20-10-2021: Volle Maan in Ram / Full Moon in ARIES; HET IS NU TIJD VOOR EIGENLIEFDE / IT’S NOW TIME FOR SELF LOVE

Volle Maan in Ram, 20 oktober 2021.

HET IS NU TIJD VOOR EIGENLIEFDE.
Dit is echt het moment om te staan voor wie je echt bent,
en niet naar anderen te luisteren die zeggen te weten wie je bent.

Hier zijn de opvallende items van deze ‘Oktober Volle Maan’:
KOM OP VOOR JEZELF
Deze Ram energie is assertief, en soms moet je sterk op je benen staan, er niet om heen draaien, maar gewoon eerlijk zeggen wat je vind dat je moet zeggen en doen.

WEES ZORGZAAM
EER en VOED je ZIEL en de tocht die je voor jezelf uitgestippeld hebt.
Het is het soms wel nuttig om terug te kijken om te zien wat je in dit leven los wilt laten, zodat je vooruitgang kan boeken en in harmonie bent met de richting die je leven nu neemt.

VOELT HET GOED?
Wat nu belangrijk is, is dat je altijd beslissingen maakt vanuit jouw eigenwaarde, uit eigen liefde, en niet uit minderwaardigheid. Alleen dan kan je de juiste beslissingen maken.

BLIJF VERTROUWEN HEBBEN
Tegenwoordig is alles anders dan vroeger. Soms zal je geconfronteerd worden met onverwachte uitdagingen en zal je verrast worden met onverwachte positieve oplossingen.

Full Moon in ARIES, 20th October 2021

IT’S NOW TIME FOR SELF LOVE.
This is the moment to stand for who you are,
instead of listening to others who claim to know
who you are.


Here are the eye-catching items of this ‘October Full Moon’:
STAND UP FOR YOURSELF.
This Aries energy is assertive, and sometimes you have to stand on your own two feet, don’t beat about the bush, but just be honest about what you should say and do

BE CONSIDERATE
Honour and NURTURE your soul and the journey you’ve mapped out for yourself. It’s sometimes useful to look back into your past to see what you’d like to let go of in this life, so that you can make progress and live in harmony with the direction you take in your life.

DOES IT FEEL GOOD?
What’s important at the moment is, is that you make decisions from your own self esteem, out of love, and not out of inferiority. Only then can you make the right decisions.

KEEP HAVING FAITH
Nowadays everything is different than it used to be. Sometimes you’ll be confronted with unsuspected challenges, and at the same time be surprised with positive solutions.

06-10-2021: DE NIEUWE MAAN IN WEEGSCHAAL / THE NEW MOON IN LIBRA

06 OKTOBER 2021
DE NIEUWE MAAN IN WEEGSCHAAL
JE KRIJGT ZICHT OP JEZELF
In andere woorden:
Zicht op je emotionele houding.
Zicht op hoe je communiceert en dingen verwerkt.
Zicht op de drijvende kracht die je helpt om assertief te zijn.

Dit leidt allemaal tot Zelfkennis!
Er is geen beter tijdstip om dit allemaal  te ervaren. De Nieuwe Maan in Weegschaal geeft een energie die kansen creëert, en een gevoel van overvloed en balans. We krijgen de moed en het uithoudings-vermogen om steeds door te gaan. Wat willen we nog meer? Oktober is nog steeds de maand om te oogsten, en wij ontvangen genoeg mooie inzichten die wij met anderen kunnen delen.

DE LIEFDE IN HET UNIVERSUM IS GRENZELOOS.
Iedere Nieuwe Maan biedt de mogelijkheid om met iets nieuws te beginnen. Dit kan soms onzekerheid met zich meebrengen, maar nu niet. Je hebt zelfvertrouwen en het gevoel dat je in staat bent om jouw wensen werkelijkheid te laten worden. Jij zaait zelfvertrouwen en je oogst daardoor succes. De LIEFDE-ENERGIE in het Universum is inderdaad grenzeloos. Het enige wat wij hoeven te doen is er open voor te staan en er gebruik van te maken.

OPTIMISME
Door de energie van deze Nieuwe Maan komt iets te voorschijn, dat lijkt op een ommekeer in jezelf, een soort regeneratieproces uit het niets, dat gelukkiger tijden aankondigt voor je gezondheid en je verwachtingen!

