22-08-2021: VOLLE MAAN IN AQUARIUS / FULL MOON IN AQUARIUS

21-08-2021:
22-08-2021 VOLLE MAAN IN AQUARIUS
Kijk ook naar de vorige volle maan in Aquarius op 23/24 juli,
waar de volle maan op 22-08-2021 een voortzetting van is.
KLIK HIER

BINNENSTE BUITEN Je bent de laatste tijd binnenste buiten gekeerd! Je dacht dat jouw inzichten van hoe jij veranderingen in je leven kon aanbrengen vanuit je gevoel kwamen, terwijl ze uit je verstand kwamen! Het ging allemaal anders dan jij je voorgesteld had en veroorzaakte een grote schrikreactie bij je.
In plaats dat je in POSITIVITEIT kwam zat je middenin de NEGATIVITEIT, die je nog niet losgelaten had en voelde jij  je beroerd. Dit is bijna verwerkt en je wordt steeds leger van binnen. Je kunt nu met die leegheid een nieuwe start maken en de ontdekte zaden in jezelf, zaaien en laten ontkiemen door inzichten die WEL uit je gevoel komen.

Een basis voor je Nieuwe Leven. Succes!

22-08-2021 FULL MOON IN AQUARIUS

Because we have 2 Full Moons in the sign of Leo in July and August, take a look at both of them. The one in August is a continuation of July.

INSIDE OUT Recently, you’ve been turned inside out! You thought that the insights you’d been given  as to how you could bring about positive changes into your life came to you from a pure energy, whereas it all came from your mind! All of a sudden everything was different than you’d imagined it would be, causing a shock reaction.
Instead of the POSITIVITY that you’d expected, you found yourself in the middle of NEGATIVE energy that you hadn’t yet digested. You felt awful! Since then you’ve been able to nearly let it go and are able to understand that the emptiness you’ve felt had a reason. Without having a total clean out it would have been impossible to start completely with a clean slate. That’s now in progress. The new seeds that are inside you can now germinate through insights that really come from your pure energy.

A great base for the next step in your new life. Success!

 

8 AUGUSTUS 2021: NIEUWE MAAN IN LEO, Ons Echte Zelf, in al onze kracht ontdekken / THE NEW MOON IN LEO, Discovering the Power of our True Self

8 AUGUSTUS 2021: NIEUWE MAAN IN LEO.
Ons Echte Zelf, in al onze kracht ontdekken.
(For English version, see below)

Zij werkt nu in samenwerking met de Rijzende Ster, en Spirituele Zon, Sirius, die van 20 juli tot 20 augustus zich aan ons laat zien.
Voor de oude Egyptische Astronomen verscheen ze daarom vaak aan de sterrenhemel tijdens de heetste periode van de zomer, welke de naam van Hondsdagen kreeg.
We zien haar als een heldere ster voor zonsopkomst boven de horizon opkomen aan het einde van de zomer.
Sirius werd geassocieerd met de Egyptische god Osiris. Hij stond onder andere voor de wedergeboorte van het leven langs de oevers van de Nijl. Hij gaf het signaal van ‘Opnieuw beginnen’. Een situatie die vergelijkbaar is met waar wij ons momenteel in bevinden. We bereiden ons voor op de nieuwe keuzes, die we voor ons nieuwe en verdere leven gaan maken.

Acht  augustus is een dag dat we ons Echte Zelf in al onze kracht ontdekken.
Heel wat energieën uit het verleden, heden en toekomst passeren de revue, en het is aan ons om ze in goede banen te leiden. Gelukkig geeft de energie van de Leo ons de moed om het te klaren. Geef jezelf de ruimte om goed voor jezelf te zorgen en zet positieve intenties met een bijbehorend beeld neer voor de komende maanden.

Misschien maken we mee dat situaties uit het verleden ineens te voorschijn komen om aandacht te vragen. Waarschijnlijk hebben we ze liever niet, maar soms moet je even achteruit voordat je vooruit kan, en krijgen we juist goede aanwijzingen die we op dit moment kunnen gebruiken.

