MUZIEK OM JE OP TE VROLIJKEN / MUSIC TO CHEER YOU UP

Nico & Vinz. Heb ik het fout? / Am I wrong ?

Bruno Mars. Vandaag Begint Mijn Leven / Today my life begins

U2, Het Is Een Prachtige Dag / It’s A Beautiful Day 
U2, Gewone Liefde / Ordinary Love
R.E.M., Schitterende Blije Mensen / Shiny Happy People
Boyzone, Het Doet Er Niet Toe Wat / No Matter What. Boyzone

Gotye, Ik Voel Me Beter / I Feel Better

05-07-2020: VOLLE MAAN en MAANSVERDUISTERING op de 14e graad van STEENBOK / FULL MOON AND LUNAR ECLIPSE on the 14th degree of CAPRICORN

5 juli 2020
VOLLE MAAN en MAANSVERDUISTERING op de 14e graad van STEENBOK.

Een Maansverduistering gebeurt wanneer de Maan Vol is en verduisterd wordt door de schaduw van de Aarde. De 14e graad Steenbok brengt een aparte energie met zich mee. Een combinatie van PRAKTISCH tegenover VERBEELDING. We krijgen daardoor een waardevolle mogelijkheid om dieper in de gevolgen van onze leefstijl te kijken.

ONVOORSPELBAAR.
Normaal gesproken is een Volle Maan een tijd van het oogsten van wat de Aarde ons gegeven heeft. Maar als er een Maansverduistering bij komt ervaren we een heel ander scenario. Niets is als het lijkt. Verrassingen zijn aan de orde van de dag. Zekerheden zijn onzeker geworden. Wanneer je denkt dat je iets fout heb gedaan, kan er plotseling iets heel positiefs uitkomen. Andersom kan het ook gebeuren, dat als je vol zelfvertrouwen iets doet dat succesvol zal zijn, vergeet je om aan sommige details te denken, waardoor de uitkomst niet zo leuk wordt als je gedacht had.

DETAILS BIJWERKEN

Door deze Volle Maan kan je eindelijk de vinger leggen op iets waardoor je een balans kan bereiken in je werk-/privésituatie. Vooral nu krijg je vanuit je ooghoeken duidelijke signalen over wat er echt aangepakt moet worden. Niet altijd prettig, maar wel de moeite waard. Je wordt aangespoord om EINDELIJK met nieuwe ideeën te komen om oplossingen te vinden. Je BEWUSTZIJN is momenteel GROTER dan OOIT.
De geheimen en mysteries die in ons verborgen liggen worden nu zichtbaar.

OUDE STRUCTUREN/OUDE GEWOONTES

Er vallen niet alleen oude structuren in de wereld om, maar ook bij iedereen persoonlijk. Gevoelens en emoties die van generatie naar generatie doorgegeven zijn gaan niet zo maar weg. Ze blijven net zolang in de schaduw pruttelen totdat ze gehoord worden.
Heb jij zelf oude gevoelens en emoties die steeds meer naar de voorgrond treden? Nu is de tijd om dit EERLIJK te bekijken en deze te uiten. Eerlijkheid tegenover jezelf is nu essentieel.

GROTER BEWUSTZIJN
Intuïtief krijgen we door hoe wij onze levens leidden en hoe wij de beste resultaten kunnen boeken. In plaats van met een nieuw project te beginnen, besluiten we nu om door te gaan met waar we al mee bezig waren, en door kleine veranderingen aan te brengen, iets moois maken dat de toekomst kan verbeteren.

 

 

5th July 2020
FULL MOON AND LUNAR ECLIPSE on the 14th degree of CAPRICORN

A solar eclipse appears when the Moon is Full and is darkened through the
shadow of the Earth. The 14th degree Capricorn brings a special energy wit hit. A combination of PRACTICAL ACTION versus IMAGINATION. We then receive a valuable possibility to dive deeper into the consequences of our life style.


UNPREDICTABLE.

Normally, a Full Moon is a time of reaping what Earth has given us. But when it’s combined with a SOLAR ECLIPSE we experience a completely different scenario. Nothing is as it seems. Surprises are the order of the day. Certainties are now uncertain . When we think we’ve done something wrong, something positive may come out of it. On the other hand, something we’ve done with the certainty of it being succesful, could disappoint because of some details we forgot to fill in.

