Vrij Bewustzijn

W E L K O M  OP  O N Z E  W E B S I T E!
Je vindt er veel informatie over gevarieerde “Vrij Bewustzijn” onderwerpen.

WE L C O M E  T O  O U R  W E B S I T E !
You’ll find a lot of information on varied “Free Consciousness”  topics

 

DE NIEUWE KRACHTIGE MAAN IN RAM
11/12 APRIL 2021.

VELE EMOTIES
Wat is dit een jaar geweest! Het leek alsof het leven tot stilstand kwam! Een jaar vol verschillende emoties, van diepe dalen, tot acceptatie en kalmte. Wij zitten in onvoorstelbare veranderingen. Voor de een goede veranderingen en voor de ander tragische. Hoe dan ook, wij leven in een voor ons ongekend nieuwe tijdperk. HET OUDE zal NOOIT meer terugkeren. Van beperkingen naar overvloed.
STIMULERENDE ENERGIE
De Nieuwe Krachtige Maan in het teken RAM  speelt hierin een belangrijke rol. Op dit MOMENT heeft zij een KRACHTIGE VERNIEUWENDE ENERGIE die ons een GROTERE stimulans geeft om met IETS NIEUWS te beginnen. Dat kan ons op een persoonlijke manier  beïnvloeden! DAT we eindelijk de JUISTE ACTIE ondernemen, waar we tot nu toe de moed niet voor hadden. Wij kunnen nu ook onze angst overwinnen.
Dit geldt o.a. voor degenen onder ons die verlegen zijn, of vaak depressief. Door deze VERNIEUWENDE ENERGIE kunnen we uit onze ‘COMFORT ZONE’ breken, en een NIEUWE MOEDIGE PERSOONLIJKHEID creëren.
DE LENTE
Wat wij allemaal op dit moment wel voelen is, ‘HET IS LENTE!’. Een NIEUW JAAR IS BEGONNEN.
Ondanks alles om haar heen, draait ze onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af, en schenkt ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.
Haar VOORUITSTREVENDE ENERGIE kunnen we nu mooi gebruiken! We kunnen het mooiste uit onszelf halen. Het haalt ons uit iedere situatie waar wij in vastgezeten hebben…………..en,
WE WORDEN GESTEUND DOOR DE KOSMOS!!!

 

THE NEW POWERFUL MOON IN ARIES
11/12 APRIL 2021.

MANY EMOTIONS
What a year this has been! It seemed as if life had come to a standstill! A year full of all kinds of emotions, from highs and lows to acceptation and calmness. We’re in the middle of a tremendous change, which is good for one and bad for another. In either way, one thing is certain, we’re living in an unparalleled time. The old world will never return. We’re going from limitations to abundance. The problem is, is that we’re now in the middle of experiencing the inbetween stage!!! We never expect that change can have such a great effect in our lives. We like to stay in our comfort zone while changing, but we’re now being shown that in our world that doesn’t happen. Millions of us are in a transition at the same time, and the world is buzzing with new activities. Do we do our best to go with the flow, or do we choose to remain stuck in a world which will soon be an illusion?
ENERGY THAT STIMULATES US
The New Powerful Moon in the Zodiac sign of ARIES plays an important role. At the moment it has a POWERFUL NEW ENERGY that gives us a GREAT STIMULANCE to start with SOMETHING NEW. This could be of influence in our PERSONAL LIFE, or IN ACTIONS that we finally undertake because of our NEW FOUND COURAGE! We’re now able to win over our fears.
This applies to those of us who are shy, or sometimes depressed. We can now BREAK OUT of this so-called COMFORT ZONE and create a NEW BRAVE PERSONALITY.
SPRINGTIME
What we all feel at the moment is “IT’S SPRING”! A NEW YEAR HAS BEGUN!
In spite of all that’s happening around us, she imperturbably runs her programme as usual, gifting us with her most beautiful flowers and scents.
We can CERTAINLY USE THIS ENERGY for ourselves to be all that we can be. It will get us out of any situation that we’ve been stuck in…………………and,
WE’LL BE SUPPORTED BY THE COSMIC ENERGY!


Een Ode aan de Lente

Ondanks alles om haar heen, draait ze onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af,
en schenkt ons haar mooiste bloemen

en haar heerlijkste geuren.

An Ode to Spring
Despite everything that is going on around her,
she calmly runs her programme,
and gives us her most beautiful flowers
and her most wonderful scents.

 

QUOTE

NOORWEGEN
NEEM HET TEMPO VAN DE NATUUR OVER.
GEDULD IS HAAR GEHEIM.

NORWAY
ADOPT THE PACE OF NATURE.
HER SECRET IS PATIENCE.

