Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics.

 

IEDERE DAG IS EEN INHEEMSE VOLKEREN DAG! /
EVERY DAY IS AN INDIGENOUS PEOPLE DAY!
1. Hoe genees je de Eerste Natie Gemeenschap in Amerika? /
1. How to heal the First Nation American Community? 

2. Vier Inheems Volkeren Jaar LIVE met Taboo van Black eyed Peas
en Sadhguru

2. Celebrate Indigenous Peoples Year LIVE with Taboo from Black Eyed Peas and Sadhguru.

3. Het Opperhoofd van de Lakota Natie Ontmoet Sadhguru /
3. Lakota Nation Chief Meets Sadhguru
Onderzoek Spiritueel Amerika /
Exploring Spiritual America
Rij Mee (op de motor) Met Sadhguru
Ride With Sadhguru


NIEUWE SUPERMAAN
IN WEEGSCHAAL, 16 OKTOBER 2020

De vorige Volle Maan kondigde HET BEGIN aan van HET EINDE van
de OUDERWETSE WERELD, zoals wij die kennen.
Deze SUPER NIEUWE MAAN kondigt het BEGIN aan van GEESTELIJKE EN FYSIEKE BALANS IN ONSZELF vinden. Om van DONKER naar LICHT te gaan en van ZWAAR OP DE HAND naar LUCHTIGER.
ONS INNERLIJKE KIND KOMT TE VOORSCHIJN!


OVERVLOED

Doordat je elke dag bezig bent om BALANS in je leven te brengen, ervaar je OVERVLOED.
JE GENIET BEWUST VAN ALLE DINGEN DIE JE MEEMAAKT.
De keuzes die wij elke dag maken bepalen wat voor een dag wij ervaren.
Elke keer dat wij een keuze maken vanuit vriendelijkheid, compassie of vreugde, zullen wij pure, originele en creatieve ingevingen krijgen, die ons per dag een positief stapje verder brengen. 

Wat voor INVLOED heeft dit op de VROUWELIJKE en MANNELIJKE energie?
HET BETEKENT DAT VROUWEN HUN PURE EIGEN VROUWELIJKE ENERGIE ALS LEIDRAAD ALTIJD VASTHOUDEN. 

De HOOGSTE ROEPING van de vrouw is, DE MAN BEGELEIDEN NAAR ZIJN ZIEL, zodat hij verenigd wordt met DE CREATIEVE BRON VAN ALLES WAT IS.
HET LAATSTE WAT ZE MOETEN DOEN IS DE MANNELIJKE ENERGIE KOPIËREN.

VOOR MANNEN betekent het dat ze HUN VERBORGEN VROUWELIJKE ENERGIE OPNIEUW MOETEN ONTDEKKEN. In plaats van DE VROUW TE ONDERDRUKKEN, moeten ze HEN JUIST STEUNEN OM ALS VROUW SPIRITUEEL TE LATEN ONTWIKKELEN.
DE HOOGSTE ROEPING VAN DE MAN IS DE VROUW TE BESCHERMEN, ZODAT ZE VRIJ IS OM ONGEDEERD OP AARDE TE KUNNEN LOPEN.


ONZE PURE GAVEN gebruiken we om VROUWELIJKE EN MANNELIJKE energie in BALANS te brengen.

Vanuit deze BALANS bouwen we een NIEUWE WERELD op IN HET LICHT,  WAARDOOR DE WERELD OOK VERANDERT.
ONS BEWUSTZIJN EN DAT VAN DE WERELD worden ÉÉN en de WEERSPIEGELING VAN DE WERELD waar wij naar kijken wordt EEN SPIEGEL VAN ONS!

DIT GEBEURT ALLEMAAL DOORDAT WIJ ONZE VERANTWOORDELIJKHEID OPPAKKEN VOOR ONSZELF EN ONZE AARDE.

