Website in construction

W E L K O M  OP O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde ‘Levend Bewustzijn’ onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied ‘Living Consciousness’ topics.

 

2 0 2 3 !

EEN NIEUWE DAG
A NEW DAY
26-
-09–2023

 

W E  C E L E B R A T E  T H E  S O U R C E  O F  L O VE 

W E  V I E R E N  D E  B R O N  V A N  L I E F D E

 

J. Krishnamurti - Official Channel - YouTube

JIDDU KRISHNAMURTI QUOTES:

BEGIN ALSOF JE HELEMAAL NIETS WEET
VERGEET ALLES WAT JE OVER JEZELF WEET,
VERGEET ALLES WAT JE OOIT OVER JEZELF
GEDACHT HEBT; 
BEGIN ALSOF JE NIETS WEET.

START AS IF YOU KNOW NOTHING
FORGET ALL YOU KNOW ABOUT YOURSELF;
FORGET ALL YOU HAVE EVER THOUGHT ABOUT YOURSELF;
START AS IF YOU KNOW NOTHING.

KLIMAAT VERANDERING: TIP
Onze tuin zit propvol met struiken, bomen en bloeiende planten.
Ze hebben tot nu toe de zware stormen van de laatste tijd
prima doorstaan. Ze hebben elkaar gesteund en staan allemaal overeind.

CLIMATE CHANGE: TIP
Our garden is full to the brim with bushes, trees and
flowering plants. The’ve bravely endured the storms of
the last months, and look great. They
supported each other and are all standing tall.

 

DIERENVERHAALTJES

WIJ ZIJN ALLEMAAL EEN FAMILIE!
EEN VERHAALTJE VANUIT DE KEUKEN.

DE FRUITVLIEGJE AAN HET WOORD
“Wat wij leuk vinden hier, is dat we welkom zijn!
We zijn geaccepteerd voor wie we zijn.
Onze lieve vriendin houd het hier netjes, maar laat wel wat
fruit voor ons over!
Maar ze heeft ons wel gevraagd om niet mee te doen aan
overpopulatie! We gaan ons uiterste best doen om dit
in te perken”!

 ANIMAL STORIES

WE’RE ALL ONE FAMILY!
A TALE FROM THE KITCHEN

THE FRUIT FLY TALKING
“What we like about it here, is that we feel
welkom! We’re accepted for who we are.
Our dear friend keeps a clean kitchen, but always
has a small bit of fruit for us.
One thing she has asked of us is, that we
don’t participate in overpopulation! We’re doing our
utmost to limit our numbers”!

 

QUOTE: 
Alles wat ik tot nu toe in mijn leven
meegemaakt heb, heeft mij
gevormd tot de sterke persoon
die ik nu ben.

Everything that I have experienced
in my life up until now has formed me
into the strong person I am
today.

NIEUWE MAAN IN MAAGD, 14 september, 2023
De Innerlijke Goddelijkheid Van Het Sterrenbeeld Maagd Is Volledig Verbonden Met Haar Innerlijke Zelf En Is De Baas Over Haar Eigen Leven.

Ze is een uitgebreidere energie die buiten ons lichaam klaar staat om ons intuïtief te begeleiden. In de komende weken zal ze sterk aanwezig zijn, en als we daar alert op zijn zullen nieuwe mogelijkheden op onze weg komen en kunnen we nieuwe ideeën manifesteren.
HOE DOEN WE DAT?
Allereerst, is er iets dat je graag zou willen? Geeft het je een blij gevoel als je eraan denkt? Zo ja, onderneem dan de actie om te realiseren wat je tastbaar wilt maken.
VERSMELTING VAN TWEE ENERGIËEN = MAAGD/VISSEN
Vorige maand bracht de Maan in het Sterrenbeeld Vissen ons sensitiviteit en creativiteit! Wij ruilen dit nu in voor een “Beide benen op de grond” gedrag dat bij het Sterrenbeeld Maagd hoort. Om onze sensitiviteit en creativiteit op een realistische manier te kunnen gebruiken, hebben we geen chaos, maar een rustige en simpele aanpak voor onze dagelijkse bezigheden nodig. Dankbaar voor de inzichten die we door de Magische Volle Maan in Vissen gekregen hebben, kunnen we ze nu op een heldere en werkzame manier inplannen en uitwerken, zonder dat we door emoties uit balans gebracht worden.
NO STRESS
Een ding kunnen we niet vergeten. Doseren is de sleutel voor een leuke week. Misschien zijn er veel dingen die aangepakt moeten worden. Dit betekent niet dat wij onze hele dag vullen met ‘eerst dit afhandelen’, ‘dan weer dat’, en ‘dan nog weer iets’. Naast het druk hebben met ‘Er voor gaan’, moeten er ook genoeg rustmomenten ingebouwd worden. Neem van tevoren de tijd om een planning te maken, met het idee dat als er tijdens  de bezigheden wat tussenkomt je flexibel genoeg bent om het gewoon te accepteren, en de werkzaamheden weer op te pakken wanneer het weer kan. No stress. Accepteer dat wij niet de baas zijn over alles en dat het leven een plan heeft, dat wij vaak niet door hebben……. En nog iets. Het leven is zoals wij het zien, niet perfect. In plaats dat we uit ons doen raken als iets niet precies gaat zoals wij dat zou willen, zie je het als een leuke uitdaging om er toch iets  origineels van te maken.
MAAK JE HOOFD EVEN STIL.
De Nieuwe Maan in Maagd brengt ons ook naar de stilte en naar de Natuur. Geef jezelf de ruimte om de stilte in jezelf te ervaren, te gaan wandelen, of creatief te zijn in jouw eigen tuin en ervaar wat het met je doet!

