12/13-01-2021: NIEUWE MAAN IN STEENBOK / THE NEW MOON IN CAPRICORN

Dinsdag/Woensdag 12/13 januari 2021
NIEUWE MAAN IN STEENBOK

WIJ VIEREN DE EERSTE EN BIJZONDERE NIEUWE MAAN VAN HET JAAR.
We staan aan het begin van een nieuwe cyclus. We dringen door de laag angst, die ons afhoudt van ons pure zelf dat zich niet meer laat negeren. 2021=2+0+2+1=5 heeft te maken met vrijheid, avontuur, creativiteit, compassie en verandering
. Het is verbonden met de 5 elementen, aarde, lucht, vuur, water en kwantumenergie. Bij voorbeeld: Vuur is onze passie en creativiteit, aarde is het vermogen om onze creatieve ondernemingen vorm te geven in ons dagelijkse leven, zodat het tastbaar wordt, lucht gaat over de aansturing van onze handelingen, water bepaalt wat goed voelt en kwantum energie is het voedende veld dat van alles een geheel maakt, de dirigent van het leven.
Het jaar 2021 zal in vele opzichten een boeiend jaar zijn, waarin de funderingen van de Nieuwe Energie gevormd worden.

Wat zijn de belangrijkste punten in willekeurige volgorde?
1. DIT IS EEN GOED MOMENT OM TE AARDEN, contact te hebben met onze voorouders, onze wortels. De wortels van de bomen over de hele wereld kunnen ons nu bereiken met de wijsheid, die zij door de eeuwen opgedaan hebben.
2. HET WEGWERKEN van de sinds lange tijd opgedane negatieve energieën, die de wijsheid van onze voorouders hebben doen vergeten.
3. REKENING HOUDEN MET HET RUIMTEWEER. (Zo boven, zo beneden). Door veranderingen in de energieën in de Kosmos kunnen we uit balans raken.
4. AFREKENEN MET ANGSTEN. We zijn er allemaal mee geboren, maar we kunnen ze van ons afschudden. We kunnen nu naar onszelf luisteren, in plaats van dat we ons door anderen laten leiden.
5, DE OPMARS van Pure Vrouwelijke Energie, die zich uit in handelingen met Compassie.
6. TERWIJL WIJ BESEFFEN dat het virus heel veel mensen in de ellende heeft gebracht, staan we er ook bij stil dat er ook goede dingen gebeurd zijn.
7. DE BURGER WORDT MONDIGER. Ze hebben de stilte leren waarderen.
Zijn/Haar oogkleppen zijn weggevallen, en een nieuwe manier van denken is zich bij velen aan het ontwikkelen.
8. DE BETROKKENHEID van kinderen en volwassenen voor dieren, planten en de natuur is gegroeid. Wij hebben nieuwe prioriteiten.
9. TERWIJL DE ENERGIE soms als zwaar wordt ervaren, is hier ook een kans het om te vormen tot positieve energie om opnieuw geboren te worden.

Hogere energieën
Goed Nieuws Voor De Hogere Vrouwelijke En De Hogere Mannelijke Energie!
Deze Nieuwe Maan Luidt Het Jaar Van Actie Met Compassie In.

Het is een vruchtbaar jaar.
Wij zaaien de zaden, geven ze water en zien ze ontkiemen.

 

Tuesday/Wednesday 12/13 January 2021.
THE NEW MOON IN CAPRICORN

We celebrate the first and special New Moon of the Year.
We stand at the beginning of a new cycle. We push through the layer
of fear that refuses to be ignored and keeps us from our pure self.
The numbers 2021=2+0+2+1=5 has to do with freedom, adventure,
creativity, compassion and change. It’sconnected to the 5 elements,
earth, air, fire, water and quantum energy. For example: Fire is our
passion and creativity, earth is the ability to shape our creative
endeavours in our daily life, so that it becomes tangible, air is about how we manage our actions, water determines what feels right and quantum energy
is the field that feeds and completes everything, the conductor of life.
The year 2021 shall, in many respects, be a fascinating year. One that will lay the foundations of the New Energy.

What are the important points?
1. This a good grounding moment. A moment to get connected with our forefathers, our roots. The roots of trees all over the world are now able to reach us with their centuries old wisdom.
2.
Getting rid of old negative energies that made us forget the wisdom of our ancestors.
3.
Keep in mind that the cosmic weather (so above, so below), can be unsettled, bringing unstable energies that could unbalance us.
4. Dealing with fear. We’re all born with it, but we can shake it off. We can start to listen to ourselves, instead of letting ourselves be guided by others.
5. The rise of Pure Feminine Energy.
6.
While we realise that this virus has brought so much misery to so many people, we also realise that it’s also brought good things too.
For example;
The appreciation of stillness.
The blinds have fallen from our eyes. We see things more clearly
A new way of thinking has started:
7. Feeling involved with children, grown ups, and with animals and plants has grown. We have new priorities.
8. The energy can sometimes be heavy, but its extra fuel can also give us the chance to be born again.

