Quotes & Stories

12-08-2021:

VERWONDERING
Ik zie de berg en wordt overmand
door een sterk gevoel,
zo groot
dat ik mijn armen heel lang maak
om hem werkelijk te omarmen.
Vraag me niet om dit in woorden uit te leggen.
Het enige wat ik kan verzinnen,
is het woord …… Liefde.

IN AWE
I see the mountain and am overwhelmed
by a powerful feeling,
so great
that my arms become long enough
to actually embrace him.
Don’t ask me to explain this in words.
There’s only one that comes to mind…
…….Love.

09  Augustus 2021:
EEN GEDICHT GESCHREVEN DOOR EEN INNERLIJK KIND.

De Rukwinden dansten om ons huis en door onze tuin.
Ze kregen er geen genoeg van!

De Regen deed haar uiterste best om mee te doen, en het werd een groot feest!
De Aarde moest niets van dit alles hebben,
en bleef stoïcijns, wachtend totdat het dansen overging,
stoer en betrouwbaar als altijd.

“Ik ben er ook nog!”, riep de Zon,
en kwam af en toe plotseling tevoorschijn met haar vrolijke en warme kleur. 

Gelukkig veroorzaakte dit feest geen schade
en het duurde niet lang voordat de 4 elementen,
moe maar gelukkig, elkaar omarmden in een welverdiende slaap!
En wij haalden opgelucht adem!

09 August 2021
A POEM WRITTEN BY AN INNER CHILD.

The strong winds danced around our house and through our garden.
They just couldn’t get enough of it!

The Rain did her best to keep up with them, and it became one great party!
The Earth didn’t want to have anything to do with them,
and remained calm and trustworthy as always,
waiting until they stopped dancing.

“I’m here too, shouted the Sun,
who now and then suddenly emerged with her joyful and warm colour.

Happily, this great party caused no damage
and before long, tired but happy,
the 4 elements  embraced each other in a well earned sleep!
And we breathed a sigh of relief!

30 mei 2021
Quote van de dag..

Je kunt niet altijd je leven
plannen zoals je het zelf wilt.

Het leven heeft een eigen plan.

30 May 2021
Quote of the day
.

You can’t always plan your life as
you want it.

Life has its own plan.

28 mei 2021
Quote van de dag.

En het bleef regenen, 
en het bleef regenen.
Ik keek omhoog, en vroeg,
“Wat betekent dit?”
Moeder Natuur gaf haar antwoord,
“Wat denk je? 
Ik ben bezig met de Voorjaarsschoonmaak
omdat jullie mijn Huis steeds vies maken”!

28 May 2021.
Quote of the Day.

And it rained and it rained,
and it rained and it rained.
I looked up to the sky and asked,
“What’s going on here”?
Mother Nature answered,
“What do you think is going on?
I’m doing my Spring Cleaning
because you all keep making a mess of my Home!”

Dagelijkse Wereldbewustzijns Quotes.

Daily Global Consciousness Quote.

 

ENGELAND
De natuur heeft mensen niet nodig.
Mensen hebben de natuur nodig.

ENGLAND
Nature doesn’t need people.
People need nature.

IERLAND
Ze zeggen dat de wolken
lager zijn in Ierland.
Ik zeg dat Ierland dichter
bij de Hemel is.

IRELAND
They say that the clouds are ”lower in Ireland.
I say Ireland is closer to Heaven.

SCHOTLAND
In Scotland bestaat er niet zoiets
als slecht weer – alleen de
verkeerde kleren.

SCOTLAND
In Scotland, there is no such
thing as bad weather – only
the wrong clothes!

WALES
In Wales geboren.
Als je in Wales geboren bent,
Betekent het dat je bevoorrecht bent.
Niet met een zilveren lepel in je mond,
Maar met muziek in jouw bloed, en
Gedichten in jouw Ziel.

WALES
To be born in Wales,
Is to be born privileged,
Not with a Silver Spoon in your mouth,
But with Music in your blood
And poetry in your soul.

HONG KONG
Het leven lijkt op een kopje thee.
Het draait allemaal om hoe je het maakt.

