Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics

 

 

HET LEGE CANVAS
Een nieuwe dag, nieuwe mogelijkheden
THE BLANK CANVAS
A new day, new possibilities

16-10-2021

15-10-2021:
Bewegende Lichtenergieën
08-10-2021 Kryon audio:
Hoe de Creatieve Bron met je communiceert/
Communications with Spirit
Start 02:47
http://audio.kryon.com/en/Boulder-SUN-main-16.mp3

07-10-2021:
Hier zijn nieuwe foto’s van Licht Energieën
een paar dagen geleden genomen voor ons huis /
Here are new photos of Light Energies
taken a few days ago in front of our house

06 OKTOBER 2021
DE NIEUWE MAAN IN WEEGSCHAAL
JE KRIJGT ZICHT OP JEZELF
In andere woorden:
Zicht op je emotionele houding.
Zicht op hoe je communiceert en dingen verwerkt.
Zicht op de drijvende kracht die je helpt om assertief te zijn.

Dit leidt allemaal tot Zelfkennis!
Er is geen beter tijdstip om dit allemaal  te ervaren. De Nieuwe Maan in Weegschaal geeft een energie die kansen creëert, en een gevoel van overvloed en balans. We krijgen de moed en het uithoudings-vermogen om steeds door te gaan. Wat willen we nog meer? Oktober is nog steeds de maand om te oogsten, en wij ontvangen genoeg mooie inzichten die wij met anderen kunnen delen.

DE LIEFDE IN HET UNIVERSUM IS GRENZELOOS.
Iedere Nieuwe Maan biedt de mogelijkheid om met iets nieuws te beginnen. Dit kan soms onzekerheid met zich meebrengen, maar nu niet. Je hebt zelfvertrouwen en het gevoel dat je in staat bent om jouw wensen werkelijkheid te laten worden. Jij zaait zelfvertrouwen en je oogst daardoor succes. De LIEFDE-ENERGIE in het Universum is inderdaad grenzeloos. Het enige wat wij hoeven te doen is er open voor te staan en er gebruik van te maken.

OPTIMISME
Door de energie van deze Nieuwe Maan komt iets te voorschijn, dat lijkt op een ommekeer in jezelf, een soort regeneratieproces uit het niets, dat gelukkiger tijden aankondigt voor je gezondheid en je verwachtingen!

Als je in een relatie zit, begin je te voelen dat jullie teamgenoten zijn in plaats van
tegenstanders.

THE NEW MOON IN LIBRA
6th October 2021.
You’ll get insights into yourself.
In other words:
Insight into your emotional attitude.
Insight into your communication skills
and how you deal with things.
Insight into the driving force that”helps
you to be assertive.

All these things lead to self knowledge.
There couldn’t be a better time than this to experience all of this. The New Moon in Libra gives a special energy that creates possibilities, plus the feeling of having abundance and balance. We receive the courage and the stamina to keep going. What more could we wish for?
October is still the month that we can reap what we’ve sown, and we receive enough positive insights that we can share with others.

THE LOVE OF THE UNIVERSE HAS NO BORDERS.
Every New Moon gives us the possibility to start something new. This could sometimes bring uncertainty with it, but not this time. You’re full of self confidence and have the feeling that you’re able to realise all your wishes. You sow confidence, and therefore reap success. The loving energy in the Universe is indeed without borders. All we need to do is open up and make use of it.

OPTIMISTIC
Through this new energy something emerges that seems to look like you’ve had a turnaround in yourself, a kind of regeneration proces that turned up out of the blue, announcing happier times for your health and expectations!


