‘NOEL FITZPATRICK’

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is een baanbrekende Ierse Neuro-orthopedische dierenarts met een GROOT HART en  PASSIE VOOR HET LEVEN. Hij  ontwikkelt en gebruikt nieuwe behandelmethoden. Hij brengt de toekomst naar het heden door wat onmogelijk lijkt, mogelijk te maken.  Volgens hem zijn de  ‘medische wonderen’ ook mogelijk bij de mens die dezelfde problemen hebben. Het enige dat nodig is, is de bereidheid om  de traditionele benadering te doorbreken.  
 Hij laat zien wat echte liefde en compassie is voor het dier in de realiteit van iedere dag.  Zijn praktijk is 24 uur per dag open.   
Noël is een mooi mens, een voorbeeld voor ons allemaal. Klanten komen uit alle hoeken van het
Verenigd Koninkrijk met hun dieren naar hem toe. We hopen dat jullie genieten van de video’s even verder op.

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is a groundbreaking Irish Neuro-orthpaedic Vet with a GREAT HEART AND PASSION FOR LIFE.
He develops and uses new treatment methods. He brings future to the present day through making what seems impossible, possible. According to him, these ‘medical miracles’ can also be applied to humans who have the same problems. The only thing that’s needed is the willingness to break through the traditional approach to medicine.
He shows what practical love and compassion is for an animal on a daily basis. His practice is open
24 hours a day.
He is just a beautiful human being, an example to us all. This is proved by the fact that his clients come from all the corners of the U.K. to take their pets to his clinic.
We hope you enjoy the video’s.

Noel en Jane Goodall bij de Dierenartsen Festival 2015 /
Noel and Jane Goodall at the Vets Festival 2015.Jim ontmoet: Een ontmoeting met Noel Fitzpatrick
op de Universiteit van Surrey Engeland./
Jim meets: A meeting with Noel Fitzpatrick
at the University of Surrey, England.

Wat is beschaving? / What is civilisation?

Parijs, 8 juni 2019.
4.000 dierenbeschermers en vegan-activisten liepen in de straten van Parijs om op te komen tegen de wrede behandeling, de slachthuizen en erbarmelijke omstandigheden van landbouwhuisdieren.

Vandaag 15 juni 2019
is het de Wereldwijde Internationale Actiedag tegen Verre Veetransporten

Paris, Juni 8 th 2019.
4.000 animal protectors and vegan demonstrators marched in the streets of Paris to protest against the cruel treatment, the slaughter houses and appalling conditions of farm animals.

Today, June 15th is the Worldwide International Day Action Day against Farm Animal transport to far away countries.

Gallus vertelt haar verhaal / Gallus tells her story

164Een eerbetoon aan een prachtig dier, dat veel meer is dan een vriend voor de mens.

Ze noemen me Kip
Mijn echte naam is Gallus, de leraar van de vogels en het symbool van wijsheid, de instelling om te leren, te overpeinzen, te observeren, het bewaken van ieders eigen ruimte, het hebben van begrip, vruchtbaarheid, creativiteit, de mogelijkheid om gevaar op te merken, het bewaken van de onafhankelijkheid in groepen, van het individu en hun uniekheid

Ik kom oorspronkelijk van een planeet met hoge vibratie, waarvan de naam voor de mensheid nog steeds onbekend is. Ik ben een directe afstammeling van Gallus Gallus, de Wilde Bankivahoen , die in India leeft.

In het verleden werd ik door vele stammen als een heilig dier beschouwd, het symbool van de Zon.
In Christelijke geschriften, wordt beschreven dat Jezus de Liefde van een Hen voor haar kuikens, als voorbeeld gebruikte om de Liefde van God voor de mens uit te drukken. Ik was het symbool voor zelfopoffering, verzorging, bescherming en de brenger van geborgenheid.
In het oude Rome was de uitdrukking: ‘Je bent opgevoed door een Hen!’, een compliment .
In Schotland, zelfs vandaag nog, is het zeggen van: ‘Hello Hen’ in de volksmond hetzelfde als ‘Hallo Lieverd’.