Higher energies.
Good news for the Higher Feminine and Higher Mascular Energy!
This New Moon heralds ‘The Year of Compassionate Action’ in.

It is a fruitful year. We can sow seeds and watch them grow.

29/30-12-2020: DE ENE REIS KOMT TOT EEN EINDE, EEN ANDERE BEGINT / One Journey Ends, Another Begins

OP 29/30 DECEMBER 2020,
DE LAATSTE VOLLE MAAN VAN DIT JAAR. DE VOLLE MAAN IN KREEFT.

DE ENE REIS KOMT TOT EEN EINDE, EEN ANDERE BEGINT.

Een SYMBOLISCHE actie om een EINDE te maken aan een OUDE REIS en EEN NIEUWE HELEMAAL FRIS TE BEGINNEN IS: ‘GA LEKKER ONDER DE DOUCHE STAAN’ en terwijl je het water over je lichaam voelt stromen, visualiseer je dat AL JOUW OUDE EMOTIES VOOR GOED WEGGESPOELD WORDEN en VOEL JIJ JE VRIJ.

De Maan vertegenwoordigt onze emoties evenals Kreeft dat doet. Nu komen ze op 29/30 december bij elkaar. De perfecte combinatie.

Ze zijn allebei vertegenwoordigers van de vrouwelijke energie en helpen ons onze ZORGZAAMHEID te herinneren. ONS VERMOGEN OM ONSZELF TE KOESTEREN EN TE BESCHERMEN.Dit jaar is een jaar geweest dat veel onzekerheid met zich mee heeft gebracht. Velen van ons hebben hun gevoel van veiligheid verloren.
Maar de Volle Maan in Kreeft aan het einde van 2020 is een boodschapper, die ons van binnen raakt met een gevoel van geruststelling, warmte en liefde. ZIJ laat ons voelen dat wij in staat zijn onze emoties zelf te verzorgen en in harmonie te brengen.

Ons lichaam is het huis van onze Ziel. Velen van ons hebben dit jaar veel tijd thuis doorgebracht. Heeft dit invloed op jou gehad? Heeft het je dichter bij je Ziel gebracht?

Neem in deze dagen de tijd om voor jezelf en jouw gezondheid te zorgen.

DE ENERGIE DIE WIJ NU ERVAREN IS EEN LICHTERE ENERGIE.
Het helpt om alles LUCHTIGER te bekijken en geeft ook INZICHTEN IN DE GOEDE DINGEN DIE ACHTERAF DIT JAAR GEBRACHT HEEFT. HET SCHEPT EEN VERBONDENHEID MET ALLES WAT ER OP AARDE GEBEUREN MOET!

LAAT HET EINDE VAN 2020 ONS ONTDEKKEN, DAT ONS HART ONS THUIS IS, WAAR WE THUISHOREN. DE ZETEL VAN ONZE ZIEL.

On 29/30 December 2020, We Have The Last Full Moon Of This Year.
The Full Moon In Cancer.

One Journey Ends, Another Begins

A symbolic action to end our old journey and begin the new one completely fresh, is to take a refreshing shower, and while you feel the water flowing over your body, visualize that all your old emotions are gone for good, and feel free.

The Moon represents our emotions just as Cancer does. On this special occasion they now come together on 29/30 December. The perfect combination!

They both represent the feminine energy and help us to remember what caring means. Our ability to care and protect ourselves.
This year has brought much uncertainty. Many of us have lost our feeling of safety.
But the Moon is a messenger that touches us with a feeling of comfort, warmth and love. This feeling lets us know that we ourselves are able to care for our emotions and create harmony.

Our Body is the home of our Soul. Many of us have spent a lot of the time at home. Has this influenced you? Has it brought you nearer to your soul?

Take these days to take time for yourself and take care of your health

The energy we now experience is a lighter energy.
It helps us to be more lighthearted, and afterwards gives insights into the good things that this year has brought. It creates a connection with everything that needs to happen on Earth.

Let us discover at the end of 2020, that our Heart is our home, it’s where we belong.
The seat of our Soul.

14/15 DECEMBER 2020: TOTALE ZONSVERDUISTERING IN BOOGSCHUTTER / A TOTAL SOLAR ECLIPSE IN SAGITTARIUS

OP 14/15 DECEMBER 2020
HEBBEN WE EEN TOTALE ZONSVERDUISTERING IN BOOGSCHUTTER
Deze is niet overal te zien, maar hij zal zeker effect op je hebben!
EEN EFFECT OP DE LANGERE TERMIJN!

