14/09/2019 DE VOLLE MAAN IN VISSEN !!! / FULL MOON IN PISCES !!!

14 SEPTEMBER
DE VOLLE MAAN komt op IN HET TEKEN VISSEN
(De tijd om te oogsten)

De laatste twee weken hebben we een “Wassende” Maan gehad. Een Maan die langzaam maar zeker dikker wordt! Tijdens deze tijd is het een goede optie om lichtere maaltijden te gebruiken, omdat onze spijsvertering langzamer werkt dan normaal, waardoor wij óók dikker kunnen worden. Het lijkt alsof wij parallel lopen! Als ze haar maximale grootte heeft bereikt en op 14 september “Volle” Maan is geworden, zal zij daarna in de komende weken er anders uit gaan zien en de naam “Afnemende” Maan krijgen. Je zou kunnen zeggen dat ze aan het afvallen is en slanker wordt! Hetzelfde geldt voor ons. Wij kunnen nu meer variëteit aan voedsel eten zonder direct aan te komen! Ons spijsverteringsstelsel werkt weer normaal.

Na de Super Nieuwe Maan in Maagd waren we een paar weken bezig met Luisteren naar Onszelf en Anderen, en een Nieuwe Aanpak waar we allen in geloven te ontwikkelen!

Nu brengt De Volle Maan in Vissen ons in de Wereld van Gevoel. Met andere woorden, alles waar we de laatste twee weken mee bezig zijn geweest krijgt een andere lading, en komt in de invloedssfeer van COMPASSIE, zowel voor onszelf als voor anderen. We gaan onze activiteiten op een vriendelijke manier uitvoeren. Het licht dat wij uitstralen raakt iedereen die wij tegenkomen. Wij zien dat wij niet de enigen zijn die een dagelijkse gevecht hebben en krijgen een gevoel van kameraadschap en eenheid.

Om onszelf wakker te maken moeten we daadwerkelijk bereid zijn om ons Zuivere Zelf, zonder ego en identiteit te willen ervaren. Om dit op te brengen hebben we innerlijke moed nodig!

Het teken VISSEN brengt diepgang. Wij gaan naar de kern en blijven niet meer hangen aan de detaillistische dingen die ons teveel afleiden.
Onze emoties en gevoelens worden sensitiever, maar wel op een zachte manier. Het is niet de bedoeling dat we er onder lijden, maar dat wij door dieper in onszelf te gaan, vrede kunnen vinden in de chaos om ons heen.

De compassie die wij opbrengen voor onszelf en anderen gaat samen met het loslaten van ons eigen lijden.

De oersterke, maar zachte Vrouwelijke Energieën zijn nu heel belangrijk. Deze intuïtieve energieën zijn bezig om eenheid in de eigen omgeving en over de hele wereld te creëren. Door hen ontstaan netwerken. Netwerken die stap voor stap, samenwerking en oplossingen brengen.

GELOOF EN VERTROUWEN hoort ook bij het teken Vissen.

Ondanks het feit dat wij het gevoel hebben dat de wereld momenteel een grote puzzel is, waar stukken van ontbreken, die nog ingevuld moeten worden, kunnen we door de Vrede in Onszelf toch het vertrouwen hebben dat we bezig zijn om ze te vinden en op de juiste plaats te zetten zodat het beeld steeds helderder wordt!

Kunnen we geloven in iets dat we nog niet kunnen zien?

De Volle Maan in Vissen helpt ons om dat geloof op te brengen.

Laten we vertrouwen in onszelf hebben.
Laten we onze intuïtie vertrouwen.
Laten we vertrouwen in het universum.

 


14th SEPTEMBER 2019
A FULL MOON IN PISCES
(Harvest Moon)

For the last two weeks we’ve had a “Waxing Moon”. This is a Moon that slowly but surely “gains weight”! During this time eating light meals is the best option because our digestive system works at a slower pace causing us to gain weight too! We seem to run parallel!
Once she’s reached her maximum growth and becomes the Full Moon on 14 September, she’ll start to change her appearance and become the Waning Moon. You could say that she’s losing weight and looks thinner! The same goes for us. We can now eat a variety of things without getting heavier. Our digestive system is back to normal.

The Super Moon in Virgo kept us busy with the words “Listening and Doing” (A New Approach).
We’re now in a new phase!

The sign of PISCES brings depth.