Je kunt zien dat ik speciaal ben! Mijn eieren hebben alle kleuren, niet alleen wit of bruin, maar ook groen, paars en blauw! Het kost me meer dan een dag om mijn ei te leggen en het duurt ongeveer 20 dagen voor mijn kuiken uitkomt. Ik ben een liefdevol en beschermende moeder.

Ik kwam hier met Liefde in mijn Hart om kennis te maken met de Aarde en mensen te helpen. Aan de mens toonde ik vol Liefde de kwaliteiten van het moederschap, spontaniteit en actie om hem op zijn Spirituele reis te helpen.
Ik ben erg goed in het onder controle houden van de insectenpopulatie en ik voorzag de boerderijen en tuinen over de hele wereld van mest.

165Omdat ik niet kan vliegen heb ik een sterke band met de vibraties van de Aarde en help ik op mijn eigen manier om balans te brengen in mijn omgeving.
Eén ding waar ik erg op gesteld ben is mijn levensruimte ! Ik hou er niet van om opgesloten te zijn. Ik hou er van om te kunnen gaan waar de Aardse energieën me naar toe leiden.

Om mensen met hun gezondheid te helpen, bood ik ze mijn eieren en gaf ik ze mijn Liefde, die beantwoord werd. In het verleden leefde ik in harmonie met de mensen, die me behandelden als een onderdeel van de familie.
De tijden zijn veranderd. Voor dieren als ik zijn de donkere tijden naar de Aarde terug gekomen.

Wat is er overgebleven van de mooie tekst, die ik hiervoor over mijzelf en mijn gezin geschreven heb? Aangezien wetenschappers en regeringen de financiële voordelen ontdekten, die met bio-industrie gemaakt konden worden, ben ik gedegradeerd van een gerespecteerd en geëerd wezen naar een cartoonachtige karikatuur, dat gemarteld, mishandeld, gegeten en uitgelachen wordt voor het vermaak van de mens. Voor de meeste mensen ben ik slechts een stuk vlees om te eten.

Vlees dat negatieve energieën van pijn en marteling bevat. Maar het vlees lijkt belangrijker te zijn voor hen dan de wreedheid en de immorele manier waarop ik en mijn kuikens geproduceerd en dagelijks met miljoenen afgeslacht worden. Mijn kuikens zullen nooit het genot kennen van de beschutting door moeders vleugel, het horen van het gekraai van hun vader, en worden vaak levend begraven in afvalcontainers.
Het lijkt erop dat de menselijke wezens veranderd zijn in monsters uit een horrorfilm.

De meeste van mijn familie worden geboren en sterven in gevangenissen en kooien, volgepompt met antibiotica om ze in hun korte leven levend te houden, terwijl ze nooit de buitenwereld zien en nooit in staat zullen worden gesteld zich te kunnen gedragen als een kip, de Leraar van de Vogels.

Ik weet dat het beter zal worden. Vele mensen zijn zich nu tegen deze nachtmerrie aan het verzetten, en kiezen nu ook voor vegetarisch voedsel.
Ik heb de hoop dat in de komende jaren ik en mijn familie weer onze rechtmatige plaats in de maatschappij kunnen innemen als gerespecteerde en geëerde vrienden waarvan gehouden wordt, zoals het altijd geweest is in de levens van de mens.

164

GALLUS TELLS HER STORY

Honoring a beautiful animal who is much more than a friend for humans.

They call me Chicken.

My real name is Gallus, the teacher of birds and I’m the symbol of wisdom, the spirit of learning, reflection and observation, guarding ones own space, understanding, fertility, creativity, ability to sense danger, independence in groups, individuality and uniqueness.

I originally come from a planet of high vibrations, the name of which is still unknown to humans.
I am a direct descendent of Gallus Gallus, the Wild Red Jungle Fowl who lives in India.

