17-09-2020: DE NIEUWE SUPER MAAN in MAAGD / THE NEW SUPER MOON IN VIRGO

17-09-2020: DE NIEUWE SUPER MAAN in MAAGD
Vorige keer hadden we met een super sensitieve Volle Maan in VISSEN te maken!
NU IS HET DE BEURT AAN HET GEZONDE VERSTAND VAN DE NIEUWE SUPERMAAN IN MAAGD.

Onze ontmoeting met de Sensitiviteit van Vissen was een voorloper voor wat wij nu meemaken in Maagd. Terwijl we onze HOGE ENERGIE EN INZICHTEN natuurlijk vasthouden, hebben we in de komende weken een rustigere en kalmere benadering.
Wat wij nu ook hebben, is de Zon en Maan samen in het teken Maagd. Deze stand bevordert nog eens dat als je IETS OP TE LOSSEN HEBT EN DIT DE RUIMTE EN AANDACHT GEEFT, DIT ZICH VANZELF OPLOST.

HOE ZIET HET ERUIT?
Goed En Rustig Overwegen voordat je tot een actie overgaat. Je hebt aan de ene kant het gevoel om alles dat chaotisch en ongeorganiseerd is
recht te trekken en te ordenen, maar tegelijkertijd moet je niet te perfectionistisch te werk gaan en de oplossing zich laten ontvouwen.
Houd Het Simpel, Houd Je Hoofd Koel. Zie alles in een groter perspectief.
Niet Dwangmatig Bezig Zijn, maar het geduld hebben om alles zich stap voor stap op te laten bouwen. Laat je leiden en verrassen wanneer er iets leuks gebeurt dat je niet verwacht had.
Wees Toleranter. Accepteer dat het leven niet perfect is. Als het zo was zouden wij geen reden meer hebben om creatief te zijn.
‘Go With The Flow’ in plaats van alles onder controle te willen hebben.
Houd je bezig met je tuin, of ga de natuur in. LAAT DIT ZIEN AAN JE OMGEVING!

EMOTIES

Net als onze spijsvertering traag kan worden door een armoedig dieet, zo moeten we onze emoties ook goed verteren, zodat ze geen blokkades in onze energie veroorzaken. 
Emoties horen bij het tegenoverliggende Vissen teken, het teken waar wij het op 1/2 september j.l. over gehad hebben. Omdat je de bereidheid hebt om oude emoties los te laten heb je ruimte gecreëerd om een nieuwe positieve emotie vast te houden, een die in de plaats is gekomen van de emotie die altijd bij jou een ‘DRAMA’ veroorzaakte. Je gezonde verstand (Zon Maan in het teken Maagd) houdt deze nieuwe ervaring in balans.

HOE KOM JE IN EEN INNERLIJKE STILTE?

Gebruik deze ‘Maagd-Zon-Maan-Energie’ om jouw lichaam en geest te steunen. Stap uit een zich herhalende of onzekere denkwijze en ga in een plek van stilte, vertrouwen en alwetendheid. Je bent in staat om terug te kijken in de tijd en het verschil te zien tussen jouw oorspronkelijk negatieve emotie en de positieve die je nu hebt. 

Je kunt nu direct onder woorden brengen wat een ONDERMIJNENDE EMOTIE is en dat aan anderen uitleggen zonder je hierdoor van de wijs te laten brengen. Je bent in staat CONFRONTERENDE EMOTIES te begrijpen en waarom ze bij anderen bestaan. Dit inzicht geeft je een WARM GEVOEL, en als je dit vasthoudt zal je VREUGDE ervaren in een VOORLOPIG CHAOTISCHE WERELD.

Door onze emoties in balans te houden, houden wij onze geestelijke  en fysieke spijsvertering in balans!

 

THE NEW SUPER MOON IN VIRGO – 17 SEPTEMBER 2020
Last time we were dealing with A Super Sensitive Full Moon in PISCES!
IT’S NOW THE TURN OF THE COMMON SENSE OF
THE NEW SUPER MOON IN VIRGO.

Our meeting with the Sensitiveness of Pisces was the forerunner for what we
now experience in Virgo. While we, of course, keep hold of our High Energy and Insights , our approach in the next few weeks shall be calmer.
What we now have is the Sun and Moon, side by side in the sign of Virgo. This position supports the fact that IF YOU HAVE SOMETHING YOU WANT TO SOLVE, AND YOU GIVE IT THE ATTENTION AND SPACE TO DO SO, IT WILL RESOLVE ITSELF.

WHAT DOES THIS LOOK LIKE?
BEFORE YOU TAKE ACTION, consider carefully what your plan will be.
On the one hand you feel that you want to organise and rearrange everything that’s chaotic, but at the same time be careful not to be too perfectionistic so that the solution can unfold in its own way.
KEEP THINGS SIMPLE, KEEP YOUR HEAD COOL. See everything in a bigger picture. DON’T BE OBSESSIVE ABOUT THINGS. Have the patience to step by step build up your future. Let yourself be guided by your intuition and get a surprise when something nice happens that you didn’t expect.
BE MORE TOLERANT. Accept that life isn’t perfect. If it was, we wouldn’t have a reason to be creative!
“GO WITH THE FLOW” instead of wanting to control everything.

KEEP BUSY IN YOUR GARDEN, OR SPEND MORE TIME IN NATURE. BE AN EXAMPLE FOR OTHERS.

EMOTIONS
Just as our digestive system can become sluggish through a poor diet, we must be able to digest our emotions, so that we don’t create blockages in our emotional system.
By keeping them balanced we keep our spiritual and physical digestion in balance!
Emotions belong to Pisces, the sign opposite to Virgo. The sign that we talked about on the first or second of September. We are now going a step further.
When we’re willing to let go of an old emotion, we create a space in which we can take hold of a new positive one, eliminating the one that caused ‘Drama’. By using our common sense (Sun and Moon in Virgo), we can keep this new change in emotions in balance.

