Vacca vertelt haar verhaal / Vacca tells her story

134Eer aan een prachtig dier dat veel meer dan een vriend voor de mens is.

Ze noemen mij Koe.

Mijn echte naam is Vacca, van het Griekse woord Vaccin.

Ik kom van Lakuma, een ster met hoge vibraties, in de beurt van Sirius.
Ik breng de kwaliteiten van goedgevigheid en voeding geven aan de mens voor zijn spirituele tocht.
Ik symboliseer de overvloed van het Universum en roep degene die met mijn
energie werkt, dat aan hun behoeftes tegemoet zullen komen. Ik leer jullie te geven en ontvangen met een open hart.
Ik kwam om kennis te nemen van de Aarde en behulpzaam te zijn voor de mens. In het verleden leefde ik in harmonie met ze en ze beschouwden mij als een deel van hun familie. Ik bood ze mijn melk aan. Ik hield van ze en zij van mij.
Dit is nu veranderd. Voor duizenden jaren zijn er lage vibraties op Aarde, is mijn goedgevigheid en verzorgende karakter op grote schaal misbruikt en ben ik op een barbaarse manier behandeld.
Ooit een heilig, gerespecteerd en geëerd dier, ben ik nu teruggebracht tot een melk- en vleesgevende fabrieksmachine.
Vroeger mocht ik 6 maanden per jaar buiten grazen. Tegenwoordig slijt ik mijn hele leven in een stal en kom nooit in contact met frisse lucht. Dit is wat ze een economisch systeem noemen. Het is een systeem dat zoveel mogelijk gebruik maakt van de natuurlijke middelen van onze planeet voor winstbejag.
Niets is meer heilig.

De mens doet wat hij wil met mij. Ze organiseren mijn hele leven, besluiten wanneer ik een moeder moet worden en halen mijn kind heel snel na de bevalling bij me weg. Het enige wat ze willen is de melk die ik geproduceerd heb voor mijn kalf, en ze blijven mij melken, ze blijven mij melken voor geld. Een keer per jaar word ik zwanger en ieder jaar gebeurt hetzelfde. Mijn babies worden altijd bij mij weggehaald. De mens schijnt te denken dat ik geen gevoelens heb, dat ik niet weet wat er met mijn kind gebeurt. Maar ik voel alles. Ik ben een moeder.
Ik mag in leven blijven totdat ik te oud word om de hoeveelheid melk te produceren die de boer nodig heeft om er genoeg geld mee te verdienen.
Ze vervoeren mij in een grote vrachtauto, samen met mijn lotgenoten naar het slachthuis, waar ik geëlectrocuteerd word en waarna mijn lichaam in stukjes gesneden wordt als voeding voor mensen. Ze zijn zelfs begonnen met het veranderen van de genen van mijn broers en zusters zodat ze in alle leeftijdsgroepen vlees kunnen produceren.

Op dit moment, lijkt de pure en liefdevolle reden die ik had om naar de Aarde te komen geen betekenis meer te hebben.

Toch blijven ik en mijn familie voorlopig onze levens geven, wetende dat er een moment zal komen dat de mens uit zijn gekte zal komen en weer zijn originele bewustzijn van liefde en compassie opnieuw zal ontdekken.

135Ik ben een Heilig dier. In de Egyptische piramideteksten kan je lezen dat Hathor de Hemelgodin mijn uiterlijk had. Zij kwam uit het oerwater om de zonnegod als een
kalf te werpen. Ze droeg Horus als een zonneschijf tussen haar horens en zoogde de farao die door haar zijn goddelijke kracht kreeg. Hathor stond voor de dood en wedergeboorte. Ze stond voor vruchtbaarheid en was de beschermster van vrouwen, kinderen en geliefden en daarmee zo’n beetje van het leven. Haar benen waren de pijlers van het Universum, haar onuitputtelijke stroom melk de sterren van de Melkweg en haar horens maansikkels.

Mijn overtuiging

Ik geloof, en dit geeft mij hoop, dat het in de toekomst beter zal zijn voor mij en mijn familie.
Dat de Bio-industrie vervangen zal worden door kleine, met compassie gerunde boerderijen.
Dat mensen niet langer mijn vlees willen eten omdat ze gekozen hebben om vegetarier te zijn.
Dat ik hen mijn melk zal aanbieden, dat zij mij als een moeder zullen respecteren en mijn babies nooit van me weg halen.
Dat ze van mij zullen houden en me eren voor mijn hoge ziel.
Dat ik met mensen kan communiceren en zij met mij.
Dat we als een familie leven.

134Honoring a magnificent animal who is much more than a friend for humans.

They call me Cow.
My real name is Vacca, the Greek word for Vaccin.

I come from Lakuma, a star of high vibration near Sirius .
To the Human I bring the qualities of generosity and nurturing to help him on his Spiritual Journey.

I am a symbol of the abundance of the Universe and I call on those who work with my energies, to trust that all their needs will be met. I teach you to give and receive with an open heart.
I came to get aquainted with Earth and also to be of help to human beings. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family. I offered them my milk. I gave them love and it was returned.

This has changed. For thousands of years there have been low vibrations on Earth and my generous and nurturing character has been badly misused and I am treated barbarically.
From once being a sacred, respected and honored animal, I’ve been reduced to a milk and meat-giving factory machine.
I used to be allowed to graze outside in fields for about 6 months a year. Nowadays I live my whole life in a stall and never come into contact with the fresh air outside. This is what they call an economic system. The system makes use of all natural resources on the planet for financial gain. Nothing is sacred now.

Humans do with me as they please. They organize my whole life, decide when I’ve to become a mother and take my child away nearly directly after birth. All they want is the milk I produced for my calf, and they keep on milking me and milking me for money. Once a year I become pregnant and every year the same thing happens. My babies are always taken away from me. Humans don’t seem to think that I have feelings, that I don’t know what is happening to my child. But I feel everything. I’m a mother.

I’m allowed to stay alive until I get too old to produce the amount of milk the farmer needs to earn enough money with.
They then put me in a huge lorry and take me to the slaughterhouse, where I’m electrocuted and my body is cut up and used as food for humans. They’ve even began to change the genes of my brothers and sisters to be able to produce meat in every age group!

At the moment, the pure and loving reason I came to Earth for seems to have lost all meaning.

I, and my family continue to sacrifice our lives, knowing that a moment will come when humans will once more discover their original consciousness of love and compassion.

135I was and am a Holy animal in different countries. For those of you who are interested, I was one of the animals who was present at the birth of Jesus.
You can read in the Egyptian piramide texts that Hathor the Divine Goddess had my appearance. She came out of the primordial water to give birth to the Sun God in the form of a calf.
She wore Horus as a solar disc between her horns and suckled the Pharaoh, giving him his divine power. Hathor stood for death and rebirth, for fertility and protection of women, children and loved ones, just about everything that had to do with life. Her legs were the pillars of the Universe, her inexhaustible stream of milk the Stars of the Milky Way and her horns Crescent Moons.

My Conviction

I believe, and this gives me hope, that the future will eventually change for me and my family.
That factory farming will be replaced by small compassionate farms.
That humans no longer will want my meat because they have chosen to become vegetarians.
That I’ll offer them milk, but they’ll respect me as a mother and will never take my babies from me.
That my high spirit shall be loved and honoured and I will be able to communicate with humans and humans with me.
That we live as a family.