11/12 APRIL 2021: DE NIEUWE KRACHTIGE MAAN IN RAM / THE NEW POWERFUL MOON IN ARIES

DE NIEUWE KRACHTIGE MAAN IN RAM
11/12 APRIL 2021.

VELE EMOTIES
Wat is dit een jaar geweest! Het leek alsof het leven tot stilstand kwam! Een jaar vol verschillende emoties, van diepe dalen, tot acceptatie en kalmte. Wij zitten in onvoorstelbare veranderingen. Voor de een goede veranderingen en voor de ander tragische. Hoe dan ook, wij leven in een voor ons ongekend nieuwe tijdperk. HET OUDE zal NOOIT meer terugkeren. Van beperkingen naar overvloed.
STIMULERENDE ENERGIE
De Nieuwe Krachtige Maan in het teken RAM  speelt hierin een belangrijke rol. Op dit MOMENT heeft zij een KRACHTIGE VERNIEUWENDE ENERGIE die ons een GROTERE stimulans geeft om met IETS NIEUWS te beginnen. Dat kan ons op een persoonlijke manier  beïnvloeden! DAT we eindelijk de JUISTE ACTIE ondernemen, waar we tot nu toe de moed niet voor hadden. Wij kunnen nu ook onze angst overwinnen.
Dit geldt o.a. voor degenen onder ons die verlegen zijn, of vaak depressief. Door deze VERNIEUWENDE ENERGIE kunnen we uit onze ‘COMFORT ZONE’ breken, en een NIEUWE MOEDIGE PERSOONLIJKHEID creëren.
DE LENTE
Wat wij allemaal op dit moment wel voelen is, ‘HET IS LENTE!’. Een NIEUW JAAR IS BEGONNEN.
Ondanks alles om haar heen, draait ze onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af, en schenkt ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren.
Haar VOORUITSTREVENDE ENERGIE kunnen we nu mooi gebruiken! We kunnen het mooiste uit onszelf halen. Het haalt ons uit iedere situatie waar wij in vastgezeten hebben…………..en,
WE WORDEN GESTEUND DOOR DE KOSMOS!!!

 

THE NEW POWERFUL MOON IN ARIES
11/12 APRIL 2021.

MANY EMOTIONS
What a year this has been! It seemed as if life had come to a standstill! A year full of all kinds of emotions, from highs and lows to acceptation and calmness. We’re in the middle of a tremendous change, which is good for one and bad for another. In either way, one thing is certain, we’re living in an unparalleled time. The old world will never return. We’re going from limitations to abundance. The problem is, is that we’re now in the middle of experiencing the inbetween stage!!! We never expect that change can have such a great effect in our lives. We like to stay in our comfort zone while changing, but we’re now being shown that in our world that doesn’t happen. Millions of us are in a transition at the same time, and the world is buzzing with new activities. Do we do our best to go with the flow, or do we choose to remain stuck in a world which will soon be an illusion?
ENERGY THAT STIMULATES US
The New Powerful Moon in the Zodiac sign of ARIES plays an important role. At the moment it has a POWERFUL NEW ENERGY that gives us a GREAT STIMULANCE to start with SOMETHING NEW. This could be of influence in our PERSONAL LIFE, or IN ACTIONS that we finally undertake because of our NEW FOUND COURAGE! We’re now able to win over our fears.
This applies to those of us who are shy, or sometimes depressed. We can now BREAK OUT of this so-called COMFORT ZONE and create a NEW BRAVE PERSONALITY.
SPRINGTIME
What we all feel at the moment is “IT’S SPRING”! A NEW YEAR HAS BEGUN!
In spite of all that’s happening around us, she imperturbably runs her programme as usual, gifting us with her most beautiful flowers and scents.
We can CERTAINLY USE THIS ENERGY for ourselves to be all that we can be. It will get us out of any situation that we’ve been stuck in…………………and,
WE’LL BE SUPPORTED BY THE COSMIC ENERGY!

28 maart 2021: VOLLE MAAN IN WEEGSCHAAL / FULL MOON IN LIBRA

VOLLE MAAN IN WEEGSCHAAL
28 maart 2021.

En de Volle Maan loopt over van haar
gevoelens, en sprenkelt een overvloed
van zegeningen over ons heen.
En toen gingen we weer, onze rugzakken
vol met sterrenstof,
Reizend naar het nieuwe onbekende.