VAN OUD NAAR NIEUW
De planeet SATURNUS is bezig om van STEENBOK naar het VOLGENDE TEKEN WATERMAN te gaan. Misschien lijkt het op dit moment dat het UNIVERSUM ons niet meer steunt, maar in feite wordt er een NIEUW HOOFDSTUK begonnen. Het HOOFDSTUK VAN WATERMAN, het teken van BROEDERSCHAP, HET OP ELKAAR AFGESTEMD ZIJN.
Het betekent ook dat als wij AL TIJDEN op een POSITIEVE MANIER HARD AAN ONSZELF GEWERKT HEBBEN, er BELONINGEN NAAR ONS TOE zullen vliegen voor alles wat wij opgebracht hebben. BLIJF FOCUSSEN op een GEVOEL VAN OVERVLOED en DANKBAARHEID en hou de deur open voor wat er binnenkort op je weg kan komen als een leuke verrassing.

EEN ONGELOOFLIJK JAAR
Wij hebben een ongelooflijk jaar achter de rug. Een jaar dat het leven, dat wij kenden bijna tot stilstand heeft gebracht. Ieder van ons moest bij zichzelf naar binnen gaan. Je zou kunnen zeggen dat wij in een cocon terecht zijn gekomen en net als de rups, in een tijdelijke metamorfose hebben gezeten.  Deze Nieuwe Maan kondigt aan dat voor ons deze METAMORFOSE BIJNA IS VOLTOOID. Onze vleugels maken zich klaar om UIT TE KUNNEN VLIEGEN, en in 2021 zullen we dit ZEKER doen!

ADVIES

Een BELANGRIJK advies: voordat je als een ‘VLINDER’ gaat vliegen, zorg ervoor dat je ALLES HELDER ZIET, zodat je WEET WELKE RICHTING JE GAAT!

DEZE ZONSVERDUISTERING BIJ DE NIEUWE MAAN
HEEFT EEN KRACHTIGE ENERGIE!
DAAROM IS DIT NU HET PERFECTE MOMENT om van onze OUDE GEWOONTES af te komen, zodat in 2021 ONS LICHAAM EN ONZE GEEST VOORZIEN ZIJN VAN LICHTERE, VERNIEUWENDE EN ZUIVERE ENERGIEËN.
De wereld ligt aan onze voeten! Met de Vlinder als ons voorbeeld, wordt  ONZE BLIK RUIMER EN ZIEN WE ALLES IN EEN GROTER GEHEEL. 
WANNEER WE EEN BLIJ GEVOEL KRIJGEN EN MEER KUNNEN LACHEN OVER BEPAALDE SITUATIES, WETEN WE DAT WE GOED BEZIG ZIJN.

BUITEN DE PLANNING OM
Zonder dat we het gepland hadden, worden we een nieuwe kant OPGEDUWD, en ervaren we onze EERSTE VLIEGENDE BABYSTAPJES. Ze brengen ons bij DE PURE VROUWELIJKE ENERGIE. COMPASSIE VOOR ALLES!

IETS OM IN DE GATEN TE HOUDEN

WAAR JE DE KOMENDE TIJD AAN DENKT WORDT EXTRA VERSTERKT!

DIT IS PRECIES DE JUISTE TIJD OM HET UNIVERSUM TE VERTELLEN WAT JIJ ECHT WILT!

 

ON 14/15 DECEMBER WE HAVE A TOTAL SOLAR ECLIPSE IN SAGITTARIUS
This eclips can’t be seen in every country,
but will still have a LONG TERM EFFECT ON US!


FROM OLD TO NEW.
The planet Saturnus is busy going from Capricorn to the zodiac sign Aquarius. It might feel that the Universe isn’t supporting us just now, but the reality is that it’s opening a whole new chapter in our lives. The chapter of Aquarius, the sign of Brotherhood and Oneness. This also means that if we’ve recently worked hard to get rid of old habits, rewards will fly in our direction, because of what we’ve brought up. Keep focussing on abundance and thankfulness, and stay open to nice surprises that could shortly come your way.

IT’S BEEN AN UNBELIEVABLE YEAR
We’ve had an unbelievable year. A year that seems to have brought the life we were used to, to a halt. Each one of us had to delve deeply into ourselves. You might say that we ended up in a cocoon, and like the Caterpillar, experienced a temporary metamorphose. This New Moon announces that this metamorphose has neared its completion. Our wings are preparing to fly, and in 2021 they certainly will!

ONE IMPORTANT PIECE OF ADVICE:
Before you take to your wings, make sure that you see things clearly, so that you are aware of which direction you’re going!

