Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics

 

HET LEGE CANVAS
Een nieuwe dag, nieuwe mogelijkheden
THE BLANK CANVAS
A new day, new possibilities

07-12-2021

 

NIEUWE MAAN IN BOOGSCHUTTER
Een totale Maansverduistering.
4 december 2021
CONTACT MAKEN MET MOEDER AARDE
Door aan onszelf te werken versterken we ons immuunsysteem.

ENERGIE
MET INHOUD

Deze Nieuwe Maan in Boogschutter brengt energie met inhoud. Zij is niet een die loze beloftes brengt, en je uiteindelijk met lege handen laat staan. Deze energie brengt iets tastbaars. Het begeleid je naar inzichten en activiteiten waar je in deze wereld wat aan hebt.

NIEUWE SITUATIE
Heb je het gevoel dat je ineens in een nieuwe situatie terecht bent gekomen? Dat je aan het werk gaat met iets waar je in tijden geen aandacht aan besteed hebt, en dat je hierdoor in contact komt met andere mensen? Dat dit nieuwe perspectieven in je leven brengt? Neem de tijd om aan deze nieuwe situatie te wennen voordat je besluiten maakt over de verschillende mogelijkheden die op jouw weg komen.

TWEE WERELDEN
Wij zitten momenteel in twee werelden.
De buitenwereld om ons heen die wij observeren en die momenteel in chaos is door zoveel veranderingen en gebeurtenissen, en onze binnenwereld die hier los van is en iedere dag onze persoonlijke aandacht nodig heeft. De wereld waar wij eigen keuzes en beslissingen kunnen maken zonder dat we door anderen beïnvloed worden.
Het is de laatste jaren een tijd van bezinning, een tijd waar we onszelf beter hebben leren kennen. Daarom ben je nu in staat om oplossingen te vinden voor dingen waar je vroeger geen oplossingen voor had.

JE HEBT GELOOF IN JEZELF GEVONDEN!

NEW MOON IN SAGITTARIUS
Total Moon Eclipse.
4 December 2021.
Making contact with Mother Earth
By working on ourselves we strengthen our immune system.

ENERGY WITH SUBSTANCE
This New Moon in Sagittarius brings us an energy with substance. She’s not one who brings empty promises, leaving you with empty hands. This energy brings something tangible. It leads us to insights and activities that will be of use in this world.

NEW SITUATION
Do you have the feeling that you’ve suddenly landed into a new situation? That you’ve started to work on something that over the months you paid no attention to, and which is now bringing you into contact with different people? That this brings new prospects in your life? Take the time to get used to this new situation before you make any decisions concerning the different possibilities that have now come your way.

TWO WORLDS
We are currently living in two worlds.
One is the world we observe around us, seeing and experiencing all the chaos, and the other is  our own private one that’s separate from all of this. A World we create for ourselves, where we make our own choices and decisions, without being under the influence of others.

The past years have been a time of reflection,
a time that we got to know ourselves better.


DE NATUUR
 IS NOOIT ‘NETJES’.
Laten we met zijn allen de 30.000 hectare tuinen,
die wij in Nederland bezitten en de
vele duizenden over de hele wereld
minder ‘netjes’ houden,
zodat de insecten, vogels, dieren en planten
een veilig thuis kunnen hebben.
Laten we wat teruggeven van wat wij
van hen afgepakt hebben.

NATURE IS NEVER ‘TIDY’.
Let all of us who own the 30 thousand acres of gardens
in The Netherlands and the many, many thousands
over the whole world
keep our gardens less tidy and clean,
so that insects, birds, animals and wild plants
can have a safe place to live.
Let’s give back what we’ve taken from them.

 


QUOTE
Een Blij Gezicht
is
Altijd Mooi.

A Joyful Face
is
Always Beautiful.

Gedicht
De Creator Van Het Leven.
De creator van het leven die in mij woont,
vult mij met licht, liefde en vreugde,
die ik dan overal om me heen laat schijnen.

Poem
The Creator Of Life.
The creator of life who lives inside me,
fills me with light, love and joy,
that I then shine out to all around me.

 

————————–

17-11-2021:
GEDEELTELIJKE VOLLE MAANSVERDUISTERING IN STIER
19 november 2021
Dit is de eerste Maansverduistering in Stier sinds 2014.
HET THEMA VOOR DE KOMENDE WEKEN IS:
Je maakt jezelf vrij van oude beperkingen die je tegenhouden,
zodat je in vrijheid vooruit kunt gaan in je leven.

Verduisteringen vertegenwoordigen poorten
naar transformatie en wakker worden.

HOGER PLAN
Ze hebben de neiging om de bestemming van ons leven in beeld te brengen zodat de evolutie en groei van onze ziel zich naar een hoger plan kunnen ontwikkelen.

Dit komt ons op dit moment niet altijd uit! Wij hebben misschien andere dingen aan ons hoofd dan het meemaken van ongemakkelijke emoties of gevoelens.