HONG KONG
Life is like a cup of tea.
It’s all in how you make it.

DUITSLAND
In het midden van moeilijkheden
liggen mogelijkheden.

GERMANY
In the middle of difficulty lies
opportunity.

AFRIKA
Wanneer een oude wijze man doodgaat,
Brand een bibliotheek tot aan de grond.

AFRICA
When a wise old man dies,
A library burns to the ground. 

CHILI
DE DRIE LETTERS VAN HET LEVEN: KKV
Keuzen, Kansen, Veranderingen.

Je Moet De Keuze Maken Om
Een Kans Te Wagen, Of Jouw Leven
Zal Nooit Veranderen.

CHILE
THE THREE LETTERS OF LIFE: CCC

You Must Make A Choice To Take A
Chance,  Or Your Life Will Never Change.

VIETNAM
Mijn acties zijn mijn enige
echte bezittingen.

VIETNAM
My actions are my only true
belongings.

ROEMENIË
Liefde begrijpt iedere taal.

ROMANIA
Love understands all languages.

TURKIJE
Ik ben niet veranderd.
Ik heb mijzelf net  
teruggevonden.

TURKEY
I didn’t change
I just found myself

ZUID KOREA
Er was ooit een grote groep apen,
die allemaal een oog hadden.
Op een dag kwam er een aap erbij
die twee ogen had!
“Dit is niet normaal”, zeiden de andere apen.
“Hij moet gehandicapt zijn”. En vanaf
dat moment werd hij ook zo behandeld.

SOUTH KOREA
There was once a large group of monkeys
 who all had only one eye.
One day a new monkey arrived who had two!
“This isn’t normal”said the other monkeys.
“He must be handicapped”.  
And from then on this was how he was treated.

GRIEKENLAND
Wijsheid
Begint In Verwondering

GREECE
Wisdom Begins
In Wonder.

NEDERLAND
Licht is stil
Donker maakt lawaai.

THE NETHERLANDS
Light is silence
Dark is noisy

IERLAND
De wereld is vol magische dingen.
Met geduld wachten ze tot ons
bewustzijn scherper wordt.

IRELAND
The world is full of magic things,
patiently waiting for our senses
to grow sharper.

PHILIPPIJNEN
Wees een aanmoediger.
De wereld heeft al genoeg critici.

PHILIPPINES
Be an encourager.
The world has plenty of critics already.

INDIA
Men is nooit bang voor het onbekende:
men is bang dat het bekende op zijn einde loopt.

One is never afraid of the unknown: one is
afraid of the known coming to an end.

INHEEMS AUSTRALIË
Als je gekomen bent om mij te helpen,
Is het zonde van je tijd.
Maar als je gekomen bent omdat jouw
vrijheid is verbonden met de mijne,
laten we dan samenwerken.

INDIGENOUS AUSTRALIA
If you have come to help me,
you are wasting your time.
But if you have come because your

liberation is bound up with mine,
then let us work together.

ZUID AMERIKA
Een miljoen vlinders stegen op vanuit Zuid Amerika
Allemaal samen, en ze vlogen als een gouden storm
richting Spanje.

SOUTH AMERICA
A million butterflies rose up from South America
All together, and flew in a gold storm toward Spain.

RUSLAND
Een spontane lach is
zonneschijn in een huis.

RUSSIA
A good laugh is sunshine
in a house.

DUITSLAND
Het Heeft Geen Zin Om Hard Te Lopen
Als Je Op De Verkeerde Weg Bent.
Neem De Tijd Om De Goede Te Vinden.

GERMANY
There’s no point running fast on the wrong road.
Take your time and find the right one.

INDIGENOUS CANADA
Wij kunnen niet gelijkwaardige leden van jullie maatschappij zijn.
Wij kunnen wel een lid zijn van een nieuwe maatschappij waar
iedereen kiest om met elkaar te delen
.

We cannot become equal members in your society.
We can become a member in a new society where
everyone chooses to share.

DENMARK
Een boom zonder wortels zal omvallen,
terwijl een boom met wortels zal
uiteindelijk een deel van het bos worden.

A tree without roots will fall over,
whereas a tree with roots eventually
becomes part of a forest.