THE ENERGY OF THIS SOLAR ECLIPSE OF THE NEW MOON IS VERY STRONG !
That’s the reason that it’s now the perfect moment to trade in our old habits , so that in 2021, we can provide our mind and body with a lighter, fresh and purer energy.

The world lies at our feet! Having the flying butterfly as our example, our horizons are widened, and we see everything in a broader perspective.
When we are able to laugh on a daily basis, we’ll be on the right track.

WITHOUT PLANNING
Without planning it, we’re being pushed in a new direction, and experience our first baby flights. They bring us to the energy of the Divine Feminine. Compassion for all that lives.

SOMETHING TO KEEP AN EYE ON IN THE IMMEDIATE FUTURE.
Because of this strong energy, every thought (whether positive or negative), that comes into your mind will be strengthened.
That’s why it’s now the exact right time to tell the Universe what you really want!

LATEN WE HET LICHT VAN CHRISTUS VIEREN / LET’S CELEBRATE CHRIST

LATEN WE HET LICHT VAN CHRISTUS VIEREN !

“THE SPIRIT OF CHRISTMAS”
(Als we de ‘mas’ weglaten), houden we:
“THE SPIRIT OF CHRIST” over.

In een tijd van wreedheid en harteloosheid, bracht de geboorte van Jezus
het bewustzijn dat wij als mens ook een Liefhebbend Hart hadden.

HIJ BRACHT EEN BOODSCHAP VAN BARMHARTIGHEID, LIEFDE, HOOP EN DE UNIVERSELE WAARHEID.

Voor meer dan 2000 jaar vieren we in de hele wereld “Kerstmis”.
Ongelooflijk dat het nog steeds in deze ‘moderne, stressvolle wereld’ plaatsvindt.
Dat mensen een keer per jaar het gevoel hebben aardig te zijn voor elkaar!

Zo sterk is het Licht van Jezus. Dit is zijn Kerstcadeau aan ons.

Als kind en jonge man werd hij door andere hoge zielen gesteund. Hij stond er toen niet helemaal alleen voor. Naast de hoge zielen Moeder Maria (Eerder geïncarneerd in de tijd van Lemuria, Atlantis en Egypte),
die Jezus baarde als Maagd en Vader Jozef, later de incarnatie Sint Germain,
waren er De Drie Wijzen, die Jezus vanaf zijn jeugd begeleidden en hielpen,
totdat hij zijn eigen LICHT aan de wereld liet zien.

Toen hij klaar was om zichzelf aan de Wereld voor te stellen,
als Jezus 
Christus, de zoon van God,
was de kracht van zijn Licht zo sterk,
dat het 
tot de dag van vandaag voor miljoenen mensen
over de hele wereld nog steeds genezend is.
Zijn LICHT en BOODSCHAP van BARMHARTIGHEID EN LIEFDE VOOR ALLES WAT IS, is tijdloos en nog steeds een UITDAGING voor ons en deze wereld, maar de wereld wordt momenteel ondersteboven gegooid,
waardoor de WIJSHEID EN LIEFDE VAN JEZUS NU ACTUEEL is geworden.

     

WE WENSEN IEDEREEN LIEFDE EN LICHT TOE.


FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND, OPTIMISTISCH EN VREDIG 2021.


LET’S CELEBRATE CHRIST !

“THE SPIRIT OF CHRISTMAS”
(If we take the ‘MAS’ away, it becomes:
“THE SPIRIT OF CHRIST”

In a time of cruelty and heartlessness, the birth of Jesus brought
a higher consciousness to the World. He made us aware that we
as human beings had a Loving and Forgiving Heart.

HE BROUGHT THE MESSAGE OF
MERCY, LOVE, HOPE AND THE 
UNIVERSAL TRUTH

For more than 2000 years we’ve  celebrated  “Christmas” all over the world.
It’s unbelievable that this is still taking place in
our ‘modern and stressful world”.
That once a year people still get the feeling to be nice to one another!
That’s how strong the Christ light is! This is his Christmas present to us.

As a young child he lived a ‘normal’ simple life,
mixing with all kinds of people,
but at same time he was also supported and
guided  by other souls 
of a high consciousness.
Next to the Virgin Mother Mary (who also incarnated in
Lemuria, Atlantis and Egypt), who gave birth to Jesus,
and Father Joseph, who later incarnated as St. Germain,
there were the Three Wise Men, who were there to
guide and help the Young Jesus until he showed
the Light of Christ to the World.

He called himself Jesus Christ, the son of God,
and the power of his Light was so 
strong,
that to this day it continues to heal millions of people.

His message of MERCY AND LOVE FOR ALL THAT IS,
is timeless and still very challenging for us in this Modern World.
But this World has recently been thrown 
upside down,
bringing chaos everywhere. Millions of people are going through

fear and despair and feeling mixed up and
being confronted with themselves.

