10 januari 2020 VOLLE MAAN IN KREEFT-een INTENSE tijd / 10th january 2020 FULL MOON-an INTENSE time

10 januari 2020
VOLLE
MAAN IN KREEFT
is een zeer belangrijke stap op weg naar de
CONJUNCTIE VAN SATURNUS MET PLUTO op 12-01-2020,
die het begin van een Grote Positieve Verandering op Aarde inluidt.

DE VOLLE MAAN IN KREEFT
10 Januari 2020 – INTENSITEIT
Wij hebben bijna de top van de berg bereikt. De laatste meters, nog even volhouden! Deze Volle Maan en de Saturnus-Pluto conjunctie (12 januari) vragen veel van ons. Er gebeurt zoveel, zowel persoonlijk als in de wereld om ons heen, dat het moeilijk bij te benen is. We kunnen de uitdagingen als bijna onoverkomelijk ervaren, of ze juist als nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen omarmen om dingen in ons leven te veranderen. We zien dingen in de ogen zodat we ze op kunnen ruimen en voorgoed achter ons kunnen laten. We kunnen meer dan we denken.
We mogen niet vergeten dat wij een positieve invloed kunnen hebben op de sfeer (het collectieve bewustzijn) in de wereld.

We hebben te maken met beëindigingen, afsluitingen, realisaties en transities. Je kunt een doorbraak meemaken, barrières doorbreken, grenzen overschrijden, voorgoed afscheid nemen van pijnlijke situaties, losbreken uit een verslaving, een genezing of bevrijding ervaren. Wat ook heel belangrijk is, is onze rommel in en om ons huis opruimen! Wij zijn hier in huis ook volop mee bezig !

We zien steeds meer hoe egoïstische en corrupte mensen en instellingen van hun voetstuk vallen. Hoe steeds meer bedrijven die niet eerlijk zijn, kritiek krijgen en uiteindelijk failliet gaan. Hoe leiders dingen doen die wij niet meer kunnen accepteren. Laten wij hier hoop uit putten, dat dit het begin is van iets dat niet meer te stoppen is. Er zullen nieuwe mensen opstaan die wel te vertrouwen zijn, mensen die wel wijsheid, liefde en compassie hebben. Die met nieuwe uitvindingen, nieuwe harmonische en duurzame benaderingen naar voren komen.

Terug naar ons:
Het kan betekenen dat we onze situaties anders moeten bekijken, of dat we karmische / oude gedragingen los moeten laten. Misschien moeten we alles met een ruimere blik zien. Dat we niet alleen kijken naar de situatie waar we in zitten, maar dat we een positieve visie kunnen creëren voor nu en de toekomstige generaties.

KREEFT is het teken van o.a. het Moederschap. Het is nu ook het moment om de Lieve Krachtige Moeder te zijn voor jezelf. De Lieve Moeder van jouw Innerlijke Kind. Jezelf koesteren. Je gevoelens omarmen. Van jezelf houden.

Wij zijn de toekomst. We laten ons niet door verschrikkelijke gebeurtenissen van slag brengen, maar zien en laten zien hoe burgers over de hele wereld meer sympathie voor elkaar, dieren en het milieu hebben en dat er een verbroedering plaatsvindt, die het VERSCHIL maakt. HET IS NIET TE STOPPEN.

 

10th january 2020 – an INTENSE time
FULL MOON IN CANCER
is a very important step towards the CONJUNCTION OF SATURN WITH PLUTO
on the 12th January 2020, announcing the Great Positive Change on Earth.

THE FULL MOON IN CANCER
an INTENSE time
We’ve nearly reached the top of the mountain. Just a few meters to go. Hang on!|
This Full Moon and the Saturn-Pluto conjunction (12 January) asks a lot of us. So much is happening for us personally, and at the same time all over the world, making it difficult to keep up with it all. We may experience all these challenges as insurmountable, or see them as new possibilities and a new chance to embrace new
things in our lives. We can face things that don’t serve us anymore and decide to make a clear-up so that we can leave them behind and take a new path in our life. We can do more than we think! Our influence in the World is more important than we realise.