Als je in een relatie zit, begin je te voelen dat jullie teamgenoten zijn in plaats van
tegenstanders.

THE NEW MOON IN LIBRA
6th October 2021.
You’ll get insights into yourself.
In other words:
Insight into your emotional attitude.
Insight into your communication skills
and how you deal with things.
Insight into the driving force that”helps
you to be assertive.

All these things lead to self knowledge.
There couldn’t be a better time than this to experience all of this. The New Moon in Libra gives a special energy that creates possibilities, plus the feeling of having abundance and balance. We receive the courage and the stamina to keep going. What more could we wish for?
October is still the month that we can reap what we’ve sown, and we receive enough positive insights that we can share with others.

THE LOVE OF THE UNIVERSE HAS NO BORDERS.
Every New Moon gives us the possibility to start something new. This could sometimes bring uncertainty with it, but not this time. You’re full of self confidence and have the feeling that you’re able to realise all your wishes. You sow confidence, and therefore reap success. The loving energy in the Universe is indeed without borders. All we need to do is open up and make use of it.

OPTIMISTIC
Through this new energy something emerges that seems to look like you’ve had a turnaround in yourself, a kind of regeneration proces that turned up out of the blue, announcing happier times for your health and expectations!

20/21 september 2021: DE OOGST VOLLE MAAN IN VISSEN / THE HARVEST FULL MOON IN PISCES

DE OOGST VOLLE MAAN IN VISSEN
20/21 september 2021.
Thema voor deze Volle Maan is
EMOTIONELE GENEZING

OMGAAN MET EMOTIES VANUIT RUST IN PLAATS VAN DRAMA
Deze Volle Maan in Vissen voelt zich echt als een vis in rustig water!
Weg is de onrust van de laatste tijd. Rust is veel belangrijker geworden en daar stel jij je voor open.
Je hebt een uitdagend jaar achter de rug. Het leek alsof je echt iedere dag eraan moest werken,  om het steeds in goede banen te leiden. De ene keer leek het heel goed te gaan en een dag later was het weer het omgekeerde. Jezelf in balans houden was nummer een op je dagelijkse verlanglijst.

EEN STAP VOORUIT
Maar deze Volle Maan in Vissen brengt voor velen van ons een zucht van opluchting, en ook verlichting! Nu is de tijd om jouw creatieve energie zijn gang te laten gaan! Deze energie geeft je heel veel steun in wat je onderneemt.

NU IS HET DE TIJD OM AAN JEZELF TE DENKEN
Voor de hooggevoeligen onder ons is het nu echt de juiste tijd om aan jezelf te denken in plaats van jouw pure energie aan anderen te geven, waardoor jij je minder of zelfs ziek voelt. Je krijgt nu de kans om te leren van jezelf te houden in plaats van de angsten van anderen over te nemen. Kwalen die jij ervaart zijn vaak niet van jou, maar jij hebt ze toegelaten. Geloof in jezelf, je eigen sterke kracht, en jouw grootsheid.

JE MAAKT GEZONDE KEUZEN
Je hebt geduld, en bent tevreden met kleine stapjes vooruit. Dit veroorzaakt dat je ruimte om je heen creëert die nodig is om goede positieve keuzes te maken.
Wanneer je dit allemaal bekijkt en bereid bent om voor een keer eigenliefde op de eerste plaats te zetten, brengt deze Volle Maan in Vissen een mooie genezing.

JE KUNT NU OOGSTEN
Deze Maan heet de ‘Oogst Maan’. Het is nu de ideale tijd om de resultaten te oogsten van al de creatieve zaden die je in de tijd van de Nieuwe Maan in Vissen in Maart van dit jaar gezaaid hebben. Je hebt het verdiend!

 

THE HARVEST FULL MOON IN PISCES
20/21 September 2021
The Theme for this Full Moon is:
EMOTIONAL HEALING

DEALING WITH EMOTIONS CALMLY INSTEAD OF DRAMATICALLY
This Full Moon in Pisces feels just like a fish in calm waters!
Gone is de unrest of the past months. Peacefulness has become more important and you’ve opened your mind to it.
You’ve had a challenging year behind you. It seemed as if you had to work hard every day to keep everything going smoothly. One day did, and a day later it was completely the opposite. Staying balanced was number one on the daily list.

A STEP FORWARD
For many of us this Full Moon brings a sigh of relief and enlightenment!
It’s now the time to let your creative energy go where it wants to! The energy of the Full Moon will support whatever you undertake.

