Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics

15 jan. 2021.

UPDATE
Door service onderhoud op onze site
kunnen we tijdelijk geen gebruik maken
van al onze technische mogelijkheden.

UPDATE

Due to service maintenance on our site we
temporarily can’t make use of our full
technical capabilities.

 

Dagelijkse Wereldbewustzijn Quote
Daily Global Consciousness Quote.

 

OEKRAÏNE
Er Zijn Honderd Duizenden Schotten Die Erkennen
Dat Ze Delen Van Engelse, Ierse, En Mensen Uit Wales
In Hun Hele Wezen Hebben.
Levens En Lotsbestemmingen Zijn Op Dezelfde Manier
Met Elkaar Verweven In Catalonië En Spanje, In
Oekraïne En Rusland.

UKRAINE

There Are Hundreds Of Thousands Of Scots Who
Acknowledge English, Irish Or Parts Of Their Very Being.
Lives And Destinies Are Similarly  Intertwined In
Catalonia And Spain, In Ukraine And Russia.

JAPAN

Japanners Zeggen Dat Je Drie Gezichten Hebben.
De eerste gezicht laat je aan de wereld zien.
De tweede gezicht laat je aan je vrienden en familie zien.
De derde gezicht, laat je aan niemand zien.
Het is de meest ware reflectie van wie je bent.

The Japanese Say You Have Three Faces.
The first face, you show to the world.
The second face, you show to your family.
The third face, you never show anyone.
It is the truest reflection of who you are.

SWEDEN

Leef!
Net als een boom alleen en vrij,
Net als een bos in een broederschap.

To live!
Like a tree alone and free,

Like a forest in brotherhood.

CHINA

De verleiding om te stoppen
zal op zijn hoogst zijn, net
voordat je succes gaat krijgen.
 

The temptation to quit will be
greatest just before you are
about to succeed.

ENGELAND
Wanneer je volledig opgaat in wat je doet,
verdwijn je in tijdloosheid.
Er is geen begin en geen einde.
UK

When you’re completely absorbed in what you do,
you disappear into timelessness.
There’s no beginning and no end.

NEDERLAND
Een hoofd, leeg van gedachtes.
Verbonden met het Universele Soep
Staat open voor gedachtes wanneer ze nodig zijn.
NETHERLANDS
A head empty of thoughts.
Connected to the Universal Soup
is connected to thoughts when only needed,

CHEYENNE
Onze eerste leraar is ons
eigen hart.
Our first teacher is our
own heart.


Dinsdag/Woensdag 12/13 januari 2021
NIEUWE MAAN IN STEENBOK

WIJ VIEREN DE EERSTE EN BIJZONDERE NIEUWE MAAN VAN HET JAAR.
We staan aan het begin van een nieuwe cyclus. We dringen door de laag angst, die ons afhoudt van ons pure zelf dat zich niet meer laat negeren. 2021=2+0+2+1=5 heeft te maken met vrijheid, avontuur, creativiteit, compassie en verandering
. Het is verbonden met de 5 elementen, aarde, lucht, vuur, water en kwantumenergie. Bij voorbeeld: Vuur is onze passie en creativiteit, aarde is het vermogen om onze creatieve ondernemingen vorm te geven in ons dagelijkse leven, zodat het tastbaar wordt, lucht gaat over de aansturing van onze handelingen, water bepaalt wat goed voelt en kwantum energie is het voedende veld dat van alles een geheel maakt, de dirigent van het leven.
Het jaar 2021 zal in vele opzichten een boeiend jaar zijn, waarin de funderingen van de Nieuwe Energie gevormd worden.

Wat zijn de belangrijkste punten in willekeurige volgorde?
1. DIT IS EEN GOED MOMENT OM TE AARDEN, contact te hebben met onze voorouders, onze wortels. De wortels van de bomen over de hele wereld kunnen ons nu bereiken met de wijsheid, die zij door de eeuwen opgedaan hebben.
2. HET WEGWERKEN van de sinds lange tijd opgedane negatieve energieën, die de wijsheid van onze voorouders hebben doen vergeten.
3. REKENING HOUDEN MET HET RUIMTEWEER. (Zo boven, zo beneden). Door veranderingen in de energieën in de Kosmos kunnen we uit balans raken.
4. AFREKENEN MET ANGSTEN. We zijn er allemaal mee geboren, maar we kunnen ze van ons afschudden. We kunnen nu naar onszelf luisteren, in plaats van dat we ons door anderen laten leiden.
5, DE OPMARS van Pure Vrouwelijke Energie, die zich uit in handelingen met Compassie.
6. TERWIJL WIJ BESEFFEN dat het virus heel veel mensen in de ellende heeft gebracht, staan we er ook bij stil dat er ook goede dingen gebeurd zijn.
7. DE BURGER WORDT MONDIGER. Ze hebben de stilte leren waarderen.
Zijn/Haar oogkleppen zijn weggevallen, en een nieuwe manier van denken is zich bij velen aan het ontwikkelen.
8. DE BETROKKENHEID van kinderen en volwassenen voor dieren, planten en de natuur is gegroeid. Wij hebben nieuwe prioriteiten.
9. TERWIJL DE ENERGIE soms als zwaar wordt ervaren, is hier ook een kans het om te vormen tot positieve energie om opnieuw geboren te worden.