HOW DO WE CREATE OUR INNER SILENCE?
Make use of this ‘VIRGO-SUN-MOON-ENERGY’ to support your mind and body. Step out of a repetitive and uncertain way of thinking and go into a place of silence, trust and knowing. You’ll then be able to look back in time and see the difference between your original negative emotion and the positive one you have now embraced.

You’ll now be able to put into words what an UNDERMINING EMOTION is and be able to explain it all to others without becoming EMOTIONAL yourself! This is because you’ve been able to understand what CONFRONTING EMOTIONS do to you and why others also have them. This insight gives you a FEELING OF LIBERATION and if you can hold on to it you’ll experience JOY amidst a world that is TEMPORARILY IN CHAOS.

1/2 september 2020: VOLLE MAAN IN HET TEKEN VISSEN / FULL MOON IN THE SIGN OF PISCES

1 / 2 september 2020:
VOLLE MAAN IN HET TEKEN VISSEN
VOLTOOIING EN LOSLATEN
“EEN OVERVLOED VAN SPIRITUELE ENERGIE KOMT OVER ONS HEEN”
(Alle Mensen Zullen Dit Merken, Maar Vooral Degenen Met ‘Vissen-eigenschappen’ Kunnen Hier Heel Sensitief Op Reageren)

Wij kunnen het niet zien, maar de energie is zeker anders, en we kunnen
het niet plaatsen. Het is een energie die onze bewustzijnsenergie een stapje hoger wil brengen. We worden in staat gesteld te gaan werken met onze Ziel, door dat wat losgelaten en vergeven moet worden te bewerkstelligen.

Bij de vorige MAANFASE: De Nieuwe Maan In Leeuw was het belangrijk om meer op onszelf te focussen en niet op onze omgeving. Met de Volle Maan in Vissen hebben we geen keuze meer. Je wordt door je sensitiviteit die nu groot is, er min of meer toe gedwongen om het te doen.
Wanneer we het op kunnen brengen om hier doorheen te gaan, worden we beloond. We worden ons er van bewust dat we een stuk overtollige bagage in onszelf opgeruimd hebben. We hebben een stuk verleden losgelaten. Een energieverandering van laag naar hoog valt nooit mee. Voordat we het los kunnen laten komt er negativiteit omhoog, waardoor we beseffen waar we altijd ingezeten hebben. Dat is eerst even slikken. Maar als we dit in de ogen zien, voelen we achteraf een dankbare voortdurende bevrijding.

DE ZON IN MAAGD
Waar wij nu ook mee te maken hebben, is de Zon in het teken Maagd. Dit betekent dat we o.a. bezig zullen zijn met onze gezondheid. Vanwege de sensitiviteit waar wij nu inzitten zal het de kunst zijn om in balans te blijven, en symptomen waar wij misschien niet eens van bewust waren, kunnen zich nu openbaren. Ze laten zich zien omdat het nu het juiste moment is om ze weg te werken. Het Licht van de Maan in Vissen maakt dit mogelijk. Onze hindernissen kwijt raken. Terwijl alles om ons heen niet goed gaat, gaat het met ons wel goed.

MEER DISCIPLINE
Misschien krijgen we zin om ons te verdiepen, niet alleen in gezonde voeding, maar ook welk voedsel bij elkaar past en wat niet. Verschillende combinaties brengen onbalans in onze lichaam, wat tot ziekte leidt. Het eten van bijvoorbeeld fastfood zijn alle verkeerde combinaties bij elkaar. Andere worden juist heel goed en met dankbaarheid door onze spijsvertering en cellen ontvangen, en brengen rust, balans en meer vitaliteit.
Het is verrassend hoeveel (gezonde) recepten de verkeerde voedingscombinaties weergeven.
Het is een goed idee om informatie over gezonde voedingscombinaties van natuurdiëtisten op te zoeken op internet.

HELDERHEID
Er valt een waas van onze ogen, en we zien dingen in een ander licht. Onze verantwoordelijkheden worden steeds duidelijker. Voor onszelf en anderen.

BALANS IN ONS ETEN – HELDER HOOFD – MEER KRACHT
Bij de Nieuwe Maan in Leeuw (twee weken geleden) kregen we nieuwe ideeën , bij deze Volle Maan krijgen we een beeld van hoe we ze verder gaan uitwerken. En door ze uit te werken worden we bewust van hoe talentvol we zijn!

OP NAAR DE NIEUWE MAAN IN SEPTEMBER! WAT VOOR GOEDE VERANDERING ZAL HET UITEINDELIJK VOOR ONS IN PETTO HEBBEN?

 


1 / 2 September 2020:
FULL MOON IN THE SIGN OF PISCES

COMPLETION AND LETTING GO
“An Abundance Of Spiritual Energy Overtakes Us”
(ESPECIALLY THOSE WHO HAVE STRONG PISCES-CHARACTERISTICS
CAN REACT VERY SENSITIVELY)

We can’t see it, we can’t put our finger on it, but the energy is certainly different. It’s an energy that will take us a step higher on our consciousness journey. If we want to, we’ll be able to work with our soul energy to let go what we need to let go and to forgive what we need to forgive.

With the last New Moon in Leo it was important to focus on ourselves and not on our surroundings. This Full Moon doesn’t take no for an answer, and we’re not given a choice. Through the great sensitiviteit we’re more or less forced to!
When we are able to move through this, we’ll be rewarded by new awareness. The awareness that we have cleared up old baggage and let go some of our past.
Changing our energies from low to high is never easy. Upcoming old  negativity always confronts us and shows what needs to be dissolved. It can be tough, but by looking it in the eyes we later on feel a continuous freedom.