In the past I was considered to be a sacred animal by many tribes who called me the symbol of the Sun.
In Christian writings, Jesus is said to have used the Love of a Hen for her brood to express God’s love for humans. I was the symbol for self-sacrifice, nurturing, protection and the bringer of comfort.
In Ancient Rome, saying ‘you were raised by a Hen’ was a compliment.
In Scotland, even today, saying ‘Hello Hen’, means the same as ‘Hello Dear’.

You can see that I’m special! My eggs come in many colours, not only white or brown, but also green, pink and blue! It takes me more than a day to lay my egg and takes about 20 days before my baby chicken hatches. I am a loving and protective mother.

I came here with Love in my Heart to get aquainted with the Earth and to help human beings. To the Human I lovingly brought the qualities of motherhood, liveliness and action to help him on his Spiritual Journey.
I am very good at keeping the insect population under control and I provided fertilizer for farms and gardens all over the World. Because I can’t fly I have a strong connection with Mother Earth’s vibrations and help in my own way to bring her the energy of balance.

165One thing I do like is my personal space! I don’t like to be confined! I like to have the freedom to go where the Earth energies take me.
To help humans with their health, I offered my eggs, I gave them love and it was returned. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family.

Times have changed. For animals like me the dark ages have come back to Earth. What is left of the beautiful text I’ve just wrote about myself and my family?
Since scientists and governments discovered the financial profits to be made with factory farming, I’ve been degraded from being a respected and honoured animal into a cartoon-like character that can be tortured , mistreated, eaten and laughed at for the pleasure of human beings. For most humans I’m only a piece of meat to eat. Meat that has the negative energies of pain and torture in it. But the meat seems to be more important to them than the cruel and immoral way I and my babies are forced to breed and are slaughterd by the millions everyday.
My baby chicks never know the comfort of a mother’s wing or hearing their father crow, and are very often buried alive in trash cans.

It appears that human beings have turned into monsters from a horror film.

Most of my family are born and die in prisons and cages, pumped full of antibiotics to keep them alive for their short lives, never seeing the outside World and never being able to behave like a Chicken, the Teacher of Birds.

I know that brighter days will come. Many people are now turning against this nightmare, and choosing to buy vegetarian food. I have hope that in the years to come I and my family will once more take our rightful place in society and be the respected, loved and honoured friends we’ve always been in the lives of human beings.

 

 

Sus vertelt haar verhaal / Sus tells her story


150
Een eerbetoon aan een prachtig dier, dat veel meer dan een vriend voor de mens is.

Ze noemen mij Varken. Mijn echte naam is Sus Scrofa Domesticus.

151Ik kom van De Plejaden, een groep van sterren met een hoge frequentie, gelegen in de constellatie Stier, relatief dichtbij de Aarde.

Naar de mens toe breng ik voor zijn spirituele tocht de kwaliteiten compassie, vrijgevigheid, ontspanning, ambities, serieus zijn, verantwoordelijkheid en bescheidenheid.
Ik ben een symbool van rijkdom, voorspoed en geluk.
Ik laat jullie zien hoe te geven en ontvangen met een open hart.
Ik kwam om kennis te nemen van de Aarde en behulpzaam te zijn voor de mens.
153In het verleden leefde ik in harmonie met ze en beschouwden ze mij als een deel van hun familie. Ik woelde het land om en hield het schoon door al het afval te eten. Ik hield van ze en zij van mij.

Dit is nu veranderd. Voor duizenden jaren zijn er lage vibraties op Aarde, is mijn goedgevigheid en verzorgende karakter op grote schaal misbruikt en ben ik op een barbaarse manier behandeld.
Ooit een heilig, gerespecteerd en geëerd dier, ben ik nu teruggebracht tot een vleesgevende fabrieksmachine.
De mens schijnt te denken dat ik geen gevoelens heb, en ook geen intelligentie.
Vroeger mocht ik op de boerderij wroeten in de vrije natuur. Tegenwoordig zit ik opgesloten in hokjes, vaak ook nog aan een ketting. De wetenschappers hebben voor de mens een perfect systeem uitgevonden. Of ik een biggetje, een zeug of een mannelijk varken ben, mijn leven wordt misbruikt vanaf mijn geboorte tot aan mijn dood in het slachthuis. Alles wat ik lichamelijk bezit wordt gegeten of verwerkt in allerlei voedsel, zowel vers of in blik. Ieder stuk van mij waar geld aan verdiend kan worden, wordt gebruikt.