 

VOLLE MAAN IN WEEGSCHAAL
28 maart 2021.

En de Volle Maan loopt over van haar
gevoelens, en sprenkelt een overvloed
van zegeningen over ons heen.
En toen gingen we weer, onze rugzakken
vol met sterrenstof,
Reizend naar het nieuwe onbekende.

Denk aan deze Volle Maan in Maart als een moment van afstuderen, en een tijd om alles dat je bereikt hebt en geworden bent te vieren.
Omdat wij net afgestudeerd zijn, worden we nu gesteund om een nieuw hoofdstuk in ons leven te beginnen!

Hier zijn wat punten die ons op onze nieuwe weg kunnen helpen.

01. Oude gewoontes die verborgen waren, zijn nu zichtbaar zodat we nieuwe kunnen creëren.
02. We vervangen een ingewikkelde manier van communiceren voor een eenvoudige. Een kind van zes zou ons moeten kunnen begrijpen.
03. Pijnlijke wonden die ons hart en ziel geraakt hebben geven ons ineens inzichten over compassie, kracht en wijsheid, die wij op onze nieuwe weg kunnen gebruiken om boven onszelf op een waarachtiger en oprechter versie uit te stijgen. Littekens uit het verleden verdwijnen.
04. Vervang dienstbaarheid uit een gevoel van minderwaardigheid voor dienstbaarheid vanuit compassie.
05. Weiger zorgen te hebben. Blijf kalm en zie welke inzichten je krijgt.
06. Je merkt dat je gedrag positiever is.
07. Op dit moment is onze intuïtie zuiver. We kunnen er nu op vertrouwen.
08. Wij zijn volmaakt, mooi en perfect zoals we nu zijn.
09. Laten we onze financiën niet vergeten. Deze Volle Maan is gunstig voor alles wat met geld te maken heeft.

 

FULL MOON IN LIBRA
28 March 2021
 

“And the Full Moon was bursting at her seams,
showering us with her blessings.
And once more we went on our way,
our bagpacks full of stardust.
Travelling towards our new unknown.”

Think of this Full Moon in March as a moment of graduation, a moment to celebrate the person we’ve become and everything we’ve achieved.
Because we’ve graduated, we’ll be supported by new energies in this new chapter in our lives.

Here are some points that may help us on our way:
01. Old habits that were once hidden, are now visable, so that we can create new ones.
02. We exchange a complicated way of communicating for a more simple one. – A child of 6 should be able to understand it –
03. Painful wounds from the past that have hurt our hearts and souls, suddenly bring new insights on compassion, power and the wisdom we can use on our new path, creating a new truthful and sincere version of ourselves. Our scars from the past disappear.
04. Replace being of service to others because of an inferiority complex, to being of service to others through compassion.
05.  Refuse to worry about things. Stay calm and see which insights you receive.
06. You begin to notice that your behaviour has changed to a more positive energy.
07. During this Full Moon our intuition is pure, and we can trust it.
08. We are beautiful and perfect, just as we are.
09. Let’s not forget our finances during this Full Moon! These weeks are favorable for all kinds of situations where money is needed.

 

 

ZACHTE VIBRATIES VOOR DE AARDE

Hebben we ooit stilgestaan over wat de reden is dat Inheemse volkeren
en andere wijzen zeggen dat wij zachtjes en met respect op de
Aarde moeten lopen?
Niet alleen is de structuur van de grond waar wij op lopen gemaakt
uit overleden planten en dieren, maar ook uit de overblijfselen van onze overleden voorouders.
Alles wat ooit geleefd heeft komt ergens in de aarde terecht.
Met onze voeten, handen en het gereedschap dat wij gebruiken maken wij contact met hun levensenergie.

SOFT VIBRATIONS FOR THE EARTH

Have we ever wondered why Indigenous and other wise people say that we
must walk gently and with respect on the Earth?
Not only is the structure of the soil made out of deceased plants and animals,
but also from the remains of our ancestors. Every living thing that has been born on Earth has at one time returned to the soil or the sea.
With our feet, hands and all the instruments we make use of, we make contact
with their life’s energy.

 

Actrice Judi Dench: Haar Passie voor Bomen/

My Passion for Trees

 

13 Maart 2021
NIEUWE MAAN IN VISSEN
DE ILLUSIE LOST OP

01. Je begint te helen.
02. Je ziet de illusie waar je altijd in zat.
03. Je ontwikkelt sociale eigenschappen naar anderen.
04. Je wordt aardiger voor jezelf.
05. Je zet je af tegen de idioterie om je heen.
06. Je gebruikt jouw intuïtie in plaats van te observeren met je verstand.
07. Zij inspireert ons om een leukere realiteit voor te stellen.
08. Wij zijn in staat om in alles lichtpunten te zien.
09. Luister naar je intuïtie. Ze vertelt of iets goed voelt of niet.
10. We worden herinnerd aan wat onvoorwaardelijke liefde betekent.