Creatief zijn
Op momenten dat we, voor ons gevoel rustig en helemaal in balans zijn, kunnen er plotseling  onverwachte veranderingen op ons afkomen. Weer schiet de creatieve energie van de Leeuw ons te hulp en in plaats van dat we ons fijne gevoel kwijtraken, kunnen we ons op een zelfbewuste en flexibele manier alles in goede banen leiden.

Deze Nieuwe Maan in Leeuw nodigt ons uit om onszelf te uiten, om de verlangens van ons hart te volgen en ons innerlijke kind weer tot leven te brengen en elke dag plezier te hebben.
En vergeet niet de numerologische nummer 8 van 8 augustus (van de 8e maand)! Een en al kracht om uit je te halen wat er in je zit en dat op een voor jou plezierige manier te gaan gebruiken en je daarmee verder te ontwikkelen!

 

8 AUGUST 2021: THE NEW MOON IN LEO
Discovering the Power of our True Self

This New Moon works together with the Rising Star and Spiritual Sun SIRIUS, who shows itself to us from 20 July to 20 August.
That’s the reason that she often showed herself in the night sky to the ancient Egyptian Astronomers during the hot summer months, which were called The Dog Days.
We see her at the end of the summer as a bright star appearing above the horizon before Sunrise.
SIRIUS was associated with the Egyption God Osirus, who stood, for example for the regeneration of the natural life along the banks of the Nijl. He gave the sign of “A Fresh Start”, similar to the situation we find ourselves in at the moment. We’re preparing ourselves for the new choices we’ll be making that will influence the rest of our lives.

 

Eighth of August is a day that we’ll discover the power of our real self.
A  great deal of energies from the past, the present and the future pass in review, and it’s up to us to manage them as well as we can! Thank goodness that LEO gives us the courage to get this done. Give yourself enough space to look after yourself and project your positive intentions with a corresponding image for the coming months.
We might experience that past situations suddenly make an appearance and ask for our atttention. Although we won’t probably welcome them with open arms, we sometimes have to take some steps backwords before we can go forward, and surprisingly get answers to some of your questions that will help you in the present moment.

Creative is the word.
There are often moments when we feel calm and balanced, when suddenly unexpected changes come to us. Once more the creative energy of Leo turns up to save the day, and instead of losing our relaxed feeling, we’re able to react in a confident manner and work things out smoothly.

This New Moon invites us to express ourselves, to follow the desires of our heart and bring our pleasure seeking inner child back to life.

…….And don’t forget the numerological number 8 from 8 Augustus (from the 8th month)!  A strong number that brings out all the power you have, to use in a pleasant way, helping  you on the next steps of your adventure.

23/24 Juli 2021. De Volle Maan In WATERMAN (Lucht), Zon In Leeuw (Vuur) / The Full Moon In Aquarius (Air), Sun in Leo (Fire)

23/24 Juli 2021.
De Volle Maan In WATERMAN (Lucht),
Zon In Leeuw (Vuur).
Water: Het Symbool Van De Emoties In De Wereld.

De waterdrager (Het symbool van Waterman) heeft de gave om het water vol emoties in zijn kruik te verzamelen en het om te vormen met de kracht van de wind. Hij is dan in staat om het terug te gieten in oneindig veel kleine druppeltjes naar de wereld en een verandering in het collectieve bewustzijn te bewerkstelligen.

Het teken Waterman is symbool voor o.a. heldere revolutionaire inzichten, vrijheid.

Ben je met activiteiten bezig die je afhankelijk hebben gemaakt van anderen? Nu is de tijd om voor jezelf te kiezen en het vertrouwen te hebben dat jij ook in staat bent om iets eigens te creëren, zonder de goedkeuring van anderen! Maak je los van het verleden dat niet voor je werkt, en breng veranderingen aan die je leven zorgeloos en vrolijker maken.

