16 OKTOBER 2020: NIEUWE SUPERMAAN IN WEEGSCHAAL / HE NEW SUPER MOON IN LIBRA

NIEUWE SUPERMAAN IN WEEGSCHAAL, 16 OKTOBER 2020

De vorige Volle Maan kondigde HET BEGIN aan van HET EINDE van
de OUDERWETSE WERELD, zoals wij die kennen.
Deze SUPER NIEUWE MAAN kondigt het BEGIN aan van GEESTELIJKE EN FYSIEKE BALANS IN ONSZELF vinden. Om van DONKER naar LICHT te gaan en van ZWAAR OP DE HAND naar LUCHTIGER.
ONS INNERLIJKE KIND KOMT TE VOORSCHIJN!


OVERVLOED

Doordat je elke dag bezig bent om BALANS in je leven te brengen, ervaar je OVERVLOED.
JE GENIET BEWUST VAN ALLE DINGEN DIE JE MEEMAAKT.
De keuzes die wij elke dag maken bepalen wat voor een dag wij ervaren.
Elke keer dat wij een keuze maken vanuit vriendelijkheid, compassie of vreugde, zullen wij pure, originele en creatieve ingevingen krijgen, die ons per dag een positief stapje verder brengen. 

Wat voor INVLOED heeft dit op de VROUWELIJKE en MANNELIJKE energie?
HET BETEKENT DAT VROUWEN HUN PURE EIGEN VROUWELIJKE ENERGIE ALS LEIDRAAD ALTIJD VASTHOUDEN. 

De HOOGSTE ROEPING van de vrouw is, DE MAN BEGELEIDEN NAAR ZIJN ZIEL, zodat hij verenigd wordt met DE CREATIEVE BRON VAN ALLES WAT IS.
HET LAATSTE WAT ZE MOETEN DOEN IS DE MANNELIJKE ENERGIE KOPIËREN.

VOOR MANNEN betekent het dat ze HUN VERBORGEN VROUWELIJKE ENERGIE OPNIEUW MOETEN ONTDEKKEN. In plaats van DE VROUW TE ONDERDRUKKEN, moeten ze HEN JUIST STEUNEN OM ALS VROUW SPIRITUEEL TE LATEN ONTWIKKELEN.
DE HOOGSTE ROEPING VAN DE MAN IS DE VROUW TE BESCHERMEN, ZODAT ZE VRIJ IS OM ONGEDEERD OP AARDE TE KUNNEN LOPEN.


ONZE PURE GAVEN gebruiken we om VROUWELIJKE EN MANNELIJKE energie in BALANS te brengen.

Vanuit deze BALANS bouwen we een NIEUWE WERELD op IN HET LICHT,  WAARDOOR DE WERELD OOK VERANDERT.
ONS BEWUSTZIJN EN DAT VAN DE WERELD worden ÉÉN en de WEERSPIEGELING VAN DE WERELD waar wij naar kijken wordt EEN SPIEGEL VAN ONS!

DIT GEBEURT ALLEMAAL DOORDAT WIJ ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OPPAKKEN VOOR ONSZELF EN ONZE AARDE.

 

THE NEW SUPER MOON IN LIBRA, 16th OCTOBER 2020

The last Full Moon (october 1) announced THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT.
This Super New Moon announces THE BEGINNING OF FINDING THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BALANCE IN OURSELVES. To go from DARK to LIGHT and from STRESS to LESS TENSION. TO SEE OUR INNER CHILD COME ALIVE.

ABUNDANCE
Because we’re focussed on doing something POSITIVE, by bringing BALANCE into our lives, we experience A FEELING OF ABUNDANCE AND ENJOY EVERYTHING WE GO THROUGH EVERYDAY.  It DOESN’T make us DEPRESSED IF THINGS DON’T GO AS WE’D PLANNED, because we STAND BEHIND our decision to take all the steps needed TO ACCOMPLISH OUR GOAL.
The CHOICES WE MAKE EVERY DAY determine what our experiences will look like. EACH TIME we make a CHOICE OUT OF KINDNESS, COMPASSION OR JOYFULNESS, we’ll receive PURE, ORIGINAL AND CREATIVE INSIGHTS that bring us a step further.