FILLING IN THE DETAILS
Because of this Full Moon we can at last put our finger on how to reach a balance in our work/private situation. Especially now, we see important details out of the corner of our eyes that give clear signals about what we need to deal with. Not always pleasant, but still worth the effort. We are urged to finally come up with new ideas that give the solutions we need. Our CONSCIOUSNESS is currently GREATER than ever.
Secrets and Mysteries that lie hidden within us are now visable.

OLD STRUCTURES/OLD HABITS
Not only are Old Structures collapsing in the World, our Old Habits are also being broken down. They don’t work anymore. Feelings and emotions that have been handed down from one generation to the other don’t give up easily. They stay simmering in the shadows, until they’re taken notice of.
Do you have old feelings and emotions that keep turning up? Now is the time to look at them in all HONESTY and EXPRESS them. Being HONEST with yourself is essential at this time.

HIGHER CONSCIOUSNESS
Our Intuition tells us how to lead our lives to book the best results.
Instead of starting a new project, we decide to continue with one we were already busy with, making small changes that make it not only all round, but something that will be helpful for the future.

20/21-06-2020: NIEUWE MAAN / ZONSVERDUISTERING / NEW MOON / SOLAR ECLIPS

20/21 juni 2020 NIEUWE MAAN / ZONSVERDUISTERING
Ik ben een zaad,
gevoed door de Zon, Maan en de Sterren.
Stilletjes in de flow.
Uitgegroeid tot een prachtige bloem.
Geef ik leven aan
een nieuwe generatie
kinderzaadjes.

 

NIEUWE MAAN OP ‘NUL’ GRADEN KREEFT, ONZE KOSMISCHE BAARMOEDER.
Een bijzonder keerpunt. Er is een kentering.
Het GROTE ONDERWERP IS:
‘Herinneren wie je bent, en de verbroedering die dat veroorzaakt over de wereld!’

Zij is als een Moeder, die je vertrouwen geeft de stap te maken en je hierin altijd zal steunen. Door het sterke licht van de Zon wordt alles dat vroeger ongezien was zichtbaar. Op het wereldtoneel valt alles wat niet volgens vriendelijkheid, compassie en vóór de mensheid is valt op en vervolgens om.

DE ZOMERSE ZONNEWENDE (nul graden Kreeft).
Wanneer de Zon in de nulde graad van Kreeft staat, ervaren we de Zonnewende, het moment dat de Zon schijnbaar stil staat. Op het noordelijke halfrond is het de langste dag van het jaar. Dit jaar valt hij op 20 juni, een paar uur voor de NIEUWE MAAN, en wordt de officiële start van de zomer aangekondigd. Het krachtige stralende zonlicht nodigt ons uit om ons echte ik naar buiten te brengen. Het is een tijd waarin we de Zonne-energie eigen kunnen maken en kunnen gebruiken om ons lichaam, geest en ziel nieuw leven in te blazen. Het is een tijd om je te laten horen.

HIERNA, krijgen we als toetje er ook nog een KRACHTIGE RINGVORMENDE ZONSVERDUISTERING bij. Ondanks het feit dat deze alleen in Centraal-Afrika, Zuid-Azië, China en de Stille Oceaan zichtbaar is, zullen we wel degelijk zijn uitwerking voelen. De Zon is in bepaalde streken bijna niet meer te zien door de Maan. Wat wel van de Zon te zien is, is een heldere lichtgevende rand vol compassie die om de Maan heen is.

DE NIEUWE MAAN!
Deze Nieuwe Maan stelt ons in staat een GROTE sprong in je INNERLIJK te maken. Ze stelt je in staat om depressies en verdriet los te laten en een nieuwe weg in te slaan die hoop geeft. Je hebt de keuze bij jezelf te blijven of mee te gaan in het verval van het oude. Met angst, boosheid en haat los je niets op, maar met de waarheid, liefde en compassie zal het er heel anders uit gaan zien. KREEFT brengt de intuïtieve compassie voor jezelf en anderen naar boven. We kiezen voor de hogere waarden in onszelf. We zitten volop in de ineenstorting van het oude en het creëren van onze eigen waarheid op voet van gelijkheid en compassie met de hele wereld voor het nieuwe begin. Het gaat om het gezonde verstand boven wat niet werkt. De eigen gezondheid en die van de wereld!

 20/21 juni 2020 NEW MOON / SOLAR ECLIPS
“I am a seed,
nurtured by the Sun, Moon and the Stars.
Silently in the flow.
Developing into a magnificent flower.
Giving life to
a new generation of seed children”

 

NEW MOON in ‘ZERO’ DEGREES CANCER, OUR COSMIC WOMB.
A Special Turning Point.
The BIG THEME IS:
‘Remembering who we are,
so that we create a sister and brotherhood all over the world’!