NEW MOON IN VIRGO, 14th SEPTEMBER 2023.
The Inner Divinity of the Zodiac sign Virgo, is completely connected with her Inner Self and is in charge of her own life.

She is a High Energy that surrounds our body and is always ready to give us guidance when we ask for it. In the coming weeks she’ll make her strong presence known, and if we’re alert, new possibilities will cross our path and we can then show others our new idea’s.
How we do this?
First of all, is there something in your life that you would really like to do? Does it make you feel happy when thinking of it? If it does, just take action and create what you want to manifest.
MELDING TWO ENERGIES=VIRGO/PISCES
A month ago the Moon in the zodiac sign of Pisces brought us sensitivity and creativity!
We now exchange these two wonderful signs for the “two feet on the ground” behaviour that belongs to Virgo. To be able to make the most of the practical use of her sensitivity and creativity, we need a non chaotic, but calm and simple approach to our daily activities . Being thankful for the insights that we received from the Magical Moon in Pisces, we are now clearly able to plan and work things out, without being brought out of balance by our emotions.

There’s one thing we shouldn’t forget! NO STRESS!
Maybe there are many things needing to be done. This doesn’t mean that your whole day is filled with dealing with this, or dealing with that, without taking any rest inbetween. Before you start, take the time to plan things out with the idea that if any interruptions occur, you’ll be flexibel enough to accept them without losing your cool, and carry one when possible. No stress. Just accept that we’re not the boss over everything, and that life has a plan that we don’t always understand…… and another thing. Life isn’t perfect. Instead of getting upset when things don’t go as we we wish them to, see it as a positive challenge to create a positive solution.

A Quiet mind
The New Moon in Virgo brings us to Silence and nearer to Nature. Give yourself the space to experience a calm silence in yourself , go for a walk, or be creative in your own garden.

 


VOLLE MAAN IN HET
 DIERENRIEMTEKEN VISSEN, 30 AUGUSTUS 2023.
Een mooie samenwerking tussen de Volle Maan in het Dierenriemteken
Vissen en de Zon in het tegenoverliggende teken Maagd.

Voor de komende 2 weken zullen we de hogere energieën van het teken Vissen ervaren. Ons verstand wordt grotendeels uitgeschakeld. Ons hoofd is leeg en we moeten het met ingevingen en inzichten uit onszelf zien te redden! Een vreemd gevoel, maar wel één dat ons bevrijdt van het geklets in ons hoofd, en de weg vrij maakt voor helderheid, alles in een groter geheel zien, en op een rustige manier onze emoties ervaren. Dit is ook wat waard! Wij voelen liefde en compassie voor de wereld en al zijn bewoners.

Gelukkig is er de verantwoordelijke Maagd om ons te begeleiden en structuur te geven in onze dagelijkse bezigheden. Ze is niet alleen praktisch maar ook zorgzaam, en is in staat om jou heldere, bevrijdende inzichten te geven over een belangrijke blokkade. Dit is namelijk jouw levenslange trauma van slachtofferschap! Plotseling begrijp je hoe jouw gedachtes een slachtoffergedrag in jouw leven gedomineerd hebben en ben je nu in staat om doelbewust op te treden.
JE VOELT JE BEVRIJD VAN EEN LAST. EEN LAST VAN ANGST !

Toch een heel bijzondere Volle Maan!

 

Full Moon in Pisces, 30th August, 2023.
A beautiful  co-operation between the Full Moon in the Zodiac sign of Pisces and the Sun in the opposite sign of Virgo.

For the next two weeks we’ll experience the high vibrations of the zodiac sign of Pisces. Our thinking mind has nearly been shut down. Our head is empty and we have to help ourselves by using insights and intuition! This gives us a strange feeling, but it is one that frees us from the chatter in our head, so that we can see things more clearly. We see a bigger picture and are able to  experience emotions calmly. We feel Love and Compassion for the World and all its inhabitants. This makes it all worth it!

