Gallus vertelt haar verhaal / Gallus tells her story

164

EEN EERBETOON AAN EEN PRACHTIG DIER, DAT VEEL MEER IS DAN EEN VRIEND VOOR DE MENS.

ZE NOEMEN MIJ KIP.
Mijn echte naam is GALLUS, de leraar van de vogels en het symbool van wijsheid, de instelling om te leren, te overpeinzen, te observeren, het bewaken van ieders eigen ruimte, het hebben van begrip, vruchtbaarheid, creativiteit, de mogelijkheid om gevaar op te merken, het bewaken van de onafhankelijkheid van het individu in groepen, en hun uniekheid

Ik kom oorspronkelijk van een planeet met een hoge vibratie, waarvan de naam voor de mensheid nog steeds onbekend is. Ik ben een directe afstammeling van Gallus Gallus, de Wilde Bankivahoen , die in India leeft.

In het verleden werd ik door vele stammen als een heilig dier beschouwd, het symbool van de Zon.
In Christelijke geschriften, wordt beschreven dat Jezus de Liefde van een Hen voor haar kuikens, als voorbeeld gebruikte om de Liefde van God voor de mens uit te drukken. Ik was het symbool voor zelfopoffering, verzorging, bescherming en de brenger van geborgenheid.
In het oude Rome was de uitdrukking: ‘Je bent opgevoed door een Hen!’, een compliment .
In Schotland, zelfs vandaag nog, is het zeggen van: ‘Hello Hen’ in de volksmond hetzelfde als ‘Hallo Lieverd’.
Je kunt zien dat ik speciaal ben! Mijn eieren hebben alle kleuren, niet alleen wit of bruin, maar ook groen, paars en blauw! Het kost me meer dan een dag om mijn ei te leggen en het duurt ongeveer 20 dagen voor mijn kuiken uitkomt. Ik ben een liefdevolle en beschermende moeder.

Ik kwam hier met Liefde in mijn Hart om kennis te maken met de Aarde en mensen te helpen. Aan de mens toonde ik vol Liefde de kwaliteiten van het moederschap, spontaniteit en actie om hem op zijn Spirituele reis te helpen.
Ik ben erg goed in het onder controle houden van de insectenpopulatie en ik voorzag de boerderijen en tuinen over de hele wereld van mest.
165Omdat ik niet kan vliegen heb ik een sterke band met de vibraties van de Aarde en help ik op mijn eigen manier om balans te brengen in mijn omgeving.
Eén ding waar ik erg op gesteld ben is mijn levensruimte! Ik hou er niet van om opgesloten te zijn. Ik hou er van om te kunnen gaan waar de Aardse energieën me naar toe leiden.

Om mensen met hun gezondheid te helpen, bood ik ze mijn eieren en gaf ik ze mijn Liefde, die beantwoord werd. In het verleden leefde ik in harmonie met de mensen, die me behandelden als een onderdeel van de familie.

LEER MIJ KENNEN. IK BEN DE WIJZE LERAAR VAN DE VOGEL FAMILIE.
Voor degene die dit verhaal gelezen heeft, wil ik vragen om mij te visualiseren als een gelukkige vogel die de vrijheid heeft om op haar eigen unieke manier in al mijn schoonheid behulpzaam te zijn als een goede vriend van de mens. Dat de grootsheid van mij en mijn familie in ere is hersteld, zodat wij gewaardeerd en gerespecteerd worden voor wie wij zijn, en onze rechtmatige plaats in de maatschappij innemen.  

164

GALLUS TELLS HER STORY

Honoring a beautiful animal who is much more than a friend for humans.

They call me Chicken.

My real name is Gallus, the teacher of birds and I’m the symbol of wisdom, the spirit of learning, reflection and observation, guarding ones own space, understanding, fertility, creativity, ability to sense danger, independence in groups, individuality and uniqueness.

I originally come from a planet of high vibrations, the name of which is still unknown to humans.
I am a direct descendent of Gallus Gallus, the Wild Red Jungle Fowl who lives in India.

In the past I was considered to be a sacred animal by many tribes who called me the symbol of the Sun.
In Christian writings, Jesus is said to have used the Love of a Hen for her brood to express God’s love for humans. I was the symbol for self-sacrifice, nurturing, protection and the bringer of comfort.
In Ancient Rome, saying ‘you were raised by a Hen’ was a compliment.
In Scotland, even today, saying ‘Hello Hen’, means the same as ‘Hello Dear’.

You can see that I’m special! My eggs come in many colours, not only white or brown, but also green, pink and blue! It takes me more than a day to lay my egg and takes about 20 days before my baby chicken hatches. I am a loving and protective mother.

I came here with Love in my Heart to get aquainted with the Earth and to help human beings. To the Human I lovingly brought the qualities of motherhood, liveliness and action to help him on his Spiritual Journey.
I am very good at keeping the insect population under control and I provided fertilizer for farms and gardens all over the World. Because I can’t fly I have a strong connection with Mother Earth’s vibrations and help in my own way to bring her the energy of balance.

165One thing I do like is my personal space! I don’t like to be confined! I like to have the freedom to go where the Earth energies take me.
To help humans with their health, I offered my eggs, I gave them love and it was returned. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family.

Times have changed. For animals like me the dark ages have come back to Earth. What is left of the beautiful text I’ve just wrote about myself and my family?
Since scientists and governments discovered the financial profits to be made with factory farming, I’ve been degraded from being a respected and honoured animal into a cartoon-like character that can be tortured , mistreated, eaten and laughed at for the pleasure of human beings. For most humans I’m only a piece of meat to eat. Meat that has the negative energies of pain and torture in it. But the meat seems to be more important to them than the cruel and immoral way I and my babies are forced to breed and are slaughterd by the millions everyday.
My baby chicks never know the comfort of a mother’s wing or hearing their father crow, and are very often buried alive in trash cans.

It appears that human beings have turned into monsters from a horror film.

Most of my family are born and die in prisons and cages, pumped full of antibiotics to keep them alive for their short lives, never seeing the outside World and never being able to behave like a Chicken, the Teacher of Birds.

I know that brighter days will come. Many people are now turning against this nightmare, and choosing to buy vegetarian food. I have hope that in the years to come I and my family will once more take our rightful place in society and be the respected, loved and honoured friends we’ve always been in the lives of human beings.