Denk aan deze Volle Maan in Maart als een moment van afstuderen, en een tijd om alles dat je bereikt hebt en geworden bent te vieren.
Omdat wij net afgestudeerd zijn, worden we nu gesteund om een nieuw hoofdstuk in ons leven te beginnen!

Hier zijn wat punten die ons op onze nieuwe weg kunnen helpen.

01. Oude gewoontes die verborgen waren, zijn nu zichtbaar zodat we nieuwe kunnen creëren.
02. We vervangen een ingewikkelde manier van communiceren voor een eenvoudige. Een kind van zes zou ons moeten kunnen begrijpen.
03. Pijnlijke wonden die ons hart en ziel geraakt hebben geven ons ineens inzichten over compassie, kracht en wijsheid, die wij op onze nieuwe weg kunnen gebruiken om boven onszelf op een waarachtiger en oprechter versie uit te stijgen. Littekens uit het verleden verdwijnen.
04. Vervang dienstbaarheid uit een gevoel van minderwaardigheid voor dienstbaarheid vanuit compassie.
05. Weiger zorgen te hebben. Blijf kalm en zie welke inzichten je krijgt.
06. Je merkt dat je gedrag positiever is.
07. Op dit moment is onze intuïtie zuiver. We kunnen er nu op vertrouwen.
08. Wij zijn volmaakt, mooi en perfect zoals we nu zijn.
09. Laten we onze financiën niet vergeten. Deze Volle Maan is gunstig voor alles wat met geld te maken heeft.

 

FULL MOON IN LIBRA
28 March 2021
 

“And the Full Moon was bursting at her seams,
showering us with her blessings.
And once more we went on our way,
our bagpacks full of stardust.
Travelling towards our new unknown.”

Think of this Full Moon in March as a moment of graduation, a moment to celebrate the person we’ve become and everything we’ve achieved.
Because we’ve graduated, we’ll be supported by new energies in this new chapter in our lives.

Here are some points that may help us on our way:
01. Old habits that were once hidden, are now visable, so that we can create new ones.
02. We exchange a complicated way of communicating for a more simple one. – A child of 6 should be able to understand it –
03. Painful wounds from the past that have hurt our hearts and souls, suddenly bring new insights on compassion, power and the wisdom we can use on our new path, creating a new truthful and sincere version of ourselves. Our scars from the past disappear.
04. Replace being of service to others because of an inferiority complex, to being of service to others through compassion.
05.  Refuse to worry about things. Stay calm and see which insights you receive.
06. You begin to notice that your behaviour has changed to a more positive energy.
07. During this Full Moon our intuition is pure, and we can trust it.
08. We are beautiful and perfect, just as we are.
09. Let’s not forget our finances during this Full Moon! These weeks are favorable for all kinds of situations where money is needed.

 

13 Maart 2021: NIEUWE MAAN IN VISSEN DE ILLUSIE LOST OP / NEW MOON IN PISCES THE ILLUSION WE’RE IN DISAPPEARS

13 Maart 2021
NIEUWE MAAN IN VISSEN
DE ILLUSIE LOST OP

01. Je begint te helen.
02. Je ziet de illusie waar je altijd in zat.
03. Je ontwikkelt sociale eigenschappen naar anderen.
04. Je wordt aardiger voor jezelf.
05. Je zet je af tegen de idioterie om je heen.
06. Je gebruikt jouw intuïtie in plaats van te observeren met je verstand.
07. Zij inspireert ons om een leukere realiteit voor te stellen.
08. Wij zijn in staat om in alles lichtpunten te zien.
09. Luister naar je intuïtie. Ze vertelt of iets goed voelt of niet.
10. We worden herinnerd aan wat onvoorwaardelijke liefde betekent.

 

13th March 2021
(The best time for a new start is 13-28 March).
THE ILLUSION WE’RE IN DISAPPEARS.
We Feel The Love, Compassion And Empathy Of The Pisces’Energy.

01. You start to Heal.
02. You can clearly see the illusion you were in.
03. You experience that you’ve become more sociable.
04. You become kinder to yourself.
05. You go against the madness around you.
06. You use your intuition instead of using your mind to observe.
07. Pisces inspires us to imagine a better reality.
08. We’re able to see a bright spot in everything.
09. We listen to our intuition. It tells us what feels good and what doesn’t.
10. We are reminded what Unconditional Love means.