Hou het simpel en geef jezelf de tijd om alles goed op een rijtje te krijgen voordat je tot actie overgaat. Als je basis stevig is, kan je met een goed gevoel direct verder blijven creëren met je nieuwe ideeën.

Pak de kracht en de extra energie die deze Volle Maan je geeft!

Deze zomer, krijgen we ‘extra’ lang de tijd om zonder te stressen, onze ideeën en activiteiten af te ronden! Met de veranderingen, die je nu inzet heb je de tijd om met de volle maan van 22 augustus (TERUG NAAR VOLLE MAAN VAN 22-08-2021 KLIK HIER) (weer een volle maan in Waterman), eventueel betere aanpassingen te kunnen maken! Twijfel je nog, dan heb je de tijd het nog even aan te zien hoe het zich ontwikkelt, voordat je gaat handelen.

 

23/24 July 2021.
The Full Moon In Aquarius (Air),
Sun in Leo (Fire)
Water: The Symbol Of The Emotions In The World.

The water bearer (The symbol of Aquarius) has the gift of being able to collect waterthat is full of emotions in his vessel and transmute it using the power of air. He is then able to pour it in endless small drops down to the world, bringing about a change in the collective consciousness.

The sign of Aquarius is a symbol for Bright Revolutionary Insights and Freedom.

Are you busy with activities that make you dependent on others? It’s now the time to put yourself first, and trust that you yourself are able to create something, without needing the approval of others! Break away from the past which is not working for you and bring about changes that will make your life more joyful.

Keep it simple and give yourself the time to work things out before you go over to action.

When you have a firm basis, you can continue to be creative with new ideas without any tension.

Take the strength and the extra energy that this Full Moon gives you!

Because we’re Lucky enough to have two Full Moons in Aquarius this summer, (the second one is 22 August), we’ll have a longer period to realise our goals without stressing.

09/10 juli 2021: De NIEUWE MAAN in KREEFT / THE NEW MOON IN CANCER

De NIEUWE MAAN in KREEFT is GEARRIVEERD!
Hier ben ik weer!
Helemaal nieuw!
Vol energie
in het hier en nu!

9/10 juli 2021.
WIJ ONTDEKKEN HET CADEAU,
DAT KREEFT VOOR ONS IN PETTO HEEFT.
WELK CADEAU IS DAT?
Hij Geeft Ons Twee Belangrijke Eigenschappen In ÉÉN,
Die Wij Dankbaar Aannemen.
SENSITIVITEIT en GELOOF, die we TEGELIJK nodig hebben.

Voor degenen onder ons die de laatste tijd ZORGEN INGELEVERD hebben, brengt onze tocht ons nu naar een VOLGENDE ERVARING. De kans om NIEUWE INTENTIES uit te spreken over de WENSEN die wij willen REALISEREN. De KANS OM UIT TE VINDEN hoe we ze willen besturen om een GELUKKIGER LEVEN te leiden. DAAR HEBBEN WE ONZE INTUÏTIE VOOR. Die leidt ons met HELDERHEID door de wirwar van wegen naar de JUISTE ingevingen. DE AARDE STAAT NU OP ZIJN KOP, maar wij kunnen ONGESTOORD ONZE EIGEN WEG VOLGEN, en mochten we toch OBSTAKELS tegenkomen,  dan zullen we heel snel UIT HET NIETS GOEDE OPLOSSINGEN vinden. Wij nemen even de tijd om onze ogen te sluiten om onze INTENTIES de kans te geven om ÉÉN te worden met WIE WE ZIJN en WAT WIJ WILLEN.