But we don’t have to remain passive and
just accept what gets thrown at us.

For example:
There are are many ways we can turn fear into love,
despair into hope, being mixed up into calmness,
whether it’s practising yoga, being with Nature,
meditating, turning the t.v. off etc.

At this (Jesus) Christmas time you can also turn
to the words of Jesus to bring peace into your life.

THE PURE ENERGY OF THE CHRIST LIGHT IS AS ALIVE AS EVER!

 

We wish Love and Light to you all.

Warm Christmas Days and a Healthy, Optimistic and Peaceful 2021.

30 november 2020 Volle Maan/ Maansverduistering in Tweelingen/ Zon in Boogschutter NOG DIEPER IN JEZELF GRAVEN / FULL MOON/LUNAR ECLIPSE IN GEMINI/SUN IN SAGITTARIUS: WE DIG DEEPER INTO OUR HIDDEN SELF

30 november 2020
Volle Maan/ Maansverduistering in Tweelingen/ Zon in Boogschutter
Wat is de invloed van een MAANSVERDUISTERING?
NOG DIEPER IN JEZELF GRAVEN.

OP DEZE MANIER KUN JIJ JE EMOTIES ZUIVEREN EN INTENTIES VOOR VERNIEUWING HARDOP UITSPREKEN.
Dit is een leerproces, dat je wakker maakt over je uiteindelijke mogelijkheden
die je in je leven hebt. In een gedeeltelijke Maansverduistering wordt een deel van het zonlicht geblokkeerd door de aarde. In plaats van dat we de volle laag van het zonlicht via de maan te zien krijgen, worden we misleid door zijn helderheid. Doordat de maan minder belicht wordt door de schaduw van de Aarde, wordt het mogelijk dat we iets te zien krijgen, dat normaal gesproken onzichtbaar was. We krijgen een AHA moment! Een moment in het NU waarin onze verborgen emoties ineens helder worden. We kunnen nu zien wat ons BLOKKEERT om verder te kunnen ontwikkelen en aan het werk gaan.
Via de gedeeltelijke verduistering heeft de Kosmos ons een cadeau gegeven door te kunnen zien waar het ons aan ontbreekt!
Door onze verborgen emoties te verwerken verschonen wij het water in ons lichaam zodat onze lichaamscellen kunnen vernieuwen en verjongen.

EEN TRANSFORMATIE
Dit betekent: Dingen die je vroeger niet los kon laten, gebeuren nu bijna vanzelf. Je kunt makkelijker ademhalen en jij voelt je fysiek sterker. Wat je vroeger alleen in je hoofd had, kun je nu ten uitvoer brengen. Je bent minder gespannen, waardoor je makkelijker kan communiceren en handelen.
Doordat de Maan in Tweelingen is, zie je twee kanten van de zaak: Terwijl jij je beter voelt, zie je ook het AFBROKKELEN VAN HET OUDE SYSTEEM.
Je bent optimistisch, jouw spiritualiteit neemt toe en je bent er van overtuigd, dat er een NIEUWE WERELD komt, waarin jij GOED zal functioneren.

HET IS MISSCHIEN TOCH DE MOEITE WAARD OM DIEPER IN JEZELF TE GAAN!

 

30th November 2020
FULL MOON/LUNAR ECLIPSE IN GEMINI/SUN IN SAGITTARIUS
HOW DOES A LUNAR ECLIPSE INFLUENCE US?
We dig deeper into our hidden self.

We do this so that we can purify our emotions and speak out our new intentions.

This is a learning process that awakens us to the unlimited  possibilities
we have in our lives.  In a partial Lunar Eclipse the Sun is blocked by a
shadow.
Instead of being able to see the intense colour of the Sun that misleads us
by its brightness, we see a break, through the shadow of the Earth, making it possible to see something of ourselves that was usually hidden. We receive an AHA moment!
A moment in the here and now when hidden emotions become clear.
We’re able to see what the reason was that obstructed our further development.
The Cosmos has given us a present via the Lunar Eclipse!
By dealing with our hidden emotions, we cleanse the water in our body so that our body cells can renew and rejuvinate.

TRANSFORMATION
This means: Things you couldn’t let go of in the past start to disappear automatically. You’re able to breath more easily and feel physically stronger. Thoughts you only had in your head, can now be brought into action.
You’re less tense, meaning it’s easier for you to communicate with others.
Because this Moon is in Gemini, you can see both sides of the story. While you feel better  within yourself, you also see the old world crumbling around you. You feel optimistic. Your spirituality increases.