Het enige waar ze niet aan kunnen komen is mijn Geest. De mens heeft nog niet uitgevonden dat ik er een heb. Na mijn ellendige leven en dood, gaat het terug naar mijn familie in het sterrenstelsel De Plejaden waar ik als Spiritueel wezen met Liefde ontvangen wordt.


Ik weet dat ik nog vrienden heb op Aarde die mij met Liefde zouden willen omarmen, en ik vertrouw erop dat zo gauw de mens uit deze gekte komt en weer met zijn Hart leeft, wij weer als vrienden en familie met elkaar om zullen gaan.


Wie ben ik echt? Wie is Sus? Wie ben ik in de ogen van God?

152Ik ben een Heilig Dier dat een diepe connectie heeft met Moeder Aarde en de Mysteries van de Natuur.
Ik ben een zeer krachtige en beschermende geest.
Ik ben niet zoals de mens en de media mij voorspiegelen.
Ik ben een goed georganiseerd en schoon wezen dat de meester is van zijn domein.
Als spirituele gids kan ik de mens zelfvertrouwen leren, dat je problemen in je leven in de ogen kunt zien en ze kan overwinnen.
Ik kan de mens zonder angst door al zijn beproevingen begeleiden.
Ik ben o.a. geassocieerd met Cerridwen de Keltische Godin van nieuw leven en vruchtbaarheid en de Griekse Godin Demeter van landbouw en gewassen.
De Inheemse Amerikanen zien mij als symbool van overvloed en geloven dat ik  de mens leer hoe ze het leven kunnen vieren en het te delen met anderen.

Dit is mijn verhaal. Ik verdien Liefde en Compassie van iedereen.


150
Honouring a magnificent animal that is much more than a friend for humans.

They call me Pig.
My real name is Sus Scrofa Domesticus.

151I come from the Pleiades, a group of stars with a high frequency, situated in the constellation of Taurus, relatively nearby the Earth.
I bring the qualities of compassion, generosity, relaxation, ambitions, seriousness, responsibility and humility to humans for his spiritual journey.
I am a symbol of riches, prosperity and luck.

I teach you to give and receive with an open heart.

I came here to get acquainted with the Earth and to be helpful to humans.
153In the past I lived in harmony with them and they saw me as a part of their family. I ploughed the fields and kept the environment clean by eating all the waste.
I loved them and they loved me.

That has all changed. For thousands of years the Earth has had low vibrations, and my generous and caring character has been greatly misused and I’ve been turned into a meat-giving factory machine.

Human beings seem to think that I’ve no feelings and no intelligence.

In the past I was allowed to churn the earth outside in the fields.
Nowadays I’m imprisoned in cubicles or small stalls, often retrained by a chain. The scientists have found out a perfect food system for human beings.
It doesn’t matter if I’m a piglet, sow or a male pig, I’m badly mistreated from the moment I’m born until my death in the slaughterhouse. Every part of my body gets eaten, either fresh or canned. Every piece of me that brings in money is used.

The only thing they can’t touch is my Spirit. The human still hasn’t found out that I have one. After my terrible life and death, it goes back to my family in the Pleiades where I’m welcomed with open arms as the Spiritual being I am.
I know that I’ve got friends on Earth who would lovingly take me in their arms, and I trust that as soon as humans lose their craziness and once more live from their Hearts, we once more will be able to live as friends and family.

Who am I really? Who is SUS? Who am I in the eyes of God?