De Kreeft heeft een harde buitenkant, maar binnenin is hij zacht.  Hier moeten WE de balans zien te vinden. Aan de ENE KANT hebben we de ZACHTHEID VAN ONS HART, en aan de ANDERE KANT het GELOOF die wij nodig hebben. De Nieuwe Maan in Kreeft laat ons zien en voelen hoe belangrijk het is om JE THUIS TE VOELEN IN JEZELF. Dat wij alles AL IN HUIS hebben wat NODIG is, en dat dit ONS RUST BRENGT OMDAT WIJ DIT OMARMEN EN ACCEPTEREN.
Wat willen we nog meer?
DURF SENSITIEF  TE ZIJN, WETEND DAT JE VEILIG BENT IN JE KREEFTEN HUIS.

 

THE NEW MOON IN CANCER HAS ARRIVED!

Here I am again!
All brand new.
Full of energy
Just for you!

9/10 July 2021.
We discover the present that Cancer has in store for us.
What could that be?
She gives us two important characteristics in one, that we gratefully accept.
SENSITIVITY and WHOLENESS, all that we need.

For those of us who have lately been able to let go of our worries, our ongoing journey now brings us to our next experience. We now have the chance to express the wishes we’d like to realise, the chance to find out how to manage them so that we can lead a happier life. That’s where our intuition comes in. With clarity it leads us through the maze of entanglement to the right insights.
The earth seems to be standing upside down, but we’re still able to follow our own path undisturbed, and even if we come across obstacles on our way, we’ll quickly find answers to the problem.
We’ll regularly find a quiet place where we can shut our eyes and take the time to give our intentions a chance to synchronize with who we are and what we want to achieve.

The Lobster is a symbol of both hard and soft. His jacket is hard and his body is soft. This means that we must find the balance between the two. Spiritually, living with our Hearts gives us both. A higher consiousness gives us the inner spiritual strength and the inner fysical strength we need. This New Moon let’s us see and feel what it is to feel at home with yourself. That we have everything we need, and because we embrace and accept this, this we experience peace of mind.

What else could we wish for?
Dare to be sensitive, knowing that you’ll be safe in this house of the Lobster.

24 juni 2021: SUPER VOLLE MAAN IN STEENBOK / SUPER FULL MOON IN CAPRICORN

24 juni 2021
SUPER VOLLE MAAN IN STEENBOK

WAAR LICHT IS GAAT DONKER OP DE VLUCHT. 
Leer je emoties te controleren en vertrouw op je intuïtie.

Deze Volle Maan brengt een mix van onzekere gevoelens op onverwachte tijden.
Blijf kalm en navigeer je er doorheen.

EGO
Met de energie van deze Maan raak je een stuk van je Ego kwijt, maar zoals altijd, gebeurt dit niet zo maar. Er komt veel op je af waar je niet blij mee bent en waar je van uit je doen kan raken. Iedere keer dat wij als mens te horen krijgen dat er goede dingen zullen gebeuren of dat alles een goed einde krijgt, houden we aan die verwachtingen vast en vergeten dat er van onze kant wel wat werk te doen is voordat het zover is. Bij werk bedoel ik dat we confrontaties zullen krijgen die moeten leiden tot positieve inzichten. Bij voorbeeld, we zullen geconfronteerd worden met ons Ego. 

KADO NA DOOR ELKAAR SCHUDDEN
Soms is het nodig dat we door elkaar geschud worden voordat wij in alle bescheidenheid bereid zijn het grotere  geheel te zien. Dan pas zullen we voelen dat er een last van ons afgevallen is en dat we een enorme verlichting ervaren. Wat een cadeau krijgen we voor ons afzien! Een stukje oude, donkere energie is verdwenen, en we kunnen met een lichter gevoel door naar de volgende stap in onze spirituele ontwikkeling.

GOEDE AFLOOP
Je maakt je vanaf nu nergens meer druk over omdat je weet dat in wat voor  situatie jij je ook bevindt waar de uitkomst niet zeker van is, dat jij in staat bent om voor een goede afloop te zorgen. Je bent er achter gekomen dat jij oude gewoontes achter je kunt laten. Deze Maan heeft je jouw eigenwaarde teruggegeven.