ACCEPTATIE & OVERGAVE
Twee werkwoorden komen bij mij in zo’n situatie naar boven: ACCEPTEREN en je OVERGEVEN aan een tijdelijke situatie. Neem je rust en ga met de stroom mee, met het vertrouwen dat jij je over een paar dagen BETER zal voelen’.
Een positieve houding en positieve gedachten zijn heel belangrijk.

JOUW KADO
Wat je er voor terugkrijgt is een GEVOEL van VERLICHTING, alsof je een stuk negativiteit kwijtgeraakt bent, waardoor er een ruimte gecreëerd is om op een positievere manier een nieuwe stap in je leven te nemen.

EEN BETERE WERELD
Dit proces is niet te stoppen. Tijdens deze nieuwe series van verduisteringen gaan we naar ‘meer eigenwaarde, meer veiligheid en meer gevoel en respect voor de Natuur, voor alle planten en dieren, onszelf, alles en iedereen over de hele wereld’.
Wij creëren een Grote Familie.

 

PARTIALLY FULL MOON ECLIPSE IN TAURUS
19 November 2021
This is the First Moon Eclipse in Taurus since 2014.
THE THEME FOR THE NEXT FEW WEEKS ARE:
You make yourself free from old restrictions that hold you back,
so that you can take your life to a new level.

A HIGHER PLAN
Eclipses represent doorways of transformation and awakening. They have the tendency to bring the destiny of our lives into a sharper focus, so that our souls can evolve and grow to a higher plan. This isn’t always a good time for us! We might have other things on our minds than going through uncomfortable emotions or feelings!

ACCEPTANCE & GIVE YOURSELF OVER
Some words come to mind in such a situation: ACCEPTANCE and GIVE YOURSELF OVER to this temporary situation. Believe in the positive outcome. Take your rest and go with the flow, trusting that you’ll feel better in a few days. Keeping a positive attitude and positive thoughts are key.

YOUR PRESENT
What you get back in return is a sense of enlightenment, as if you’ve lost some old baggage and created a space that can be filled up with new positive steps in your life.

A BETTER WORLD
This proces is unstoppable. During this new series of Eclipses we’ll be experiencing ‘more self worth, feeling more secure, having more love and respect for Nature, for all plants and animals, ourself and for everything and everyone all over the World.
We’re creating one Great Family.


DE NIEUWE MAAN IN SCHORPIOEN
4 November 2021
LEVENSVERANDERENDE ERVARINGEN
GEVEN ONS EEN NIEUWE KIJK OP HET LEVEN

DIEP GAAN
De energie van Schorpioen gaat heel diep. Dit betekent voor ons, dat voordat wij kunnen transformeren, wij heel diep in onszelf zullen graven. De Schorpioen haalt de onderste steen boven.  We kunnen het gevoel hebben dat wij letterlijk met ons rug tegen de muur staan, en de enige weg die dan voor ons open blijft, is vooruit. Wanneer wij deze stap nemen, en onze emoties positief aanpakken, voelen we ons bevrijd van een last die we heel lang gedragen hebben.
I.p.v. als een Schorpioen over de grond kruipen kunnen we dan vliegen als een Arend!

JE GEVOEL BOVEN JE VERSTAND
Gebruik de diepgang van de Schorpioen om jouw POSITIEVE gevoel te volgen en het PRAKTISCH te gebruiken. Dingen oplossen met denken werkt niet.
Laat je niet uit het veld slaan door de chaos om je heen en eventuele gedachtes die minderwaardigheid bij je veroorzaken.
Je bent ijzer sterk.
Je kunt meer dan je denkt.

Goede affirmaties om iedere dag voluit te spreken zijn:
“IK BEN GEWELDIG!”
“IK VOEL ME FANTASTISCH”!
Voor het slapen gaan:
“IK HEB DEZE NACHT GOED GESLAPEN EN
WORD WEER MET EEN GOED GEVOEL WAKKER!”

 

Don’t forget to eat light and easily digestible meals a few days before and after The November New Moon

 THE NEW MOON IN SCORPIO
4 November 2021.

Life Changing Experiences Gives Us A New Outlook On Life.

GOING DEEP
Scorpio’s energy goes very deep. This means, that before we can transform, we’ll need to dig deep inside ourselves. Scorpio leaves no stone unturned. At times, you can literally stand with your back against the wall, with no where to go, but forward.  When we take this step and have a positive approach towards our emotions, we’ll feel liberated from a heavy load that we’ve carried for a long time.
From being the Scorpion who walks on the ground, we can fly like an Eagle!

Feelings Above Intellect
Use the deep dimension of the Scorpion to follow your positive feelings and use them in a practical way. Finding solutions by only using your brain doesn’t work.

Don’t let yourself be intimidated by the chaos around you and ways of thinking that take away your self confidence.
You’re as strong as iron.
You can do more than you think.

Positive affirmations to speak out loud every day:
“I AM AMAZING”
“I FEEL GREAT”
Before going to sleep:
I’ll have a great night’s sleep, and when I wake up I’ll
 Have a smile on my face!

 

GEDICHT
Op een dag

Kwam Liefde op mijn weg,
en zei,
Ik ben hier om te blijven.
Pak mijn hand
en
Volg mij.
De weg die we zullen bewandelen
zal je bevrijden.