WHAT KIND OF INFLUENCE DOES THIS HAVE ON THE FEMININE AND MASCULINE ENERGY?
IT MEANS THAT WOMEN MUST ALWAYS LET  THEMSELVES BE GUIDED BY THEIR PURE FEMININE ENERGY.
The HIGHEST CALLING of a woman is TO GUIDE THE MAN TO HIS SOUL, so that he can be reunited with THE CREATIVE SOURCE OF ALL THAT IS.
THE LAST THING SHE SHOULD DO IS COPY THE MALE ENERGY.
FOR MEN this means that they ONCE MORE MUST DISCOVER THEIR HIDDEN FEMININE ENERGY. Instead of SUPPRESSING WOMEN, THEY MUST SUPPORT THEM IN DEVELOPING THEIR SPIRITUALITY.
THE HIGHEST CALLING OF THE MAN IS TO OFFER PROTECTION, SO THAT SHE CAN WALK ON THIS EARTH UNHARMED.

We use the THE PURE GIFTS THAT WE HAVE TO BRING BALANCE TO THE FEMININE AND MASCULINE energies.
WORKING FROM THIS BALANCING ENERGY, we build a NEW WORLD, A WORLD THAT IS CHANGING TO LIGHT.
OUR CONSCIOUSNESS AND THAT OF THE WORLD comes TOGETHER and the REFLECTION we see BECOMES OUR MIRROR.

THIS ALL HAPPENS BECAUSE WE ARE WILLING TO TAKE RESPONSIBILITY FOR OURSELVES AND OUR MOTHER EARTH.

1 OKTOBER 2020: DE VOLLE MAAN IN HET TEKEN RAM (DE ZON IN HET TEGENOVERLIGGENDE TEKEN WEEGSCHAAL) / THE FULL MOON IN ARIES (THE SUN IN THE OPPOSITE SIGN LIBRA)

1 OKTOBER 2020.
DE VOLLE MAAN IN HET TEKEN RAM
(DE ZON IN HET TEGENOVERLIGGENDE TEKEN WEEGSCHAAL)
DEZE VOLLE MAAN IN RAM BRENGT:
HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE OUDERWETSE WERELD ZOALS WIJ DIE KENNEN
(Zowel die in onszelf, als die om ons heen.)

WAT BETEKENT “HET BEGIN VAN HET EINDE?”
DE OUDE SEPARATISTISCHE RAM-ENERGIE WORDT VERVANGEN DOOR DE RAM-ENERGIE DIE SAMENWERKING BEWERKSTELLIGT. 
RAM is een VUUR teken en staat niet bekend als een die rust brengt! Hij houdt van actie, komt voor zichzelf op, en neemt initiatieven. Hij houdt niet van het verleden, wel van nieuwe uitdagingen en heeft een pioniersmentaliteit. Je zou kunnen zeggen dat wij op dit moment de PIONIERS VAN DE NIEUWE WERELD zijn! HOE WIJ ONS GEDRAGEN LAAT HET BEGIN VAN HET EINDE ZIEN.

Jullie hebben het nu wel door. De Volle Maan in Ram brengt heel wat OUDE EMOTIES omhoog, waarvan we het DRAMA steeds beter kunnen scheiden, zodat ze vervangen kunnen worden door NIEUWE, die rust en vriendelijkheid brengen. Het is aan ons om daar wat lijn in aan te brengen.

POSITIEF GEZIEN heeft RAM (Met planeet Mars) een VRIENDELIJK OPBOUWEND ego gekregen, DAT RUIMTE CREËERT VOOR HET HART. Als jouw EIGENWAARDE opgekrikt moet worden is het heel goed dat je meer aan jezelf denkt in plaats van aan anderen. EIGEN LIEFDE en GOED over jezelf denken geeft je het ZELFVERTROUWEN om je ANGST OPZIJ TE ZETTEN en er MOEDIG voor te gaan!