 

13th March 2021
(The best time for a new start is 13-28 March).
THE ILLUSION WE’RE IN DISAPPEARS.
We Feel The Love, Compassion And Empathy Of The Pisces’Energy.

01. You start to Heal.
02. You can clearly see the illusion you were in.
03. You experience that you’ve become more sociable.
04. You become kinder to yourself.
05. You go against the madness around you.
06. You use your intuition instead of using your mind to observe.
07. Pisces inspires us to imagine a better reality.
08. We’re able to see a bright spot in everything.
09. We listen to our intuition. It tells us what feels good and what doesn’t.
10. We are reminded what Unconditional Love means.


INHEEMSE VOLKEREN/ INDIGENOUS PEOPLE

Links voor meer Informatie over onze vrienden van de inheemse volkeren/ 
Links for more information about our indigenous friends
https://youtu.be/MjV06PJh08o
https://youtu.be/LzANHhX1ozA
https://youtu.be/FElDxznboc0
https://youtu.be/dosdE7X7uiE

Dit zijn foto’s van Pionier Dierencommunicator Penelope Smith’s blog.
De teksten zijn van “She lives by the Beacon”.

These are photos from
Pioneer Animal Communicator Penelope Smith’s blog.

Texts are from “She Lives By The Beacon”.

Een koe van het slachthuis gered.
Dit is hoe liefde eruit ziet.
Wie zou zo’n mooie dier willen opeten?

A cow rescued from slaughter.
This is what love looks like.
Who would want to eat such a ”loving animal”?

Een Ram zonder hoorns.
Een trotse vader en echtgenoot.
Geadopteerd door “Gentle Barn”
samen met zijn familie, laat hij zien
hoe liefdevol een Ram kan zijn wanneer
hij de kans krijgt om met zijn vrouw en
kinderen samen te zijn.

A Ram without horns.
A proud father and husband.
Adopted by Gentle Barn,
together with his family, showing how loving
a Ram can be when given the chance
to be with his wife and children.

Reikend naar de Maan!
Katten weten waar hun intuïtie vandaan komt!

Reaching for the moon!

Cats know where they get their intuition from!

Elkaar helpen.
Vrienden zij familie. Ze werken samen.
Als je mijn rug krabt, krab ik de jouwe!
We zijn allebei winnars!

Helping each other.
Friends are family. They work together.
You scratch my back, I’ll scratch yours!
We’re both winners!

Dakloze honden.
Honden zijn familie.
Wanneer wij ze een kans geven, geven ze ons
onvoorwaardelijke liefde.
Deze liefdevolle eigenaar van een dierenwinkel
geeft deze honden iedere avond beschutting tegen
de kou in zijn eigen winkel.
Wie volgt zijn voorbeeld?

Dogs without a home.
Dogs are family.
When we give them a chance, they give us unconditional love.
This loving owner of this pet shop gives them
shelter from the freezing weather every evening.
Who follows his example?


2021: Het Jaar Van Openbaringen

NIEUW OP DEZE SITE:
KRYON ‘S GENEZENDE WOENSDAGEN
MET DE CIRKEL VAN 12 KLIK HIER
NEW ON THIS WEBSITE:
KRYON’S HEALING WEDNESDAYS CLICK HERE
WITH THE CIRCLE OF TWELVE

Een stukje historie over Nederland en Jiddu Krishnamurti /
Krishnamurti in The Netherlands in the 1920’s, A piece of history 


18-09-2020 Kryon:

Ongemakkelijke Verandering /
Uncomfortable Change Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-1.mp3
De Muur van het Verleden /
The Wall of the Past Start 19:13
http://audio.kryon.com/en/KI-FRI-2.mp3
De Beproevingen van de Oude Ziel /
Trials of the Old Soul Start 04:58
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-1-1.mp3
Ontmoet Je Wijsheid /
Meet Your Wisdom Start 25:20
http://audio.kryon.com/en/KI-SAT-2.mp3
De Verbinding Met Gaia /
The Gaia Connection Start 04:30
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-1.mp3
Uit Zwart-Wit Komen /
Getting Out of Black & White Start 12:11
http://audio.kryon.com/en/KI-SUN-2.mp3
Claim De Potentie Van Je Ziel /
Claiming Your Soul Potential Start 04:14
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-1.mp3
De Cirkel Van Twaalf – Een Voorbeeld /
The Circle of Twelve – Sample Start 27:20
http://audio.kryon.com/en/KI-MOND-2.mp3
Het Opschonen Van De Akash /
Clearing The Akash Start 00:00
http://audio.kryon.com/en/MON%20N&N%20med.mp3