DE
OOGST VOLLE MAAN IN VISSEN
20/21 september 2021.
Thema voor deze Volle Maan is
EMOTIONELE GENEZING

OMGAAN MET EMOTIES VANUIT RUST IN PLAATS VAN DRAMA
Deze Volle Maan in Vissen voelt zich echt als een vis in rustig water!
Weg is de onrust van de laatste tijd. Rust is veel belangrijker geworden en daar stel jij je voor open.
Je hebt een uitdagend jaar achter de rug. Het leek alsof je echt iedere dag eraan moest werken,  om het steeds in goede banen te leiden. De ene keer leek het heel goed te gaan en een dag later was het weer het omgekeerde. Jezelf in balans houden was nummer een op je dagelijkse verlanglijst.

EEN STAP VOORUIT
Maar deze Volle Maan in Vissen brengt voor velen van ons een zucht van opluchting, en ook verlichting! Nu is de tijd om jouw creatieve energie zijn gang te laten gaan! Deze energie geeft je heel veel steun in wat je onderneemt.

NU IS HET DE TIJD OM AAN JEZELF TE DENKEN
Voor de hooggevoeligen onder ons is het nu echt de juiste tijd om aan jezelf te denken in plaats van jouw pure energie aan anderen te geven, waardoor jij je minder of zelfs ziek voelt. Je krijgt nu de kans om te leren van jezelf te houden in plaats van de angsten van anderen over te nemen. Kwalen die jij ervaart zijn vaak niet van jou, maar jij hebt ze toegelaten. Geloof in jezelf, je eigen sterke kracht, en jouw grootsheid.

JE MAAKT GEZONDE KEUZEN
Je hebt geduld, en bent tevreden met kleine stapjes vooruit. Dit veroorzaakt dat je ruimte om je heen creëert die nodig is om goede positieve keuzes te maken.
Wanneer je dit allemaal bekijkt en bereid bent om voor een keer eigenliefde op de eerste plaats te zetten, brengt deze Volle Maan in Vissen een mooie genezing.

JE KUNT NU OOGSTEN
Deze Maan heet de ‘Oogst Maan’. Het is nu de ideale tijd om de resultaten te oogsten van al de creatieve zaden die je in de tijd van de Nieuwe Maan in Vissen in Maart van dit jaar gezaaid hebben. Je hebt het verdiend!

 

THE HARVEST FULL MOON IN PISCES
20/21 September 2021
The Theme for this Full Moon is:
EMOTIONAL HEALING

DEALING WITH EMOTIONS CALMLY INSTEAD OF DRAMATICALLY
This Full Moon in Pisces feels just like a fish in calm waters!
Gone is de unrest of the past months. Peacefulness has become more important and you’ve opened your mind to it.
You’ve had a challenging year behind you. It seemed as if you had to work hard every day to keep everything going smoothly. One day did, and a day later it was completely the opposite. Staying balanced was number one on the daily list.

A STEP FORWARD
For many of us this Full Moon brings a sigh of relief and enlightenment!
It’s now the time to let your creative energy go where it wants to! The energy of the Full Moon will support whatever you undertake.

NOW’S THE TIME TO THINK OF YOURSELF
For the highly sensitives among us, it’s now really the right time to think of yourself instead of giving your energy away to others, thereby making you to feel down, and even sick. You now get the chance to learn how to love yourself instead of taking over someone elses fears. Very often, you experience ailments that are not yours, because you’ve allowed it.
Believe in yourself, in your own strength and your grreatness!

YOU MAKE HEALTHY CHOICES
You have patience, and are satisfied to make small steps forward, one at a time. This creates the space you need to make good and positive choices.
When you take a look at all of this and are prepared for once in your life to put yourself first, this Full Moon will bring you a beautiful healing.

YOU CAN NOW REAP WHAT YOU’VE SOWN
This Moon is calles The Harvest Moon. It’s now the ideal time to harvest all the creative seeds that you sowed during the time of The New Moon in Pisces in March of this year.
You deserve it!