INDONESIA
De Stem Van De Zee Spreekt Tot Jouw Ziel.

The Voice Of The Sea Speaks To Your Soul.

OEKRAÏNE
Er Zijn Honderd Duizenden Schotten Die Erkennen
Dat Ze Delen Van Engelse, Ierse, En Mensen Uit Wales
In Hun Hele Wezen Hebben.
Levens En Lotsbestemmingen Zijn Op Dezelfde Manier
Met Elkaar Verweven In Catalonië En Spanje, In
Oekraïne En Rusland.

UKRAINE
There Are Hundreds Of Thousands Of Scots Who
Acknowledge English, Irish Or Parts Of Their Very Being.
Lives And Destinies Are Similarly  Intertwined In
Catalonia And Spain, In Ukraine And Russia.

JAPAN
Japanners Zeggen Dat Je Drie Gezichten Hebben.
De eerste gezicht laat je aan de wereld zien.
De tweede gezicht laat je aan je vrienden en familie zien.
De derde gezicht, laat je aan niemand zien.
Het is de meest ware reflectie van wie je bent.

The Japanese Say You Have Three Faces.
The first face, you show to the world.
The second face, you show to your family.
The third face, you never show anyone.
It is the truest reflection of who you are.

SWEDEN
Leef!
Net als een boom alleen en vrij,
Net als een bos in een broederschap.

To live!
Like a tree alone and free,
Like a forest in brotherhood.

CHINA
De verleiding om te stoppen
zal op zijn hoogst zijn, net
voordat je succes gaat krijgen.
 

The temptation to quit will be
greatest just before you are
about to succeed.

ENGELAND
Wanneer je volledig opgaat in wat je doet,
verdwijn je in tijdloosheid.
Er is geen begin en geen einde.

UK

When you’re completely absorbed in what you do,
you disappear into timelessness.
There’s no beginning and no end.

NEDERLAND
Een hoofd, leeg van gedachtes.
Verbonden met het Universele Soep
Staat open voor gedachtes wanneer ze nodig zijn.

NETHERLANDS
A head empty of thoughts.
Connected to the Universal Soup
is connected to thoughts when only needed,

CHEYENNE
Onze eerste leraar is ons
eigen hart.
Our first teacher is our
own heart.

CHEYENNE
Onze eerste leraar is ons
eigen hart.
Our first teacher is our
own heart.

USA
“Je Krijgt Niet Veel Dingen In Het
Leven Voor Elkaar Als Je Alleen
Op De Dagen Werkt Wanneer Jij Je
Goed Voelt!”
“You Can’t Get Much Done In Life If
You Only Work On The Days When
You Feel Good!”

TIBET.
“Kies Om Optimistisch Te Zijn,
Het Voelt Beter”
“Choose To Be Optimistic,
It Feels Better”

INDIA.
“Train Jouw Hoofd Om In Alles Iets Goeds Te Zien.”
“Train Your Mind To See Something Good In Everything.”


GEVOEL VAN OVERVLOED
Het gevoel van 
OVERVLOED komt vanuit ons HART
NIET
vanuit onze PORTEMONNEE

FEELING OF ABUNDANCE
Feeling ABUNDANT comes from
our HEART
NOT
from our WALLET

EEN QUOTE VOOR DE NACHT
Iedere keer dat ik inadem
vul ik al mijn lichaamscellen met
Liefde, Vrede en Vreugde.

A NIGHT TIME QUOTE
Every breath I take
fills all my body cells with
Love, Peace and Joy.

QUOTE
GLIMLACH
Wanneer je een glimlach
op je gezicht brengt,
begin je automatisch dieper
te ademen.

A SMILE
When you put a smile on
your face,
you open up your breathing.

Q U O T E 
Ingrediënten van ons bewustzijn.
Als Gedachtes droog zijn
en Emoties sappig, dan zou het
een goed idee zijn om de
juiste hoeveelheid van beide
in ons systeem te hebben.

Ingredients of our consciousness.
If Thoughts are dry

and Emotions are juicy
it would be a good idea
to have the right amount of
both in our system.