152I am a Holy Animal who has a deep connection with Mother Earth and the Mysteries of Nature.
I am a very powerful and protective spirit.
I am not what many humans and the media lead you to believe.
I am a good organised and clean being who is the master of his domain.
As a spiritual guide I can teach the humans selfconfidence so that you can face the problems in your life and solve them.
I can lead humans through all their ordeals without fear.
I am associated with Cerridwen the Celtic Goddess from new life and fertility and the Greek Goddess Demeter of agriculture and crops..
Native Americans look upon me as the symbol of abundance in our daily lives and believe that I teach humans to celebrate life and share this with others.

This is my story. I deserve Love and Compassion from all human beings.

 

 

Vacca vertelt haar verhaal / Vacca tells her story

134Eer aan een prachtig dier dat veel meer dan een vriend voor de mens is.

Ze noemen mij Koe.

Mijn echte naam is Vacca, van het Griekse woord Vaccin.

Ik kom van Lakuma, een ster met hoge vibraties, in de beurt van Sirius.
Ik breng de kwaliteiten van goedgevigheid en voeding geven aan de mens voor zijn spirituele tocht.
Ik symboliseer de overvloed van het Universum en roep degene die met mijn
energie werkt, dat aan hun behoeftes tegemoet zullen komen. Ik leer jullie te geven en ontvangen met een open hart.
Ik kwam om kennis te nemen van de Aarde en behulpzaam te zijn voor de mens. In het verleden leefde ik in harmonie met ze en ze beschouwden mij als een deel van hun familie. Ik bood ze mijn melk aan. Ik hield van ze en zij van mij.
Dit is nu veranderd. Voor duizenden jaren zijn er lage vibraties op Aarde, is mijn goedgevigheid en verzorgende karakter op grote schaal misbruikt en ben ik op een barbaarse manier behandeld.
Ooit een heilig, gerespecteerd en geëerd dier, ben ik nu teruggebracht tot een melk- en vleesgevende fabrieksmachine.
Vroeger mocht ik 6 maanden per jaar buiten grazen. Tegenwoordig slijt ik mijn hele leven in een stal en kom nooit in contact met frisse lucht. Dit is wat ze een economisch systeem noemen. Het is een systeem dat zoveel mogelijk gebruik maakt van de natuurlijke middelen van onze planeet voor winstbejag.
Niets is meer heilig.

De mens doet wat hij wil met mij. Ze organiseren mijn hele leven, besluiten wanneer ik een moeder moet worden en halen mijn kind heel snel na de bevalling bij me weg. Het enige wat ze willen is de melk die ik geproduceerd heb voor mijn kalf, en ze blijven mij melken, ze blijven mij melken voor geld. Een keer per jaar word ik zwanger en ieder jaar gebeurt hetzelfde. Mijn babies worden altijd bij mij weggehaald. De mens schijnt te denken dat ik geen gevoelens heb, dat ik niet weet wat er met mijn kind gebeurt. Maar ik voel alles. Ik ben een moeder.
Ik mag in leven blijven totdat ik te oud word om de hoeveelheid melk te produceren die de boer nodig heeft om er genoeg geld mee te verdienen.
Ze vervoeren mij in een grote vrachtauto, samen met mijn lotgenoten naar het slachthuis, waar ik geëlectrocuteerd word en waarna mijn lichaam in stukjes gesneden wordt als voeding voor mensen. Ze zijn zelfs begonnen met het veranderen van de genen van mijn broers en zusters zodat ze in alle leeftijdsgroepen vlees kunnen produceren.

Op dit moment, lijkt de pure en liefdevolle reden die ik had om naar de Aarde te komen geen betekenis meer te hebben.

Toch blijven ik en mijn familie voorlopig onze levens geven, wetende dat er een moment zal komen dat de mens uit zijn gekte zal komen en weer zijn originele bewustzijn van liefde en compassie opnieuw zal ontdekken.

