Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics.

 

 

Geluiden Van Verkoeling En Ontspanning Door De Golven Van De Oceaan /
Refreshing And Relaxing Sounds Of Ocean Waves

DE TIJD IS AANGEBROKEN OM
DE WIJSHEID VAN DE INHEEMSE VOLKEREN SERIEUS TE NEMEN.
De voormalige President van Columbia zegt dat COVID-19 laat zien hoe belangrijk het is om naar ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ te luisteren over hoe wij met onze planeet behoren om te gaan.
Voormalig President en Nobelprijs winnaar voor de Vrede JUAN MANUEL SANTOS smeekt  Wereldleiders om naar ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ te luisteren, VOORAL als het om HET MILIEU gaat.
De CORONA-VIRUS-EPIDEMIE is nog een andere wereldwijde bedreiging, die vereist dat wij opnieuw een beeld moeten vormen hoe ONZE RELATIE MET DE NATUUR is.

In een tijd dat steeds meer leiders zich afkeren van de wetenschap en globale samenwerking, kan de wijsheid van ‘DE OORSPRONKELIJKE VOLKEREN’ ons de weg wijzen.

Op de dag, dat ik president van Colombia werd in 2010, gaven onze ‘OUDERE BROERS’ – DE INHEEMSE VOLKEREN DIE IN DE BERGEN VAN DE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA WONEN–, mij een belangrijk advies:
‘ZOEK VREDE EN VERZOENING TUSSEN COLOMBIANEN, MAAR OOK MET MOEDER NATUUR, WANT ZIJ IS BOOS, EN ZE IS BOOS OMDAT ZIJ ERNSTIG MISHANDELD IS!’

VANDAAG DE DAG IS DAT EEN URGENTE WAARSCHUWING, ÉÉN WAAR IEDERE PERSOON EN REGERING OP AARDE NAAR MOET LUISTEREN!


THE TIME HAS COME
TO TAKE THE WISDOM OF THE INDIGENOUS PEOPLE SERIOUSLY.
Colombia’s former president says COVID-19 shows the importance of listening to indigenous peoples on how we treat the planet

 

Colombia’s former president and a Nobel Peace Prize winner JUAN MANUEL SANTOS implores world leaders to listen to INDIGENOUS PEOPLES, ESPECIALLY ON THE ENVIRONMENT.
THE CORONAVIRUS PANDEMIC is yet ANOTHER GLOBAL THREAT requiring us to REIMAGINE OUR RELATIONSHIP WITH NATURE.

AS MORE LEADERS RETREAT FROM SCIENCE AND GLOBAL COLLABORATION, THE WISDOM OF INDIGENOUS PEOPLES CAN SHOW US THE WAY.

The day I became president of Colombia in 2010, our “OLDER BROTHERS” – THE INDIGENOUS PEOPLES THAT INHABIT THE MOUNTAINS OF THE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA – gave me some important advice:
“SEEK PEACE AND RECONCILIATION AMONG COLOMBIANS BUT ALSO WITH MOTHER NATURE BECAUSE SHE IS MAD, AND SHE IS MAD BECAUSE SHE HAS BEEN SEVERELY MISTREATED.”

TODAY, THAT ADVICE IS AN URGENT WARNING, ONE THAT EVERY PERSON AND GOVERNMENT ON EARTH MUST HEED.

05-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58


3 Augustus 2020:

DE VOLLE MAAN IN WATERMAN
Door De Sterke Waterman/Uranus Invloed
Schijnt De Volle Maan Haar Heldere Licht Op
Ons Bewustzijn In De Chaos Die Vooraf Gaat Aan
Een Zich Vernieuwend Systeem.