27 februari 2021: VOLLE MAAN IN MAAGD / FULL MOON IN VIRGO

27 februari 2021.
VOLLE MAAN IN MAAGD.
Haar verschijning brengt een gevoel
dat we weer in staat zijn om ons te kunnen concentreren op waar het om gaat
en met beide benen op de grond te staan.

Wat houdt het woord MAAGD in?
In deze tijd komen we niet verder dan een korte uitleg, bijv. een zuivere jonge vrouw/man, of een stuk ongerepte natuur.
In het verleden hadden we de zuivere Maagd Maria, die het leven gaf aan Jezus.
In Griekenland hadden we de Maagdelijke Godinnen, die tweeslachtig waren, altijd alleen bleven, en in staat waren om hun leven en het krijgen van kinderen zelf te regelen. Het kwam ook voor dat ze kozen om geen kinderen te hebben.
Als we nog verder teruggaan in de tijd komen we de Pleiadiërs tegen. Een volk met een zeer hoog bewustzijn, dat zowel de vrouwelijke en mannelijke eigenschappen en energieën in één lichaam hadden. Ook zij kregen kinderen zonder toedoen van iemand anders. 

Is er nu een  nieuwe betekenis voor het woord MAAGD in de ASTROLOGIE?

Een wereld vol verandering.
Op dit moment zitten wij in een overgang van lage energieën naar hogere. Wat we nu meemaken in ons eigen leven en om ons heen zal leiden tot een heel andere maatschappij. Door op onszelf gegooid te worden zullen we nieuwe eigenschappen en prioriteiten hebben en zullen we niet meer zomaar geloven wat ons verteld wordt door de autoriteiten. We vertrouwen steeds meer op onze eigen zuivere inzichten. We beginnen van binnen een geheel te worden.

Wat voor een positieve betekenis zal dit voor de mens inhouden? En, is er nu een  nieuwe betekenis voor het woord MAAGD in de ASTROLOGIE?

Op het Persoonlijke Vlak.
Het achterlaten van onze Oude Energieën valt vaak niet mee. Het gaat niet zo snel als een oude jas inruilen voor een nieuwe. Er kunnen allerlei dingen op ons af komen, heftige emoties, onze gezondheid, twijfels etc. , niet kunnen begrijpen wat we over ons heen krijgen.
Op het moment dat wij een zuivere intentie uitspreken om oude energieën en geërfde beïnvloeding achter ons te laten, staan we open voor een totale inzicht in de negativiteit dat nog aan ons vastzit. Hoe erg dit ook voelt, het is tijdelijk, kan onze innerlijk niet bereiken, en zal vrij snel verdwijnen. Wij zullen dan een gevoel van vrijheid en vreugde ervaren. Alsof er een last van onze schouders afgevallen is.

Praktische Spiritualiteit.
Omdat de Maagd het vermogen heeft om niet alleen contact te maken met haar/zijn hogere zelf, is zij/hij ook in staat is om te luisteren naar wat het lichaam nodig heeft, haar/zijn hart te volgen, plus nog geaard te blijven. Deze eigenschappen zijn niet geringe prestaties!

In de situatie waar wij met zijn allen nu in verkeren geven deze eigenschappen ons steun. Na de drukte en onrust van de laatste tijd kan deze Volle Maan in Maagd  ons stabiliteit in lichaam en geest bieden. Ook onafhankelijkheid, innerlijke kracht en de vrijheid om te doen wat wij leuk vinden. (Door deze tijd vinden we andere dingen leuker dan vroeger)

Onze Hogere Zelf
Gebruik je talent om contact te maken met je Hogere Zelf. Dit zal je de zelfverzekerdheid en het zelfvertrouwen geven om de volgende stappen op jouw levenspad te nemen.

Ons Hogere Zelf weet de weg. Dus neem de tijd om vragen aan hem te stellen waar we antwoorden op willen hebben. Blijf rustig en herinner hoe sterk we zijn!
Laten we o.a. door deze Volle Maan in kalme wateren komen, de moed erin houden, vertrouwen op een goede afloop hebben, onze hoop herstellen, en dat de veranderingen waar we inzitten niet alleen moeilijkheden geven, maar ons ook goede dingen en een nieuwe start brengen.

 

27th February 2021.
FULL MOON IN VIRGO
Her appearance brings a feeling with it that we’re now able to keep our concentration and stay grounded.