Happy for us, the ‘responsible’ Virgo is here to guide us and bring structure in our daily activities. She’s not only practical, but also caring, and is able to give us liberating insights over important obstacles that we have in our life. These are namely our lifelong traumas of victimship! Suddenly, we understand how this way of thinking has dominated our life, and that we are now going to change it to one of selfconfidence.

We feel free of our burden. The burden of Fear!

This is surely a special Full Moon!

 

Are Orca attacks coordinated? Sailor claims the killer whales planned it - India TodayThe American Animal communicator Penelope Smith
shares her communication with an Orca who asks for our help.

“I communicated with an orca who is a leader in the area.
Here is what she conveyed”:

Our aim has always been to live in harmony in the oceans, guarding life in accord with our part of the balance. We have co-existed peacefully with humans even when their actions have harmed us, the health of the ocean, and other forms of life. It is time for humans to pay attention and change their actions.

During my life, I and other orcas have experienced both friendly and offensive interactions initiated by humans. Our policy has been to go about our business and let humans go about theirs. However, I have reached my limit of tolerance of abuse by humans.

Some humans think it is a game to chase, harass, and run down our kind with their sailing craft. Years ago, humans singled me out for my size and leadership in the pod. I got injured when I tried to block the negative actions from hurting other orcas. I have suffered from the effects of these injuries.

We are also aware of toxic substances dumped into the ocean that cause us to be ill and poison or kill the fish and other creatures we need for sustenance. Human actions threaten our environment, our life, and the life of many beings.

I am hurting, and my lifespan has been shortened. I want to help humans understand that now is the time to change to reverse detrimental effects on water and land for the sake of all beings. We must speak up. We must be heard. I have passed on my message to my relations that we need to get human attention before they cause more harm.

Who is listening? Until we get positive responses from humans who cause the harm, we will attempt to get across to them in ways we hope they can understand.

Kelly and Sebastian, I recommend that you communicate to the orcas about your intentions and what you will do to mitigate the harm caused to them and the ocean. It’s what they are asking for.


QUOTE
MY SON IS MY SUN
MIJN ZOON IS MIJN ZON

DIEREN/ANIMALS
Laten we de dieren en planten in onze omgeving
een persoonlijke naam geven. Dan zijn ze geen nummers
meer, maar hebben ze een eigen persoonlijkheid.

Let’s give a personal name to the animals and plants in our
surroundings. They won’t then be a number, but will
have their own personality.

Chris Martin the singer of Goldplay said:
“What that song represents on Ghost Stories is the release after you’ve climbed the mountain – after you’ve done anything challenging. That’s why that song is so unashamedly happy and danceable: because that’s what it needed to be. I love singing it. I know we didn’t break the mold, but it’s just so fun to play.

It needs to be about unconditional love.
There will be a point where you’ll be like me.”

 

HET GEBED VOOR MOEDER AARDE / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

ONDER DE KNOP NIEUWS/NEWS EEN NIEUW ITEM:
KLIMAATVERANDERING / CLIMATE CHANGE

Oom Angaangaq deelt met ons de verwoestende gevolgen van klimaatverandering voor zijn thuisland, de mensen in Groenland en de hele wereld. Er wordt besproken hoe inheemse volkeren centraal moeten staan ​​in dit gesprek als we wereldwijd een betekenisvolle verandering willen doorvoeren

QUOTE:

“You cannot address climate change and sustainability without addressing the Soil – Soil is the core of all that is manifest.”
Sadhguru.

——————–

RED MIJ
RED ONZE BOMEN
RED ONZE AARDE

4Save Trees Save Mankind" Poster by ShenArtz | Redbubble

SAVE ME
SAVE OUR TREES
SAVE OUR LIVES

WE VIEREN DE DAG VAN DE AARDE !
(Iedere dag)
WE CELEBRATE EARTH DAY !
(Everyday)

 

Met ons Diepste Respect, onze Liefde en Compassie.
Eren we de Mooie Vrije Zielen van de Prachtige Wilde Paarden in de USA
With Our Deepest Respect, Love and Compassion.
Honouring the Beautiful Free Spirits of the Wild Horses in the USA.

 

Positief nieuws:

Dakloos zijn in Engeland is niet meer illegaal!
Na 200 jaar heeft de Engelse regering
besloten om dakloze mensen rechten te geven!!!

Positive news:

Homeless people in England are no longer
marked as illegal !
After 200 years the English government
has decided to give homeless people
human rights.

 

06-09-2021:
LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !
DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnaars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONZE HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691