 

Q U O T E
GEDULD
Geduld is de kalme acceptatie
dat dingen kunnen gebeuren
in een andere volgorde dan je
verwacht had.

PATIENCE
Patience is the calm acceptance
that things can happen in a
different order than the one you
had in mind.

QUOTE VAN DE WEEK / QUOTE OF THE WEEK

De Herfst laat ons zien hoe mooi
het is om alles los te laten.

Autumn shows us how beautiful
it is to let things go.

Quote Van De Week / Quote Of The Week

De Stilte zit vol met leven

Silence is full of life

Quote Van De Week / Quote Of The Week
Tijd is tijdloos
Time is timeless

Quote Van De Week / Quote Of The Week

Wij zijn allemaal geboren om onze eigen
persoonlijke puzzel
op te lossen.

We are all born with our own  personal
puzzle to solve.

 

Quote Van De Week / Quote Of The Week

Vanochtend, toen ik wakker werd,
maakte ik twee cadeaus open.
Mijn Ogen!

When I awoke this morning,
I opened two presents.
My Eyes!
Ons lichaam bestaat hoofdzakelijk uit verteerd voedsel en water.
De kwaliteit van wat wij eten en drinken bepaalt
de kwaliteit van ons lichaam en ons leven.

Our body is essentially soil and water. The quality of our soil and water determines the quality of our food, our body, and our life.

Sadhguru

————————————–

Er is een manier van leren dat “inzicht” heet. Wanneer iemand inzicht heeft
wordt het niet onthouden. Ieder nieuw inzicht is iets fris. Actie is dan niet
eentonig, maar steeds creatief.

There is a way of learning, which is insight. When one has insight, it is not remembered. Each new insight is something fresh. Action then is not repetitive but constantly creative.

Krishnamurti,
Public Talk 4 in Madras (Chennai), 1 January 1978

———————————

COMMUNICATIE MET DIEREN

DE MOT IN DE TREIN.
Een waar en ontroerend verhaal.

Een jonge man zat in de nachttrein
toen hij een grote mot tegen het raam zag fladderen.
Hij realiseerde dat de mot de trein nooit zou kunnen
verlaten en besloot contact met hem te maken.
In gedachten begon hij met de mot te praten.
“Vlieg naar mij toe en blijf bij mij totdat ik de trein verlaat.
Bij mij ben je veilig,” zei hij.
Wat toen gebeurde was verbazingwekkend.
De mot vloog naar de schouder van de jonge man en bleef
de hele reis daar zitten.
Eenmaal op zijn eindbestemming gekomen stapte de jonge man
uit de trein en de grote mot vloog weg, zijn vrijheid tegemoet!

ANIMAL COMMUNICATION

THE MOTH IN THE TRAIN. 
A true and moving story.


A young man was travelling on the night train,

when a large moth caught his eye, fluttering back
and forth against a window nearby.
Realising that the moth would never be able to
leave the train, the young man started talking to
it through his thoughts, saying “Fly to me and stay with me until
I leave the train. You’ll be safe”.
What happened next was amazing.
The moth did fly onto the shoulder of the young man, and stayed there
for the whole journey!
After the train had stopped at the station, and the young man stood on the platform, the moth happily flew off to his freedom!

COMMUNICATIE MET EEN BOOM

EEN BOOM UIT DE BUURT

Op een dag, terwijl ik bij mij in de buurt liep,
werd ik aangetrokken door een boom,
die groot stond te zijn in een straat.

Ik legde mijn handen op zijn stam
en had het gevoel om te zeggen hoe mooi hij was,
wat ik ook deed.

Ik kreeg een antwoord.
De boom zei tegen mij,
dat ik de eerste mens was die zijn wezen erkende.
En hij bedankte me.

Een moment om nooit te vergeten !

COMMUNICATION WITH A TREE

A NEIGHBOURHOOD TREE

One day, while walking in my neighbourhood
I
was drawn towards a tree standing tall in a street.

I put my hands on its trunk and had the feeling
to say how beautiful he was, which I did.

I received an answer.

The tree communicated to me
that I was the first
human being who had ever
acknowledged his being.

And he thanked me.

A moment never to forget !