOW IN THE SIGN OF LIBRA !

NEW MOON
Oh New Moon,
What will you bring us now?
Which one of our talents shall
make an entrance?
A new path to discover.
Surprises all round!


YOU REAP WHAT YOU SOW
Libra is the first sign of the zodiac that welcomes the Harvest Season.

THIS SUPER MOON IS INSPIRING!
It’s not only the right time to sow seeds in the ground so that they will flourish, but also to develop new surprising and successful initiatives.
This Super Moon offers us a chance to make a serious intention into a reality. Lately, we’ve been calmly working things out. Now is the time to get to work and act on new initiatives. Coming up with something new and original. Something that even comes as a surprise to us!

OUR RELATIONSHIPS
This can be a relationship with yourself, a partner, member of the family, vriends, children, colleagues, society etc.
It’s important that we replace ILLUSIONS with things that are PRACTICAL and tangible. In the past weeks, through taking note of each others views a possibility arose through which we opened a door to healing wounds and removing any barriers between us. There’s now a willingness to find solutions together and enhance the relationship.
Instead of communicating with extreme emotions, we now use gentle energies.

FEMININE AND MASCULINE ENERGY
When we combine our feminine energy (support, compassion en creativity) and our masculine side (willpower, action and determination) and create harmony, it will have a healing and flourishing influence on any relationship.

SELF WORTH
In the relationship with ourselves it’s a good idea to work on our self worth. Bring your Inner Child into the open, see how beautiful you are and the amount of positive energy you have to offer. You set your bounderies and don’t let yourself be manipulated. You respect yourself and others. If you keep your own energy with you relationships will do well. Throw away the problems of the past for good and just experience the moment you’re living in. Believe in yourself and your life will improve. You’ll get insights into what works for you and make the right choices.

If the relationship with ourself or with others is a strong one, it will deepen.

14/09/2019 DE VOLLE MAAN IN VISSEN !!! / FULL MOON IN PISCES !!!

14 SEPTEMBER
DE VOLLE MAAN komt op IN HET TEKEN VISSEN
(De tijd om te oogsten)

De laatste twee weken hebben we een “Wassende” Maan gehad. Een Maan die langzaam maar zeker dikker wordt! Tijdens deze tijd is het een goede optie om lichtere maaltijden te gebruiken, omdat onze spijsvertering langzamer werkt dan normaal, waardoor wij óók dikker kunnen worden. Het lijkt alsof wij parallel lopen! Als ze haar maximale grootte heeft bereikt en op 14 september “Volle” Maan is geworden, zal zij daarna in de komende weken er anders uit gaan zien en de naam “Afnemende” Maan krijgen. Je zou kunnen zeggen dat ze aan het afvallen is en slanker wordt! Hetzelfde geldt voor ons. Wij kunnen nu meer variëteit aan voedsel eten zonder direct aan te komen! Ons spijsverteringsstelsel werkt weer normaal.

Na de Super Nieuwe Maan in Maagd waren we een paar weken bezig met Luisteren naar Onszelf en Anderen, en een Nieuwe Aanpak waar we allen in geloven te ontwikkelen!

Nu brengt De Volle Maan in Vissen ons in de Wereld van Gevoel. Met andere woorden, alles waar we de laatste twee weken mee bezig zijn geweest krijgt een andere lading, en komt in de invloedssfeer van COMPASSIE, zowel voor onszelf als voor anderen. We gaan onze activiteiten op een vriendelijke manier uitvoeren. Het licht dat wij uitstralen raakt iedereen die wij tegenkomen. Wij zien dat wij niet de enigen zijn die een dagelijkse gevecht hebben en krijgen een gevoel van kameraadschap en eenheid.

Om onszelf wakker te maken moeten we daadwerkelijk bereid zijn om ons Zuivere Zelf, zonder ego en identiteit te willen ervaren. Om dit op te brengen hebben we innerlijke moed nodig!

Het teken VISSEN brengt diepgang. Wij gaan naar de kern en blijven niet meer hangen aan de detaillistische dingen die ons teveel afleiden.
Onze emoties en gevoelens worden sensitiever, maar wel op een zachte manier. Het is niet de bedoeling dat we er onder lijden, maar dat wij door dieper in onszelf te gaan, vrede kunnen vinden in de chaos om ons heen.

De compassie die wij opbrengen voor onszelf en anderen gaat samen met het loslaten van ons eigen lijden.

De oersterke, maar zachte Vrouwelijke Energieën zijn nu heel belangrijk. Deze intuïtieve energieën zijn bezig om eenheid in de eigen omgeving en over de hele wereld te creëren. Door hen ontstaan netwerken. Netwerken die stap voor stap, samenwerking en oplossingen brengen.

GELOOF EN VERTROUWEN hoort ook bij het teken Vissen.

Ondanks het feit dat wij het gevoel hebben dat de wereld momenteel een grote puzzel is, waar stukken van ontbreken, die nog ingevuld moeten worden, kunnen we door de Vrede in Onszelf toch het vertrouwen hebben dat we bezig zijn om ze te vinden en op de juiste plaats te zetten zodat het beeld steeds helderder wordt!