TELEPATHIE.
Wij worden steeds bewuster van ons eigen bewustzijns-energieveld, waarmee wij invulling geven aan, onze waarnemingen, gevoelens, gedachtes, wensen en handelingen, en het Immense Pure Energieveld van de Aarde (Het Veld) waar wij ook mee communiceren. Dit is een tweerichtingsverkeer-communicatiesysteem. Het Veld is een Universele Energie, die het goed met de Aarde voor heeft. Zij wil op een vriendelijke manier harmonie nastreven. Wanneer ons bewustzijns-energieveld niet in balans is, worden we gecorrigeerd door het Veld. Er is geen plaats meer voor negatieve energie. Dit proces van zuivering is één voor de lange termijn omdat we helaas vastzitten aan oude gewoontes en moeten leren omgaan met veranderingen.
Vanaf nu is er sprake van een veel sterker overdragen van gedachten tussen alles wat leeft. In andere woorden, wat wij denken heeft een veel grotere invloed op ons en onze omgeving dan ooit tevoren. Dit betekent ook dat wat anderen denken een grotere persoonlijke invloed heeft op ons en de wereld. Vooral voor de sensitieve mensen onder ons is dit een hele uitdaging om zowel op onze eigen gedachten te letten, maar ook op wat naar ons toekomt uit onze omgeving, waar wij niet direct weet van hebben.
VOORBEELD 1: Je hebt een tijdje naar de Sociale Media gekeken die het over de chaos in de wereld hebben. Of je hebt een gesprek met iemand gehad, die het moeilijk heeft.
VOORBEELD 2: Je voelt je prima. Plotseling begin je, voor jouw gevoel uit het niets, gezondheidsklachten te krijgen.
Deze klachten brengen jou in een situatie waar je aan jezelf gaat twijfelen. Voordat je het weet begin jij je zorgen te maken en komt angst bij je. Het komt niet in je op om te denken dat jij onbewust de gedachtes van iemand anders eigen gemaakt hebt. Er is een grote kans dat je klachten ervaart die niet bij jou horen, maar door jouw sensitiviteit terecht gekomen zijn in jouw persoonlijke bewustzijns-energieveld om je heen. In plaats van mee te gaan met de klachten, kan je alles weer omdraaien in een positieve energie, door  bijvoorbeeld positieve Affirmaties hardop uit te spreken, over hoe goed jij je voelt (‘Ik voel me goed!’), of dat je helemaal gezond bent (‘Ik ben gezond!’). Blijf het doen totdat je de positieve draad weer oppakt. Om een goed effect te krijgen zal je wel helemaal moeten geloven in wat je zegt.
Je kan ook de keuze maken om alleen dingen te doen waarvan je een positief gevoel van overhoudt.

GROTERE LADING
In een tijd dat wat wij denken en zeggen een grotere lading heeft dan vroeger, is het belangrijk dat we op onze gedachten en woorden letten. Veel mensen zijn zich hier nog niet van bewust  en sturen negatieve gevoelens de lucht in. Het is aan ons om daar NIET in mee te gaan. Op deze manier kunnen wij via onszelf en het grote energieveld (Het Veld) om ons heen, ons helpen naar een hoger collectief bewustzijn te gaan.

NAAR BUITEN TOE
Hoe wij psychisch in elkaar zitten maakt zich nu openbaar. Wat vroeger in ons afgeschermd zat komt nu naar buiten. Waren we gewend om altijd op de achtergrond te blijven, dan is het nu de tijd om op de voorgrond te treden en je te uiten. Hoe meer wij met anderen delen op een manier die ons allemaal het recht geeft om te veranderen, hoe meer wij resoneren met de geest van de nieuwe tijd. Hoe positiever onze energie is, hoe meer opzienbarende ontdekkingen gedaan zullen worden, op het gebied van o.a. zoet water, gezondheid, voeding en nieuwe energie die voor ons belangrijk zullen zijn in ons praktische leven.

ONZE BOODSCHAP
Dit zal niet in 2 weken gebeuren, maar met de Zon op het ogenblik in Leeuw en de Maan in Waterman zijn wij in staat om een krachtige  boodschap aan de Aarde (Het Veld) te geven. Een boodschap die wij dit jaar zullen doorzetten en steeds meer vorm gaan geven.

 

 

August 3 2020:
FULL MOON IN AQUARIUS
Because of the strong Aquarius/Uranus influence,
the Full Moon shines her Pure Light on
our Consciousness in the Chaos
that Precedes a Whole New System.