 


POEM

Once upon a day,
Love met me on my way,
and she said,
“Take my hand and follow me”,
The road we’ll see shall set you free.

24-10-2021:
COVID
Wanneer deze tijd voorbij is
mogen we er achter zijn gekomen,
dat we meer op de mensen lijken
die we altijd hadden willen zijn,
omdat het onze innerlijke behoefte was.
En mogen we
altijd zo blijven,
beter voor elkaar
vanwege het ergste.

COVID
When this time is over,

may we have found out
that we
resemble the people
that we’d
always wanted to be,
because it
was our calling.
And may we always
stay that way,
better for each other,

because of the worst.

15-10-2021:
Bewegende Lichtenergieën bdb 2021
08-10-2021 Kryon audio:
Hoe de Creatieve Bron met je communiceert/
Communications with Spirit
Start 02:47
http://audio.kryon.com/en/Boulder-SUN-main-16.mp3

07-10-2021:
Hier zijn nieuwe foto’s van Licht Energieën
een paar dagen geleden genomen voor ons huis /
Here are new photos of Light Energies
taken a few days ago in front of our house. bdb 2021

06-09-2021:
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !
DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197

12-09-2021:
Je lichaam regenereren en opnieuw vorm te geven vereist volharding /
Regenerating and  reshaping your body needs tenacity
Sadhguru introduceert de grondbeginselen van wat Hatha yoga is en hoe we door ons dit eigen te maken, uit onszelf via de twee basis principes zon en maan in ons, het beste uit ons zelf halen
Sadhguru introduces us to the fundamentals of what hatha yoga is and how imbibing hatha yoga can activate the two basic dimensions within us – the Sun and the Moon


22-08-2021:

EEN MOMENT VAN STILTE
Ik lig in bed,
En kijk uit het raam
en zie hoe een andere wereld
voorbij gaat.
Voor nu heb ik mijn actieve
wereld geruild voor een die
in stilte observeert.
Een vredige wereld.
Alleen de geluiden uit mijn
tuin bereiken mijn bewustzijn.

A MOMENT OF SILENCE
Lying in bed,
looking out of the window,
watching a different World go by.
For the time being I’ve exchanged
my active World for one that
observes in silence.
A quiet World.
Only the sounds of my garden
enter my consciousness.

Voor meer / For more Quotes and Stories Klik hier / Click here

HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

VN Secretaris-Generaal / UN Secretary-General Antonio Guterres:
De Mensheid voert een meedogenloze, zelfvernietigende oorlog tegen de natuur. Wij moeten Vrede sluiten met de Natuur.
Humanity is waging a relentless, self-destructive war on Nature.
We must make peace with Nature.
Lees meer: Klik op de afbeelding hieronder /
Read more: Click on the image below


22-05-2021 Kryon: Van Zwart Wit Naar De Kleur Van Het Hart
From Black And White To The Color Of The Heart
1. Barrières En Filters Van Het Oude Systeem – ANGST /
1. Barriers And Filters Of The Old System – FEAR
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-1-FEAR.mp3
Kryon Start 14:36

2. Barrières En Filters Van Het Oude Systeem – CULTUUR / 
2. Barriers And Filters Of The Old System – CULTURE
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-2-CULTURE.mp3
Kryon Start 19:42

ZACHTE VIBRATIES VOOR DE AARDE

Hebben we ooit stilgestaan over wat de reden is dat Inheemse volkeren
en andere wijzen zeggen dat wij zachtjes en met respect op de
Aarde moeten lopen?
Niet alleen is de structuur van de grond waar wij op lopen gemaakt
uit overleden planten en dieren, maar ook uit de overblijfselen van onze overleden voorouders.
Alles wat ooit geleefd heeft komt ergens in de aarde terecht.
Met onze voeten, handen en het gereedschap dat wij gebruiken maken wij contact met hun levensenergie.

SOFT VIBRATIONS FOR THE EARTH

Have we ever wondered why Indigenous and other wise people say that we
must walk gently and with respect on the Earth?
Not only is the structure of the soil made out of deceased plants and animals,
but also from the remains of our ancestors. Every living thing that has been born on Earth has at one time returned to the soil or the sea.
With our feet, hands and all the instruments we make use of, we make contact
with their life’s energy.

Actrice Judi Dench: Haar Passie voor Bomen/

My Passion for Trees

 

INHEEMSE VOLKEREN/ INDIGENOUS PEOPLE
Links voor meer Informatie over onze vrienden van de inheemse volkeren/ 
Links for more information about our indigenous friends
https://youtu.be/MjV06PJh08o
https://youtu.be/LzANHhX1ozA
https://youtu.be/FElDxznboc0
https://youtu.be/dosdE7X7uiE

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?

NIEUW OP DEZE SITE:
KRYON ‘S GENEZENDE WOENSDAGEN
MET DE CIRKEL VAN 12 KLIK HIER
NEW ON THIS WEBSITE:
KRYON’S HEALING WEDNESDAYS CLICK HERE
WITH THE CIRCLE OF TWELVE

18-09-2020 Kryon:
Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:5905-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691