Kunnen we geloven in iets dat we nog niet kunnen zien?

De Volle Maan in Vissen helpt ons om dat geloof op te brengen.

Laten we vertrouwen in onszelf hebben.
Laten we onze intuïtie vertrouwen.
Laten we vertrouwen in het universum.

 


14th SEPTEMBER 2019
A FULL MOON IN PISCES
(Harvest Moon)

For the last two weeks we’ve had a “Waxing Moon”. This is a Moon that slowly but surely “gains weight”! During this time eating light meals is the best option because our digestive system works at a slower pace causing us to gain weight too! We seem to run parallel!
Once she’s reached her maximum growth and becomes the Full Moon on 14 September, she’ll start to change her appearance and become the Waning Moon. You could say that she’s losing weight and looks thinner! The same goes for us. We can now eat a variety of things without getting heavier. Our digestive system is back to normal.

The Super Moon in Virgo kept us busy with the words “Listening and Doing” (A New Approach).
We’re now in a new phase!

The sign of PISCES brings depth.

The Full Moon in Pisces brings us into the World of Feelings. In other words, the words “Listening and Doing things with a New Approach” are now joined by the word “Compassion”, not only for ourselves, but also for others. We’re friendly and our light touches every one we meet. We realise that we’re not the only ones having a daily fight with ourselves and feel as one with people we meet. Bringing compassion up for ourselves and others brings an end to our own suffering. So, becoming more sensitive doesn’t mean having to suffer, it means finding peace in the chaos around us by digging deaper into our own ancient wisdom.

To awaken, we must be prepared to experience our pure self, without ego and a sense of identity. This will need inner courage!

The extremely strong, but at the same time soft female energy is now very important. These intuitive energies are creating networks in their own environment and bringing unity all over the world, developing cooperation and finding solutions to all kinds of problems.

BELIEF AND TRUST also belong to the sign of PISCES

Despite the fact that we have the feeling that our world today is one great puzzle where most of the pieces either don’t fit, or are missing, we really need to believe that by having peace in ourselves we can step by step repair this puzzle by helping to bring balance back to our home, Mother Earth.

Can we believe in that which we cannot see?
The Full Moon in Pisces helps us to do it.
Let’s have trust in ourselves.
Let’s have trust in our intuition.
Let’s trust the Universe!

30-08-2019 DE SUPER NIEUWE MAAN IN MAAGD !!! / SUPER NEW MOON IN VIRGO !!!

MORGEN, 30 augustus, IS DE SUPER NIEUWE MAAN IN MAAGD !!!

Nieuwe Super Maan in het teken Maagd. Vandaag hebben wij een Nieuwe Super Maan en nog 4 andere planeten in het teken Maagd ! Deze Nieuwe Maan is speciaal omdat zij dichter bij de Aarde staat waardoor haar energie meer invloed op ons zal hebben.

Wat betekent dit voor ons?

Het wordt een praktische tijd waar oppervlakkigheid niet meer bij hoort. Er wordt gevraagd dat wij serieuze oplossingen vinden voor allerlei zaken waar wij mee te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de gezondheid van de Aarde, onze gezondheid, relaties, werk, of situaties thuis.

Soms kan het lijken alsof wat wij willen onmogelijk is, maar laat je verrassen! Met wie of wat dan ook waarmee we een relatie hebben kunnen we iets leuks en onverwachts mee maken.

Het wordt een maand van naar onszelf èn naar anderen luisteren. Een maand van luisteren en DOEN! 

Goed luisteren naar wat jonge kinderen jou te vertellen hebben en ze serieus nemen. Ze weten meer dan je denkt.

Niet alleen weten wat wij in onze mond stoppen, maar ook weten welke woorden eruit komen!

Onze zaakjes goed afhandelen zodat we echt met iets nieuws kunnen beginnen.

Er ontstaat steeds meer een bewustzijn dat we er niet meer alléén voor staan, maar dat we gezamenlijk met voor iedereen duurzame, waardevolle, kwalitatieve en mooie oplossingen komen.

TOMORROW, 30th of august, IS THE SUPER NEW MOON IN VIRGO !!!

Tomorrow we have a Super New Moon and 4 other planets in Virgo. This New Moon is special because it’s much closer to Earth and its energy will have a greater influence on us.

What does this mean?

It will be a practical time. For the time being there will be no place for shallowness.
We’ll be asked to find serious solutions for all kinds of things we’re busy with.

For example, these could be the health of Mother Earth, our health, relationships, work, or home activities.

Sometimes, it might seem as if what we want to achieve is impossible, but be ready for a surprise! We could be in for a nice and unexpected experience.

It’s going to be a month that we should not only listen to ourselves, but also to others. A month of listening and coming into action.

Listen to what young children tell you and take it seriously. They know more than you think.

It’s also important to know what you put in your mouth and also what comes out of it!

Take care of our unfinished business so that we can start afresh with something new.

We become more conscious that we’re not alone anymore, but that together we can find sustainable, worthwhile, benevolent and quality solutions for everyone.

15/08/2019 DE VOLLE MAAN IN WATERMAN !!! / FULL MOON IN AQUARIUS !!!

