Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics

 

10 juni 2021
NIEUWE MAAN IN TWEELINGEN MET EEN ZONSVERDUISTERING
GROTE INGRIJPENDE VERANDERINGEN IN ONS LEVEN
DE TWEEDELING IN DE MAATSCHAPPIJ

Deze Nieuwe Maan met Zonsverduistering wordt ook wel een
‘Noordelijke Knoop Verduistering’ genoemd. Dit betekent dat er een begin van een NIEUW HOOFDSTUK in ons COLLECTIEVE BEWUSTZIJN gemaakt wordt. Wij hebben allemaal een Zuidelijke – en Noordelijke Knoop in onze geboortehoroscoop. De Zuidelijke Maanknoop geeft aan wat wij achter ons moeten laten en de Noordelijke Maanknoop laat de weg zien met DE GROTE UITDAGINGEN.

Omdat deze Maan in het teken TWEELINGEN staat en zich dicht bij de Noordelijke Knoop bevindt, wordt IEDEREEN IN DE WERELD beïnvloed door de TWEELING-ENERGIE. Het laat de TWEE KANTEN van iets zien. Gaan we op DE OUDE MANIER (‘De Zuidelijke Knoop Manier’) door OF kiezen we voor de weg naar het LICHT (‘De Noordelijke Knoop Manier’). Wij worden NU voor een keuze gesteld. Welke kant zullen we kiezen? Aan de ene kant worden we met de dualiteit en de beperktheid van ons lichaam en van de Aarde geconfronteerd, en aan de andere kant zijn we als GRENZELOZE ZIELEN, aan een EINDELOZE ONTDEKKINGSREIS BEGONNEN. 

Op een MENSELIJK NIVEAU kunnen we OORDELEN hebben over anderen en wat we  om ons heen zien gebeuren, maar via HET BEWUSTZIJN VAN ONZE ZIEL begrijpen we dat alles een bedoeling heeft om vooruit te kunnen. Het is de tijd om ALLE VERONTREINIGINGEN VAN DE AARDE EN DIE VAN ONSZELF TE STOPPEN, zodat de AARDE en WIJZELF kunnen REGENEREREN EN VERNIEUWEN!

Deze DUALITEIT die wij in ons hebben is vaak LASTIG OM TE HERKENNEN, maar als we VASTBESLOTEN VOORUIT willen in ons leven, zullen we de MINDERE dagen accepteren en van de GOEDE genieten! (EEN STAP ACHTERUIT EN TWEE VOORUIT!).

Met een ECLIPS wordt DE MIST voor onze ogen dunner, waardoor we onze INTUÏTIE en HET GEZONDE VERSTAND veel makkelijker kunnen bereiken. We worden ook voor ons gevoel BEGELEID, zodat we de gelegenheid krijgen om een SPRONG naar een HOGER BEWUSTZIJN te kunnen maken.

 

10th June 2021.
NEW MOON IN GEMINI with SOLAR ECLIPSE
Great changes in our lives.

This New Moon with Solar Eclipse is called a North Node Eclipse. This means that our collective consciousness is starting a new chapter of their on this planet. We all have a South and North Node in our birth horoscope. The house and sign in which they stand tells us what we should leave behind us and what our new goals are in this life.
Because this Moon stands in the sign of Gemini, together with a North Node Eclipse, everyone in the World shall be influenced by its energy.
It shows the two sides of something, and we always have to make a choice. Which side shall we choose? On the one side we’re confronted with duality and the limitations of our body and life on Earth, and on the other side we’re limitless souls on a never ending journey of exploration.

At a human level, we judge others, and what we see happening around us, but through the wisdom of our soul we also understand that everything has a reason (we don’t know what we don’t know).

This duality that’s part of us, isn’t always easy to recognise, but as long as we’re determined to move forward in our lives, we’ll take the good days with the bad
and enjoy the good ones! (one step backwords, 2 steps forward!).

With an eclipse the mist covering our eyes becomes thinner, meaning that it’s much easier for us to be open to intuitive thoughts. We’re also being helped through guidance, giving us the chance to make a leap to a higher conscience.

