Het zaad / The seed

Het zaad

Ik ben het zaad dat in jouw hart slaapt
Wachtend totdat jij mij wakker maakt
Ik ben het zaad dat je nooit zal verlaten
Ik ben jou en jij bent mij
Ik ben het zaad van Liefde.

The seed

I am the seed that sleeps in your heart
Waiting for you to wake me up
I am the seed that will never leave you
I am you and you are me.
I am the seed of Love.

28-09-2019 DE NIEUWE SUPER MAAN STAAT IN HET TEKEN WEEGSCHAAL! / THE NEW SUPER MOON IS NOW IN THE SIGN OF LIBRA !

28 SEPTEMBER 2019
DE NIEUWE SUPER MAAN STAAT IN HET TEKEN WEEGSCHAAL!

NIEUWE MAAN
Oh Nieuwe Maan,
Wat zal je ons nu brengen?
Welke van onze talenten
Zal zijn entree maken?
Een nieuw pad ontdekken met
Overal verrassingen!

WIE ZAAIT GAAT OOGSTEN
Weegschaal is het eerste “HERFST-dierenriemteken”,
dat het startsignaal geeft voor het oogstseizoen.

DEZE SUPER MAAN IS INSPIREREND!
Het is niet alleen de juiste tijd om zaden in de grond te doen zodat ze rond de Nieuwe Maan zullen floreren, maar ook om nieuwe initiatieven zich op een verrassende en succesvolle manier te laten ontwikkelen.

Deze Super Maan biedt ons een kans om een serieus voornemen dat wij al in onze hoofd gecreëerd hebben tot werkelijkheid te maken. Waren we de afgelopen tijd bezig om op een rustige manier alles op een rijtje te krijgen, dan is het nu de tijd om daar mee aan de slag te gaan en nieuwe initiatieven te nemen. Iets nieuws neerzetten dat origineel is en anders dan we gedacht hadden!
(beginnen met een blank canvas).

ONZE RELATIES
Dit kan een relatie met onszelf zijn, met een partner, familielid, vrienden, kinderen, buren, collega’s, de samenleving etc. 
Het is belangrijk dat ILLUSIES vervangen worden door iets PRAKTISCH, iets tastbaars. Door de laatste weken is er door kennis te nemen van elkaars zienswijzen een basis ontstaan, waardoor we een deur hebben geopend om wonden te kunnen laten helen en blokkades op te heffen. Er is nu de bereidheid om samen een oplossing te vinden en er in te groeien. We willen er voor gaan. In plaats van extreme emoties, gebruiken we zachte energieën.

VROUWELIJKE EN MANNELIJKE ENERGIE
Wanneer we de combinatie van onze vrouwelijke energie (steun, compassie en creativiteit) en onze mannelijke kant (wilskracht, actie en doortastendheid)
in harmonie brengen, zal dit een genezende invloed hebben op elke soort relatie en komen ze tot bloei.

EIGENWAARDE
In de relatie met onszelf kunnen we wat aan onze eigenwaarde doen. Haal je Innerlijke Kind te voorschijn, zie hoe mooi je bent en hoeveel goede energie je aan de wereld te bieden hebt. Jij bepaalt je grenzen en laat niet met je sollen. Je hebt respect voor je zelf en ook voor anderen. Als je bij jezelf blijft, werken relaties hoe dan ook goed uit. Gooi al je problemen uit het verleden voor goed weg en hou je alleen bezig met waar je nu mee bezig bent. Geloof in jezelf.
De situatie waar je nu inzit zal verbeteren en je krijgt loon naar werken.
Je hebt inzicht gekregen in wat niet en wel voor je werkt en zal de juiste positieve keuze(s) maken.

Als onze relatie met onszelf of met anderen sterk is zal deze zich verdiepen.

28 SEPTEMBER 2019
THE NEW SUPER MOON IS NOW IN THE SIGN OF LIBRA !

NEW MOON
Oh New Moon,
What will you bring us now?
Which one of our talents shall
make an entrance?
A new path to discover.
Surprises all round!


YOU REAP WHAT YOU SOW
Libra is the first sign of the zodiac that welcomes the Harvest Season.