Aan de andere kant, als je altijd gewend bent om EGOÏSTISCH te zijn en alleen met je EGO bezig te zijn om JEZELF ZOALS JE ALTIJD GEWEEST BENT IN STAND TE HOUDEN, krijg je NU DE KANS om uit te vinden wie je echt bent. Waarom krijg je alleen tegenwerking door jouw manier van communiceren en wanneer ervaar je, NA EEN POSITIEVE VERANDERING, MEDEWERKING?

Op deze manier kom je erachter dat JE TALENTEN hebt die WEGGESTOPT zijn. Dat je met JOUW TALENTEN een voorbeeld bent voor andere mensen omdat je laat zien wat GOED is. Je geeft iedereen de RUIMTE OM DIT OOK UIT TE VINDEN.
Je komt voor jezelf op, op een manier die anderen op een positieve manier stimuleren om ook voor henzelf op te komen. Zo ontstaat een nieuwe gemeenschap van mensen die niet meer ONDERDRUKT wil worden. Ze KIEZEN om op een VREEDZAME MANIER HUN EIGEN WEG TE GAAN en komen steeds meer mensen tegen die dat ook doen.
Dit noemen wij: “HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE OUDERWETSE WERELD DIE WIJ NU KENNEN”.

Gebruik deze onrustige en uitdagende tijd om jezelf aan te moedigen om
GOEDE besluiten te blijven maken en het vertrouwen te hebben dat de kleine overwinningen die je ervaart DE JUISTE WEG IS om te volgen. En dat je DAAR op GEFOCUST BLIJFT.

OCTOBER 1 2020
THE FULL MOON IN ARIES
(THE SUN IN THE OPPOSITE SIGN LIBRA)
THIS FULL MOON IN ARIES BRINGS THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD- FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT
(Both for ourselves, as for our surroundings)

WHAT DOES ‘THE BEGINNING OF THE END’ MEAN?
THE OLD SEPARATISTICAL ARIES-ENERGY IS REPLACED BY AN ARIES-ENERGY THAT MAKES SPACE FOR COOPERATION.
ARIES is a FIRE SIGN and is not known for bringing peace and quiet. He loves action, stands up for itself, and takes initiatives. He doesn’t like the past, where as he does like challenges and has a pioneers mentality.
You could say that in this time in History we are the PIONEERS! Our behaviour shows the BEGINNING OF THE END OF THE OLD WORLD.

You’ve probably figured it out. The Full Moon in Aries brings a lot of OLD EMOTIONS to the surface so that they can be REPLACED by NEW ONES. It’s up to us to coordinate the two.

Looking on the POSITIVE SIDE, Aries (With planet Mars) now has a CONSTRUCTIVE ego, creating a space for the Heart. If it’s necessary for us to boost our self worth, the POSITIVE ARIES helps us to think uplifting things about ourselves, giving us the confidence to put fears aside and act on plans we’ve kept in our minds.

On the other hand, if you’ve always been used to being EGOCENTRIC, JUST THINKING ABOUT YOURSELF AS NUMBER ONE, you NOW have the CHANCE to FIND OUT WHO YOU ARE AND WHO YOU’D LIKE TO BE.

Are you always confronted with OPPOSITION, or do you also experience CO-OPERATION?

This could be one of the ways to REDISCOVER TALENTS you’ve HIDDEN AWAY. TALENTS you have that SHOW OTHERS a GOODEXAMPLE, because of what YOU DO. YOU GIVE EVERY ONE THE SPACE TO FIND OUT THEIR OWN TALENTS.

You stand up for yourself in a way that other people can connect to, which stimulates them to do the same. This results in a NEW COMMUNITY of people who DON’T ACCEPT OPPRESSION. They CHOOSE TO GO THEIR OWN WAY IN A PEACEFUL MANNER, AND MEET MORE AND MORE PEOPLE WHO DO THE SAME.WE CALL THIS: “THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT.”
Use this UNSETTLED AND CHALLENGING TIME TO ENCOURAGE YOURSELF TO ALWAYS MAKE POSITIVE DECISIONS. TRUST that the SMALL IMPROVEMENTS you make, are KEEPING you on the RIGHT PATH.
THIS IS WHAT YOU MUST STAY FOCUSED ON!