06-09-2021:
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !
DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197

12-09-2021:
Je lichaam regenereren en opnieuw vorm te geven vereist volharding /
Regenerating and  reshaping your body needs tenacity
Sadhguru introduceert de grondbeginselen van wat Hatha yoga is en hoe we door ons dit eigen te maken, uit onszelf via de twee basis principes zon en maan in ons, het beste uit ons zelf halen
Sadhguru introduces us to the fundamentals of what hatha yoga is and how imbibing hatha yoga can activate the two basic dimensions within us – the Sun and the Moon

04-09-2021:
NIEUWE MAAN IN MAAGD
6/7 september 2021
OPLOSSINGSGERICHT
IN PLAATS VAN
PROBLEMEN ZIEN

Een leuke uitdaging! Met deze energie kan je alle kanten op! Gelukkig is Maagd een Aardeteken, zodat we wel met beide benen op de grond kunnen blijven!

HIERONDER EEN VAN DE MOGELIJKE ONDERWERPEN WAAR JE UIT KAN KIEZEN.
Deze Nieuwe Maan geeft een opening naar inzichten over oude gewoontes, overtuigingen en gedragingen die wij verzameld hebben vanaf onze geboorte die niet meer voor ons werken. Wij worden gestimuleerd om ze allemaal te onderzoeken.
Om jezelf tijdens je ontdekkingstocht in balans te houden kan je iedere dag een meditatie moment toevoegen!

De Nieuwe Maan in Maagd geeft ons de mogelijkheid om echt te breken met oude energieën. Ga bij jezelf na bij welke dingen uit je kinderjaren jij last van hebt en kijk hoe je daar veranderingen aan kan brengen.
Gewoon het feit dat je bewust wordt van dingen die je zou willen veranderen, brengt bij jou het begin van een genezing.

Gebruik deze aangeboden energie als een tonicum
voor Gezondheid en Vreugde,

GEEF JEZELF OVER AAN DE MAAGD ENERGIE.
Het teken Maagd is een Aarde teken en zal je het gevoel geven dat je verbonden bent met haar wijsheid en dat je begeleid wordt in jouw ontdekkingstocht.

THE NEW MOON IN VIRGO
6/7 SEPTEMBER 2021
FOCUSED ON SOLVING PROBLEMS
I/O SEARCHING FOR THEM

With these energies you can go every which way! An interesting challenge! Fortunately Virgo is an Earth sign, so that we can keep ourselves grounded!

HERE BELOW IS AN EXAMPLE OF ONE OF THE SUBJECTS WE CAN CHOOSE FROM.

This New Moon gives the opening to insights on old habits, beliefs and behaviour we’ve collected from our birth that don’t work for us anymore. We feel stimulated to explore them all.
It might be a good idea to have a moment of meditation everyday to keep balanced.

This New Moon gives us the possibility to really break with old energies. Ask yourself ‘what are the things that don’t feel good about your childhood’, and see how you can bring about changes.
Just the fact that you’re conscious of certain things you would like to change, is the beginning of a healing.

Use the energies that are offered in this New Moon
as a tonicum for Health and Joy.

GIVE YOURSELF UP TO THIS VIRGO ENERGY
Virgo is an Earth sign and will give you the feeling that you’re connected with her wisdom and that she’ll give you guidance on your exploration work.


29-08-2021:

DE STERREN VAN ONZE ZOMERTUIN VIEREN!
CELEBRATING THE STARS OF OUR SUMMER GARDEN!

Bedankt Springbalsemien voor je hulp in onze tuin aan de honderden en honderden BIJEN met je mooie bloemen. Ik weet dat je de naam hebt dat je andere planten overneemt, maar je vindt het niet erg als we je af en toe waar het nodig is uitdunnen.
Je bent een echte held voor de BIJEN.

Thank you Impatiens Glandulifera  with your beautiful flowers, for helping  hundreds and hundreds of BEES in our garden this Summer! I know that you have the name of taking over other plants, but you don’t mind if we ‘thin you out where necessary’!
You’re a real hero for the BEES.

 

22-08-2021:
EEN MOMENT VAN STILTE
Ik lig in bed,
En kijk uit het raam
en zie hoe een andere wereld
voorbij gaat.
Voor nu heb ik mijn actieve
wereld geruild voor een die
in stilte observeert.
Een vredige wereld.
Alleen de geluiden uit mijn
tuin bereiken mijn bewustzijn.