TELEPATHY
We’re becoming more conscious of our own personal Energy Field, with which we give substance to through our observations, feelings, thoughts, wishes and actions, plus the Immense Pure Energy Field of The Earth (the Field) with which we communicate. It’s a two way communication system. The Huge Universal Energy Field wishes only the best for the Earth. She wants to create harmony in a friendly way, but if our energy level is low and disruptive, we will be corrected by her. She has no place for negativity. This puryfing proces has unfortunately being taking place for a very long time, because we’re stuck in old old habits and must learn to deal with changes.
From now on there will be a much stronger transmission of thoughts between all living beings. In other words, what we think has a greater impact on us and our surroundings than ever before.
It also means that what other people think has a great personal influence on us and the World.
This is a big challenge for the sensitives under us, not only because we have to watch what we think or say, but also what we might pick up from the thoughts or actions of our surroundings that we are not aware of.
EXAMPLE 1.
You’ve been watching  Social Media who are talking about the situation in the World. Or, you’ve had a conversation with someone who is having a difficult time.
EXAMPLE 2.
From feeling fine, all of a sudden, out of nowhere, you start to feel unwell.

These physical symptoms  start to make you doubt yourself, and before you know it you start to worry and fear creeps in. It doesn’t enter your head that because of your sensitivity, you may have picked up energies from other people or situations that don’t have anything to do with you.
That they have come into your personal energy field. So, how do you get rid of lower energies? There’s only one solution, and that is, “Turn this energy around that’s making you feel unhappy”. Believing what you say, and using your willpower, speak positive affirmations out loud, saying how good you feel (“I feel great”, or “I am healthy”, or  “I’m perfectly healed”, I am Joy”.
Keep repeating something positive until you can pick up where you left off before you were influenced. Sometimes we can also make better choices of what or with whom we wish to watch or communicate with. We all have the right to say “no” when we feel we need our own space.

GREATER IMPACT
In a time when what we think and say has a stronger impact than it used to have, it’s important to watch what we think and say. Many people are not aware of this and blurt out negative feelings into the air. We can choose to not go along with this. By doing so we help the Great Energy Field on Earth to go to a higher consciousness.

THE OUTSIDE WORLD
Our psychological structure becomes more transparent and open. What used to be hidden from view now comes to the surface. If we were always used to staying in the background, it’s now time to come to the foreground and express ourselves.
The more we share with others in a compassionate way, the more we resonate with the spirit of this new time. The more positive the energy, the more remarkable and important practical  discoveries with sweet water, health, nutrition and new energy shall be made.

OUR MESSAGE
All of this won’t happen in a few weeks time, but now, with the Sun in Leo and the Moon in Aquarius we’re able to send a strong message to the Earths’ energy. A message that we’ll continue to give this year, which will increase its form.WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

20 Juli 2020. NIEUWE MAAN IN KREEFT.
Dit is de tweede keer dat er een Nieuwe Maan in Kreeft is !
Dit betekent niet dat deze Nieuwe Maan dezelfde betekenis heeft als de vorige!
Iedere Nieuwe Maan brengt een opening naar iets nieuws, maar is altijd origineel.

Hier zijn sleutelwoorden voor de komende weken.
GELOOF niet alles wat de sociale media iedere dag te vertellen heeft.
Als het je op een negatieve manier raakt, kijk niet meer. Vind een andere manier om op de hoogte te blijven van informatie die je nodig acht.

Vertrouw op je eigen WIJSHEID.
Bewaar je BALANS.
Omarm het NIEUWE REALISME en zet de oude TWIJFEL opzij.
Maak NIEUWE KEUZES.

Hoe kunnen we onze NIEUWE KEUZES combineren met de boodschap die deze Maan ons geeft? Nieuw betekent niet altijd dat je in actie moet komen. Een verandering in je bewustzijn is ook nieuw! In andere woorden, een boodschap van “Doe geen gekke dingen op het ogenblik.” Blijf geduldig en wacht af voordat je actie onderneemt, past precies in de TRANSFORMATIE van OUD naar NIEUW, waar we nu inzitten.
We zijn klaar om ons bewustzijn een stapje hoger te brengen. Om dingen te onderzoeken en te begrijpen die tot nu toe onbegrijpelijk waren.  

HET VELD
De komende twee weken en erna zullen de keuzes die wij ingegeven krijgen door ons eigen energieveld opgepikt worden via onze intuïtie, omdat we nu in verbinding staan met het immense energieveld van de Aarde, dat weer uit de Kosmos van informatie voorzien wordt.
Wij zijn nu zover dat we kunnen geloven dat onze persoonlijke energievelden beïnvloed worden door andere energievelden. Anders gezegd, dat wat wij denken, zeggen en doen ergens anders opgepikt wordt en de wereld waar wij in leven beïnvloedt. Wij zijn bereid om onszelf te trainen om alleen te communiceren met positieve gedachtes, woorden en acties. Wij beginnen te geloven dat het werkt. Vroeger werd zoiets als onzin bestempeld. Maar de communicatie via energievelden is een realiteit en nu bevestigd door experimenten in de KWANTUMFYSICA.