The SUN in VIRGO
Another thing which catches the eye, is that the Sun is in the sign of Virgo. This means that we’ll be busy with our health. Through to the great sensitivity we feel, we’ll need all hands on deck to keep our balance. Symptoms we weren’t even aware of come into the open. They do this because it’s the right moment to eliminate them.
The strong light of the Moon in Pisces makes it possible.
Whereas our surroundings tell us that nothing is right in the world, we are doing well.   

MORE DISCIPLINE
Next to being interested in healthy food, we may feel that we’d like to explore different combinations that are healthier for our bodies. Even although the food we eat is healthy, we can still become ill through eating or drinking it with bad combinations. Whereas, on the other hand, our cells and digestive organs show their gratefulness by good combinations, bringing us peace and balance in body and mind.
It’s surprising how many “healthy” recipes there are on internet that give us wrong combinations, and it would be handy to find information from an expert on natural nutritional diets from books or Internet.

CLARITY
The haze in front of our eyes falls away and we see things in a different light. Our responsbilities become clear, not only for ourselves, but for others.

FINDING BALANCE IN THE FOOD WE EAT – A CLEAR HEAD – MORE POWER
The New Moon in Leo (two weeks ago) gave us new ideas, with the Full Moon we realise how we can make them realistic. By doing this we see how much talent we have!

ON TO THE NEW MOON IN SEPTEMBER!!!
WHAT SHALL IT HAVE IN STORE FOR US?

18/19 augustus 2020: NIEUWE MAAN in LEEUW / NEW MOON IN LEO

18/19 augustus 2020.
NIEUWE MAAN in LEEUW

Wat is het bijzondere van deze Nieuwe Maan in Leeuw?
1. De Zon is onze Creatieve Bron waaruit we geïnspireerd worden, nieuwe dingen te doen!.
2. De Maan is Je Ziel en jouw levenskracht die vorm geeft aan wie jij bent als mens.
3. Het Hart is de verbinding met de Ziel en dirigent van ons lichaam en handelen.
Deze drie eigenschappen van ons zijn allemaal bij elkaar te vinden in het teken LEEUW. Dit betekent dat ze in de komende twee weken na de Nieuwe Maan een belangrijke rol zullen spelen bij ons bewustzijn en handelen (energie). De manier waarop we ons presenteren wordt door deze 3 aspecten positief beïnvloed.
Ze zorgen ervoor dat hoe wij zelf over actuele onderwerpen denken belangrijker vinden. dan hoe de maatschappij daarover denkt.
De planeet Mars zorgt ervoor, dat je de energie hebt om dit op te brengen en er een mooi nieuw geheel van kunt maken, door de gunstige uitwerking op de Nieuwe Maan en de planeet Mercurius. Deze combinatie vertelt dat het nu belangrijk is om alleen op jezelf te focussen, en niet op wat er in je omgeving gebeurt.

We zien dat in deze Maanfase de samenwerking tussen Leeuw (Vanuit het Hart), Zon (Creatieve inspiratie om te Veranderen), Ziel (Op jouw Originele manier met compassie), Mars (Positieve opbouwende energie), Mercurius (Zelfreflectie) en Uranus (Heldere inzichten) ons weer een stap verder brengen in onze zoektocht naar ons WARE ZELF.

NIEUWE MANIER VAN DENKEN EN DOEN
Wij leven nu in een heel andere tijd. Als wij in het verleden blijven, zal het botsen met de nieuwe energieën. Wij moeten eraan wennen dat onze gedachtes en gedrag een veel sterkere invloed op onze omgeving hebben dan vroeger. Je ziet direct effect van je acties.

ER IS WERK AAN DE WINKEL.
Alles wat wij tot nu toe in ons leven geleerd hebben, zoals o.a. negatief denken over onszelf en/of anderen moeten we afleren. Dankzij de kracht van de Nieuwe Maan in Leeuw worden we hierin gesteund.  

NIEUWE SLOGANS
Creatief blijven, Zelfvertrouwen, Positieve instelling, Ik doe aan ZELFGENEZING.
Vervang “DRAMA” door  “RUSTIGE OBSERVATIE”.

De planeet Uranus  zorgt ervoor,  dat als je creatief blijft, je uit het NIETS hulp krijgt. Wat heel sterk naar voren komt is dat je niet meer klakkeloos aanneemt wat officiële instanties beweren.

EEN STEM
Je durft  je te laten horen en er wordt ook nog naar je geluisterd!
Wat vroeger als ‘soft’ of ‘vreemd’ gevonden werd, wordt nu gewaardeerd!
We mogen ons uiten!
Een Nieuwe Maan, een Nieuw Begin!

Een BEGIN van een WARM HART, BALANS in AL ONZE CELLEN en een GOEDE GEZONDHEID!

 

18/19 August 2020.
NEW MOON IN LEO

What’s special about this New Moon in Leo?
1. The Sun is our Creative Source from where we become inspired.
2. The Moon is our Soul and life force, giving form to who we are as humans.
3. The Heart is the link with the Soul and conducts the actions of our body.
These three characteristics are all to be found in the sign of Leo. This means that they’ll be playing an important role in our actions and the level of our consciousness during the next two weeks.

How we present ourselves will be influenced positively by these three aspects.
They ensure that how we ourselves think about current topics is more important than the way society does.
Planet Mars, combined with the Sun, Moon and Heart  ensures dat we have enough fire in us to create new ideas.  This is strengthened by the favorable effect it has on the New Moon and Mercurius.
This combination tells how important it is at the moment to just focus on yourself, instead of your surroundings.

We see that in this Phase of the Moon their combination brings us a step further in the search to our TRUE SELF.

A NEW WAY OF THINKING AND ACTING
We’re living in very different times and staying in the past will collide with the new energies. We have to get used to the fact that our thoughts and behaviour have a much stronger influence on our surroundings than before. You now see a direct effect of your actions.