MORGEN, 15 augustus, IS DE VOLLE MAAN IN WATERMAN !!!

Terwijl de Nieuwe Maan nieuwe mogelijkheden gaf voor positieve acties, geeft deze Volle Maan meer zekerheid. Je gaat in je kracht staan en komt voor jezelf op. Je hebt een sterke intuïtie en veel zelfvertrouwen.
De laatste 2 weken hebben veranderingen gebracht waar je aan moest wennen.
Misschien had je, zoals meer van ons, een vreemd gevoel, alsof je nergens meer controle had over wat je deed. Misschien ging je op zoek naar oude gewoontes die niet meer werkten en kreeg je het idee, dat wat je deed geen zin had. Maar dat is niet waar!
Je creëert nieuwe gewoontes!
Door deze Volle Maan in Waterman kan je het verleden los laten en open staan voor nieuwe en voor jou onbekende dingen. Er zullen zich mooie en onverwachte oplossingen voordoen. Wij moeten er wel aan wennen dat niets is zoals het vroeger was. Door alleen je gevoel te volgen maak je voorgoed een einde aan oude gewoontes zodat nieuwe en positieve hun plaats innemen. Geloof in een goede afloop zorgt voor een creatieve afloop.

De moeders van jongere kinderen maken praktische beslissingen over acties die positief zijn voor hun kind.
Ook bij oudere kinderen zullen onderling praktische besluiten gemaakt worden, waardoor er onverwachte lichtpunten ontstaan. Openheid en transparantie neemt de plaats in van oude frustraties. Er is meer respect en gevoel voor elkaar. Er worden positieve afspraken gemaakt. Geloof in wat onmogelijk lijkt is de basis voor “alles is mogelijk”!
Echte moederliefde overwint alles!

 

TOMORROW, 15th august, FULL MOON IN AQUARIUS !!!

While the New Moon brought new possibilities for positive actions, this Full Moon gives more certainty. You will stand in your own power, and stand up for yourself. You’ll have a strong intuition and lots of self confidence!
The past two weeks have brought changes you had to get used to. Like more of us, you might have felt strange, as if you’d lost control over your daily activities. Maybe you went searching for answers in old habits that didn’t work anymore and you got the feeling that there was no point doing anything. But that’s not true!
Create new habits!
Through this Full Moon in Aquarius you’re able to let go of the past and be open to the new and for you the unknown.
Unexpected and positive solutions shall occur.
We have to get used to the fact that nothing is as it used to be. In this new energy, following your feelings will get you further, creating a space for new ideas and actions. Believing in benevolent solutions creates creative solutions.
Mothers of young children make practical decisions about activities that will have a positive influence on their child.
Practical decisions shall also be made between older children and their parents. Openness and transparancy takes the place of old frustrations and there is more love and respect for each other.

Believing in something that once seemed impossible is the foundation for “anything is possible”!

 

01/08/2019 DE NIEUWE MAAN IN LEEUW !!! / NEW MOON IN LEO !!!

VANDAAG, 1 augustus,  IS DE NIEUWE MAAN IN LEEUW !!!

Wat betekent het voor ons?
We komen terecht in een energieveld van nieuwe mogelijkheden!
Een nieuwe start!
Een gunstige tijd om iets nieuws te beginnen. Geef er een vorm aan en over 2 weken zal de Volle Maan hier licht op schijnen en goed nieuws en succes brengen!

Wij laten oude structuren en gewoontes eindelijk los voor nieuwe opbouwende en duurzame situaties. Er komt nu ruimte vrij voor mensen met dezelfde opvattingen en visies om elkaar te ontmoeten, waardoor ze elkaar meer kunnen stimuleren en ondersteunen.

Op dit moment kunnen we de nieuwe moeders bedanken voor hun moederschap en al de pasgeboren kinderen op Aarde welkom heten en hen ook bedanken voor het licht dat ze op deze wereld meebrengen.
Moeders komen helemaal voor de creativiteit van hun kinderen op en genieten van hun veelzijdigheid.

Je kunt ook een moment nemen om je ogen dicht te doen om aan oudere kinderen te denken, en ze liefde en compassie te sturen. Een moment waar zowel ouders en kinderen die het op dit moment niet met elkaar eens zijn, besluiten het verleden los te laten en op een hele nieuwe manier met elkaar om te gaan.

TODAY, 1st of august, IS THE NEW MOON IN LEO !!!

What does this mean?
We arrive in an energy field full of new possibilities !
A new start!
A favorable time to start something new. Give it structure, and in two weeks timel the Full Moon shall shine its light and bring good news and succes!

We shall finally let go of old structures and habits, choose instead for new constructive and sustainable situations.
You now make space for meeting like-minde people who share your visions, with whom you receive help and stimulation.

This is also a moment to thank all the new mothers for their motherhood and to welcome all the newborn babies on Earth, thanking them for the light that they have brought to this World.

In this new energy, mothers completely support the creativity of their children and enjoy their versatility.

You can also take time to close your eyes and think of the older children and send them love and compassion. A moment where both parents and children who are not getting on so well, decide to let go of the past and interact with each other in a completely new way.