Over ons / About us

Een update van Henk en Brenda.

De website is inmiddels een paar jaar verder. Terwijl de essentie waar wij voor staan nog altijd dezelfde is (Het recht van alles dat leeft om een Vrij Bewustzijn te hebben!), zijn wij volop bezig om informatie en de nieuwe inzichten die ontstaan zijn door de snelle veranderingen in de energieën om ons heen te integreren in ons dagelijkse leven, en ze te delen via onze website.

Omgaan met een Nieuw Vrij Bewustzijn is een uitdagende en geweldige ervaring waar we constant aan werken. Onze vroegere realiteiten ruilen we in voor nieuwe.

Liefde en compassie blijven echter altijd de enige echte realiteit.
Zoals je kunt zien bieden we veel variatie in onderwerpen op de site.

Brenda is de vrije en creatieve ‘licht-motor’ en taal-kunstenaar. Door haar ontstaan vaak spontane creaties op de site! Haar passie is communiceren, met een groot hart voor alles wat leeft, ook dankbaar dat ze via de website een steentje bij kan dragen aan een harmonische Aarde.
Zij komt met nieuwe en actuele onderwerpen, en waar nodig werken we ze samen uit. Ze neemt ook de vertalingen (in haar moedertaal Engels) en de eindredactie voor haar rekening. In de toekomst zullen er meer vertalingen te zien zijn.

Mijn passies zijn Kwantum-educatie, -Astrologie en -Numerologie. Het is begonnen vanuit mijn studie Ecologie, Biochemie en Didactiek aan de Universiteit van Leiden, Nederland. Dit bracht mij in contact met de Astrologie en Numerologie (zo boven, zo beneden), en vervolgens naar een leraarschap op het VWO/HAVO. Tijdens mijn werk als leraar Biologie organiseerde ik vele projecten ‘Ontdek, Kies, Ervaar JEZELF’ voor leerlingen op de middelbare school, waarin deze passies verwerkt waren. Op het einde van hun schoolcarrière, als ze op het punt stonden de wereld in te gaan, kreeg iedere leerling zijn/haar eigen Geboortehoroscoop en een uitleg bij de diploma-uitreiking mee.  Deze Nieuwetijdskinderen genoten daarvan.

Wij staan voor het innerlijk kind. Dat zorgeloze, blije en lachende deel van ons.
Volwassenen hebben een Innerlijk Kind, en zijn in staat om het terug te halen, maar kinderen zijn het Innerlijk Kind! Wij moeten zuinig op ze zijn! Samen met de ‘Old Souls’ zijn ze de toekomst van onze Aarde!

Vrij Bewustzijn is iets waar Brenda en ik voor staan en waar wij onze bijdrage aan willen leveren. Daarom zal ik stukjes op de site brengen vanuit mijn ervaringen over wat Vrij Bewustzijn in het onderwijs en in de dagelijkse realiteit betekent.
Dat een ruimte gecreëerd wordt waarin mensen zelf uit kunnen vinden wie ze zijn. Niets is meer voorspelbaar, maar alles is afhankelijk van de vrije keuze en het bewustzijn van de persoon en de mensheid op elk moment. Potentiële mogelijkheden kunnen op elk moment een realiteit zijn.

Alles wat leeft heeft het recht om zijn eigen weg te bepalen.

Wij zitten allemaal in een groot veranderingsproces en we zijn dankbaar dat onze site een positieve bijdrage levert niet alleen aan ons, maar aan iedereen die geïnteresseerd is in een Vrij Bewustzijn.


An update from Henk and Brenda.

The website is now a few years further. While the essention
for what we stand is still the same, we’re always keeping an open mind for new insights in this never ending carousel/rollercoaster we’re in, sharing them on the website and integrating them into our own lives.

 

Working with the concept ‘A New Free Consciousness’ is wonderful and challenging. We exchange our past realities for new ones. Whatever the new ones are, Love and Compassion remain the only real reality.

As you see we offer a varied mixture of subjects!

Brenda is a multitasker and the driving force. She comes with current topics for which we both contribute to and work out together. She also takes the responsibility for the translations (in her mother tongue) (English). You’ll see more translations in the future.
She has a visual talent for languages, and a great heart for all of life. She feels involved in everything which has to do with what’s necessary for a harmonious World. These are the reasons for the sudden spontanious creations on the site!!

My passion is Quantum education, Astrology and Numerology. It started with my  study in the field of Ecology/Biochemistry and Didactics at the Dutch University of Leiden. This brought me to Astrology & Numerology (so above, so below), and then to my work as a teacher in Pre-university Education. 
During my teaching work I organized many projects with the name ‘Discover, Choose and Experience Yourself’ for High School Pupils, expressing and including these passions. At the end of the school year, during their graduation,  I gave each one of them a personal Birth Chart together with an explanation. These New Age children loved it.

We stand for the Inner Child. The carefree, happy and laughing part of us. If we dig deep enough we can find it! Children don’t need to. They just are the Inner Child! We must cherish them! Together with ‘The Old Souls’, they’re the future of our planet.

That’s the reason why I’ll provide Free Consciousness texts from my own experience on education and over what it means in our daily reality.
Creating a space where we can find out who we are. Nothing is predictable, only dependant on the free choice of the individual and humanity as a whole. Potential possibilities can become a reality at any moment.

Every life form has the right to determine its own path.

We’re all in the middle of a huge process of change, and we’re thankful to be able to provide a positive contribution, not only for ourselves, but for everyone who is interested in a Free Consciousness.