Cancer is just like the Mother,
who step by step gives us self-confidence. The one who will always support us.

Through the strong light of the Sun,
everything that was invisable, now becomes visable.

On the World Stage, everything that isn’t friendly,
has no integrity, or compassion for all living things, will collapse.

THE SUMMER SOLSTICE (zero degrees Cancer).
When the Sun stands at zero degrees of Cancer, we experience the Summer Solstice, the moment that the Sun seems to stand still.
In the Northern Hemisphere this is the longest day of the year.
This year that’s 2020, a few hours before the NEW MOON appears and the official opening of  the  summer season. The strong radiation of the Sun invites us to show ourselves  to the world. A time that we can integrate its energy to revitalise our body, mind and soul. It’s a time to use our voices.

APART FROM THIS, we get a STRONG SOLAR ECLIPSE IN THE FORM OF A CIRCLE. Although only Central Africa, South Asia, China and the Pacific Ocean are able to see it, we will definately feel its impact.  Because the Sun is nearly covered by the Moon, it can hardly be seen in certain regions , but the narrow edge that remains visable, gives a shining light full of compassion.

 

 

 

 

THE NEW MOON!
This New Moon enables us to make a great jump into our inner self. She enables us to let go of depressions and sorrow so that we can walk a new road that gives us hope. We all have the freedom of choice to stay with our core truth, or go with the deterioration of the old energy. Fear, anger and hate will never be the solution to any problem, but with truth, love and compassion, everything will start to take on a completely new light.
CANCER brings our intuitive compassion up front and we choose for a higher energy. All around us our old world is collapsing, enabling us to create new and better truths: equality and compassion for the whole world.
We are now being listened to, and every new voice inspires another new voice  to disclose its truth. We’re now able to voice all our pain and the trauma’s we’ve bottled up because no one was really interested. They’re now taken seriously and met with sympathy and compassion. All of a sudden the authorities are taking notice and taking us seriously. A spiritual revolution is taking place. It will go from one country to the other. For one slowly, for another quickly. One thing is certain. It’s not going to stop. We’re living in a new age and we’re the pioneers.

 

5 JUNI 2020: VOLLE MAAN IN BOOGSCHUTTER De Dageraad Van Een Nieuw Tijdperk / FULL MOON IN SAGITTARIUS The Dawn of a New Era

5 JUNI 2020
VOLLE MAAN IN BOOGSCHUTTER
De Dageraad Van Een Nieuw Tijdperk

Het is nu heel duidelijk dat wij met z’n allen in een nieuwe realiteit terecht zijn gekomen.
Tijd voor om ons te richten op een heel nieuwe toekomst.

Energieën die gericht zijn op alles weer terug te brengen naar het oude zullen kansloos zijn. In een paar maanden tijd hebben we versneld
grote sprongen gemaakt in onze emotionele ontwikkeling. Ons hart is geraakt door meerdere gebeurtenissen, die onze perceptie veranderd hebben. Het is net alsof er een waas voor onze ogen is weggehaald waardoor we alles bewuster zijn gaan zien.
Door het virus zijn we dieper in onszelf gegaan. We nemen dingen niet meer
voor lief. Wij letten meer op de kleine dingen van het leven en waarderen ze.

De hele wereld maakt een grote verandering mee. De demonstraties van
de laatste week door jong en oud, en alle culturen bij elkaar, laten zien dat
de burgers hun hart en stem gevonden hebben, en durven het te laten
zien en horen. Het is anders dan vroeger. Het is blijvend.

Dit is het cadeau van deze Volle Maan. Het heeft haar licht laten schijnen
op onderwerpen, die vroeger genegeerd werden, maar nu alle aandacht hebben! De tijd is aangebroken dat autoriteiten worden aangesproken om de WAARHEID te spreken tegen de burgers. De Zon schijnt zijn licht van Eerlijkheid op plekken waar het nodig is, zodat iedereen het kan zien.  Zonder eerlijke communicatie kunnen er geen veranderingen in onze civilisatie komen.
Zie de lichtpunten en blijf in jezelf geloven. Blijf in balans en laat je
niet gek maken door alles wat je om je heen ziet gebeuren.

Vrijheid, Waarheid, Gezondheid, Gerechtigheid, Geloof in Jezelf zijn de houvasten voor de rest van het jaar. Blijf in je Kracht. We zijn bezig ONZE PERSOONLIJKE GELOVEN te herschrijven, die zullen leiden naar het NIEUWE BEWUSTZIJN van de WERELD.