A MOMENT OF SILENCE
Lying in bed,
looking out of the window,
watching a different World go by.
For the time being I’ve exchanged
my active World for one that
observes in silence.
A quiet World.
Only the sounds of my garden
enter my consciousness.

Voor meer / For more Quotes and Stories Klik hier / Click here

25-07-2021:
Waarom leren ze dit niet op school?
De Acteur Denzel Washington laat in zijn fantastische toespraak
aan studenten iedereen sprakeloos!


HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER

Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

VN Secretaris-Generaal / UN Secretary-General Antonio Guterres:
De Mensheid voert een meedogenloze, zelfvernietigende oorlog tegen de natuur. Wij moeten Vrede sluiten met de Natuur.
Humanity is waging a relentless, self-destructive war on Nature.
We must make peace with Nature.
Lees meer: Klik op de afbeelding hieronder /
Read more: Click on the image below
5 juni 2021
Quote van de dag

We zijn vaak alleen op zoek naar
de grote Aha momenten in ons leven,
terwijl de kleine dagelijkse gebeurtenissen
aan ons voorbij gaan.
Gebeurtenissen, die later van grote betekenis
blijken te zijn.

5 June 2021
Quote of the day

We often only look for the big Aha moments
in our life, while the small daily happenings
pass by without us noticing them.
These small happenings often turn out
to have a greater significance than we realise.

22-05-2021 Kryon: Van Zwart Wit Naar De Kleur Van Het Hart
From Black And White To The Color Of The Heart
1. Barrières En Filters Van Het Oude Systeem – ANGST /
1. Barriers And Filters Of The Old System – FEAR
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-1-FEAR.mp3
Kryon Start 14:36

2. Barrières En Filters Van Het Oude Systeem – CULTUUR / 
2. Barriers And Filters Of The Old System – CULTURE
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-2-CULTURE.mp3
Kryon Start 19:42

ZACHTE VIBRATIES VOOR DE AARDE

Hebben we ooit stilgestaan over wat de reden is dat Inheemse volkeren
en andere wijzen zeggen dat wij zachtjes en met respect op de
Aarde moeten lopen?
Niet alleen is de structuur van de grond waar wij op lopen gemaakt
uit overleden planten en dieren, maar ook uit de overblijfselen van onze overleden voorouders.
Alles wat ooit geleefd heeft komt ergens in de aarde terecht.
Met onze voeten, handen en het gereedschap dat wij gebruiken maken wij contact met hun levensenergie.

SOFT VIBRATIONS FOR THE EARTH

Have we ever wondered why Indigenous and other wise people say that we
must walk gently and with respect on the Earth?
Not only is the structure of the soil made out of deceased plants and animals,
but also from the remains of our ancestors. Every living thing that has been born on Earth has at one time returned to the soil or the sea.
With our feet, hands and all the instruments we make use of, we make contact
with their life’s energy.

Actrice Judi Dench: Haar Passie voor Bomen/

My Passion for Trees

 

INHEEMSE VOLKEREN/ INDIGENOUS PEOPLE
Links voor meer Informatie over onze vrienden van de inheemse volkeren/ 
Links for more information about our indigenous friends
https://youtu.be/MjV06PJh08o
https://youtu.be/LzANHhX1ozA
https://youtu.be/FElDxznboc0
https://youtu.be/dosdE7X7uiE

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?


2021: Het Jaar Van Openbaringen

NIEUW OP DEZE SITE:
KRYON ‘S GENEZENDE WOENSDAGEN
MET DE CIRKEL VAN 12 KLIK HIER
NEW ON THIS WEBSITE:
KRYON’S HEALING WEDNESDAYS CLICK HERE
WITH THE CIRCLE OF TWELVE

18-09-2020 Kryon:
Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:5905-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691