 

THE NEW SUPER MOON IN LIBRA, 16th OCTOBER 2020

The last Full Moon (october 1) announced THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT.
This Super New Moon announces THE BEGINNING OF FINDING THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BALANCE IN OURSELVES. To go from DARK to LIGHT and from STRESS to LESS TENSION. TO SEE OUR INNER CHILD COME ALIVE.

ABUNDANCE
Because we’re focussed on doing something POSITIVE, by bringing BALANCE into our lives, we experience A FEELING OF ABUNDANCE AND ENJOY EVERYTHING WE GO THROUGH EVERYDAY.  It DOESN’T make us DEPRESSED IF THINGS DON’T GO AS WE’D PLANNED, because we STAND BEHIND our decision to take all the steps needed TO ACCOMPLISH OUR GOAL.
The CHOICES WE MAKE EVERY DAY determine what our experiences will look like. EACH TIME we make a CHOICE OUT OF KINDNESS, COMPASSION OR JOYFULNESS, we’ll receive PURE, ORIGINAL AND CREATIVE INSIGHTS that bring us a step further.

WHAT KIND OF INFLUENCE DOES THIS HAVE ON THE FEMININE AND MASCULINE ENERGY?
IT MEANS THAT WOMEN MUST ALWAYS LET  THEMSELVES BE GUIDED BY THEIR PURE FEMININE ENERGY.
The HIGHEST CALLING of a woman is TO GUIDE THE MAN TO HIS SOUL, so that he can be reunited with THE CREATIVE SOURCE OF ALL THAT IS.
THE LAST THING SHE SHOULD DO IS COPY THE MALE ENERGY.
FOR MEN this means that they ONCE MORE MUST DISCOVER THEIR HIDDEN FEMININE ENERGY. Instead of SUPPRESSING WOMEN, THEY MUST SUPPORT THEM IN DEVELOPING THEIR SPIRITUALITY.
THE HIGHEST CALLING OF THE MAN IS TO OFFER PROTECTION, SO THAT SHE CAN WALK ON THIS EARTH UNHARMED.

We use the THE PURE GIFTS THAT WE HAVE TO BRING BALANCE TO THE FEMININE AND MASCULINE energies.
WORKING FROM THIS BALANCING ENERGY, we build a NEW WORLD, A WORLD THAT IS CHANGING TO LIGHT.
OUR CONSCIOUSNESS AND THAT OF THE WORLD comes TOGETHER and the REFLECTION we see BECOMES OUR MIRROR.

THIS ALL HAPPENS BECAUSE WE ARE WILLING TO TAKE RESPONSIBILITY FOR OURSELVES AND OUR MOTHER EARTH.

HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

Michael Jackson:
Een Roep Voor Eenheid En Harmonie /
A Cry For Unity And Harmony


1 OKTOBER 2020.

DE VOLLE MAAN IN HET TEKEN RAM
(DE ZON IN HET TEGENOVERLIGGENDE TEKEN WEEGSCHAAL)
DEZE VOLLE MAAN IN RAM BRENGT:
HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE OUDERWETSE WERELD ZOALS WIJ DIE KENNEN
(Zowel die in onszelf, als die om ons heen.)

WAT BETEKENT “HET BEGIN VAN HET EINDE?”
DE OUDE SEPARATISTISCHE RAM-ENERGIE WORDT VERVANGEN DOOR DE RAM-ENERGIE DIE SAMENWERKING BEWERKSTELLIGT. 
RAM is een VUUR teken en staat niet bekend als een die rust brengt! Hij houdt van actie, komt voor zichzelf op, en neemt initiatieven. Hij houdt niet van het verleden, wel van nieuwe uitdagingen en heeft een pioniersmentaliteit. Je zou kunnen zeggen dat wij op dit moment de PIONIERS VAN DE NIEUWE WERELD zijn! HOE WIJ ONS GEDRAGEN LAAT HET BEGIN VAN HET EINDE ZIEN.