31-08-2020 Kryon:
De Goddelijke Erfenis / The Divine Heritage
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-1-Divine%20Heritage.mp3
Kryon Start 14:03
Het Winterbewustzijn / The Winter Consciousness
http://audio.kryon.com/en/Vancouver%20SAT-2-Winter%20of%20Consciousness.mp3
Kryon Start 21:02
Het Kanaal Van De Ziel / The Conduit Of The Soul
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-3-Conduit%20of%20The%20Soul.mp3
Kryon Start 14:25
De Overgang / The Transition
http://audio.kryon.com/en/Vancouver-SUN-4-TRANSITION.mp3
Kryon Start 10:59

HET AARDE GEBED / EARTH PRAYER
Het ‘Aarde Gebed’ is een initiatief voor genezing en heeft de bedoeling om de relaties met elkaar en de Aarde te herstellen!

‘Earth Prayer’ is een krachtig lied over genezing, vergeving, dankbaarheid, en liefde voor ‘Alles dat is’. In de song is het zeer krachtige ‘Ho’oponopono gebed’ gecombineerd met de liedtekst van Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is een oude Hawaïaanse manier van verzoening en vergeving.

The ‘Earth Prayer’ is an initiative for a healing and has the meaning to mend 
relationships with each other and the Earth.
‘Earth Prayer’ is a powerful song about healing, forgiveness, thankfulness and love for ‘All that is’. The song is a combination of the very powerful ‘Ho’oponopono prayer’, with the songs and lyrics of Ena Vie.
Hoʻoponopono (ho-o-pono-pono) is an old Hawaïan way of
reconciliation and forgiveness.

I ‘m sorry, Forgive me, (I offer this healing)
I love you and thank you – amen
I ‘m sorry, Forgive me, (an open heart I bring)
I love you and thank you – amen.

05-08-2020 Kryon:
Vreugde Vinden Midden In Chaos /
Finding Joy In The Midst Of Chaos
1/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-1.mp3
Kryon Start 10:23
2/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-2.mp3

Kryon Start 14:44
3/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-3.mp3

Kryon Start 17;53
4/4:
http://audio.kryon.com/en/FINDING%20JOY%
20IN%20THE%20MIDST%20OF%20CHAOS-4.mp3

Kryon Start 11;58

WERELDWIJDE SLAKKENDAG / VOOR ONS HAPPY VOLKSTUINDAG !
GLOBAL SNAIL DAY / FOR US A HAPPY ALLOTMENT DAY !

26-07-2020 Kryon:
De Liefde Machine / The Love Machine
1/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-1.mp3
Kryon Start 10:09
2/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SATURDAY-LM-2.mp3
Kryon Start 18:10
3/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-3.mp3
Kryon Start 15;40
4/4:
http://audio.kryon.com/en/GR-SUNDAY-LM-4.mp3

Kryon Start 13;43

19-07-2020 Kryon:

De Beïnvloedbare Velden /
The Influentual Fields
1/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20one.mp3
Kryon Stert 15;22
2/4:
http://audio.kryon.com/en/Influential%20Fields%20-%20part%20two.mp3
Kryon Start 21:18
3/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20three.mp3
Kryon Start 17;03
4/4:
http://audio.kryon.com/en/Infuential%20Fields%20-%20part%20four.mp3
Kryon Start 15;02

MORE KRYON AND OTHER LINKS

TO OLDER VIDEOS & AUDIOS FROM THE HOME PAGE
KLIK HIER/ CLICK HERE

In the coming months we’ll be working on translating Dutch text into English.


OUDE ZIELEN: BLIJF GEZOND EN JONG.
DE WERELD HEEFT JULLIE NODIG !!!

OLD SOULS KEEP HEALTHY, STAY YOUNG.
THE WORLD NEEDS YOU !!!

De website ondergaat geleidelijk een reorganisatie ! /

The website is undergoing a gradual reorganization !

NAMASTÉ
Ik eer de plaats in jou, waar het hele universum is.
Ik eer de plaats in jou waar liefde, de waarheid, licht en vrede is.
Wanneer jij in die plaats bent
en ik in die van mij,
ZIJN WIJ ËËN.

 
691

LEER COMMUNICEREN MET JE LICHAAM !

DOOR DE ‘SPIERTEST-METHODE’ !!
KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR MEER INFO

LEARN TO COMMUNICATE WITH YOUR BODY
THROUGH THE ‘MUSCLE TESTING METHOD’.
CLICK HERE OR ON THE PICTURE FOR MORE INFO

197