NOW’S THE TIME TO THINK OF YOURSELF
For the highly sensitives among us, it’s now really the right time to think of yourself instead of giving your energy away to others, thereby making you to feel down, and even sick. You now get the chance to learn how to love yourself instead of taking over someone elses fears. Very often, you experience ailments that are not yours, because you’ve allowed it.
Believe in yourself, in your own strength and your grreatness!

YOU MAKE HEALTHY CHOICES
You have patience, and are satisfied to make small steps forward, one at a time. This creates the space you need to make good and positive choices.
When you take a look at all of this and are prepared for once in your life to put yourself first, this Full Moon will bring you a beautiful healing.

YOU CAN NOW REAP WHAT YOU’VE SOWN
This Moon is calles The Harvest Moon. It’s now the ideal time to harvest all the creative seeds that you sowed during the time of The New Moon in Pisces in March of this year.
You deserve it!

6/7 september 2021: NIEUWE MAAN IN MAAGD / THE NEW MOON IN VIRGO

04-09-2021:
NIEUWE MAAN IN MAAGD
6/7 september 2021
OPLOSSINGSGERICHT
IN PLAATS VAN
PROBLEMEN ZIEN

Een leuke uitdaging! Met deze energie kan je alle kanten op! Gelukkig is Maagd een Aardeteken, zodat we wel met beide benen op de grond kunnen blijven!

HIERONDER EEN VAN DE MOGELIJKE ONDERWERPEN WAAR JE UIT KAN KIEZEN.
Deze Nieuwe Maan geeft een opening naar inzichten over oude gewoontes, overtuigingen en gedragingen die wij verzameld hebben vanaf onze geboorte die niet meer voor ons werken. Wij worden gestimuleerd om ze allemaal te onderzoeken.
Om jezelf tijdens je ontdekkingstocht in balans te houden kan je iedere dag een meditatie moment toevoegen!

De Nieuwe Maan in Maagd geeft ons de mogelijkheid om echt te breken met oude energieën. Ga bij jezelf na bij welke dingen uit je kinderjaren jij last van hebt en kijk hoe je daar veranderingen aan kan brengen.
Gewoon het feit dat je bewust wordt van dingen die je zou willen veranderen, brengt bij jou het begin van een genezing.

Gebruik deze aangeboden energie als een tonicum
voor Gezondheid en Vreugde,

GEEF JEZELF OVER AAN DE MAAGD ENERGIE.
Het teken Maagd is een Aarde teken en zal je het gevoel geven dat je verbonden bent met haar wijsheid en dat je begeleid wordt in jouw ontdekkingstocht.

THE NEW MOON IN VIRGO
6/7 SEPTEMBER 2021
FOCUSED ON SOLVING PROBLEMS
I/O SEARCHING FOR THEM

With these energies you can go every which way! An interesting challenge! Fortunately Virgo is an Earth sign, so that we can keep ourselves grounded!

HERE BELOW IS AN EXAMPLE OF ONE OF THE SUBJECTS WE CAN CHOOSE FROM.

This New Moon gives the opening to insights on old habits, beliefs and behaviour we’ve collected from our birth that don’t work for us anymore. We feel stimulated to explore them all.
It might be a good idea to have a moment of meditation everyday to keep balanced.

This New Moon gives us the possibility to really break with old energies. Ask yourself ‘what are the things that don’t feel good about your childhood’, and see how you can bring about changes.
Just the fact that you’re conscious of certain things you would like to change, is the beginning of a healing.

Use the energies that are offered in this New Moon
as a tonicum for Health and Joy.

GIVE YOURSELF UP TO THIS VIRGO ENERGY
Virgo is an Earth sign and will give you the feeling that you’re connected with her wisdom and that she’ll give you guidance on your exploration work.