Hogere energieën
Goed Nieuws Voor De Hogere Vrouwelijke En De Hogere Mannelijke Energie!
Deze Nieuwe Maan Luidt Het Jaar Van Actie Met Compassie In.

Het is een vruchtbaar jaar.
Wij zaaien de zaden, geven ze water en zien ze ontkiemen.


OP 29/30 DECEMBER 2020,

DE LAATSTE VOLLE MAAN VAN DIT JAAR. DE VOLLE MAAN IN KREEFT.

DE ENE REIS KOMT TOT EEN EINDE, EEN ANDERE BEGINT.

Een SYMBOLISCHE actie om een EINDE te maken aan een OUDE REIS en EEN NIEUWE HELEMAAL FRIS TE BEGINNEN IS: ‘GA LEKKER ONDER DE DOUCHE STAAN’ en terwijl je het water over je lichaam voelt stromen, visualiseer je dat AL JOUW OUDE EMOTIES VOOR GOED WEGGESPOELD WORDEN en VOEL JIJ JE VRIJ.

De Maan vertegenwoordigt onze emoties evenals Kreeft dat doet. Nu komen ze op 29/30 december bij elkaar. De perfecte combinatie.

Ze zijn allebei vertegenwoordigers van de vrouwelijke energie en helpen ons onze ZORGZAAMHEID te herinneren. ONS VERMOGEN OM ONSZELF TE KOESTEREN EN TE BESCHERMEN.Dit jaar is een jaar geweest dat veel onzekerheid met zich mee heeft gebracht. Velen van ons hebben hun gevoel van veiligheid verloren.
Maar de Volle Maan in Kreeft aan het einde van 2020 is een boodschapper, die ons van binnen raakt met een gevoel van geruststelling, warmte en liefde. ZIJ laat ons voelen dat wij in staat zijn onze emoties zelf te verzorgen en in harmonie te brengen.

Ons lichaam is het huis van onze Ziel. Velen van ons hebben dit jaar veel tijd thuis doorgebracht. Heeft dit invloed op jou gehad? Heeft het je dichter bij je Ziel gebracht?

Neem in deze dagen de tijd om voor jezelf en jouw gezondheid te zorgen.

DE ENERGIE DIE WIJ NU ERVAREN IS EEN LICHTERE ENERGIE.
Het helpt om alles LUCHTIGER te bekijken en geeft ook INZICHTEN IN DE GOEDE DINGEN DIE ACHTERAF DIT JAAR GEBRACHT HEEFT. HET SCHEPT EEN VERBONDENHEID MET ALLES WAT ER OP AARDE GEBEUREN MOET!

LAAT HET EINDE VAN 2020 ONS ONTDEKKEN, DAT ONS HART ONS THUIS IS, WAAR WE THUISHOREN. DE ZETEL VAN ONZE ZIEL.

On 29/30 December 2020, We Have The Last Full Moon Of This Year.
The Full Moon In Cancer.

One Journey Ends, Another Begins

A symbolic action to end our old journey and begin the new one completely fresh, is to take a refreshing shower, and while you feel the water flowing over your body, visualize that all your old emotions are gone for good, and feel free.

The Moon represents our emotions just as Cancer does. On this special occasion they now come together on 29/30 December. The perfect combination!

They both represent the feminine energy and help us to remember what caring means. Our ability to care and protect ourselves.
This year has brought much uncertainty. Many of us have lost our feeling of safety.
But the Moon is a messenger that touches us with a feeling of comfort, warmth and love. This feeling lets us know that we ourselves are able to care for our emotions and create harmony.

Our Body is the home of our Soul. Many of us have spent a lot of the time at home. Has this influenced you? Has it brought you nearer to your soul?

Take these days to take time for yourself and take care of your health

The energy we now experience is a lighter energy.
It helps us to be more lighthearted, and afterwards gives insights into the good things that this year has brought. It creates a connection with everything that needs to happen on Earth.

Let us discover at the end of 2020, that our Heart is our home, it’s where we belong.
The seat of our Soul.

18-09-2020 Kryon:
Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:59

HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

Spirituele Ontwaking / Sfeermuziek / Positieve Aurareiniging / Zelfgenezing /
Spiritual Awakening / Meditation Music / Positive Aura Cleanse / Self Healing

Geluiden Van Verkoeling En Ontspanning Door De Golven Van De Oceaan /
Refreshing And Relaxing Sounds Of Ocean Waves

05-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197