135Ik ben een Heilig dier. In de Egyptische piramideteksten kan je lezen dat Hathor de Hemelgodin mijn uiterlijk had. Zij kwam uit het oerwater om de zonnegod als een
kalf te werpen. Ze droeg Horus als een zonneschijf tussen haar horens en zoogde de farao die door haar zijn goddelijke kracht kreeg. Hathor stond voor de dood en wedergeboorte. Ze stond voor vruchtbaarheid en was de beschermster van vrouwen, kinderen en geliefden en daarmee zo’n beetje van het leven. Haar benen waren de pijlers van het Universum, haar onuitputtelijke stroom melk de sterren van de Melkweg en haar horens maansikkels.

Mijn overtuiging

Ik geloof, en dit geeft mij hoop, dat het in de toekomst beter zal zijn voor mij en mijn familie.
Dat de Bio-industrie vervangen zal worden door kleine, met compassie gerunde boerderijen.
Dat mensen niet langer mijn vlees willen eten omdat ze gekozen hebben om vegetarier te zijn.
Dat ik hen mijn melk zal aanbieden, dat zij mij als een moeder zullen respecteren en mijn babies nooit van me weg halen.
Dat ze van mij zullen houden en me eren voor mijn hoge ziel.
Dat ik met mensen kan communiceren en zij met mij.
Dat we als een familie leven.

134Honoring a magnificent animal who is much more than a friend for humans.

They call me Cow.
My real name is Vacca, the Greek word for Vaccin.

I come from Lakuma, a star of high vibration near Sirius .
To the Human I bring the qualities of generosity and nurturing to help him on his Spiritual Journey.

I am a symbol of the abundance of the Universe and I call on those who work with my energies, to trust that all their needs will be met. I teach you to give and receive with an open heart.
I came to get aquainted with Earth and also to be of help to human beings. In the past I lived in harmony with humans who treated me as part of their family. I offered them my milk. I gave them love and it was returned.

This has changed. For thousands of years there have been low vibrations on Earth and my generous and nurturing character has been badly misused and I am treated barbarically.
From once being a sacred, respected and honored animal, I’ve been reduced to a milk and meat-giving factory machine.
I used to be allowed to graze outside in fields for about 6 months a year. Nowadays I live my whole life in a stall and never come into contact with the fresh air outside. This is what they call an economic system. The system makes use of all natural resources on the planet for financial gain. Nothing is sacred now.

Humans do with me as they please. They organize my whole life, decide when I’ve to become a mother and take my child away nearly directly after birth. All they want is the milk I produced for my calf, and they keep on milking me and milking me for money. Once a year I become pregnant and every year the same thing happens. My babies are always taken away from me. Humans don’t seem to think that I have feelings, that I don’t know what is happening to my child. But I feel everything. I’m a mother.

I’m allowed to stay alive until I get too old to produce the amount of milk the farmer needs to earn enough money with.
They then put me in a huge lorry and take me to the slaughterhouse, where I’m electrocuted and my body is cut up and used as food for humans. They’ve even began to change the genes of my brothers and sisters to be able to produce meat in every age group!

At the moment, the pure and loving reason I came to Earth for seems to have lost all meaning.

I, and my family continue to sacrifice our lives, knowing that a moment will come when humans will once more discover their original consciousness of love and compassion.

135I was and am a Holy animal in different countries. For those of you who are interested, I was one of the animals who was present at the birth of Jesus.
You can read in the Egyptian piramide texts that Hathor the Divine Goddess had my appearance. She came out of the primordial water to give birth to the Sun God in the form of a calf.
She wore Horus as a solar disc between her horns and suckled the Pharaoh, giving him his divine power. Hathor stood for death and rebirth, for fertility and protection of women, children and loved ones, just about everything that had to do with life. Her legs were the pillars of the Universe, her inexhaustible stream of milk the Stars of the Milky Way and her horns Crescent Moons.

My Conviction

I believe, and this gives me hope, that the future will eventually change for me and my family.
That factory farming will be replaced by small compassionate farms.
That humans no longer will want my meat because they have chosen to become vegetarians.
That I’ll offer them milk, but they’ll respect me as a mother and will never take my babies from me.
That my high spirit shall be loved and honoured and I will be able to communicate with humans and humans with me.
That we live as a family.