 

24 JUNE 2021
SUPER FULL MOON IN CAPRICORN

WHERE THERE IS LIGHT, DARKNESS RUNS AWAY.
Learn to control your emotions and trust your intuition

This Full Moon brings  a mixture of insecure feelings in unexpected times.
Keep calm and navigate your way through them.

EGO
We lose a part of our EGO with the energy of this Moon, but as always these things don’t happen overnight. You have a lot to deal with, things you’d rather ignore and which may unbalance you. Each time we hear that we can expect good things to happen in our lives, we hang on to the expectations, and forget that there’s still work to be done before they happen. We can’t just sit on a chair waiting them to come to us. By work I mean that we’ll have confrontations to overwin, that will lead us to positive insights, if we are willing to let go of things that don’t serve us anymore. For example, a confrontation with our EGO!

A PERSONAL SHAKE UP ALWAYS BRINGS ENLIGHTENMENT
Its sometimes necessary to experience being shaken up before we’re willing to modestly accept to see things in another perspective. Just then shall we be able to feel that a load is off our shoulders and experience enlightenment. What a great present for the tough time we’ve had.  A piece of old dark energy has disappeared and we can carry on to our next spiritual step with  lighter footsteps.

A HAPPY ENDING
You do’t worry about things anymore, because you know that whatever the uncertain situation is that you find yourself in, you’ll make sure that the  outcome will be a good one. You’ve found out that you’re able to let go of old situations. This Full Moon has given you your self esteem back

 

10 juni 2021: NIEUWE MAAN IN TWEELINGEN MET EEN ZONSVERDUISTERING / NEW MOON IN GEMINI with SOLAR ECLIPSE

10 juni 2021
NIEUWE MAAN IN TWEELINGEN MET EEN ZONSVERDUISTERING
GROTE INGRIJPENDE VERANDERINGEN IN ONS LEVEN
DE TWEEDELING IN DE MAATSCHAPPIJ

Deze Nieuwe Maan met Zonsverduistering wordt ook wel een
‘Noordelijke Knoop Verduistering’ genoemd. Dit betekent dat er een begin van een NIEUW HOOFDSTUK in ons COLLECTIEVE BEWUSTZIJN gemaakt wordt. Wij hebben allemaal een Zuidelijke – en Noordelijke Knoop in onze geboortehoroscoop. De Zuidelijke Maanknoop geeft aan wat wij achter ons moeten laten en de Noordelijke Maanknoop laat de weg zien met DE GROTE UITDAGINGEN.

Omdat deze Maan in het teken TWEELINGEN staat en zich dicht bij de Noordelijke Knoop bevindt, wordt IEDEREEN IN DE WERELD beïnvloed door de TWEELING-ENERGIE. Het laat de TWEE KANTEN van iets zien. Gaan we op DE OUDE MANIER (‘De Zuidelijke Knoop Manier’) door OF kiezen we voor de weg naar het LICHT (‘De Noordelijke Knoop Manier’). Wij worden NU voor een keuze gesteld. Welke kant zullen we kiezen? Aan de ene kant worden we met de dualiteit en de beperktheid van ons lichaam en van de Aarde geconfronteerd, en aan de andere kant zijn we als GRENZELOZE ZIELEN, aan een EINDELOZE ONTDEKKINGSREIS BEGONNEN. 

Op een MENSELIJK NIVEAU kunnen we OORDELEN hebben over anderen en wat we  om ons heen zien gebeuren, maar via HET BEWUSTZIJN VAN ONZE ZIEL begrijpen we dat alles een bedoeling heeft om vooruit te kunnen. Het is de tijd om ALLE VERONTREINIGINGEN VAN DE AARDE EN DIE VAN ONSZELF TE STOPPEN, zodat de AARDE en WIJZELF kunnen REGENEREREN EN VERNIEUWEN!