 

5 juni 2021
Quote van de dag

We zijn vaak alleen op zoek naar
de grote Aha momenten in ons leven,
terwijl de kleine dagelijkse gebeurtenissen
aan ons voorbij gaan.
Gebeurtenissen, die later van grote betekenis
blijken te zijn.

5 June 2021
Quote of the day

We often only look for the big Aha moments
in our life, while the small daily happenings
pass by without us noticing them.
These small happenings often turn out
to have a greater significance than we realise.

VOLLE SUPER BLOEDMAAN EN MAANSVERDUISTERING
Op 26 mei 2021 is er een bijzondere gebeurtenis aan de hemel.

STERKE ENERGIEËN
Op deze avond zal de prachtige Super Bloedmaan groter lijken dan normaal, en door de Maansverduistering in een mooie briljante kleur rood veranderen.
Het brengt sterke energieën met zich mee en kan leiden tot GROTE VERANDERINGEN. BIJVOORBEELD: ‘Van WANHOOP naar EEN GROTE POSITIEVE DOORBRAAK IN ONS BEWUSTZIJN, of van HEEL GOED VOELEN naar EEN TELEURSTELLING!’

EMOTIES
Onze emoties kunnen hevig zijn, en als we in staat zijn om bij beide gevallen ze de baas te blijven, kunnen we een positieve doorbraak ervaren.

Als we het willen of niet, worden we geconfronteerd met een geestelijke verandering dat niet mis is, maar als we, na het tegenstribbelen, toch onze weerstand loslaten, kunnen we een GROOT POSITIEF BEWUSTZIJNSCADEAU krijgen. We kunnen de KEUZE maken om dit aan te gaan, of in HET OUDE blijven met MINDER VREUGDE in ons leven. Wanner we de JUISTE KEUZE maken, zullen we merken dat we UIT HET NIETS GEHOLPEN WORDEN. Het is wel belangrijk dat we deze energie serieus nemen en rustig blijven terwijl we besluiten nemen.

GEZONDHEIDSKLACHTEN
Voor degenen die alles doen om gezondheidsklachten zonder succes aan te pakken, ga na of jij je  bewust of onbewust JOUW ENERGIE aan anderen WEGGEEFT, terwijl je er NIETS VOOR TERUGKRIJGT. Dat de anderen zich altijd BETER voelen na contact met je te hebben gehad, en dat jij je MINDER voelt. Voordat je het weet begin jij je als een SLACHTOFFER te voelen in plaats van iemand DIE GOED BEZIG IS EN IN STAAT IS OM ZICHZELF TE GENEZEN.

OMDRAAIEN
Wat deze Maan doet is jou de mogelijkheid geven om deze situatie OM TE DRAAIEN. Dingen kunnen tot je door dringen en je strijdvaardig maken. Je kunt besluiten om met bepaalde mensen te BREKEN, en tegelijkertijd POSITIEVE AFFIRMATIES OVER JEZELF UITSPREKEN. Door TE BREKEN met mensen of situaties die jou NIET VERDER brengen op jouw POSITIEVE LEVENSPAD, maak je de weg vrij om in NIEUWE situaties te komen en mensen te ontmoeten waar jij je ECHT GOED bij voelt. 

We kunnen OVERSTAPPEN van een OUDE LEVENSSTIJL naar een NIEUW HOOFDSTUK IN ONZE EVOLUTIE.

THE FULL BLOOD MOON AND MOON ECLIPS
on 26th May 2021 is a very special Cilestial event.

STRONG ENERGIES
On this evening, this beautiful Super Blood Moon will seem larger than normal, and because of the Lunar Eclipse, shall take on a briljant red colour.
It brings very strong energies that can lead to GREAT CHANGES. FOR EXAMPLE: from despair to A POSITIVE BREAKTHROUGH IN OUR CONSCIOUSNESS, or, from FEELING GREAT to experiencing DISAPPOINTMENT. It all depends if you LISTEN TO YOUR INNER WISDOM OR NOT.