22-08-2021: VOLLE MAAN IN AQUARIUS / FULL MOON IN AQUARIUS

21-08-2021:
22-08-2021 VOLLE MAAN IN AQUARIUS
Kijk ook naar de vorige volle maan in Aquarius op 23/24 juli,
waar de volle maan op 22-08-2021 een voortzetting van is.
KLIK HIER

BINNENSTE BUITEN Je bent de laatste tijd binnenste buiten gekeerd! Je dacht dat jouw inzichten van hoe jij veranderingen in je leven kon aanbrengen vanuit je gevoel kwamen, terwijl ze uit je verstand kwamen! Het ging allemaal anders dan jij je voorgesteld had en veroorzaakte een grote schrikreactie bij je.
In plaats dat je in POSITIVITEIT kwam zat je middenin de NEGATIVITEIT, die je nog niet losgelaten had en voelde jij  je beroerd. Dit is bijna verwerkt en je wordt steeds leger van binnen. Je kunt nu met die leegheid een nieuwe start maken en de ontdekte zaden in jezelf, zaaien en laten ontkiemen door inzichten die WEL uit je gevoel komen.

Een basis voor je Nieuwe Leven. Succes!

22-08-2021 FULL MOON IN AQUARIUS

Because we have 2 Full Moons in the sign of Leo in July and August, take a look at both of them. The one in August is a continuation of July.

INSIDE OUT Recently, you’ve been turned inside out! You thought that the insights you’d been given  as to how you could bring about positive changes into your life came to you from a pure energy, whereas it all came from your mind! All of a sudden everything was different than you’d imagined it would be, causing a shock reaction.
Instead of the POSITIVITY that you’d expected, you found yourself in the middle of NEGATIVE energy that you hadn’t yet digested. You felt awful! Since then you’ve been able to nearly let it go and are able to understand that the emptiness you’ve felt had a reason. Without having a total clean out it would have been impossible to start completely with a clean slate. That’s now in progress. The new seeds that are inside you can now germinate through insights that really come from your pure energy.

A great base for the next step in your new life. Success!

 

8 AUGUSTUS 2021: NIEUWE MAAN IN LEO, Ons Echte Zelf, in al onze kracht ontdekken / THE NEW MOON IN LEO, Discovering the Power of our True Self

8 AUGUSTUS 2021: NIEUWE MAAN IN LEO.
Ons Echte Zelf, in al onze kracht ontdekken.
(For English version, see below)

Zij werkt nu in samenwerking met de Rijzende Ster, en Spirituele Zon, Sirius, die van 20 juli tot 20 augustus zich aan ons laat zien.
Voor de oude Egyptische Astronomen verscheen ze daarom vaak aan de sterrenhemel tijdens de heetste periode van de zomer, welke de naam van Hondsdagen kreeg.
We zien haar als een heldere ster voor zonsopkomst boven de horizon opkomen aan het einde van de zomer.
Sirius werd geassocieerd met de Egyptische god Osiris. Hij stond onder andere voor de wedergeboorte van het leven langs de oevers van de Nijl. Hij gaf het signaal van ‘Opnieuw beginnen’. Een situatie die vergelijkbaar is met waar wij ons momenteel in bevinden. We bereiden ons voor op de nieuwe keuzes, die we voor ons nieuwe en verdere leven gaan maken.

Acht  augustus is een dag dat we ons Echte Zelf in al onze kracht ontdekken.
Heel wat energieën uit het verleden, heden en toekomst passeren de revue, en het is aan ons om ze in goede banen te leiden. Gelukkig geeft de energie van de Leo ons de moed om het te klaren. Geef jezelf de ruimte om goed voor jezelf te zorgen en zet positieve intenties met een bijbehorend beeld neer voor de komende maanden.

Misschien maken we mee dat situaties uit het verleden ineens te voorschijn komen om aandacht te vragen. Waarschijnlijk hebben we ze liever niet, maar soms moet je even achteruit voordat je vooruit kan, en krijgen we juist goede aanwijzingen die we op dit moment kunnen gebruiken.

Creatief zijn
Op momenten dat we, voor ons gevoel rustig en helemaal in balans zijn, kunnen er plotseling  onverwachte veranderingen op ons afkomen. Weer schiet de creatieve energie van de Leeuw ons te hulp en in plaats van dat we ons fijne gevoel kwijtraken, kunnen we ons op een zelfbewuste en flexibele manier alles in goede banen leiden.

Deze Nieuwe Maan in Leeuw nodigt ons uit om onszelf te uiten, om de verlangens van ons hart te volgen en ons innerlijke kind weer tot leven te brengen en elke dag plezier te hebben.
En vergeet niet de numerologische nummer 8 van 8 augustus (van de 8e maand)! Een en al kracht om uit je te halen wat er in je zit en dat op een voor jou plezierige manier te gaan gebruiken en je daarmee verder te ontwikkelen!