Jullie hebben het nu wel door. De Volle Maan in Ram brengt heel wat OUDE EMOTIES omhoog, waarvan we het DRAMA steeds beter kunnen scheiden, zodat ze vervangen kunnen worden door NIEUWE, die rust en vriendelijkheid brengen. Het is aan ons om daar wat lijn in aan te brengen.

POSITIEF GEZIEN heeft RAM (Met planeet Mars) een VRIENDELIJK OPBOUWEND ego gekregen, DAT RUIMTE CREËERT VOOR HET HART. Als jouw EIGENWAARDE opgekrikt moet worden is het heel goed dat je meer aan jezelf denkt in plaats van aan anderen. EIGEN LIEFDE en GOED over jezelf denken geeft je het ZELFVERTROUWEN om je ANGST OPZIJ TE ZETTEN en er MOEDIG voor te gaan!

Aan de andere kant, als je altijd gewend bent om EGOÏSTISCH te zijn en alleen met je EGO bezig te zijn om JEZELF ZOALS JE ALTIJD GEWEEST BENT IN STAND TE HOUDEN, krijg je NU DE KANS om uit te vinden wie je echt bent. Waarom krijg je alleen tegenwerking door jouw manier van communiceren en wanneer ervaar je, NA EEN POSITIEVE VERANDERING, MEDEWERKING?

Op deze manier kom je erachter dat JE TALENTEN hebt die WEGGESTOPT zijn. Dat je met JOUW TALENTEN een voorbeeld bent voor andere mensen omdat je laat zien wat GOED is. Je geeft iedereen de RUIMTE OM DIT OOK UIT TE VINDEN.
Je komt voor jezelf op, op een manier die anderen op een positieve manier stimuleren om ook voor henzelf op te komen. Zo ontstaat een nieuwe gemeenschap van mensen die niet meer ONDERDRUKT wil worden. Ze KIEZEN om op een VREEDZAME MANIER HUN EIGEN WEG TE GAAN en komen steeds meer mensen tegen die dat ook doen.
Dit noemen wij: “HET BEGIN VAN HET EINDE VAN DE OUDERWETSE WERELD DIE WIJ NU KENNEN”.

Gebruik deze onrustige en uitdagende tijd om jezelf aan te moedigen om
GOEDE besluiten te blijven maken en het vertrouwen te hebben dat de kleine overwinningen die je ervaart DE JUISTE WEG IS om te volgen. En dat je DAAR op GEFOCUST BLIJFT.

OCTOBER 1 2020
THE FULL MOON IN ARIES
(THE SUN IN THE OPPOSITE SIGN LIBRA)
THIS FULL MOON IN ARIES BRINGS THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD- FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT
(Both for ourselves, as for our surroundings)

WHAT DOES ‘THE BEGINNING OF THE END’ MEAN?
THE OLD SEPARATISTICAL ARIES-ENERGY IS REPLACED BY AN ARIES-ENERGY THAT MAKES SPACE FOR COOPERATION.
ARIES is a FIRE SIGN and is not known for bringing peace and quiet. He loves action, stands up for itself, and takes initiatives. He doesn’t like the past, where as he does like challenges and has a pioneers mentality.
You could say that in this time in History we are the PIONEERS! Our behaviour shows the BEGINNING OF THE END OF THE OLD WORLD.

You’ve probably figured it out. The Full Moon in Aries brings a lot of OLD EMOTIONS to the surface so that they can be REPLACED by NEW ONES. It’s up to us to coordinate the two.

Looking on the POSITIVE SIDE, Aries (With planet Mars) now has a CONSTRUCTIVE ego, creating a space for the Heart. If it’s necessary for us to boost our self worth, the POSITIVE ARIES helps us to think uplifting things about ourselves, giving us the confidence to put fears aside and act on plans we’ve kept in our minds.

On the other hand, if you’ve always been used to being EGOCENTRIC, JUST THINKING ABOUT YOURSELF AS NUMBER ONE, you NOW have the CHANCE to FIND OUT WHO YOU ARE AND WHO YOU’D LIKE TO BE.