Deze DUALITEIT die wij in ons hebben is vaak LASTIG OM TE HERKENNEN, maar als we VASTBESLOTEN VOORUIT willen in ons leven, zullen we de MINDERE dagen accepteren en van de GOEDE genieten! (EEN STAP ACHTERUIT EN TWEE VOORUIT!).

Met een ECLIPS wordt DE MIST voor onze ogen dunner, waardoor we onze INTUÏTIE en HET GEZONDE VERSTAND veel makkelijker kunnen bereiken. We worden ook voor ons gevoel BEGELEID, zodat we de gelegenheid krijgen om een SPRONG naar een HOGER BEWUSTZIJN te kunnen maken.

 

10th June 2021.
NEW MOON IN GEMINI with SOLAR ECLIPSE
Great changes in our lives.

This New Moon with Solar Eclipse is called a North Node Eclipse. This means that our collective consciousness is starting a new chapter of their on this planet. We all have a South and North Node in our birth horoscope. The house and sign in which they stand tells us what we should leave behind us and what our new goals are in this life.
Because this Moon stands in the sign of Gemini, together with a North Node Eclipse, everyone in the World shall be influenced by its energy.
It shows the two sides of something, and we always have to make a choice. Which side shall we choose? On the one side we’re confronted with duality and the limitations of our body and life on Earth, and on the other side we’re limitless souls on a never ending journey of exploration.

At a human level, we judge others, and what we see happening around us, but through the wisdom of our soul we also understand that everything has a reason (we don’t know what we don’t know).

This duality that’s part of us, isn’t always easy to recognise, but as long as we’re determined to move forward in our lives, we’ll take the good days with the bad
and enjoy the good ones! (one step backwords, 2 steps forward!).

With an eclipse the mist covering our eyes becomes thinner, meaning that it’s much easier for us to be open to intuitive thoughts. We’re also being helped through guidance, giving us the chance to make a leap to a higher conscience.

 

26-05-2021: VOLLE SUPER BLOEDMAAN EN MAANSVERDUISTERING / THE FULL BLOOD MOON AND MOON ECLIPS

VOLLE SUPER BLOEDMAAN EN MAANSVERDUISTERING
Op 26 mei 2021 is er een bijzondere gebeurtenis aan de hemel.

STERKE ENERGIEËN
Op deze avond zal de prachtige Super Bloedmaan groter lijken dan normaal, en door de Maansverduistering in een mooie briljante kleur rood veranderen.
Het brengt sterke energieën met zich mee en kan leiden tot GROTE VERANDERINGEN. BIJVOORBEELD: ‘Van WANHOOP naar EEN GROTE POSITIEVE DOORBRAAK IN ONS BEWUSTZIJN, of van HEEL GOED VOELEN naar EEN TELEURSTELLING!’

EMOTIES
Onze emoties kunnen hevig zijn, en als we in staat zijn om bij beide gevallen ze de baas te blijven, kunnen we een positieve doorbraak ervaren.

Als we het willen of niet, worden we geconfronteerd met een geestelijke verandering dat niet mis is, maar als we, na het tegenstribbelen, toch onze weerstand loslaten, kunnen we een GROOT POSITIEF BEWUSTZIJNSCADEAU krijgen. We kunnen de KEUZE maken om dit aan te gaan, of in HET OUDE blijven met MINDER VREUGDE in ons leven. Wanner we de JUISTE KEUZE maken, zullen we merken dat we UIT HET NIETS GEHOLPEN WORDEN. Het is wel belangrijk dat we deze energie serieus nemen en rustig blijven terwijl we besluiten nemen.

GEZONDHEIDSKLACHTEN
Voor degenen die alles doen om gezondheidsklachten zonder succes aan te pakken, ga na of jij je  bewust of onbewust JOUW ENERGIE aan anderen WEGGEEFT, terwijl je er NIETS VOOR TERUGKRIJGT. Dat de anderen zich altijd BETER voelen na contact met je te hebben gehad, en dat jij je MINDER voelt. Voordat je het weet begin jij je als een SLACHTOFFER te voelen in plaats van iemand DIE GOED BEZIG IS EN IN STAAT IS OM ZICHZELF TE GENEZEN.