TRANSFORMING INTO A HIGHER ENERGY ISN’T EASY, BUT ONCE YOU COMMIT YOURSELF TO WALKING DOWN THIS PATH, IT WILL BE WORTH IT.

14/15 November 2020 NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN: VAN RUPS NAAR VLINDER / THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

NIEUWE SUPER MAAN IN SCHORPIOEN
14/15 November 2020
VAN RUPS NAAR VLINDER

Door alles wat er met ons en om ons heen is gebeurd en nog steeds
gebeurt, hebben we veel tijd gekregen voor ZELFREFLECTIE. Niet altijd makkelijk, de ene dag ging het beter dan de andere. Er zijn VEEL
ONZEKERHEDEN. We worden op de proef gesteld en moeten VAAK DIEP gaan.
MAAR DE AANHOUDER WINT.
ALS WE IN STAAT ZIJN GEWEEST OM IN DE MOEILIJKE DAGEN CREATIEVE OPLOSSINGEN WETEN TE VINDEN, BEGINNEN WE TE GELOVEN DAT WIJ DIT VAKER KUNNEN DOEN.
Wij hebben ANGST vervangen door MOED en daar zullen we voor BELOOND worden. We kunnen de EMOTIES die ons naar BENEDEN HAALDEN, NU ACHTER ons laten omdat we door ZELFREFLECTIE geleerd hebben om te OBSERVEREN.

DEZE NIEUWE MAAN GEEFT ONS:
BEWUSTZIJNSVERRUIMING,
VERTROUWEN IN DE GOEDE AFLOOP EN ZELFVERTROUWEN.


OPNIEUW GEBOREN WORDEN

Wij krijgen NU DE KRACHT om onze OUDE HUID af te SCHUDDEN en OPNIEUW GEBOREN te worden. Wij voelen dat DE OUDE ZWARE ENERGIE, die wij steeds in ons hadden, een UITWEG heeft gevonden en ons lichaam geruisloos verlaten heeft om via onze onderbuik, in de Aarde opgenomen te worden. Zij zet deze energie om in POSITIEVE ENERGIE WAARUIT ZIJ AAN IETS NIEUWS LEVEN KAN GEVEN.

AFFIRMATIES
We zijn NU IN STAAT OM LIEFDE AAN ONSZELF TE GEVEN en EEN POSITIEVE 
AFFIRMATIES OVER ONSZELF UIT TE SPREKEN, zoals: “IK BEN EEN ONGELOOFLIJK SCHITTEREND LIEFDEVOL MENS!”, of: “IK BEN EEN TIJDLOOS, FANTASTISCH MENS, OP AARDE GEKOMEN OM LICHT TE CREËREN!”
OP DEZE MANIER ZUIVEREN WE ONZE ENERGIE EN LADEN WE ONZE BATTERIJEN HELEMAAL OP!

IETS OVER GEZONDHEID
SOMMIGEN VAN ONS KRIJGEN DE ESSENTIE VAN ONZE KWAAL DOOR. WE KRIJGEN HET NU HELDER, EN DENKEN “WAAROM KON IK DIT NIET EERDER VERZINNEN?” 

 


THE NEW SUPER MOON IN SCORPIO
14/15 November 2020
FROM CATERPILLER TO BUTTERFLY

Through everything that has happened to us personally and around us,
we’ve been given more time for self reflection. Not always easy! We experience one day better than the other. We’re faced with many uncertainties. Our patience
is put to the test and we often have to dig deep.
But perserverance wins!
If we’re able to create creative solutions during difficult days, we can begin to believe that this is something we can do more often.
We have exchanged fear for courage and for this we’ll be rewarded. We have the chance to leave behind the emotions that always brought us down because through self-reflection we’ve learnt to observe.

THIS NEW MOON GIVES US: TRUST, EXPANSION OF OUR CONSCIOUSNESS AND  SELF CONFIDENCE.

BORN AGAIN
We receive the power to peal off our old skin and to be born again. We feel as if the old and heavy energy we once felt has found an uitlet, silently leaving our body via our abdomen, integrating with the Earth beneath our feet. She converses this into positive energy to give something else a chance to create life.

AFFIRMATIONS
We are now able to give Love to ourselves and to speak out loud Positive Affirmaties, Such as: “I am an unbelievable magnificent human being”, or, “I am an ageless, fantastic human being, here on Earth to create light”. 
In this way we purify our energies and charge our batteries!

A  SMALL  ITEM ON HEALTH
Some of us suddenly see the very essence of our ailment . It becomes clear, and we may think “Why didn’t I come up with this before”?