MOEDIGE MENSEN
De ENERGIE van ieder van ons is zo BELANGRIJK omdat wij de verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van onze toekomstige wereld. Laat daarom geen angst en depressie toe door wat wij zien en horen in de sociale media. 
Zie het grotere beeld. Zie hoe wij, door de chaos om ons heen steeds meer liefde en compassie krijgen voor onszelf, de mens, dier en plant.
Zie hoe dit virus ons destructieve gedrag naar de wereld toe stopzet. Zie hoe zoveel moedige zielen zich opofferen zodat wij onze oude gewoontes kunnen
veranderen. Door hun pijn brengen ze ons licht.

Geduld zullen we wel moeten hebben, maar doordat onze energievelden steeds positiever worden zullen wij elkaar steeds meer helpen en trekken we nieuwe positieve dingen naar ons toe als bijvoorbeeld nieuwe uitvindingen, die hard nodig zullen zijn in een wereld die helemaal op zijn kop lijkt te staan.
Experimenteer met wat jou invloed op je directe omgeving en de wereld is en kijk wat je er voor terug krijgt!

Doe bijvoorbeeld iedere maand mee aan DE GLOBAL DAYS OF UNITY en zie wat het met je doet!

 

JULY 20 2020:  NEW MOON IN CANCER.
This is the second time that we have a New Moon in Cancer in the past 4 weeks.
But it doesn’t mean that it has the same meaning as the last one!
Every New Moon brings something new and is always original.

Here are the key words for the next weeks.
Don’t BELIEVE everything that the Social Media tells you every day. If the news
touches you in a negative way, just don’t watch it. Find another way to keep
youself informed (for example, Internet).
Trust your own WISDOM .
Keep BALANCED.
Embrace the NEW REALITY and cast old doubts aside.
Make NEW CHOICES.

How can we combine our NEW CHOICES with the message that this Moon gives us?
The word NEW doesn’t always mean that we should come in action. A change in our consciousness is NEW too! In other words, a message of “don’t do anything too spontanious at the moment. Be patient and wait before you undertake any action”, fits exactly into the TRANSFORMATION from old to new that we’re now in. We’re ready to bring our consciousness to a higher level, which will enable us to look at and understand things that we weren’t able to before this.

THE FIELD
From the following two weeks on we’ll make choices that are inspired by our own
personal energy field.  Picked up via our intuition, because we’re now connected with the immense energy field of Mother Earth, who receives her information from the Cosmos! We’ve now come so far that we can believe that our energy field is influenced by other energy fields.
In other words, what we think, say or do is picked up and influences other parts of the World in which we live. We are willing to train ourselves to always communicate positively with others in thought, word and action. And we’re starting to believe that this works!
In the old energy we would have been labelled as ‘rather queer’. But communication via energy fields has become a reality and has been proven to be the case in the experiments of QUANTUM PHYSICS.

THE ENERGY of each one of us is so important because we hold the responsibility for how the future of our world shall develop. So, don’t let fear get to you and get depressed about what you see and hear in the social media. See the bigger picture. Look for the points of light. See, that amidst the chaos around us, we’re developing more love and compassion for ourselves, for other human beings and for animals and plants.
See, how this virus is bringing our destructive behaviour to the world to a halt. See, how many brave souls have made (are making) sacrifices so that we can change our old ways. In their suffering, they are bringing us light.
We shall have to be patient, but because our energy is getting more positive, we’ll help each other and attract new solutions that will help this World, one that seems to be ‘upside down’ at the moment.

We can all give a contribution by experimenting with doing uplifting things in our immediate surroundings and seeing  what we get in return.

One example: Take part each month in THE GLOBAL DAYS OF UNITY and experience how it feels!

 


19/20 juli 2020.