THERE’S WORK TO DO!
We have to unlearn all our old habits! No mean task! Everything that we’ve been taught, such as negative thoughts about ourselves or others. We get help from the strong energy of the New Moon in Leo. 

NEW SLOGANS
Stay creative, Self confidence, Positive attitude, I HEAL MYSELF.
Replace “DRAMA”  for “CALM OBSERVATION”.
Planet Uranus makes sure, that when you stay creative, help will arrive out of the blue!

A VOICE
You dare to let yourself be heard, and find out that people listen to you.
Ideas that used to be called ‘soft’ or ‘strange’, are now being respected.
We’re allowed to express ourselves!

 A NEW MOON, A NEW BEGINNING!
The Beginning Of A Warm Heart, Balance In Our Body Cells And Good Health.

 

3 Augustus 2020: DE VOLLE MAAN IN WATERMAN / FULL MOON IN AQUARIUS

3 Augustus 2020:
DE VOLLE MAAN IN WATERMAN
Door De Sterke Waterman/Uranus Invloed
Schijnt De Volle Maan Haar Heldere Licht Op
Ons Bewustzijn In De Chaos Die Vooraf Gaat Aan
Een Zich Vernieuwend Systeem.

TELEPATHIE.
Wij worden steeds bewuster van ons eigen bewustzijns-energieveld, waarmee wij invulling geven aan, onze waarnemingen, gevoelens, gedachtes, wensen en handelingen, en het Immense Pure Energieveld van de Aarde (Het Veld) waar wij ook mee communiceren. Dit is een tweerichtingsverkeer-communicatiesysteem. Het Veld is een Universele Energie, die het goed met de Aarde voor heeft. Zij wil op een vriendelijke manier harmonie nastreven. Wanneer ons bewustzijns-energieveld niet in balans is, worden we gecorrigeerd door het Veld. Er is geen plaats meer voor negatieve energie. Dit proces van zuivering is één voor de lange termijn omdat we helaas vastzitten aan oude gewoontes en moeten leren omgaan met veranderingen.
Vanaf nu is er sprake van een veel sterker overdragen van gedachten tussen alles wat leeft. In andere woorden, wat wij denken heeft een veel grotere invloed op ons en onze omgeving dan ooit tevoren. Dit betekent ook dat wat anderen denken een grotere persoonlijke invloed heeft op ons en de wereld. Vooral voor de sensitieve mensen onder ons is dit een hele uitdaging om zowel op onze eigen gedachten te letten, maar ook op wat naar ons toekomt uit onze omgeving, waar wij niet direct weet van hebben.
VOORBEELD 1: Je hebt een tijdje naar de Sociale Media gekeken die het over de chaos in de wereld hebben. Of je hebt een gesprek met iemand gehad, die het moeilijk heeft.
VOORBEELD 2: Je voelt je prima. Plotseling begin je, voor jouw gevoel uit het niets, gezondheidsklachten te krijgen.
Deze klachten brengen jou in een situatie waar je aan jezelf gaat twijfelen. Voordat je het weet begin jij je zorgen te maken en komt angst bij je. Het komt niet in je op om te denken dat jij onbewust de gedachtes van iemand anders eigen gemaakt hebt. Er is een grote kans dat je klachten ervaart die niet bij jou horen, maar door jouw sensitiviteit terecht gekomen zijn in jouw persoonlijke bewustzijns-energieveld om je heen. In plaats van mee te gaan met de klachten, kan je alles weer omdraaien in een positieve energie, door  bijvoorbeeld positieve Affirmaties hardop uit te spreken, over hoe goed jij je voelt (‘Ik voel me goed!’), of dat je helemaal gezond bent (‘Ik ben gezond!’). Blijf het doen totdat je de positieve draad weer oppakt. Om een goed effect te krijgen zal je wel helemaal moeten geloven in wat je zegt.
Je kan ook de keuze maken om alleen dingen te doen waarvan je een positief gevoel van overhoudt.

GROTERE LADING
In een tijd dat wat wij denken en zeggen een grotere lading heeft dan vroeger, is het belangrijk dat we op onze gedachten en woorden letten. Veel mensen zijn zich hier nog niet van bewust  en sturen negatieve gevoelens de lucht in. Het is aan ons om daar NIET in mee te gaan. Op deze manier kunnen wij via onszelf en het grote energieveld (Het Veld) om ons heen, ons helpen naar een hoger collectief bewustzijn te gaan.

NAAR BUITEN TOE
Hoe wij psychisch in elkaar zitten maakt zich nu openbaar. Wat vroeger in ons afgeschermd zat komt nu naar buiten. Waren we gewend om altijd op de achtergrond te blijven, dan is het nu de tijd om op de voorgrond te treden en je te uiten. Hoe meer wij met anderen delen op een manier die ons allemaal het recht geeft om te veranderen, hoe meer wij resoneren met de geest van de nieuwe tijd. Hoe positiever onze energie is, hoe meer opzienbarende ontdekkingen gedaan zullen worden, op het gebied van o.a. zoet water, gezondheid, voeding en nieuwe energie die voor ons belangrijk zullen zijn in ons praktische leven.

ONZE BOODSCHAP
Dit zal niet in 2 weken gebeuren, maar met de Zon op het ogenblik in Leeuw en de Maan in Waterman zijn wij in staat om een krachtige  boodschap aan de Aarde (Het Veld) te geven. Een boodschap die wij dit jaar zullen doorzetten en steeds meer vorm gaan geven.

 

 

August 3 2020:
FULL MOON IN AQUARIUS
Because of the strong Aquarius/Uranus influence,
the Full Moon shines her Pure Light on
our Consciousness in the Chaos
that Precedes a Whole New System.