Are you always confronted with OPPOSITION, or do you also experience CO-OPERATION?

This could be one of the ways to REDISCOVER TALENTS you’ve HIDDEN AWAY. TALENTS you have that SHOW OTHERS a GOODEXAMPLE, because of what YOU DO. YOU GIVE EVERY ONE THE SPACE TO FIND OUT THEIR OWN TALENTS.

You stand up for yourself in a way that other people can connect to, which stimulates them to do the same. This results in a NEW COMMUNITY of people who DON’T ACCEPT OPPRESSION. They CHOOSE TO GO THEIR OWN WAY IN A PEACEFUL MANNER, AND MEET MORE AND MORE PEOPLE WHO DO THE SAME.WE CALL THIS: “THE BEGINNING OF THE END OF THE OLD FASHIONED WORLD AS WE KNOW IT.”
Use this UNSETTLED AND CHALLENGING TIME TO ENCOURAGE YOURSELF TO ALWAYS MAKE POSITIVE DECISIONS. TRUST that the SMALL IMPROVEMENTS you make, are KEEPING you on the RIGHT PATH.
THIS IS WHAT YOU MUST STAY FOCUSED ON!

 

18-09-22020 Kryon:
Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

 

12-09-2020 Kryon:
DE TOEKOMST IS ER AL!
DE MAGNETISCHE TECHNOLOGIE, DIE VANDAAG IN ONTWIKKELING IS EN GETEST WORDT, ZAL DE AFHANKELIJKHEID VAN HET ELEKTRICITEITSNET OVERBODIG MAKEN EN ANDERE DINGEN …..
KIJK NAAR DEZE FASCINERENDE VIDEO OVER
ENERGIE, WATER EN VOEDSEL
….. /
THE FUTURE IS ALREADY HERE: THE MAGNETIC TECHNOLOGY BEING DEVELOPED AND TESTED TODAY WILL ELIMINATE THE NEED FOR THE ELECTRIC GRID AND MORE….
WATCH THIS FASCINATING VIDEO ABOUT
ENERGY, WATER AND FOOD ……

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:59

Spirituele Ontwaking / Sfeermuziek / Positieve Aurareiniging / Zelfgenezing /
Spiritual Awakening / Meditation Music / Positive Aura Cleanse / Self Healing

Geluiden Van Verkoeling En Ontspanning Door De Golven Van De Oceaan /
Refreshing And Relaxing Sounds Of Ocean Waves

DE TIJD IS AANGEBROKEN OM
DE WIJSHEID VAN DE INHEEMSE VOLKEREN SERIEUS TE NEMEN.
De voormalige President van Columbia zegt dat COVID-19 laat zien hoe belangrijk het is om naar ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ te luisteren over hoe wij met onze planeet behoren om te gaan.
Voormalig President en Nobelprijs winnaar voor de Vrede JUAN MANUEL SANTOS smeekt  Wereldleiders om naar ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ te luisteren, VOORAL als het om HET MILIEU gaat.
De CORONA-VIRUS-EPIDEMIE is nog een andere wereldwijde bedreiging, die vereist dat wij opnieuw een beeld moeten vormen hoe ONZE RELATIE MET DE NATUUR is.

In een tijd dat steeds meer leiders zich afkeren van de wetenschap en globale samenwerking, kan de wijsheid van ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ ons de weg wijzen.

Op de dag, dat ik president van Colombia werd in 2010, gaven onze ‘OUDERE BROERS’ – DE INHEEMSE VOLKEREN DIE IN DE BERGEN VAN DE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA WONEN–, mij een belangrijk advies:
‘ZOEK VREDE EN VERZOENING TUSSEN COLOMBIANEN, MAAR OOK MET MOEDER NATUUR, WANT ZIJ IS BOOS, EN ZE IS BOOS OMDAT ZIJ ERNSTIG MISHANDELD IS!’

