Nieuwjaar / New Year

EEN NIEUWJAARS VERHAAL NIEUWE STIJL
HET ZAAD EN DE WITTE VOGEL
Daar was ik, knus in de vrucht, hangend aan een van mijn moeders takken,
toen, voordat ik het wist, vloog er een mooie witte vogel langs, pikte mij op, slikte mij door en nam mij mee naar weet ik veel waar. Het enige wat ik zeggen kan is dat het binnenin de vogel donker was en ik heel warm werd. Ik weet niet hoe lang ik daar was, maar voor mijn gevoel werd ik ineens heel snel plompverloren uit zijn lichaam geperst en kwam ik op een stukje aarde terecht. En daar bleef ik, wachtend totdat er iets zou gebeuren.
Ik hoopte op regen, en na een paar dagen was het er! Nu kon ik aan het werk. Ik begon te groeien en groeien. De Aarde gaf me eten, de zon licht en warmte, de wind werkte verkoelend en de regen liet me drinken. Alles was perfect.
Er was alleen één ding dat ik vreemd vond. Toen ik een keer om me heen keek, was ik verbaasd te zien dat ik de enige boom was in de omgeving. Ik bleef groeien, en elk jaar kon ik voelen dat er veranderingen aan de gang waren in mijn lichaam.
Op een dag voelde ik een grote verandering! Mijn takken droegen fruit! Ik was een mooie sterke boom geworden….. en ik was niet meer alleen.
Plotseling landde een witte duif op een van mijn takken en begon mijn fruit op te eten. In de komende dagen vloog hij af en aan totdat bijna alles op was. ‘Wat ben je aan het doen?’ vroeg ik hem. ‘Ik verspreid jouw zaden over dit lege veld. Jij bent niet zomaar een boom, je bent speciaal, heel speciaal. Jouw zaden zijn jouw kinderen en ze zullen allemaal tot prachtige bomen uitgroeien, en heilige vruchten dragen, net zoals jij dat doet. Vanuit jouw lichaam wordt een heel nieuw bos geboren, dat zich over de hele wereld zal verspreiden.’
En zo is het gebeurd. In de komende jaren groeiden en bloeiden steeds meer en meer bomen, en steeds meer witte duiven kwamen op bezoek om de zaden te verspreiden over de vruchtbare grond.
Mensen begonnen met elkaar te praten over deze grote gebeurtenis. Zoiets hadden ze nog nooit gezien! Zoveel bomen, zo veel witte duiven. Iedereen begon te voelen dat er een nieuwe energie aanwezig was. Het bos verspreidde zijn magie en werd een plaats van liefde. Een plek waar je vrede in jezelf kon vinden. En net als de duif voorspeld had,
ging deze boodschap verder en verder
de wereld over.

Ze gaven het bos een naam, ‘Het Bos van de Vrede’ en onze boom, die de moeder en vader van deze verbazingwekkende gebeurtenis was, stond trots tussen al haar kinderen! Zij wist waarom ze al de jaren alleen had gestaan. Ze wist, dat met behulp van de witte duif, het haar zaad was,
dat Vrede in deze wereld gebracht had.

Mensen gaven onze boom een naam. Ze noemden haar Olijf, en met de Witte Duif vormden ze het Symbool voor Vrede.

Van hen naar ons:
Een Gelukkig en Vreedzaam Nieuwjaar!

 

A NEW YEARS STORY NEW STYLE
THE SEED AND THE WHITE BIRD
There I was, inside the fruit, hanging on one of my mother’s branches, when, before I knew it, a beautiful white bird popped me into his mouth, swallowed me up, and flew me to who knows where! All I can say is that it was very dark inside and I became very warm. I don’t know how long I was there, but it seemed to be no time before I was unceremoniously transported out of his body landing on a piece of soil. And there I stayed, waiting for something to happen.
I was hoping for rain, and after some days it did! Now I could get to work. I started growing, and growing. The soil fed me, the sun gave me warmth and energy, the wind cooled me down and the rain quenched my thirst. It was just perfect. Only one thing felt strange. When I looked around I was astonished to see that I was the only little tree standing in the surroundings.
I continued to grow, and each year felt changes happening in my body. One day I felt a huge one. My branches were carrying fruit! I’d grown up into a strong beautiful tree!
Suddenly I wasn’t alone anymore. A white dove landed on one of my branches and started popping my fruit into his mouth. In the coming days he flew off and on until most of it had disappeared. “What are you doing”? I asked him. “I’m spreading your seeds all over this empty field. You’re not just any old tree you know, you’re special, very special. Your seeds are your children and they’ll all grow into beautiful trees, bearing sacred fruit, just like you do. From your body a whole new forest is being born and will spread all over the world”.
And so it happened. In the years to come more and more trees grew and flourished and more and more white doves visited them, spreading the seeds over the fertile soil.
People started to talk of this great happening. They’d never seen the likes of it before. So many trees, so many white doves. Everyone started to feel a new energy. The forest was spreading its magic and became a place of love. A place where you could go and find peace in yourself. And just like the dove said, it spread further and further into the world.
They gave the forest a name, “The Forest of Peace” and our tree, who was the mother and father of this amazing happening, stood proudly between all of its children! It knew why it had spent all those years alone in the field. It knew that, with the help of the white dove, it was its seed that brought Peace in this world.
People gave our tree a name.
They called it Olive and with the White Dove it became the symbol for Peace.

From them to us:
A Happy and Peaceful New Year !