TELEPATHY
We’re becoming more conscious of our own personal Energy Field, with which we give substance to through our observations, feelings, thoughts, wishes and actions, plus the Immense Pure Energy Field of The Earth (the Field) with which we communicate. It’s a two way communication system. The Huge Universal Energy Field wishes only the best for the Earth. She wants to create harmony in a friendly way, but if our energy level is low and disruptive, we will be corrected by her. She has no place for negativity. This puryfing proces has unfortunately being taking place for a very long time, because we’re stuck in old old habits and must learn to deal with changes.
From now on there will be a much stronger transmission of thoughts between all living beings. In other words, what we think has a greater impact on us and our surroundings than ever before.
It also means that what other people think has a great personal influence on us and the World.
This is a big challenge for the sensitives under us, not only because we have to watch what we think or say, but also what we might pick up from the thoughts or actions of our surroundings that we are not aware of.
EXAMPLE 1.
You’ve been watching  Social Media who are talking about the situation in the World. Or, you’ve had a conversation with someone who is having a difficult time.
EXAMPLE 2.
From feeling fine, all of a sudden, out of nowhere, you start to feel unwell.

These physical symptoms  start to make you doubt yourself, and before you know it you start to worry and fear creeps in. It doesn’t enter your head that because of your sensitivity, you may have picked up energies from other people or situations that don’t have anything to do with you.
That they have come into your personal energy field. So, how do you get rid of lower energies? There’s only one solution, and that is, “Turn this energy around that’s making you feel unhappy”. Believing what you say, and using your willpower, speak positive affirmations out loud, saying how good you feel (“I feel great”, or “I am healthy”, or  “I’m perfectly healed”, I am Joy”.
Keep repeating something positive until you can pick up where you left off before you were influenced. Sometimes we can also make better choices of what or with whom we wish to watch or communicate with. We all have the right to say “no” when we feel we need our own space.

GREATER IMPACT
In a time when what we think and say has a stronger impact than it used to have, it’s important to watch what we think and say. Many people are not aware of this and blurt out negative feelings into the air. We can choose to not go along with this. By doing so we help the Great Energy Field on Earth to go to a higher consciousness.

THE OUTSIDE WORLD
Our psychological structure becomes more transparent and open. What used to be hidden from view now comes to the surface. If we were always used to staying in the background, it’s now time to come to the foreground and express ourselves.
The more we share with others in a compassionate way, the more we resonate with the spirit of this new time. The more positive the energy, the more remarkable and important practical  discoveries with sweet water, health, nutrition and new energy shall be made.

OUR MESSAGE
All of this won’t happen in a few weeks time, but now, with the Sun in Leo and the Moon in Aquarius we’re able to send a strong message to the Earths’ energy. A message that we’ll continue to give this year, which will increase its form.20 Juli 2020 NIEUWE MAAN IN KREEFT / NEW MOON IN CANCER

20 Juli 2020. NIEUWE MAAN IN KREEFT.
Dit is de tweede keer dat er een Nieuwe Maan in Kreeft is !
Dit betekent niet dat deze Nieuwe Maan dezelfde betekenis heeft als de vorige!
Iedere Nieuwe Maan brengt een opening naar iets nieuws, maar is altijd origineel.

Hier zijn sleutelwoorden voor de komende weken.
GELOOF niet alles wat de sociale media iedere dag te vertellen heeft.
Als het je op een negatieve manier raakt, kijk niet meer. Vind een andere manier om op de hoogte te blijven van informatie die je nodig acht.

Vertrouw op je eigen WIJSHEID.
Bewaar je BALANS.
Omarm het NIEUWE REALISME en zet de oude TWIJFEL opzij.
Maak NIEUWE KEUZES.

Hoe kunnen we onze NIEUWE KEUZES combineren met de boodschap die deze Maan ons geeft? Nieuw betekent niet altijd dat je in actie moet komen. Een verandering in je bewustzijn is ook nieuw! In andere woorden, een boodschap van “Doe geen gekke dingen op het ogenblik.” Blijf geduldig en wacht af voordat je actie onderneemt, past precies in de TRANSFORMATIE van OUD naar NIEUW, waar we nu inzitten.
We zijn klaar om ons bewustzijn een stapje hoger te brengen. Om dingen te onderzoeken en te begrijpen die tot nu toe onbegrijpelijk waren.  

HET VELD
De komende twee weken en erna zullen de keuzes die wij ingegeven krijgen door ons eigen energieveld opgepikt worden via onze intuïtie, omdat we nu in verbinding staan met het immense energieveld van de Aarde, dat weer uit de Kosmos van informatie voorzien wordt.
Wij zijn nu zover dat we kunnen geloven dat onze persoonlijke energievelden beïnvloed worden door andere energievelden. Anders gezegd, dat wat wij denken, zeggen en doen ergens anders opgepikt wordt en de wereld waar wij in leven beïnvloedt. Wij zijn bereid om onszelf te trainen om alleen te communiceren met positieve gedachtes, woorden en acties. Wij beginnen te geloven dat het werkt. Vroeger werd zoiets als onzin bestempeld. Maar de communicatie via energievelden is een realiteit en nu bevestigd door experimenten in de KWANTUMFYSICA.

MOEDIGE MENSEN
De ENERGIE van ieder van ons is zo BELANGRIJK omdat wij de verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van onze toekomstige wereld. Laat daarom geen angst en depressie toe door wat wij zien en horen in de sociale media. 
Zie het grotere beeld. Zie hoe wij, door de chaos om ons heen steeds meer liefde en compassie krijgen voor onszelf, de mens, dier en plant.
Zie hoe dit virus ons destructieve gedrag naar de wereld toe stopzet. Zie hoe zoveel moedige zielen zich opofferen zodat wij onze oude gewoontes kunnen
veranderen. Door hun pijn brengen ze ons licht.