VANDAAG DE DAG IS DAT EEN URGENTE WAARSCHUWING, ÉÉN WAAR IEDERE PERSOON EN REGERING OP AARDE NAAR MOET LUISTEREN!


THE TIME HAS COME
TO TAKE THE WISDOM OF THE INDIGENOUS PEOPLE SERIOUSLY.
Colombia’s former president says COVID-19 shows the importance of listening to indigenous peoples on how we treat the planet

 

Colombia’s former president and a Nobel Peace Prize winner JUAN MANUEL SANTOS implores world leaders to listen to INDIGENOUS PEOPLES, ESPECIALLY ON THE ENVIRONMENT.
THE CORONAVIRUS PANDEMIC is yet ANOTHER GLOBAL THREAT requiring us to REIMAGINE OUR RELATIONSHIP WITH NATURE.

AS MORE LEADERS RETREAT FROM SCIENCE AND GLOBAL COLLABORATION, THE WISDOM OF INDIGENOUS PEOPLES CAN SHOW US THE WAY.

The day I became president of Colombia in 2010, our “OLDER BROTHERS” – THE INDIGENOUS PEOPLES THAT INHABIT THE MOUNTAINS OF THE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA – gave me some important advice:
“SEEK PEACE AND RECONCILIATION AMONG COLOMBIANS BUT ALSO WITH MOTHER NATURE BECAUSE SHE IS MAD, AND SHE IS MAD BECAUSE SHE HAS BEEN SEVERELY MISTREATED.”

TODAY, THAT ADVICE IS AN URGENT WARNING, ONE THAT EVERY PERSON AND GOVERNMENT ON EARTH MUST HEED.

05-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

 


19/20 juli 2020.

WERELDWIJD DE DAGEN VAN EENHEID SAMEN VIEREN !
Twee dagen dat we energetisch samen bij elkaar komen
in een meditatie voor onszelf, voor anderen en voor alles wat leeft.
Samen één Grote Familie. (Zie knop Education)

19/20 July 2020.
THE GLOBAL DAYS OF UNITY.
Two days to share our energies and come together
in meditation for ourself, for others and for all of life.
One Big Family! (See knob Education)

Hier zijn twee video’s voor de viering Wereldwijd
van de Dagen van Eenheid /
Here are two Global Days of Unity videos.

Het Samen Creëren van Golven van Eenheid /
Co-Creating Ripples of Unity
Hier is een mooie video van Satish Kumar:
Titel:”Een Nieuwe Drie-Eenheid voor Onze Tijd” /
Here’s a great video from Satish Kumar:
Title: “A New Trinity for our Time”

09-07-2020 Kryon: Genezing channeling 1 (van 4) /
Healing channeling 1 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%201.mp3
Kryon start 15:45
Genezing channeling 2 (van 4) /
Healing channeling 2 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%202.mp3
Kryon start 19:12
Genezing channeling 3 (van 4) /
Healing channeling 3 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%203.mp3
Kryon start 15:45
Genezing channeling 4 (van4) /
Healing channeling 4 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%204.mp3
Kryon start 15:40

24-06-2020 Kryon:
Wie Denk Je Dat Je bent? /
Who Do You Think You Are?
Start Kryon 12:08

14-06-2020 Kryon:
1. Barrières En Filters – ANGST /
1. Barriers And Filters – FEAR
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-1-FEAR.mp3
Kryon Start 14:36

2. Barrières En Filters – CULTUUR /
2. Barriers And Filters – CULTURE
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-2-CULTURE.mp3
Kryon Start 19:42

3 Uur Prachtige Natuurlandschappen Op Planeet Aarde,
Plus Prachtige En Vredige Muziek. Genezing Van De Ziel Voor Ons Allemaal /

3 Hours Of Amazing Nature Scenery On Planet Earth,
Plus Beautiful, Peaceful Music. Soul Healing For Us All 


MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197