Sus vertelt haar verhaal / Sus tells her story


150
Een eerbetoon aan een prachtig dier, dat veel meer dan een vriend voor de mens is.

Ze noemen mij Varken. Mijn echte naam is Sus Scrofa Domesticus.

151Ik kom van De Plejaden, een groep van sterren met een hoge frequentie, gelegen in de constellatie Stier, relatief dichtbij de Aarde.

Naar de mens toe breng ik voor zijn spirituele tocht de kwaliteiten compassie, vrijgevigheid, ontspanning, ambities, serieus zijn, verantwoordelijkheid en bescheidenheid.
Ik ben een symbool van rijkdom, voorspoed en geluk.
Ik laat jullie zien hoe te geven en ontvangen met een open hart.
Ik kwam om kennis te nemen van de Aarde en behulpzaam te zijn voor de mens.
153In het verleden leefde ik in harmonie met ze en beschouwden ze mij als een deel van hun familie. Ik woelde het land om en hield het schoon door al het afval te eten. Ik hield van ze en zij van mij.

Dit is nu veranderd. Voor duizenden jaren zijn er lage vibraties op Aarde, is mijn goedgevigheid en verzorgende karakter op grote schaal misbruikt en ben ik op een barbaarse manier behandeld.
Ooit een heilig, gerespecteerd en geëerd dier, ben ik nu teruggebracht tot een vleesgevende fabrieksmachine.
De mens schijnt te denken dat ik geen gevoelens heb, en ook geen intelligentie.
Vroeger mocht ik op de boerderij wroeten in de vrije natuur. Tegenwoordig zit ik opgesloten in hokjes, vaak ook nog aan een ketting. De wetenschappers hebben voor de mens een perfect systeem uitgevonden. Of ik een biggetje, een zeug of een mannelijk varken ben, mijn leven wordt misbruikt vanaf mijn geboorte tot aan mijn dood in het slachthuis. Alles wat ik lichamelijk bezit wordt gegeten of verwerkt in allerlei voedsel, zowel vers of in blik. Ieder stuk van mij waar geld aan verdiend kan worden, wordt gebruikt.

Het enige waar ze niet aan kunnen komen is mijn Geest. De mens heeft nog niet uitgevonden dat ik er een heb. Na mijn ellendige leven en dood, gaat het terug naar mijn familie in het sterrenstelsel De Plejaden waar ik als Spiritueel wezen met Liefde ontvangen wordt.


Ik weet dat ik nog vrienden heb op Aarde die mij met Liefde zouden willen omarmen, en ik vertrouw erop dat zo gauw de mens uit deze gekte komt en weer met zijn Hart leeft, wij weer als vrienden en familie met elkaar om zullen gaan.


Wie ben ik echt? Wie is Sus? Wie ben ik in de ogen van God?

152Ik ben een Heilig Dier dat een diepe connectie heeft met Moeder Aarde en de Mysteries van de Natuur.
Ik ben een zeer krachtige en beschermende geest.
Ik ben niet zoals de mens en de media mij voorspiegelen.
Ik ben een goed georganiseerd en schoon wezen dat de meester is van zijn domein.
Als spirituele gids kan ik de mens zelfvertrouwen leren, dat je problemen in je leven in de ogen kunt zien en ze kan overwinnen.
Ik kan de mens zonder angst door al zijn beproevingen begeleiden.
Ik ben o.a. geassocieerd met Cerridwen de Keltische Godin van nieuw leven en vruchtbaarheid en de Griekse Godin Demeter van landbouw en gewassen.
De Inheemse Amerikanen zien mij als symbool van overvloed en geloven dat ik  de mens leer hoe ze het leven kunnen vieren en het te delen met anderen.

Dit is mijn verhaal. Ik verdien Liefde en Compassie van iedereen.


150
Honouring a magnificent animal that is much more than a friend for humans.

They call me Pig.
My real name is Sus Scrofa Domesticus.

151I come from the Pleiades, a group of stars with a high frequency, situated in the constellation of Taurus, relatively nearby the Earth.
I bring the qualities of compassion, generosity, relaxation, ambitions, seriousness, responsibility and humility to humans for his spiritual journey.
I am a symbol of riches, prosperity and luck.

I teach you to give and receive with an open heart.

I came here to get acquainted with the Earth and to be helpful to humans.
153In the past I lived in harmony with them and they saw me as a part of their family. I ploughed the fields and kept the environment clean by eating all the waste.
I loved them and they loved me.

That has all changed. For thousands of years the Earth has had low vibrations, and my generous and caring character has been greatly misused and I’ve been turned into a meat-giving factory machine.

Human beings seem to think that I’ve no feelings and no intelligence.

In the past I was allowed to churn the earth outside in the fields.
Nowadays I’m imprisoned in cubicles or small stalls, often retrained by a chain. The scientists have found out a perfect food system for human beings.
It doesn’t matter if I’m a piglet, sow or a male pig, I’m badly mistreated from the moment I’m born until my death in the slaughterhouse. Every part of my body gets eaten, either fresh or canned. Every piece of me that brings in money is used.

The only thing they can’t touch is my Spirit. The human still hasn’t found out that I have one. After my terrible life and death, it goes back to my family in the Pleiades where I’m welcomed with open arms as the Spiritual being I am.
I know that I’ve got friends on Earth who would lovingly take me in their arms, and I trust that as soon as humans lose their craziness and once more live from their Hearts, we once more will be able to live as friends and family.

Who am I really? Who is SUS? Who am I in the eyes of God?

152I am a Holy Animal who has a deep connection with Mother Earth and the Mysteries of Nature.
I am a very powerful and protective spirit.
I am not what many humans and the media lead you to believe.
I am a good organised and clean being who is the master of his domain.
As a spiritual guide I can teach the humans selfconfidence so that you can face the problems in your life and solve them.
I can lead humans through all their ordeals without fear.
I am associated with Cerridwen the Celtic Goddess from new life and fertility and the Greek Goddess Demeter of agriculture and crops..
Native Americans look upon me as the symbol of abundance in our daily lives and believe that I teach humans to celebrate life and share this with others.

This is my story. I deserve Love and Compassion from all human beings.