5th JUNE 2020
FULL MOON IN SAGITTARIUS
The Dawn of a New Era

It’s now very clear that we’ve arrived in a new reality.
Time for us to focus on a completely new future.

Energies that are focused on bringing everything back to what it used to be, won’t have a chance. In the past months our emotional development has developed in leaps and bounds. Our hearts have been moved by many events that have changed our perception. It’s as if a mist has been
removed from our eyes, opening us up to a new consciousness.

Through the Corona virus we’ve delved deeper into ourselves. We’ve stopped taking things for granted. We’re more focussed on the ‘little things’ in life and
appreciate them more than ever.

The whole world is in a great change. During the demonstrations of the past
week we’ve seen how young and old and cultures of all kinds have come
together, daring to show their hearts and letting their voices be heard for
justice. It’s different than it used to be. It’s not temporary, it’s here to stay.

This is our gift  from The Full Moon. It has shone its light on issues that
used to be neglected and now  clearly have our attention. The time has
arrived for authorities to show compassion and be honest with their citizens.
Without these aspects there can be no change in our civilisation.

Despite everything that’s going on around us, keep seeing the positives and believe in yourself.

Love and Compassion, Freedom, the Truth, Health, Justice, and Belief in Yourself, are the foundations for the rest of this year. Stay strong.

We’re busy rewriting our beliefs and habits, leading the World to a New Consciousness.

22-05-2020 NIEUWE COMMUNICATIE MAAN IN TWEELINGEN / NEW COMMUNICATION MOON IN GEMINI

NIEUWE COMMUNICATIE MAAN IN TWEELINGEN: 22 MEI 2020

Hoe stel je de Tweeling communicatie voor?
Luchtig, spontaan, communicatief, vindingrijk, beweeglijk, grensverleggend, onalledaags, verrassend.

Deze Nieuwe Maan in Tweeling brengt ons heldere inzichten over een Nieuwe Wereld. Een Wereld die ook bij ons allerlei veranderingen teweegbrengt. Nieuwe systemen worden gecreëerd. Nieuwe mensen laten van zich horen met  nieuwe ideeën. In plaats van dat iedereen alleen bezig is, worden nieuwe ideeën met anderen gedeeld en wordt er meer samengewerkt voor het GOEDE DOEL.
Een nieuwe vorm van communicatie betekent, dat nieuwe waarden, als integriteit, transparantie, samenwerking, onafhankelijkheid, vrede, vrijheid en vreugde een normale gang van zaken gaan worden. We zullen zien dat mensen steeds meer voor zichzelf en voor elkaar opkomen, en vindingrijk zullen zijn om tegenwerking van het oude systeem te laten verdwijnen.
Een Herstel Plan.
Wij komen terug uit moeilijke tijden. Er is heel veel te doen, maar waar er een wil is, is er een weg. En wij zullen met zijn allen heel gemotiveerd zijn, om stap voor stap goede oplossingen te vinden en nieuwe te creëren. Dit zal niet binnen 5 minuten gebeuren, maar bij iedere stap die we nemen zullen nieuwe lichtpunten te zien zijn, die ons de moed geven om door te gaan. We doen het nu niet alleen voor onszelf en de mensen om ons heen, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen, die daardoor een vertrouwen kunnen krijgen in een POSITIEVERE wereld.

DE ENERGIE VAN HET TEKEN TWEELING HELPT ONS OP WEG!

 

 

NEW COMMUNICATION MOON IN GEMINI, 22nd May 2020.

What does the “Gemini communication” look like?
Lighthearted, spontanious, communicative, resourceful, agile, groundbreaking,

unusual, surprising.

This New Moon in Gemini brings greater awareness about a New World. A world that brings us all kinds of changes. New systems shall be created. New people will come forward with new ideas. Instead of everyone being busy on their own, new ideas shall be shared with others and there will be more co-operation for good causes.

A new kind of communication means that new values, such as integrity, transparency, cooperation, independance, peace, freedom and joy, will become a normal way of life. We’ll see that people stick up for themselves and others, and will be resourceful in finding ways to end the opposing old system.
The Recovery Plan
We’re just starting to come out of difficult times. There’s a lot to be done, but where there is a will, there’s a way, and we’ll all be really motivated to, step by step, find good solutions and create new ones. This won’t  happen in five minutes, but with every step we take, we’ll see bright spots which will give us the courage to carry on. We’re not only doing this for ourselves and our surroundings, bur also for our children and grandchildren, to give them hope and trust in a more positive world.  