WERELDWIJD DE DAGEN VAN EENHEID SAMEN VIEREN !
Twee dagen dat we energetisch samen bij elkaar komen
in een meditatie voor onszelf, voor anderen en voor alles wat leeft.
Samen één Grote Familie. (Zie knop Education)

19/20 July 2020.
THE GLOBAL DAYS OF UNITY.
Two days to share our energies and come together
in meditation for ourself, for others and for all of life.
One Big Family! (See knob Education)

Hier zijn twee video’s voor de viering Wereldwijd
van de Dagen van Eenheid /
Here are two Global Days of Unity videos.

Het Samen Creëren van Golven van Eenheid /
Co-Creating Ripples of Unity
Hier is een mooie video van Satish Kumar:
Titel:”Een Nieuwe Drie-Eenheid voor Onze Tijd” /
Here’s a great video from Satish Kumar:
Title: “A New Trinity for our Time”

09-07-2020 Kryon: Genezing channeling 1 (van 4) /
Healing channeling 1 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%201.mp3
Kryon start 15:45
Genezing channeling 2 (van 4) /
Healing channeling 2 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%202.mp3
Kryon start 19:12
Genezing channeling 3 (van 4) /
Healing channeling 3 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%203.mp3
Kryon start 15:45
Genezing channeling 4 (van4) /
Healing channeling 4 (of 4)
http://audio.kryon.com/en/THE%20HEALING%20CHANNELS%20-%204.mp3
Kryon start 15:40

24-06-2020 Kryon:
Wie Denk Je Dat Je bent? /
Who Do You Think You Are?
Start Kryon 12:08

14-06-2020 Kryon:
1. Barrières En Filters – ANGST /
1. Barriers And Filters – FEAR
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-1-FEAR.mp3
Kryon Start 14:36

2. Barrières En Filters – CULTUUR /
2. Barriers And Filters – CULTURE
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-2-CULTURE.mp3
Kryon Start 19:42

09-06-2020 Sadhguru:
Oplossing voor racisme in U.S.A. /
Solution to racism in America

06-06-2020 Kryon:
1. Het Leven Verbeelden: 
Kansen /
1. Life Imaging: 
Chance
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%201-CHANCE.mp3
Kryon start 14:38

2. Het Leven Verbeelden: Gezondheid /
2. Life Imaging: Health
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%202-HEALTH.mp3
Kryon start 14:38

3. Het Leven Verbeelden: Culturen /
3. Life Imaging: Culture
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%203-%20CULTURE.mp3
Kryon start 14:38

4. Het Leven Verbeelden: De Creëerder /
4. Life Imaging: Creator
http://audio.kryon.com/en/LIFE%20IMAGING%204-CREATOR.mp3
Kryon start 14:45

Een Voorbeeld Van Wat Mogelijk Is:
Een Palestijn Amjad En Een Israëliër Amir. Twee Goede Vrienden. /
An Example Of What Is Possible:
A PalestineanAmjad And An Israeli Amir, Two Good Friends

14-05-2020 Kryon:
Hebben We Een Oorlog Gehad En Het Is Me Niet Opgevallen? /
Did We Have A War And I Didn’t Notice?
http://audio.kryon.com/en/Did%20we%20have%20a%20war-Sun-2-Seattle.mp3
Kryon Start 16:00

12-05-2020 Kryon:
Er is meer dan je denkt /
More Than You Think
http://audio.kryon.com/en/Berk-SUN-2(More%20than%20you%20think).mp3
Kryon Start 02:08

09-05-2020 Kryon:
Een Oefening Om Eigenwaarde Te Krijgen /
An Exercise For Selfworth
http://audio.kryon.com/en/Berk-SUN-1(Self%20Worth%20exercise).mp3
Kryon Start 04:44

02-05-2020 Kryon:
De Kracht Van Het Intelligente Lichaam /
The Power Of Innate
Kryon start 07:58

24-04-2020 Kryon:

In deze audio geeft Kryon sommige waarheden over
het Covid 19 virus voor ons om over na te denken /
In this audio Kryon tells some virus truths for us to consider
http://audio.kryon.com/en/Quad-WW-Tuesday.mp3
Kryon start: 43:09

3 Uur Prachtige Natuurlandschappen Op Planeet Aarde,
Plus Prachtige En Vredige Muziek. Genezing Van De Ziel Voor Ons Allemaal /

3 Hours Of Amazing Nature Scenery On Planet Earth,
Plus Beautiful, Peaceful Music. Soul Healing For Us All 


MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197