NIEUWE MAAN IN BOOGSCHUTTER 26 November 2019 / NEW MOON IN SAGGITARIUS 26th november 2019

NIEUWE MAAN IN BOOGSCHUTTER 26 November 2019.
Ik geloof dat wonderen onderweg zijn.
Vandaag, morgen, iedere dag!

Uranus 
heeft een belangrijke plek in deze Nieuwe Maan! Het introduceert een Nieuwe Wereld,
waaraan wij nu bezig zijn vorm te geven
door nieuwe inzichten over onszelf.

Hier zijn sleutelwoorden en quote’s voor deze Nieuwe Maan in Boogschutter.
Persoonlijke Reorganisatie:
“Ik werk aan mijzelf, voor mijzelf, bij mijzelf.”
Een Hogere Frequentie zoeken:
“Waar jij naar op zoek bent, zoekt jou.”
Als vanzelf gaan:
“Doe wat je leuk vindt en waar je in gelooft.”
Nieuw heldere inzichten:
“Wanneer jij je ongemakkelijk voelt, sta je op het punt om een nieuw inzicht te krijgen.”
Vrije keuzen:
“Je hebt de vrije wil om goede of minder goede keuzes te maken.”
Grote voorwaartse stap maken:
“Vele kleine stappen leiden tot een grote.”
Solidariteit:
“Van dualiteit naar eenheid.”
Geloof en wijsheid:
“Het is wijs om in jezelf te geloven.”
Het begin van de positieve veranderingen in 2020:
“Plotseling hebben we het vertrouwen dat het nu de tijd is
om iets nieuws te laten ontstaan in 2020.”
Vasthouden aan wat je gelooft:
“Iedere nieuwe dag brengt ons meer kracht.”
Bewustzijn:
“Hecht je niet meer aan hoe dingen zouden ‘moeten’ zijn.
In plaats daarvan geef je over aan de realiteit van hoe ze ‘werkelijk’ zijn.”
Opkomen voor de kwetsbaren:
“Opkomen voor mensen die de moed hebben om hun
kwetsbaarheid te laten zien.”
Verbeelding:
“Leef vanuit jouw verbeelding, niet vanuit de geschiedenis.” 

 

NEW MOON IN SAGGITARIUS 26th november 2019
“I believe that miracles are on their way.
Today, tomorrow, everyday.”

Uranus has an important position in this New Moon!
It introduces a New World in which we’re busy creating through new insights about ourselves.


Here are the key words and quotes of this New Moon in Saggitarius.

Personal Reorganisation:
“I work on myself, for myself, alone.”
Seeking a Higher Frequency:
“What you’re looking for, is looking for you.”
It goes naturally:
“Do what you like to do and what you believe in.”
New bright insights:
“Whenever you feel uncomfortable, you’re on the point of gaining a new insight”
Free Choice:
“You have the Free Will to make good or less good choices.”
Great step forward:
“Many little steps lead to one big one.”
Solidarity:
“From duality to oneness.”
Belief and Wisdom:
“It’s wise to believe in yourself”
2020 is the beginning of positive changes:
“We suddenly trust that it’s now the time
that positive changes spring to life.”
Holding on to what we believe:
“Each new day brings us more strength.”
Consciousness:
“Don’t attach yourself to how things ‘should’ be”.
Instead, surrender yourself to the reality of how
they actually are.”
Come up for the vulnerable:
“Come up for people who have the courage to show their vulnerability”
Imagination:
“Live from your imagination, not from ‘history’.”