OMDRAAIEN
Wat deze Maan doet is jou de mogelijkheid geven om deze situatie OM TE DRAAIEN. Dingen kunnen tot je door dringen en je strijdvaardig maken. Je kunt besluiten om met bepaalde mensen te BREKEN, en tegelijkertijd POSITIEVE AFFIRMATIES OVER JEZELF UITSPREKEN. Door TE BREKEN met mensen of situaties die jou NIET VERDER brengen op jouw POSITIEVE LEVENSPAD, maak je de weg vrij om in NIEUWE situaties te komen en mensen te ontmoeten waar jij je ECHT GOED bij voelt. 

We kunnen OVERSTAPPEN van een OUDE LEVENSSTIJL naar een NIEUW HOOFDSTUK IN ONZE EVOLUTIE.

THE FULL BLOOD MOON AND MOON ECLIPS
on 26th May 2021 is a very special Cilestial event.

STRONG ENERGIES
On this evening, this beautiful Super Blood Moon will seem larger than normal, and because of the Lunar Eclipse, shall take on a briljant red colour.
It brings very strong energies that can lead to GREAT CHANGES. FOR EXAMPLE: from despair to A POSITIVE BREAKTHROUGH IN OUR CONSCIOUSNESS, or, from FEELING GREAT to experiencing DISAPPOINTMENT. It all depends if you LISTEN TO YOUR INNER WISDOM OR NOT.

EMOTIONS
Our emotions can be very INTENSE, and if we’re able to become the BOSS over them, we can experience a POSITIVE CHANGE.  WANT IT or NOT, we’ll be confronted with a LARGE CHANGE of how we percieve things, but if we STOP STRUGGLING against this energy and LET GO OF OUR RESISTANCE, we can RECEIVE a present in the form of a POSITIVE CHANGE in OUR CONSCIOUSNESS. We make the CHOICE TO TAKE IT ON, or on the other hand STAY IN THE OLD ENERGY with LESS JOY in our lives. When we make the RIGHT CHOICE, we’ll notice that we’ll RECEIVE UNEXPECTED HELP. One important point is not to rush into making decisions, but to take your time and consider what the options are before making them. 

HEALTH PROBLEMS
For those of us who do everything they can to stay healthy without succes, find out if you’re GIVING AWAY YOUR ENERGY TO OTHERS and NOT RECEIVING ANYTHING IN RETURN. Maybe other people feel BETTER AFTER HAVING CONTACT WITH YOU, and you feel WORSE. Before you know it you start to get the feeling that you’re a VICTIM, instead of being someone who does GOOD WORK AND IS ABLE TO CURE HER-/HIMSELF OF AILMENTS.

TURNING AROUND
This Moon gives you the possibility to turn this situation around.  You can have an insight that advises you TO BREAK WITH CERTAIN PEOPLE OR SITUATIONS THAT HOLD YOU BACK FROM TAKING STEPS FORWARD ON YOUR UNIQUE PATH IN LIFE. You can express positive affirmations over yourself. By letting go of people or situations that don’t serve you, you open the path to new situations and new people who give you a positive feeling. 

We can SWITCH from an OLD LIFESTYLE to a NEW CHAPTER IN OUR EVOLUTION.

11-05-2021: NIEUWE MAAN IN STIER, Zon in Schorpioen / NEW MOON IN TAURUS, Sun in Scorpio

11 MEI 2021
NIEUWE MAAN IN STIER, Zon in Schorpioen

EENVOUDIG OMHOOG
Dit is een tijd voor ieder mens om het hogerop te zoeken. Ik bedoel, visualiseer dat je op de begane grond staat en je besluit, dat het nu tijd is om een verdieping hoger te gaan, waar je de mogelijkheid krijgt om meer te zien!
Door onszelf te verbeteren worden we een stuk lichter en komen we makkelijker van de grond af. Het is nu de juiste tijd om onze menselijkheid te eren.