GEMINI’S ENERGY SHALL HELP US ON OUR WAY.

‘NOEL FITZPATRICK’

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is een baanbrekende Ierse Neuro-orthopedische dierenarts met een GROOT HART en  PASSIE VOOR HET LEVEN. Hij  ontwikkelt en gebruikt nieuwe behandelmethoden. Hij brengt de toekomst naar het heden door wat onmogelijk lijkt, mogelijk te maken.  Volgens hem zijn de  ‘medische wonderen’ ook mogelijk bij de mens die dezelfde problemen hebben. Het enige dat nodig is, is de bereidheid om  de traditionele benadering te doorbreken.  
 Hij laat zien wat echte liefde en compassie is voor het dier in de realiteit van iedere dag.  Zijn praktijk is 24 uur per dag open.   
Noël is een mooi mens, een voorbeeld voor ons allemaal. Klanten komen uit alle hoeken van het
Verenigd Koninkrijk met hun dieren naar hem toe. We hopen dat jullie genieten van de video’s even verder op.

‘NOEL FITZPATRICK’
Noel Fitzpatrick is a groundbreaking Irish Neuro-orthpaedic Vet with a GREAT HEART AND PASSION FOR LIFE.
He develops and uses new treatment methods. He brings future to the present day through making what seems impossible, possible. According to him, these ‘medical miracles’ can also be applied to humans who have the same problems. The only thing that’s needed is the willingness to break through the traditional approach to medicine.
He shows what practical love and compassion is for an animal on a daily basis. His practice is open
24 hours a day.
He is just a beautiful human being, an example to us all. This is proved by the fact that his clients come from all the corners of the U.K. to take their pets to his clinic.
We hope you enjoy the video’s.

Noel en Jane Goodall bij de Dierenartsen Festival 2015 /
Noel and Jane Goodall at the Vets Festival 2015.Jim ontmoet: Een ontmoeting met Noel Fitzpatrick
op de Universiteit van Surrey Engeland./
Jim meets: A meeting with Noel Fitzpatrick
at the University of Surrey, England.

Mini AMAZONE-TUIN Een tuin in een gewone straat. Welkom in onze tuin van de toekomst / Mini AMAZON-GARDEN. A garden in an ordinary street. Welcome to our garden of the future.

Een tuin in een gewone straat.
Welkom in ons mini-Amazone-bos.
De tuin van de toekomst.

Echt netjes kan je het niet noemen,
maar voor de dieren en planten is het een paradijs!
Alles groeit en bloeit, en leeft met en door elkaar heen.
Regelmatig brengen we een beetje structuur aan om er voor te zorgen, dat alle planten, struiken en bomen hun eigen rechten hebben. Maar dat houdt alles wat in de tuin leeft niet tegen!
Het blijft in overvloed groeien!
Het is een oase van leven. Van de eenden uit de sloot en andere watervogels, ganzen die een keer per jaar goede dag komen zeggen, de meeuwen, tuinvogels, egels, de mol, salamanders, kikkers en padden, muizen, soms een paar vleermuizen tot talrijke insecten, en niet te vergeten de gracieuze slakken, die ons uitdagen om creatieve oplossingen te vinden voor het welzijn van onze planten! Van wilde planten tot gecultiveerde, van fruitbomen en struiken tot groenten en kruiden. Het wemelt hier van het leven. En wij mogen het meemaken! Een oase in een gewone straat. Op naar natuurvriendelijke tuinen!

A garden in an ordinary street.
Welcome to our mini-Amazon forest.
The garden of the future.

You can’t really call it tidy,
but it’s a paradise for the animals and the plants!
Everything grows and blossoms, living with and amongst each other.
We sometimes bring a bit of structure into the garden to make sure that all the plants keep their own rights, but this doesn’t deter
the garden at all!

It keeps growing in abundance!

It’s an oasis of life. From the ducks in the ditch and other water birds, geese who visit once a year to say hello, the sea gulls, garden birds, hedgehogs, the mole, salamanders, frogs, toads, mice, to the many insects, not forgetting the gracious slugs who challenge us to find creative solutions for the good health of our plants!
From wild to cultivated, from fruit trees and bushes to vegetables and herbs.
It’s teeming with life. And we’re priviliged to be a part of it. An oasis in an ordinary street.
On to nature friendly gardens!

Brenda de Bruin.