Geduld zullen we wel moeten hebben, maar doordat onze energievelden steeds positiever worden zullen wij elkaar steeds meer helpen en trekken we nieuwe positieve dingen naar ons toe als bijvoorbeeld nieuwe uitvindingen, die hard nodig zullen zijn in een wereld die helemaal op zijn kop lijkt te staan.
Experimenteer met wat jou invloed op je directe omgeving en de wereld is en kijk wat je er voor terug krijgt!

Doe bijvoorbeeld iedere maand mee aan DE GLOBAL DAYS OF UNITY en zie wat het met je doet!

 

JULY 20 2020:  NEW MOON IN CANCER.
This is the second time that we have a New Moon in Cancer in the past 4 weeks.
But it doesn’t mean that it has the same meaning as the last one!
Every New Moon brings something new and is always original.

Here are the key words for the next weeks.
Don’t BELIEVE everything that the Social Media tells you every day. If the news
touches you in a negative way, just don’t watch it. Find another way to keep
youself informed (for example, Internet).
Trust your own WISDOM .
Keep BALANCED.
Embrace the NEW REALITY and cast old doubts aside.
Make NEW CHOICES.

How can we combine our NEW CHOICES with the message that this Moon gives us?
The word NEW doesn’t always mean that we should come in action. A change in our consciousness is NEW too! In other words, a message of “don’t do anything too spontanious at the moment. Be patient and wait before you undertake any action”, fits exactly into the TRANSFORMATION from old to new that we’re now in. We’re ready to bring our consciousness to a higher level, which will enable us to look at and understand things that we weren’t able to before this.

THE FIELD
From the following two weeks on we’ll make choices that are inspired by our own
personal energy field.  Picked up via our intuition, because we’re now connected with the immense energy field of Mother Earth, who receives her information from the Cosmos! We’ve now come so far that we can believe that our energy field is influenced by other energy fields.
In other words, what we think, say or do is picked up and influences other parts of the World in which we live. We are willing to train ourselves to always communicate positively with others in thought, word and action. And we’re starting to believe that this works!
In the old energy we would have been labelled as ‘rather queer’. But communication via energy fields has become a reality and has been proven to be the case in the experiments of QUANTUM PHYSICS.

THE ENERGY of each one of us is so important because we hold the responsibility for how the future of our world shall develop. So, don’t let fear get to you and get depressed about what you see and hear in the social media. See the bigger picture. Look for the points of light. See, that amidst the chaos around us, we’re developing more love and compassion for ourselves, for other human beings and for animals and plants.
See, how this virus is bringing our destructive behaviour to the world to a halt. See, how many brave souls have made (are making) sacrifices so that we can change our old ways. In their suffering, they are bringing us light.
We shall have to be patient, but because our energy is getting more positive, we’ll help each other and attract new solutions that will help this World, one that seems to be ‘upside down’ at the moment.

We can all give a contribution by experimenting with doing uplifting things in our immediate surroundings and seeing  what we get in return.

One example: Take part each month in THE GLOBAL DAYS OF UNITY and experience how it feels!

05-07-2020: VOLLE MAAN en MAANSVERDUISTERING op de 14e graad van STEENBOK / FULL MOON AND LUNAR ECLIPSE on the 14th degree of CAPRICORN

5 juli 2020
VOLLE MAAN en MAANSVERDUISTERING op de 14e graad van STEENBOK.

Een Maansverduistering gebeurt wanneer de Maan Vol is en verduisterd wordt door de schaduw van de Aarde. De 14e graad Steenbok brengt een aparte energie met zich mee. Een combinatie van PRAKTISCH tegenover VERBEELDING. We krijgen daardoor een waardevolle mogelijkheid om dieper in de gevolgen van onze leefstijl te kijken.

ONVOORSPELBAAR.
Normaal gesproken is een Volle Maan een tijd van het oogsten van wat de Aarde ons gegeven heeft. Maar als er een Maansverduistering bij komt ervaren we een heel ander scenario. Niets is als het lijkt. Verrassingen zijn aan de orde van de dag. Zekerheden zijn onzeker geworden. Wanneer je denkt dat je iets fout heb gedaan, kan er plotseling iets heel positiefs uitkomen. Andersom kan het ook gebeuren, dat als je vol zelfvertrouwen iets doet dat succesvol zal zijn, vergeet je om aan sommige details te denken, waardoor de uitkomst niet zo leuk wordt als je gedacht had.

DETAILS BIJWERKEN

Door deze Volle Maan kan je eindelijk de vinger leggen op iets waardoor je een balans kan bereiken in je werk-/privésituatie. Vooral nu krijg je vanuit je ooghoeken duidelijke signalen over wat er echt aangepakt moet worden. Niet altijd prettig, maar wel de moeite waard. Je wordt aangespoord om EINDELIJK met nieuwe ideeën te komen om oplossingen te vinden. Je BEWUSTZIJN is momenteel GROTER dan OOIT.
De geheimen en mysteries die in ons verborgen liggen worden nu zichtbaar.

OUDE STRUCTUREN/OUDE GEWOONTES

Er vallen niet alleen oude structuren in de wereld om, maar ook bij iedereen persoonlijk. Gevoelens en emoties die van generatie naar generatie doorgegeven zijn gaan niet zo maar weg. Ze blijven net zolang in de schaduw pruttelen totdat ze gehoord worden.
Heb jij zelf oude gevoelens en emoties die steeds meer naar de voorgrond treden? Nu is de tijd om dit EERLIJK te bekijken en deze te uiten. Eerlijkheid tegenover jezelf is nu essentieel.

GROTER BEWUSTZIJN
Intuïtief krijgen we door hoe wij onze levens leidden en hoe wij de beste resultaten kunnen boeken. In plaats van met een nieuw project te beginnen, besluiten we nu om door te gaan met waar we al mee bezig waren, en door kleine veranderingen aan te brengen, iets moois maken dat de toekomst kan verbeteren.