What does the word VIRGO mean?
In these times we don’t come any further than a short explanation, for example, an unspoiled young woman/man, or beautiful unspoilt nature. 
In the past, there was the Virgin Mother Mary, who gave birth to Jesus.
In Greece there were the
Virgin Goddesses, who were both male and female, often stayed alone, were able to run their own lives and organise having children on their own. It was also common that they chose not to have children.
If we go even further into the past, we find the
Pleiadians.
A people who had a very high culture, and were both male and female in one body. They also concieved  children wihout the influence of another gender.

A changing world.
At this moment in time we are in a transition from a low to a high energy form. What we experience in our own life and the world around us shall lead to a completely new society. Through being confronted with ourselves, we’ll create new priorities and won’t just believe what authorities tell us.

For us personally
Leaving old energies for new ones is not as quick as removing your old coat and putting on a new one! We can go through all matter of emotions, health issues, doubts, etc. , not understanding where it’s all coming from. From the moment we have a true intent to leave old energies and inherited influences behind us, we are open to the total insight of the negativety that we are still attached to. How bad it all seems, this negativity is temporary and can’t reach our inner self. It soon disappears and we experience a feeling of freedom and joyfulness. We just know that a load that we’ve always carried has left us!

Practical Spirituality
Virgo has the ability to not only make contact with her Higher Self, listen to what her body needs, follow her heart, and at the same time stay grounded. No mean feat!
All these characteristics give us the support we need in our current situation. After all the hustle and bustle, she can offer us a piece of stability in our body and soul. Also independence, inner power, and the freedom to do things we like (these changing times may give us new things we like).

Our Higher Self
We can use our talents to make contact with our Higher Self. This will give us the self assurance and self confidence we need to take the next steps on our life’s journey. Our Higher Self knows the way. So, just take the time to ask the questions we want an answer to. Keep calm and remember how strong we are.
Let this Full Moon lead us into calm waters, keep up our spirits, believe in a good outcome, rekindle our hopes, and that the changes we experience, don’t only bring us problems, but also good things.

11 februari 2021: NIEUWE MAAN IN WATERMAN/ NEW MOON IN AQUARIUS

11 februari 2021.
NIEUWE MAAN IN WATERMAN

Mensen worden mondiger en hebben meer in hun mars dan de
heersende macht door heeft. Wat een mens doet, wordt weerspiegelt
door gelijksoortige acties over de hele wereld.

Welke informatie springt er bij deze Nieuwe Maan naar voren?
1. We worden steeds bewuster dat onze emotionele, mentale en fysieke gezondheid van essentiël belang is, en we krijgen heldere ideeën over
hoe we dit kunnen aanpakken.
2. We merken dat we meer zelfvertrouwen hebben en in staat zijn om eigen oplossingen te vinden.
3. We beginnen te begrijpen dat ons Hart de Pure Originele Creatieve energie van de vrouw is.
4. Het teken Waterman staat voor Broederschap, en Broederschap staat
voor de Pure Originele Energie van de Vrouw.
5. Het wordt steeds duidelijker dat burgers Eerlijkheid en Transparantie
eisen van politici. Zij zullen ze daarop aanspreken. Burgers zijn minder passief.
6. Door Covid worden Nieuwe Normen en Waarden geïntroduceerd.
7. Wij als mens, komen nu uit de donkere kast en laten ons op een
constructieve manier zien.
8. Over de hele wereld wordt corruptie niet meer getolereerd.
9.
Deze Nieuwe Maan plant een NIEUW ZAAD:
De Dieren zullen steeds meer als Levende Wezens gezien worden, die net als de mens, emoties en gevoel hebben. Mensen worden steeds bewuster van hoe ze de dieren op een barbaarse manier behandelen, en accepteren dit niet langer.
10. Omdat steeds meer mensen bewuster worden, wordt de zittende macht steeds ongeloofwaardiger.

EEN GROTER WERELDWIJD BEWUSTZIJN KOMT TOT LEVEN.
Door deze Nieuwe Maan in Waterman
beginnen we een aardiger, blijer en gelukkiger mens te creëren.

 

11th February 2021.
NEW MOON IN AQUARIUS
People feel more empowered and
have more in their march than the governing powers.
What one person does is reflected
through actions over the whole world.