THIS SUPER MOON IS INSPIRING!
It’s not only the right time to sow seeds in the ground so that they will flourish, but also to develop new surprising and successful initiatives.
This Super Moon offers us a chance to make a serious intention into a reality. Lately, we’ve been calmly working things out. Now is the time to get to work and act on new initiatives. Coming up with something new and original. Something that even comes as a surprise to us!

OUR RELATIONSHIPS
This can be a relationship with yourself, a partner, member of the family, vriends, children, colleagues, society etc.
It’s important that we replace ILLUSIONS with things that are PRACTICAL and tangible. In the past weeks, through taking note of each others views a possibility arose through which we opened a door to healing wounds and removing any barriers between us. There’s now a willingness to find solutions together and enhance the relationship.
Instead of communicating with extreme emotions, we now use gentle energies.

FEMININE AND MASCULINE ENERGY
When we combine our feminine energy (support, compassion en creativity) and our masculine side (willpower, action and determination) and create harmony, it will have a healing and flourishing influence on any relationship.

SELF WORTH
In the relationship with ourselves it’s a good idea to work on our self worth. Bring your Inner Child into the open, see how beautiful you are and the amount of positive energy you have to offer. You set your bounderies and don’t let yourself be manipulated. You respect yourself and others. If you keep your own energy with you relationships will do well. Throw away the problems of the past for good and just experience the moment you’re living in. Believe in yourself and your life will improve. You’ll get insights into what works for you and make the right choices.

If the relationship with ourself or with others is a strong one, it will deepen.

14/09/2019 DE VOLLE MAAN IN VISSEN !!! / FULL MOON IN PISCES !!!

14 SEPTEMBER
DE VOLLE MAAN komt op IN HET TEKEN VISSEN
(De tijd om te oogsten)

De laatste twee weken hebben we een “Wassende” Maan gehad. Een Maan die langzaam maar zeker dikker wordt! Tijdens deze tijd is het een goede optie om lichtere maaltijden te gebruiken, omdat onze spijsvertering langzamer werkt dan normaal, waardoor wij óók dikker kunnen worden. Het lijkt alsof wij parallel lopen! Als ze haar maximale grootte heeft bereikt en op 14 september “Volle” Maan is geworden, zal zij daarna in de komende weken er anders uit gaan zien en de naam “Afnemende” Maan krijgen. Je zou kunnen zeggen dat ze aan het afvallen is en slanker wordt! Hetzelfde geldt voor ons. Wij kunnen nu meer variëteit aan voedsel eten zonder direct aan te komen! Ons spijsverteringsstelsel werkt weer normaal.

Na de Super Nieuwe Maan in Maagd waren we een paar weken bezig met Luisteren naar Onszelf en Anderen, en een Nieuwe Aanpak waar we allen in geloven te ontwikkelen!

Nu brengt De Volle Maan in Vissen ons in de Wereld van Gevoel. Met andere woorden, alles waar we de laatste twee weken mee bezig zijn geweest krijgt een andere lading, en komt in de invloedssfeer van COMPASSIE, zowel voor onszelf als voor anderen. We gaan onze activiteiten op een vriendelijke manier uitvoeren. Het licht dat wij uitstralen raakt iedereen die wij tegenkomen. Wij zien dat wij niet de enigen zijn die een dagelijkse gevecht hebben en krijgen een gevoel van kameraadschap en eenheid.

Om onszelf wakker te maken moeten we daadwerkelijk bereid zijn om ons Zuivere Zelf, zonder ego en identiteit te willen ervaren. Om dit op te brengen hebben we innerlijke moed nodig!

Het teken VISSEN brengt diepgang. Wij gaan naar de kern en blijven niet meer hangen aan de detaillistische dingen die ons teveel afleiden.
Onze emoties en gevoelens worden sensitiever, maar wel op een zachte manier. Het is niet de bedoeling dat we er onder lijden, maar dat wij door dieper in onszelf te gaan, vrede kunnen vinden in de chaos om ons heen.

De compassie die wij opbrengen voor onszelf en anderen gaat samen met het loslaten van ons eigen lijden.

De oersterke, maar zachte Vrouwelijke Energieën zijn nu heel belangrijk. Deze intuïtieve energieën zijn bezig om eenheid in de eigen omgeving en over de hele wereld te creëren. Door hen ontstaan netwerken. Netwerken die stap voor stap, samenwerking en oplossingen brengen.