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL / CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL /
CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE

EEN KERSTBOOMVERHAAL NIEUWE STIJL
Er was ooit een enorm bos vol met dennenbomen, groot en klein. Op een speciale plek was er een groep van drie. Twee waren lang en statig en tussen hun in stond er een klein lief boompje. Hij voelde zich zo gelukkig en beschermd door zijn ouders! Op een dag zou hij net zo grandioos zijn als hen! Het weer begon kouder te worden. Over een paar weken zou het Kerstmis zijn. Klein Boompje wist nog niet precies wat Kerstmis betekende, zijn ouders wel. Voor de bomen in het bos betekende het dat veel van hun vrienden en familie omgezaagd zouden worden om in huizen van mensen te staan als een sieraad. Het was een verdrietige tijd en er werd veel gehuild. Tot nu toe hadden de ouders van Klein Boompje niets van dit alles aan hem verteld. Ze hadden het geluk gehad dat hun stukje bos jaren met rust gelaten was geweest. Op een dag liep een groepje mannen richting de drie bomen. Eén zei: ‘Deze twee zijn te groot, maar dat kleintje kunnen we voor een goed prijsje verkopen.’ Hij pakte een kwast en schilderde een streepje op de stam. ‘Waarom hebben ze dat gedaan Mama? Is het waar dat ik omgezaagd wordt?’ Zijn ouders konden geen woord uitbrengen en bleven stil, en de tranen rolden langs de takken van Klein Boompje naar beneden. Hij huilde de hele dag door totdat hij zo moe werd en in slaap viel. Dit zou dagen duren. Wat de bomen niet wisten was, dat er een wind van verandering waaide.

Mensen begonnen ineens anders te denken! In de omgeving van ons enorme bos waren er verkiezingen geweest en een jonge progressieve man had gewonnen! Hij werd de baas over dit gebied. Voor het eerst in de geschiedenis kozen de burgers voor een politicus die compassie had! En wat deed hij? Vlak voor dat de Kerstbomen omgezaagd zouden worden verklaarde hij dat het enorme bos van nu af aan een beschermd natuurgebied zou zijn en dat alle bomen met rust gelaten moesten worden. Het duurde niet lang voordat het nieuws overal in het bos bekend werd, en natuurlijk wisten de ouders van Klein Boompje het als een van de eerste, en riepen ze naar hun zoon: ‘Wordt wakker, wordt wakker. Niemand gaat je pijn doen, nu of ooit. We zijn allemaal veilig!’ Toen hij dat hoorde was hij één en al oor, en ze vertelden hem wat er was gebeurd. Wat een prachtig einde van een verhaal! Hij wist dat dit de mooiste Kerstmis zou zijn die hij ooit meegemaakt had. Nu wist hij zeker wat een Kerstgevoel is.
Vrolijke Kerst Iedereen!

A CHRISTMAS TREE STORY NEW STYLE
There was once a huge forest full of Pine Trees, big ones and small ones. In one special place there was a group of three trees. Two were very tall and stately, the one in the middle was small and cute, and it was so happy, standing between his mother and father. One day he’d be just as grand as they were! The weather started to get colder. In a few weeks it would be Christmas. Little tree didn’t know what Christmas was exactly, his parents did. For the trees in the forest it meant that many of their friends and family would be cut down with a saw and taken away to strange places. It was a very sorrowful time. Many tears were shed. Up until now Little Trees parents hadn’t told him any of this. They had been lucky that their part of the forest had been left in peace for some years. One day a group of men walked in their direction. They stopped, looking at the three trees. One man said: ‘Those two are too large to cut down, but the little one will do fine. We’ll easily be able to sell it for a good price!’ And with that he took his brush and painted a stripe on the bark of Little Tree. ‘What’s happening Mum? Why did the man put paint on me? Is it true that they’re going to cut me down?’ His parents could only answer with silence, and the tears rolled down Little Tree’s branches. He cried all day until he was so tired that he fell asleep. And he kept on sleeping in the days to come. Little did he know that times had changed.

A new wind was blowing and people had started to think differently. Elections had just taken place in the region of the huge forest and a progressive politician had won and he was elected Governer of the State! For the first time ever the people had chosen for a man of compassion. And what did he do? Just before the Christmas Trees were to be cut down, he declared that the huge forest was now a Nature Reserve and would no longer be used for growing trees for commercial use. It didn’t take long before the news spread all over the forest, and of course Little Trees parents were two of the First to know! ‘Wake up, wake up son, no one is going to harm you now, or in any other year. We’re all safe! He was awake before he knew it and they quickly told him what had happened. What a great ending to this story! He knew that this was going to be the loveliest Christmas ever! He’s now sure what a Christmas feeling is!
Merry Christmas Everyone!