EMOTIONS
Our emotions can be very INTENSE, and if we’re able to become the BOSS over them, we can experience a POSITIVE CHANGE.  WANT IT or NOT, we’ll be confronted with a LARGE CHANGE of how we percieve things, but if we STOP STRUGGLING against this energy and LET GO OF OUR RESISTANCE, we can RECEIVE a present in the form of a POSITIVE CHANGE in OUR CONSCIOUSNESS. We make the CHOICE TO TAKE IT ON, or on the other hand STAY IN THE OLD ENERGY with LESS JOY in our lives. When we make the RIGHT CHOICE, we’ll notice that we’ll RECEIVE UNEXPECTED HELP. One important point is not to rush into making decisions, but to take your time and consider what the options are before making them. 

HEALTH PROBLEMS
For those of us who do everything they can to stay healthy without succes, find out if you’re GIVING AWAY YOUR ENERGY TO OTHERS and NOT RECEIVING ANYTHING IN RETURN. Maybe other people feel BETTER AFTER HAVING CONTACT WITH YOU, and you feel WORSE. Before you know it you start to get the feeling that you’re a VICTIM, instead of being someone who does GOOD WORK AND IS ABLE TO CURE HER-/HIMSELF OF AILMENTS.

TURNING AROUND
This Moon gives you the possibility to turn this situation around.  You can have an insight that advises you TO BREAK WITH CERTAIN PEOPLE OR SITUATIONS THAT HOLD YOU BACK FROM TAKING STEPS FORWARD ON YOUR UNIQUE PATH IN LIFE. You can express positive affirmations over yourself. By letting go of people or situations that don’t serve you, you open the path to new situations and new people who give you a positive feeling. 

We can SWITCH from an OLD LIFESTYLE to a NEW CHAPTER IN OUR EVOLUTION.

22-05-2021 Kryon: Van Zwart Wit Naar De Kleur Van Het Hart
From Black And White To The Color Of The Heart
1. Barrières En Filters Van Het Oude Systeem – ANGST /
1. Barriers And Filters Of The Old System – FEAR
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-1-FEAR.mp3
Kryon Start 14:36

2. Barrières En Filters Van Het Oude Systeem – CULTUUR / 
2. Barriers And Filters Of The Old System – CULTURE
http://audio.kryon.com/en/BARRIERS%20%26%20FILTERS-2-CULTURE.mp3
Kryon Start 19:42

11 MEI 2021
NIEUWE MAAN IN STIER, Zon in Schorpioen

EENVOUDIG OMHOOG
Dit is een tijd voor ieder mens om het hogerop te zoeken. Ik bedoel, visualiseer dat je op de begane grond staat en je besluit, dat het nu tijd is om een verdieping hoger te gaan, waar je de mogelijkheid krijgt om meer te zien!
Door onszelf te verbeteren worden we een stuk lichter en komen we makkelijker van de grond af. Het is nu de juiste tijd om onze menselijkheid te eren.

BEKWAAMHEID
Velen van ons hebben ergens een talent in, dat we niet verder ontwikkeld hebben.
Zou het in deze bijzondere tijd niet een goed idee zijn om meer tijd hierin te steken, en aan onze bekwaamheden werken zodat we experts kunnen worden?

GEDACHTEN
Onze gedachten komen en gaan. Soms blijven ze weg, en soms blijven ze ons achtervolgen. Ze komen voort uit hoe wij dingen waarnemen. Als wij onze waarneming veranderen, zullen onze gedachten ook veranderen.
We zijn in staat om dit proces zelf te dirigeren. Als de gedachten ons niet bevallen kunnen we ze direct verwijderen, en als we ze als positief ervaren, ze door laten gaan.

EMOTIES
Wij kunnen ook onze emoties begeleiden. Ik bedoel, hoe reageren we op gebeurtenissen? Hoe wij reageren op situaties laat ons zien of wij in balans zijn of niet. Wanneer we daar bewust van zijn, kunnen we ze in goede banen leiden.

VREUGDE
Dit is het mooiste wat we voor onszelf kunnen wensen. Het maakt ons blij. Het maakt onze omgeving blij, of het een mens is, een dier of een plant!
Wanneer wij vreugde ervaren laten we anderen zien dat we tevreden zijn. Er is niets dat ons irriteert. Alles is goed. We leven in vrede met de wereld. 

VREDE
Vrede is een geneeskrachtige toestand van rust en harmonie met de afwezigheid van een verstoring, afleiding of onbalans. We kunnen onszelf genezen als wij liever vrede in onszelf ervaren dan wanneer wij in onvrede met onszelf en de wereld leven. Laten we onszelf en de wereld op een positieve manier beïnvloeden. Wij zijn meer dan wij denken.