 

8 AUGUST 2021: THE NEW MOON IN LEO
Discovering the Power of our True Self

This New Moon works together with the Rising Star and Spiritual Sun SIRIUS, who shows itself to us from 20 July to 20 August.
That’s the reason that she often showed herself in the night sky to the ancient Egyptian Astronomers during the hot summer months, which were called The Dog Days.
We see her at the end of the summer as a bright star appearing above the horizon before Sunrise.
SIRIUS was associated with the Egyption God Osirus, who stood, for example for the regeneration of the natural life along the banks of the Nijl. He gave the sign of “A Fresh Start”, similar to the situation we find ourselves in at the moment. We’re preparing ourselves for the new choices we’ll be making that will influence the rest of our lives.

 

Eighth of August is a day that we’ll discover the power of our real self.
A  great deal of energies from the past, the present and the future pass in review, and it’s up to us to manage them as well as we can! Thank goodness that LEO gives us the courage to get this done. Give yourself enough space to look after yourself and project your positive intentions with a corresponding image for the coming months.
We might experience that past situations suddenly make an appearance and ask for our atttention. Although we won’t probably welcome them with open arms, we sometimes have to take some steps backwords before we can go forward, and surprisingly get answers to some of your questions that will help you in the present moment.

Creative is the word.
There are often moments when we feel calm and balanced, when suddenly unexpected changes come to us. Once more the creative energy of Leo turns up to save the day, and instead of losing our relaxed feeling, we’re able to react in a confident manner and work things out smoothly.

This New Moon invites us to express ourselves, to follow the desires of our heart and bring our pleasure seeking inner child back to life.

…….And don’t forget the numerological number 8 from 8 Augustus (from the 8th month)!  A strong number that brings out all the power you have, to use in a pleasant way, helping  you on the next steps of your adventure.

23/24 Juli 2021. De Volle Maan In WATERMAN (Lucht), Zon In Leeuw (Vuur) / The Full Moon In Aquarius (Air), Sun in Leo (Fire)

23/24 Juli 2021.
De Volle Maan In WATERMAN (Lucht),
Zon In Leeuw (Vuur).
Water: Het Symbool Van De Emoties In De Wereld.

De waterdrager (Het symbool van Waterman) heeft de gave om het water vol emoties in zijn kruik te verzamelen en het om te vormen met de kracht van de wind. Hij is dan in staat om het terug te gieten in oneindig veel kleine druppeltjes naar de wereld en een verandering in het collectieve bewustzijn te bewerkstelligen.

Het teken Waterman is symbool voor o.a. heldere revolutionaire inzichten, vrijheid.

Ben je met activiteiten bezig die je afhankelijk hebben gemaakt van anderen? Nu is de tijd om voor jezelf te kiezen en het vertrouwen te hebben dat jij ook in staat bent om iets eigens te creëren, zonder de goedkeuring van anderen! Maak je los van het verleden dat niet voor je werkt, en breng veranderingen aan die je leven zorgeloos en vrolijker maken.

Hou het simpel en geef jezelf de tijd om alles goed op een rijtje te krijgen voordat je tot actie overgaat. Als je basis stevig is, kan je met een goed gevoel direct verder blijven creëren met je nieuwe ideeën.

Pak de kracht en de extra energie die deze Volle Maan je geeft!

Deze zomer, krijgen we ‘extra’ lang de tijd om zonder te stressen, onze ideeën en activiteiten af te ronden! Met de veranderingen, die je nu inzet heb je de tijd om met de volle maan van 22 augustus (TERUG NAAR VOLLE MAAN VAN 22-08-2021 KLIK HIER) (weer een volle maan in Waterman), eventueel betere aanpassingen te kunnen maken! Twijfel je nog, dan heb je de tijd het nog even aan te zien hoe het zich ontwikkelt, voordat je gaat handelen.

 

23/24 July 2021.
The Full Moon In Aquarius (Air),
Sun in Leo (Fire)
Water: The Symbol Of The Emotions In The World.

The water bearer (The symbol of Aquarius) has the gift of being able to collect waterthat is full of emotions in his vessel and transmute it using the power of air. He is then able to pour it in endless small drops down to the world, bringing about a change in the collective consciousness.

The sign of Aquarius is a symbol for Bright Revolutionary Insights and Freedom.