31 OKTOBER 2020: DE VOLLE MAAN IN STIER (ZON IN SCHORPIOEN) / THE FULL MOON IN TAURUS (SUN IN SCORPIO)

DE VOLLE MAAN IN STIER (ZON IN SCHORPIOEN): 31 OKTOBER 2020

ONTDEKKEN VAN ONGEKENDE TALENTEN.
De rust die wij opgebouwd hebben vanaf de Nieuwe Maan van 16 oktober in
Weegschaal passen we nu toe om stabiel te blijven onder de heftige energie van het teken Schorpioen, die bekend staat voor de onderste steen boven te halen! Pak nu je kans, en laat je niet meer meeslepen door emoties die jou uit je doen maken.


AKTIE ONDERNEMEN

Het moment is nu aangebroken dat we heldere inzichten krijgen in wat wij
moeten doen en ons daarbij laten leiden door onze intuïtie.
Zoals je weet heeft onze intuïtie niets te maken met ons verstand, en omdat het goed voelt besluiten we, zonder te twijfelen, door te gaan op de weg die wij al een paar weken geleden ingeslagen waren. Het is een groot besluit, dat onzekerheden met zich meebrengt, maar de KEUZES die wij NU maken zullen LATER BLIJKEN GOED te zijn.

WIJ WORDEN WIJZER!
De laatste tijd is er door de vele veranderingen, het leven voor iedereen onduidelijker geworden, máár EVEN GEDULD! De komende twee maanden komt er veel aan het licht en zullen wij meer hoop krijgen. Mensen worden steeds wijzer en laten zich niet meer om de tuin leiden. Over de hele wereld wordt het bewustzijn steeds groter, waardoor corruptie steeds minder kans krijgt.


ER IS EEN SPLITSING VAN DE WEG.

DE ENE KANT gaan de mensen die het bij HET OUDE HOUDEN.
ZE HOUDEN NIET VAN VERANDERINGEN EN WILLEN DAT ALLES HETZELFDE BLIJFT ALS HET NU IS. Ze willen PASSIEF BLIJVEN EN GEHOORZAAM ZIJN AAN EEN CORRUPT SYSTEEM. EEN SYSTEEM DAT ONS STEEDS MINDER VRIJHEID GEEFT EN ONS ISOLEERT.

NAAR DE ANDERE KANT gaan de mensen die BEWUST KIEZEN VOOR NIEUWE MOGELIJKHEDEN, WAAR JE NIET ALLEEN EEN NUMMER BENT, MAAR WAAR JE EEN GEVOEL VAN EIGENWAARDE HEBT. ZE KIEZEN VOOR DE VRIJHEID OM EIGEN BESLISSINGEN TE MOGEN MAKEN, ZIJ EISEN EEN TRANSPARANT SYSTEEM VAN AUTORITEITEN, DAT UITVOERT WAT ZE WILLEN.  

 


THE FULL MOON IN
TAURUS (SUN IN SCORPIO): 31 OCTOBER 2020

DISCOVERING UNKNOWN TALENTS
We use the calm feeling we created at The New Moon of 16 October in Libra
to keep our cool under the intense energy of Scorpio, who is famous for leaving no Stone unturned!
Grab this chance, and don’t let yourself get carried away through emotions that can upset you.

 

TAKE ACTION
The time has arrived for us to have the clarity to see what we now should do
and to let us be guided by our intuition.
As you know our intuition has nothing to do with our brain, and because our feelings feel good, without hesitating, we decide to carry on doing what we started a few weeks ago. It’s a big decision that brings uncertainty, but THE CHOICES we NOW make will LATER turn out to be GOOD ONES.

WE’RE GETTING WISER!
Recently, our lives have changed dramatically because of all the changes and
uncertainty has taken over. But BE PATIENT. During the next two months much will come to light that will give us more hope.
People are getting wiser. They Don’t let themselves be led up the garden path anymore. Over the whole world consciousness is growing and corruption is
being defeated.

WE’RE STANDING AT A CROSS-ROAD
PEOPLE WHO DON’T WANT TO CHANGE GO TO ONE SIDE.
THEY WANT EVERYTHING TO STAY THE SAME. THEY’RE HAPPY TO OBEY THE OLD CORRUPT SYSTEM.
A SYSTEM THAT GIVES US LESS FREEDOM AND ISOLATES US.

PEOPLE WHO GO TO THE OTHER SIDE, EMBRACE CHANGE and CONSCIOUSLY CHOOSE FOR A NEW SYSTEM OF POSSIBILITIES, ONE WHERE THEY’RE NOT JUST A NUMBER, BUT ONE THAT GIVES THEM THE FREEDOM TO MAKE THEIR OWN DECISIONS, DEMANDING A TRANSPARENT SYSTEM FROM THE AUTHORITIES WHO ARE WILLING TO CARRY OUT WHAT THE CITIZENS OF A COUNTRY WANT AND NEED.