The Full Moon in Pisces brings us into the World of Feelings. In other words, the words “Listening and Doing things with a New Approach” are now joined by the word “Compassion”, not only for ourselves, but also for others. We’re friendly and our light touches every one we meet. We realise that we’re not the only ones having a daily fight with ourselves and feel as one with people we meet. Bringing compassion up for ourselves and others brings an end to our own suffering. So, becoming more sensitive doesn’t mean having to suffer, it means finding peace in the chaos around us by digging deaper into our own ancient wisdom.

To awaken, we must be prepared to experience our pure self, without ego and a sense of identity. This will need inner courage!

The extremely strong, but at the same time soft female energy is now very important. These intuitive energies are creating networks in their own environment and bringing unity all over the world, developing cooperation and finding solutions to all kinds of problems.

BELIEF AND TRUST also belong to the sign of PISCES

Despite the fact that we have the feeling that our world today is one great puzzle where most of the pieces either don’t fit, or are missing, we really need to believe that by having peace in ourselves we can step by step repair this puzzle by helping to bring balance back to our home, Mother Earth.

Can we believe in that which we cannot see?
The Full Moon in Pisces helps us to do it.
Let’s have trust in ourselves.
Let’s have trust in our intuition.
Let’s trust the Universe!

30-08-2019 DE SUPER NIEUWE MAAN IN MAAGD !!! / SUPER NEW MOON IN VIRGO !!!

MORGEN, 30 augustus, IS DE SUPER NIEUWE MAAN IN MAAGD !!!

Nieuwe Super Maan in het teken Maagd. Vandaag hebben wij een Nieuwe Super Maan en nog 4 andere planeten in het teken Maagd ! Deze Nieuwe Maan is speciaal omdat zij dichter bij de Aarde staat waardoor haar energie meer invloed op ons zal hebben.

Wat betekent dit voor ons?

Het wordt een praktische tijd waar oppervlakkigheid niet meer bij hoort. Er wordt gevraagd dat wij serieuze oplossingen vinden voor allerlei zaken waar wij mee te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de gezondheid van de Aarde, onze gezondheid, relaties, werk, of situaties thuis.

Soms kan het lijken alsof wat wij willen onmogelijk is, maar laat je verrassen! Met wie of wat dan ook waarmee we een relatie hebben kunnen we iets leuks en onverwachts mee maken.

Het wordt een maand van naar onszelf èn naar anderen luisteren. Een maand van luisteren en DOEN! 

Goed luisteren naar wat jonge kinderen jou te vertellen hebben en ze serieus nemen. Ze weten meer dan je denkt.

Niet alleen weten wat wij in onze mond stoppen, maar ook weten welke woorden eruit komen!

Onze zaakjes goed afhandelen zodat we echt met iets nieuws kunnen beginnen.

Er ontstaat steeds meer een bewustzijn dat we er niet meer alléén voor staan, maar dat we gezamenlijk met voor iedereen duurzame, waardevolle, kwalitatieve en mooie oplossingen komen.

TOMORROW, 30th of august, IS THE SUPER NEW MOON IN VIRGO !!!

Tomorrow we have a Super New Moon and 4 other planets in Virgo. This New Moon is special because it’s much closer to Earth and its energy will have a greater influence on us.

What does this mean?

It will be a practical time. For the time being there will be no place for shallowness.
We’ll be asked to find serious solutions for all kinds of things we’re busy with.

For example, these could be the health of Mother Earth, our health, relationships, work, or home activities.

Sometimes, it might seem as if what we want to achieve is impossible, but be ready for a surprise! We could be in for a nice and unexpected experience.

It’s going to be a month that we should not only listen to ourselves, but also to others. A month of listening and coming into action.

Listen to what young children tell you and take it seriously. They know more than you think.

It’s also important to know what you put in your mouth and also what comes out of it!

Take care of our unfinished business so that we can start afresh with something new.

We become more conscious that we’re not alone anymore, but that together we can find sustainable, worthwhile, benevolent and quality solutions for everyone.

15/08/2019 DE VOLLE MAAN IN WATERMAN !!! / FULL MOON IN AQUARIUS !!!

MORGEN, 15 augustus, IS DE VOLLE MAAN IN WATERMAN !!!