LEVENSERVARINGEN
Ze zeggen, “Wijsheid komt met de jaren”.  Het kan al onze ervaringen uit dit leven betekenen, of onze ervaringen uit vorige levens! Laten we gebruik van ze maken!

 

NEW MOON IN TAURUS, SUN IN SCORPIO
11th May 2021.

UPWARD STEPS
This is a time for everyone to look above their heads. I mean, visualise that you’re standing on the foundation of a building , looking towards the first floor. It’s now  time to take to the stairs and go to the first Floor, where you can see a new view of the life around you.

Through improving our outlook we feel much lighter and  can get off the ground more easily!

Now is the time to honour our Humanity

COMPETENCE
Many of us are talented in something that we haven’t taken to a higher level. Wouldn’t it be a good idea in this extraordinary time to give it more attention and work on our skills, so that we can say “I’m an expert at this”.

THOUGHTS
Our thoughts come and go. They sometimes stay away, and sometimes they seem to Chase us all over the place. They come forth from how we things percieve. If our perception changes, so will our thoughts. We are able to conduct this process. When we don’t like our thoughts, we can cut them off in an instant, and if we like them, they can carry on.

EMOTIONS
We can lead our emotions. I mean, how do we react to events? How we react to situations shows us if we’re balanced or unbalanced. As soon as we become conscious of this we can channel them in the right direction.

JOY
This is the most beautiful energy we could wish for. It makes us happy. It makes our environment happy, it doesn’t matter if it’s a human being, an animal, or a plant.
When we experience joy, we show others that we’re satisfied. Nothing irritates you. Everything is good. We live in peace with the world.

PEACE
Peace is a healthy situation of camness and harmony, without any disturbance, distraction, or imbalance. We can heal ourselves when we rather feel peaceful inside than when we live in discord with ourselves and the world. Let’s be a positive influence to ourselves
and the world. We’re more than we think we are.

LIFE EXPERIENCES
They say “Wisdom comes with the years”  This can mean all the experiences we’ve had from this life, or our experiences from other lives! Let’s make use of them!

 

ZACHTE VIBRATIES VOOR DE AARDE

Hebben we ooit stilgestaan over wat de reden is dat Inheemse volkeren
en andere wijzen zeggen dat wij zachtjes en met respect op de
Aarde moeten lopen?
Niet alleen is de structuur van de grond waar wij op lopen gemaakt
uit overleden planten en dieren, maar ook uit de overblijfselen van onze overleden voorouders.
Alles wat ooit geleefd heeft komt ergens in de aarde terecht.
Met onze voeten, handen en het gereedschap dat wij gebruiken maken wij contact met hun levensenergie.

SOFT VIBRATIONS FOR THE EARTH

Have we ever wondered why Indigenous and other wise people say that we
must walk gently and with respect on the Earth?
Not only is the structure of the soil made out of deceased plants and animals,
but also from the remains of our ancestors. Every living thing that has been born on Earth has at one time returned to the soil or the sea.
With our feet, hands and all the instruments we make use of, we make contact
with their life’s energy.

Actrice Judi Dench: Haar Passie voor Bomen/

My Passion for Trees

 

INHEEMSE VOLKEREN/ INDIGENOUS PEOPLE
Links voor meer Informatie over onze vrienden van de inheemse volkeren/ 
Links for more information about our indigenous friends
https://youtu.be/MjV06PJh08o
https://youtu.be/LzANHhX1ozA
https://youtu.be/FElDxznboc0
https://youtu.be/dosdE7X7uiE

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?


2021: Het Jaar Van Openbaringen

NIEUW OP DEZE SITE:
KRYON ‘S GENEZENDE WOENSDAGEN
MET DE CIRKEL VAN 12 KLIK HIER
NEW ON THIS WEBSITE:
KRYON’S HEALING WEDNESDAYS CLICK HERE
WITH THE CIRCLE OF TWELVE

Een stukje historie over Nederland en Jiddu Krishnamurti /
Krishnamurti in The Netherlands in the 1920’s, A piece of history 


18-09-2020 Kryon:

Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:59

HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

05-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197