 

 

5th July 2020
FULL MOON AND LUNAR ECLIPSE on the 14th degree of CAPRICORN

A solar eclipse appears when the Moon is Full and is darkened through the
shadow of the Earth. The 14th degree Capricorn brings a special energy wit hit. A combination of PRACTICAL ACTION versus IMAGINATION. We then receive a valuable possibility to dive deeper into the consequences of our life style.


UNPREDICTABLE.

Normally, a Full Moon is a time of reaping what Earth has given us. But when it’s combined with a SOLAR ECLIPSE we experience a completely different scenario. Nothing is as it seems. Surprises are the order of the day. Certainties are now uncertain . When we think we’ve done something wrong, something positive may come out of it. On the other hand, something we’ve done with the certainty of it being succesful, could disappoint because of some details we forgot to fill in.

FILLING IN THE DETAILS
Because of this Full Moon we can at last put our finger on how to reach a balance in our work/private situation. Especially now, we see important details out of the corner of our eyes that give clear signals about what we need to deal with. Not always pleasant, but still worth the effort. We are urged to finally come up with new ideas that give the solutions we need. Our CONSCIOUSNESS is currently GREATER than ever.
Secrets and Mysteries that lie hidden within us are now visable.

OLD STRUCTURES/OLD HABITS
Not only are Old Structures collapsing in the World, our Old Habits are also being broken down. They don’t work anymore. Feelings and emotions that have been handed down from one generation to the other don’t give up easily. They stay simmering in the shadows, until they’re taken notice of.
Do you have old feelings and emotions that keep turning up? Now is the time to look at them in all HONESTY and EXPRESS them. Being HONEST with yourself is essential at this time.

HIGHER CONSCIOUSNESS
Our Intuition tells us how to lead our lives to book the best results.
Instead of starting a new project, we decide to continue with one we were already busy with, making small changes that make it not only all round, but something that will be helpful for the future.

20/21-06-2020: NIEUWE MAAN / ZONSVERDUISTERING / NEW MOON / SOLAR ECLIPS

20/21 juni 2020 NIEUWE MAAN / ZONSVERDUISTERING
Ik ben een zaad,
gevoed door de Zon, Maan en de Sterren.
Stilletjes in de flow.
Uitgegroeid tot een prachtige bloem.
Geef ik leven aan
een nieuwe generatie
kinderzaadjes.

 

NIEUWE MAAN OP ‘NUL’ GRADEN KREEFT, ONZE KOSMISCHE BAARMOEDER.
Een bijzonder keerpunt. Er is een kentering.
Het GROTE ONDERWERP IS:
‘Herinneren wie je bent, en de verbroedering die dat veroorzaakt over de wereld!’

Zij is als een Moeder, die je vertrouwen geeft de stap te maken en je hierin altijd zal steunen. Door het sterke licht van de Zon wordt alles dat vroeger ongezien was zichtbaar. Op het wereldtoneel valt alles wat niet volgens vriendelijkheid, compassie en vóór de mensheid is valt op en vervolgens om.

DE ZOMERSE ZONNEWENDE (nul graden Kreeft).
Wanneer de Zon in de nulde graad van Kreeft staat, ervaren we de Zonnewende, het moment dat de Zon schijnbaar stil staat. Op het noordelijke halfrond is het de langste dag van het jaar. Dit jaar valt hij op 20 juni, een paar uur voor de NIEUWE MAAN, en wordt de officiële start van de zomer aangekondigd. Het krachtige stralende zonlicht nodigt ons uit om ons echte ik naar buiten te brengen. Het is een tijd waarin we de Zonne-energie eigen kunnen maken en kunnen gebruiken om ons lichaam, geest en ziel nieuw leven in te blazen. Het is een tijd om je te laten horen.

HIERNA, krijgen we als toetje er ook nog een KRACHTIGE RINGVORMENDE ZONSVERDUISTERING bij. Ondanks het feit dat deze alleen in Centraal-Afrika, Zuid-Azië, China en de Stille Oceaan zichtbaar is, zullen we wel degelijk zijn uitwerking voelen. De Zon is in bepaalde streken bijna niet meer te zien door de Maan. Wat wel van de Zon te zien is, is een heldere lichtgevende rand vol compassie die om de Maan heen is.

DE NIEUWE MAAN!
Deze Nieuwe Maan stelt ons in staat een GROTE sprong in je INNERLIJK te maken. Ze stelt je in staat om depressies en verdriet los te laten en een nieuwe weg in te slaan die hoop geeft. Je hebt de keuze bij jezelf te blijven of mee te gaan in het verval van het oude. Met angst, boosheid en haat los je niets op, maar met de waarheid, liefde en compassie zal het er heel anders uit gaan zien. KREEFT brengt de intuïtieve compassie voor jezelf en anderen naar boven. We kiezen voor de hogere waarden in onszelf. We zitten volop in de ineenstorting van het oude en het creëren van onze eigen waarheid op voet van gelijkheid en compassie met de hele wereld voor het nieuwe begin. Het gaat om het gezonde verstand boven wat niet werkt. De eigen gezondheid en die van de wereld!

 20/21 juni 2020 NEW MOON / SOLAR ECLIPS
“I am a seed,
nurtured by the Sun, Moon and the Stars.
Silently in the flow.
Developing into a magnificent flower.
Giving life to
a new generation of seed children”

 

NEW MOON in ‘ZERO’ DEGREES CANCER, OUR COSMIC WOMB.
A Special Turning Point.
The BIG THEME IS:
‘Remembering who we are,
so that we create a sister and brotherhood all over the world’!

Cancer is just like the Mother,
who step by step gives us self-confidence. The one who will always support us.