What information does this New Moon in Aquarius offer us?
1. We’re starting to become aware of how essentially important our emotional, mental and physical health is, and we receive insights into
how we can deal with them.
2. We notice that our self confidence has grown and that we’re able to
independently find our own solutions.
3. We’re starting to understand that our heart contains the energy of the divine feminine.
4. The sign of Aquarius stands for ‘brotherhood’, and ‘brotherhood stands for the divine feminine energy.
5. It’s becoming clearer that individuals are no longer passive and are demanding honesty and transparency from politicians.
6. Because of Covid, new standards and values are being introduced.
7. We, the people, have started to come out of our dark cupboards and into
the light with a new foune self confidence.
8. Corruption, all over the world,  isn’t tolerated anymore.
9.
This New Moon is sowing a new seed.
The animal and plant world shall more and more be seen as living beings. Beings who, just like us, have intelligence, emotions and feelings. Human beings shall become more conscious of the barbaric way they’ve treated animals and plants, and will not accept it any longer.
10. Because our vibrations are getting higher, existing authorities are found to  be more and more incredible.

This New Moon in Aquarius sows an important seed.
We are creating a nicer and happier human being.

28 JANUARI 2021: DE VOLLE MAAN IN LEEUW! Eerlijkheid Is De Basis Van Transparantie / THE FULL MOON IN LEO! Honesty is the base of transparency

28 JANUARI 2021
WIJ VIEREN DE VOLLE MAAN IN
LEEUW!
Eerlijkheid Is De Basis Van Transparantie.


Wat Heeft De Volle Maan Van 28 Januari O.A.  Te Vertellen?
Gebruik De Moed Van De Leeuw Om Positieve Dingen In Jouw Leven Te Realiseren!

KEUZES MAKEN.

Door Twijfel Heb Je Moeilijk Keuzes Kunnen Maken. Met Jouw Verstand Bleef Je Wikken En Wegen.
Die Tijd Is Voorbij.
Jouw Open Hart Laat Nu Van Zich Horen, En Voor Dat Je Het Weet, Maak Je Zonder Twijfel, Wat Voor Jou De Juiste Keuze Is.
Je Onzekerheid Is Ook Weg.
Als Een Ongecompliceerd Kind Kan Je Makkelijk Tot Actie Komen.

ZET DOOR
Vroeger, Als Je In Actie Kwam, Was Het Vaak Niet Succesvol.
Hier Is Nu Ook Verandering In Gekomen. De Energieën Zijn In 2021 Positiever.
Zet Door. Wat Vroeger Niet Kon, Kan Nu Wel. Probeer Het Nog Een Keer.

Je Ziet Steeds Duidelijker Wat Of Wie Eerlijk Is En Wat/Wie Niet.
Je Kiest Voor Eerlijkheid En Merkt Dat Door Dit Te Doen Jij Je Beter Voelt.

TRANSPARANTIE
Je Laat Alle Oude Gewoontes Die Je Geleerd Hebt Los.
Zie Het Grotere Geheel. Denk Ruimer.
Het Leven Zit Veel Mogelijkheden!

Voor De “OUDE ZIELEN”
Je Merkt Dat Jouw Kracht Begint Terug Te Komen.

 


28th JANUARY 2021
WE CELEBRATE THE FULL MOON IN
LEO!
Honesty is the base of transparency.


What does the 28th January Horoscope tell us?
Use the courage of the Lion to realise positive things in your life.

MAKE CHOICES.
Because you doubt yourself, it’s difficult for you to make them.
Your mind keeps on going back and forth, not able to make a decision.
But times have changed!
Your Heart is open and makes itself heard! Before you know it you are very decisive in making the right decisions for yourself.
No more uncertainty!
You’ve become uncomplicated!

PERSEVERE.
In the past, whenever you tried something new, it wasn’t succesfull.
But times have changed!
This is the year of 2021, and believe it or not, we have more positive energies
than ever before. Look between the Lines. There’s more happening than what
we are always conscious of.
Persevere. Believe in your ideas. What didn’t succeed before, is now possible. Try again.

RECOGNISING HONESTY
You recognise and understand the difference between what is honest and what is dishonest.
Because you want to enlarge your conscious, you choose for honesty, and
you feel so much better.

TRANSPARENCY
You let go of all the old habits you’ve learnt since your birth.
Your perception has changed and you have changed!
You see things differently. You think outside the box. You see
more possibilities!

FOR THE OLD SOULS
You notice that your power is returning.