BEKWAAMHEID
Velen van ons hebben ergens een talent in, dat we niet verder ontwikkeld hebben.
Zou het in deze bijzondere tijd niet een goed idee zijn om meer tijd hierin te steken, en aan onze bekwaamheden werken zodat we experts kunnen worden?

GEDACHTEN
Onze gedachten komen en gaan. Soms blijven ze weg, en soms blijven ze ons achtervolgen. Ze komen voort uit hoe wij dingen waarnemen. Als wij onze waarneming veranderen, zullen onze gedachten ook veranderen.
We zijn in staat om dit proces zelf te dirigeren. Als de gedachten ons niet bevallen kunnen we ze direct verwijderen, en als we ze als positief ervaren, ze door laten gaan.

EMOTIES
Wij kunnen ook onze emoties begeleiden. Ik bedoel, hoe reageren we op gebeurtenissen? Hoe wij reageren op situaties laat ons zien of wij in balans zijn of niet. Wanneer we daar bewust van zijn, kunnen we ze in goede banen leiden.

VREUGDE
Dit is het mooiste wat we voor onszelf kunnen wensen. Het maakt ons blij. Het maakt onze omgeving blij, of het een mens is, een dier of een plant!
Wanneer wij vreugde ervaren laten we anderen zien dat we tevreden zijn. Er is niets dat ons irriteert. Alles is goed. We leven in vrede met de wereld. 

VREDE
Vrede is een geneeskrachtige toestand van rust en harmonie met de afwezigheid van een verstoring, afleiding of onbalans. We kunnen onszelf genezen als wij liever vrede in onszelf ervaren dan wanneer wij in onvrede met onszelf en de wereld leven. Laten we onszelf en de wereld op een positieve manier beïnvloeden. Wij zijn meer dan wij denken.

LEVENSERVARINGEN
Ze zeggen, “Wijsheid komt met de jaren”.  Het kan al onze ervaringen uit dit leven betekenen, of onze ervaringen uit vorige levens! Laten we gebruik van ze maken!

 

NEW MOON IN TAURUS, SUN IN SCORPIO
11th May 2021.

UPWARD STEPS
This is a time for everyone to look above their heads. I mean, visualise that you’re standing on the foundation of a building , looking towards the first floor. It’s now  time to take to the stairs and go to the first Floor, where you can see a new view of the life around you.

Through improving our outlook we feel much lighter and  can get off the ground more easily!

Now is the time to honour our Humanity

COMPETENCE
Many of us are talented in something that we haven’t taken to a higher level. Wouldn’t it be a good idea in this extraordinary time to give it more attention and work on our skills, so that we can say “I’m an expert at this”.

THOUGHTS
Our thoughts come and go. They sometimes stay away, and sometimes they seem to Chase us all over the place. They come forth from how we things percieve. If our perception changes, so will our thoughts. We are able to conduct this process. When we don’t like our thoughts, we can cut them off in an instant, and if we like them, they can carry on.

EMOTIONS
We can lead our emotions. I mean, how do we react to events? How we react to situations shows us if we’re balanced or unbalanced. As soon as we become conscious of this we can channel them in the right direction.

JOY
This is the most beautiful energy we could wish for. It makes us happy. It makes our environment happy, it doesn’t matter if it’s a human being, an animal, or a plant.
When we experience joy, we show others that we’re satisfied. Nothing irritates you. Everything is good. We live in peace with the world.

PEACE
Peace is a healthy situation of camness and harmony, without any disturbance, distraction, or imbalance. We can heal ourselves when we rather feel peaceful inside than when we live in discord with ourselves and the world. Let’s be a positive influence to ourselves
and the world. We’re more than we think we are.

LIFE EXPERIENCES
They say “Wisdom comes with the years”  This can mean all the experiences we’ve had from this life, or our experiences from other lives! Let’s make use of them!