Through the strong light of the Sun,
everything that was invisable, now becomes visable.

On the World Stage, everything that isn’t friendly,
has no integrity, or compassion for all living things, will collapse.

THE SUMMER SOLSTICE (zero degrees Cancer).
When the Sun stands at zero degrees of Cancer, we experience the Summer Solstice, the moment that the Sun seems to stand still.
In the Northern Hemisphere this is the longest day of the year.
This year that’s 2020, a few hours before the NEW MOON appears and the official opening of  the  summer season. The strong radiation of the Sun invites us to show ourselves  to the world. A time that we can integrate its energy to revitalise our body, mind and soul. It’s a time to use our voices.

APART FROM THIS, we get a STRONG SOLAR ECLIPSE IN THE FORM OF A CIRCLE. Although only Central Africa, South Asia, China and the Pacific Ocean are able to see it, we will definately feel its impact.  Because the Sun is nearly covered by the Moon, it can hardly be seen in certain regions , but the narrow edge that remains visable, gives a shining light full of compassion.

 

 

 

 

THE NEW MOON!
This New Moon enables us to make a great jump into our inner self. She enables us to let go of depressions and sorrow so that we can walk a new road that gives us hope. We all have the freedom of choice to stay with our core truth, or go with the deterioration of the old energy. Fear, anger and hate will never be the solution to any problem, but with truth, love and compassion, everything will start to take on a completely new light.
CANCER brings our intuitive compassion up front and we choose for a higher energy. All around us our old world is collapsing, enabling us to create new and better truths: equality and compassion for the whole world.
We are now being listened to, and every new voice inspires another new voice  to disclose its truth. We’re now able to voice all our pain and the trauma’s we’ve bottled up because no one was really interested. They’re now taken seriously and met with sympathy and compassion. All of a sudden the authorities are taking notice and taking us seriously. A spiritual revolution is taking place. It will go from one country to the other. For one slowly, for another quickly. One thing is certain. It’s not going to stop. We’re living in a new age and we’re the pioneers.

 

5 JUNI 2020: VOLLE MAAN IN BOOGSCHUTTER De Dageraad Van Een Nieuw Tijdperk / FULL MOON IN SAGITTARIUS The Dawn of a New Era

5 JUNI 2020
VOLLE MAAN IN BOOGSCHUTTER
De Dageraad Van Een Nieuw Tijdperk

Het is nu heel duidelijk dat wij met z’n allen in een nieuwe realiteit terecht zijn gekomen.
Tijd voor om ons te richten op een heel nieuwe toekomst.

Energieën die gericht zijn op alles weer terug te brengen naar het oude zullen kansloos zijn. In een paar maanden tijd hebben we versneld
grote sprongen gemaakt in onze emotionele ontwikkeling. Ons hart is geraakt door meerdere gebeurtenissen, die onze perceptie veranderd hebben. Het is net alsof er een waas voor onze ogen is weggehaald waardoor we alles bewuster zijn gaan zien.
Door het virus zijn we dieper in onszelf gegaan. We nemen dingen niet meer
voor lief. Wij letten meer op de kleine dingen van het leven en waarderen ze.

De hele wereld maakt een grote verandering mee. De demonstraties van
de laatste week door jong en oud, en alle culturen bij elkaar, laten zien dat
de burgers hun hart en stem gevonden hebben, en durven het te laten
zien en horen. Het is anders dan vroeger. Het is blijvend.

Dit is het cadeau van deze Volle Maan. Het heeft haar licht laten schijnen
op onderwerpen, die vroeger genegeerd werden, maar nu alle aandacht hebben! De tijd is aangebroken dat autoriteiten worden aangesproken om de WAARHEID te spreken tegen de burgers. De Zon schijnt zijn licht van Eerlijkheid op plekken waar het nodig is, zodat iedereen het kan zien.  Zonder eerlijke communicatie kunnen er geen veranderingen in onze civilisatie komen.
Zie de lichtpunten en blijf in jezelf geloven. Blijf in balans en laat je
niet gek maken door alles wat je om je heen ziet gebeuren.

Vrijheid, Waarheid, Gezondheid, Gerechtigheid, Geloof in Jezelf zijn de houvasten voor de rest van het jaar. Blijf in je Kracht. We zijn bezig ONZE PERSOONLIJKE GELOVEN te herschrijven, die zullen leiden naar het NIEUWE BEWUSTZIJN van de WERELD.

5th JUNE 2020
FULL MOON IN SAGITTARIUS
The Dawn of a New Era

It’s now very clear that we’ve arrived in a new reality.
Time for us to focus on a completely new future.

Energies that are focused on bringing everything back to what it used to be, won’t have a chance. In the past months our emotional development has developed in leaps and bounds. Our hearts have been moved by many events that have changed our perception. It’s as if a mist has been
removed from our eyes, opening us up to a new consciousness.

Through the Corona virus we’ve delved deeper into ourselves. We’ve stopped taking things for granted. We’re more focussed on the ‘little things’ in life and
appreciate them more than ever.

The whole world is in a great change. During the demonstrations of the past
week we’ve seen how young and old and cultures of all kinds have come
together, daring to show their hearts and letting their voices be heard for
justice. It’s different than it used to be. It’s not temporary, it’s here to stay.

This is our gift  from The Full Moon. It has shone its light on issues that
used to be neglected and now  clearly have our attention. The time has
arrived for authorities to show compassion and be honest with their citizens.
Without these aspects there can be no change in our civilisation.

Despite everything that’s going on around us, keep seeing the positives and believe in yourself.

Love and Compassion, Freedom, the Truth, Health, Justice, and Belief in Yourself, are the foundations for the rest of this year. Stay strong.

We’re busy rewriting our beliefs and habits, leading the World to a New Consciousness.