Are you busy with activities that make you dependent on others? It’s now the time to put yourself first, and trust that you yourself are able to create something, without needing the approval of others! Break away from the past which is not working for you and bring about changes that will make your life more joyful.

Keep it simple and give yourself the time to work things out before you go over to action.

When you have a firm basis, you can continue to be creative with new ideas without any tension.

Take the strength and the extra energy that this Full Moon gives you!

Because we’re Lucky enough to have two Full Moons in Aquarius this summer, (the second one is 22 August), we’ll have a longer period to realise our goals without stressing.

09/10 juli 2021: De NIEUWE MAAN in KREEFT / THE NEW MOON IN CANCER

De NIEUWE MAAN in KREEFT is GEARRIVEERD!
Hier ben ik weer!
Helemaal nieuw!
Vol energie
in het hier en nu!

9/10 juli 2021.
WIJ ONTDEKKEN HET CADEAU,
DAT KREEFT VOOR ONS IN PETTO HEEFT.
WELK CADEAU IS DAT?
Hij Geeft Ons Twee Belangrijke Eigenschappen In ÉÉN,
Die Wij Dankbaar Aannemen.
SENSITIVITEIT en GELOOF, die we TEGELIJK nodig hebben.

Voor degenen onder ons die de laatste tijd ZORGEN INGELEVERD hebben, brengt onze tocht ons nu naar een VOLGENDE ERVARING. De kans om NIEUWE INTENTIES uit te spreken over de WENSEN die wij willen REALISEREN. De KANS OM UIT TE VINDEN hoe we ze willen besturen om een GELUKKIGER LEVEN te leiden. DAAR HEBBEN WE ONZE INTUÏTIE VOOR. Die leidt ons met HELDERHEID door de wirwar van wegen naar de JUISTE ingevingen. DE AARDE STAAT NU OP ZIJN KOP, maar wij kunnen ONGESTOORD ONZE EIGEN WEG VOLGEN, en mochten we toch OBSTAKELS tegenkomen,  dan zullen we heel snel UIT HET NIETS GOEDE OPLOSSINGEN vinden. Wij nemen even de tijd om onze ogen te sluiten om onze INTENTIES de kans te geven om ÉÉN te worden met WIE WE ZIJN en WAT WIJ WILLEN.

De Kreeft heeft een harde buitenkant, maar binnenin is hij zacht.  Hier moeten WE de balans zien te vinden. Aan de ENE KANT hebben we de ZACHTHEID VAN ONS HART, en aan de ANDERE KANT het GELOOF die wij nodig hebben. De Nieuwe Maan in Kreeft laat ons zien en voelen hoe belangrijk het is om JE THUIS TE VOELEN IN JEZELF. Dat wij alles AL IN HUIS hebben wat NODIG is, en dat dit ONS RUST BRENGT OMDAT WIJ DIT OMARMEN EN ACCEPTEREN.
Wat willen we nog meer?
DURF SENSITIEF  TE ZIJN, WETEND DAT JE VEILIG BENT IN JE KREEFTEN HUIS.

 

THE NEW MOON IN CANCER HAS ARRIVED!

Here I am again!
All brand new.
Full of energy
Just for you!

9/10 July 2021.
We discover the present that Cancer has in store for us.
What could that be?
She gives us two important characteristics in one, that we gratefully accept.
SENSITIVITY and WHOLENESS, all that we need.

For those of us who have lately been able to let go of our worries, our ongoing journey now brings us to our next experience. We now have the chance to express the wishes we’d like to realise, the chance to find out how to manage them so that we can lead a happier life. That’s where our intuition comes in. With clarity it leads us through the maze of entanglement to the right insights.
The earth seems to be standing upside down, but we’re still able to follow our own path undisturbed, and even if we come across obstacles on our way, we’ll quickly find answers to the problem.
We’ll regularly find a quiet place where we can shut our eyes and take the time to give our intentions a chance to synchronize with who we are and what we want to achieve.

The Lobster is a symbol of both hard and soft. His jacket is hard and his body is soft. This means that we must find the balance between the two. Spiritually, living with our Hearts gives us both. A higher consiousness gives us the inner spiritual strength and the inner fysical strength we need. This New Moon let’s us see and feel what it is to feel at home with yourself. That we have everything we need, and because we embrace and accept this, this we experience peace of mind.

What else could we wish for?
Dare to be sensitive, knowing that you’ll be safe in this house of the Lobster.