Terwijl de Nieuwe Maan nieuwe mogelijkheden gaf voor positieve acties, geeft deze Volle Maan meer zekerheid. Je gaat in je kracht staan en komt voor jezelf op. Je hebt een sterke intuïtie en veel zelfvertrouwen.
De laatste 2 weken hebben veranderingen gebracht waar je aan moest wennen.
Misschien had je, zoals meer van ons, een vreemd gevoel, alsof je nergens meer controle had over wat je deed. Misschien ging je op zoek naar oude gewoontes die niet meer werkten en kreeg je het idee, dat wat je deed geen zin had. Maar dat is niet waar!
Je creëert nieuwe gewoontes!
Door deze Volle Maan in Waterman kan je het verleden los laten en open staan voor nieuwe en voor jou onbekende dingen. Er zullen zich mooie en onverwachte oplossingen voordoen. Wij moeten er wel aan wennen dat niets is zoals het vroeger was. Door alleen je gevoel te volgen maak je voorgoed een einde aan oude gewoontes zodat nieuwe en positieve hun plaats innemen. Geloof in een goede afloop zorgt voor een creatieve afloop.

De moeders van jongere kinderen maken praktische beslissingen over acties die positief zijn voor hun kind.
Ook bij oudere kinderen zullen onderling praktische besluiten gemaakt worden, waardoor er onverwachte lichtpunten ontstaan. Openheid en transparantie neemt de plaats in van oude frustraties. Er is meer respect en gevoel voor elkaar. Er worden positieve afspraken gemaakt. Geloof in wat onmogelijk lijkt is de basis voor “alles is mogelijk”!
Echte moederliefde overwint alles!

 

TOMORROW, 15th august, FULL MOON IN AQUARIUS !!!

While the New Moon brought new possibilities for positive actions, this Full Moon gives more certainty. You will stand in your own power, and stand up for yourself. You’ll have a strong intuition and lots of self confidence!
The past two weeks have brought changes you had to get used to. Like more of us, you might have felt strange, as if you’d lost control over your daily activities. Maybe you went searching for answers in old habits that didn’t work anymore and you got the feeling that there was no point doing anything. But that’s not true!
Create new habits!
Through this Full Moon in Aquarius you’re able to let go of the past and be open to the new and for you the unknown.
Unexpected and positive solutions shall occur.
We have to get used to the fact that nothing is as it used to be. In this new energy, following your feelings will get you further, creating a space for new ideas and actions. Believing in benevolent solutions creates creative solutions.
Mothers of young children make practical decisions about activities that will have a positive influence on their child.
Practical decisions shall also be made between older children and their parents. Openness and transparancy takes the place of old frustrations and there is more love and respect for each other.

Believing in something that once seemed impossible is the foundation for “anything is possible”!

 

01/08/2019 DE NIEUWE MAAN IN LEEUW !!! / NEW MOON IN LEO !!!

VANDAAG, 1 augustus,  IS DE NIEUWE MAAN IN LEEUW !!!

Wat betekent het voor ons?
We komen terecht in een energieveld van nieuwe mogelijkheden!
Een nieuwe start!
Een gunstige tijd om iets nieuws te beginnen. Geef er een vorm aan en over 2 weken zal de Volle Maan hier licht op schijnen en goed nieuws en succes brengen!

Wij laten oude structuren en gewoontes eindelijk los voor nieuwe opbouwende en duurzame situaties. Er komt nu ruimte vrij voor mensen met dezelfde opvattingen en visies om elkaar te ontmoeten, waardoor ze elkaar meer kunnen stimuleren en ondersteunen.

Op dit moment kunnen we de nieuwe moeders bedanken voor hun moederschap en al de pasgeboren kinderen op Aarde welkom heten en hen ook bedanken voor het licht dat ze op deze wereld meebrengen.
Moeders komen helemaal voor de creativiteit van hun kinderen op en genieten van hun veelzijdigheid.

Je kunt ook een moment nemen om je ogen dicht te doen om aan oudere kinderen te denken, en ze liefde en compassie te sturen. Een moment waar zowel ouders en kinderen die het op dit moment niet met elkaar eens zijn, besluiten het verleden los te laten en op een hele nieuwe manier met elkaar om te gaan.

TODAY, 1st of august, IS THE NEW MOON IN LEO !!!

What does this mean?
We arrive in an energy field full of new possibilities !
A new start!
A favorable time to start something new. Give it structure, and in two weeks timel the Full Moon shall shine its light and bring good news and succes!

We shall finally let go of old structures and habits, choose instead for new constructive and sustainable situations.
You now make space for meeting like-minde people who share your visions, with whom you receive help and stimulation.

This is also a moment to thank all the new mothers for their motherhood and to welcome all the newborn babies on Earth, thanking them for the light that they have brought to this World.

In this new energy, mothers completely support the creativity of their children and enjoy their versatility.

You can also take time to close your eyes and think of the older children and send them love and compassion. A moment where both parents and children who are not getting on so well, decide to let go of the past and interact with each other in a completely new way.