GELOOF EN VERTROUWEN hoort ook bij het teken Vissen.

Ondanks het feit dat wij het gevoel hebben dat de wereld momenteel een grote puzzel is, waar stukken van ontbreken, die nog ingevuld moeten worden, kunnen we door de Vrede in Onszelf toch het vertrouwen hebben dat we bezig zijn om ze te vinden en op de juiste plaats te zetten zodat het beeld steeds helderder wordt!

Kunnen we geloven in iets dat we nog niet kunnen zien?

De Volle Maan in Vissen helpt ons om dat geloof op te brengen.

Laten we vertrouwen in onszelf hebben.
Laten we onze intuïtie vertrouwen.
Laten we vertrouwen in het universum.

 


14th SEPTEMBER 2019
A FULL MOON IN PISCES
(Harvest Moon)

For the last two weeks we’ve had a “Waxing Moon”. This is a Moon that slowly but surely “gains weight”! During this time eating light meals is the best option because our digestive system works at a slower pace causing us to gain weight too! We seem to run parallel!
Once she’s reached her maximum growth and becomes the Full Moon on 14 September, she’ll start to change her appearance and become the Waning Moon. You could say that she’s losing weight and looks thinner! The same goes for us. We can now eat a variety of things without getting heavier. Our digestive system is back to normal.

The Super Moon in Virgo kept us busy with the words “Listening and Doing” (A New Approach).
We’re now in a new phase!

The sign of PISCES brings depth.

The Full Moon in Pisces brings us into the World of Feelings. In other words, the words “Listening and Doing things with a New Approach” are now joined by the word “Compassion”, not only for ourselves, but also for others. We’re friendly and our light touches every one we meet. We realise that we’re not the only ones having a daily fight with ourselves and feel as one with people we meet. Bringing compassion up for ourselves and others brings an end to our own suffering. So, becoming more sensitive doesn’t mean having to suffer, it means finding peace in the chaos around us by digging deaper into our own ancient wisdom.

To awaken, we must be prepared to experience our pure self, without ego and a sense of identity. This will need inner courage!

The extremely strong, but at the same time soft female energy is now very important. These intuitive energies are creating networks in their own environment and bringing unity all over the world, developing cooperation and finding solutions to all kinds of problems.

BELIEF AND TRUST also belong to the sign of PISCES

Despite the fact that we have the feeling that our world today is one great puzzle where most of the pieces either don’t fit, or are missing, we really need to believe that by having peace in ourselves we can step by step repair this puzzle by helping to bring balance back to our home, Mother Earth.

Can we believe in that which we cannot see?
The Full Moon in Pisces helps us to do it.
Let’s have trust in ourselves.
Let’s have trust in our intuition.
Let’s trust the Universe!

EER DE BOMEN / HONORING THE TREES

Hoe bomen in een woud samenleven /
How trees live together in a forest
‘In 2014 rapporteerde de World Resources Institute, dat natuurlijke rijkdommen helpt beschermen, dat Canada in de afgelopen 10 jaar  de grootste verstoring van de bos-ecosystemen ter wereld had, terwijl iedereen zou denken dat dat Brazilië zou zijn. In Canada is dat 3,6 procent per jaar. Ik schat dat dat ongeveer 4 x zoveel als acceptabel is ……. ‘
Bekijk de video /
In 2014 the World Resource Institute reported, that Canada in the past decade has had the highest forest disturbance rate of any country worldwide, and I bet that you thought it was Brazil. In Canada it’s 3.6 percent per year. Now, by my estimation, that’s about four times the rate that is sustainable …….’
Watch the video

Hoe ontwikkel je een bos in je eigen tuin? /
How do you grow a forest in your backyard?

Gedicht van de VOLLE MAAN / Poem of the FULL MOON

Poem of the Full Moon.

And the Full Moon was bursting
at her seams, showering us with
her blessings.
And once more we went on our way,
our bagpacks full of stardust.
Travelling towards our new unknown.

Gedicht van de Volle Maan

En de Volle Maan loopt over van haar
gevoelens, en sprenkelt een overvloed
van zegeningen over ons heen.
En toen gingen we weer, onze rugzakken
vol met sterrenstof.
Reizend naar het nieuwe onbekende.