We’re dealing with terminations, closures, realisations and transitions. You can experience a breakthrough, breaking through barriers, exceeding borders and finally saying goodbye to painful situations forever, breaking loose from addictions and experiencing freedom.

Another important thing is, clear up the clutter in and around our house! We’re busy doing this at the moment!

We see increasingly more selfish and corrupt people and institutions falling from their pedestals. How many businesses that are not honest, get criticised and eventually go bankrupt. How leaders do things that no longer are accepted. Let’s be encouraged by these things that show us the beginning of something that won’t be stopped. New people shall stand up whom we can trust, people who do have wisdom, love and compassion. They shall introduce a new approach, bringing harmony and sustainability.

Back to us:
All this might mean that we’ll look at our own situation in a new light and that we’ll have to let go of old karma and old habits. Maybe we should be broader minded. That we don’t only look at the situation we’re in at the moment, but create a new positive vision for the next generations.

CANCER is the sign of, among other things, Motherhood. It’s now time to be the strong and loving mother for yourself. The loving mother of your inner child. Cherishing yourself. Embracing your feelings. Loving yourself.

We are the future. We don’t let ourselves get upset by terrible things, but see, and show sympathy for others over the whole world, for animals, the environment and that a solidarity is taking place, one which will make a GREAT DIFFERENCE.
IT WILL NOT BE STOPPED.

EEN GEBED VOOR ONZE AARDE DOOR PAUS FRANCISCUS / A PRAYER FOR OUR EARTH BY POPE FRANCIS

EEN GEBED VOOR ONZE AARDE DOOR PAUS FRANCISCUS
Almachtige God, je bent in het hele Universum aanwezig,
en in de kleinste van jouw schepsels.
Jij omarmt alles wat er bestaat met tederheid.
Giet de kracht van jouw liefde over ons heen,
zodat wij het leven en schoonheid beschermen.
Beziel ons met vrede,
zodat we als broers en zusters mogen leven zonder iemand te schaden.
O God van de armen, help ons om hen te redden,
die in de steek gelaten zijn en degenen die vergeten zijn op deze aarde,
die zo kostbaar zijn in jouw ogen.
Breng genezing in ons leven,
zodat wij de wereld mogen beschermen en er niet op jagen,
dat wij schoonheid zaaien, niet vervuiling en vernietiging.
Raak de harten van degenen,
die alleen uit zijn op winst
ten koste van de armen en de aarde.
Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken,
om vol met bewondering en bezinning te zijn,

en inzien dat wij diep verbonden zijn met elk schepsel,
terwijl wij naar jouw oneindige licht reizen.
Wij danken jou dat je iedere dag bij ons bent.
Stimuleer ons, bidden wij, in onze strijd voor
gerechtigheid, liefde en vrede.

Paus Franciscus.

A PRAYER FOR OUR EARTH BY POPE FRANCIS
All powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace,
that we may live as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned
and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united with every creature
as we journey towards your infinite light.
We thank you for being with us each day.
Encourage us, we pray, in our struggle
for justice, love and peace.

Pope Francis.

VOORBIJRAZENDE BOSBRANDEN IN AUSTRALIË / WILD BUSH FIRES IN AUSTRALIA

VOORBIJRAZENDE BOSBRANDEN IN AUSTRALIË
De praktische Wijsheid van de Aboriginals zou kunnen helpen.
The Firesticks Alliance is een Inheems-geleid gemeenschapsproject,

dat als doelstelling heeft nieuw leven in te blazen in oeroude culturele
brandpraktijken, die respect hebben voor planten en dieren.
Ze waren vroeger veel gebruikt voor de vestiging van de Europeanen.
De Inheemse bevolking is altijd een EXPERT geweest in het beheren van
hun land. Door kolonisatie hebben ze het jarenlang niet meer kunnen doen.

WILD BUSH FIRES IN AUSTRALIA.
The Practical Wisdom of the Aboriginals could help.

The Firesticks Alliance is an Indigenous-led community project that aims to reinvigorate the ancient use of cultural burning practices that respected plants and animals, widely used long before European settlement in Australia. The Aboriginals have always KNOWN how to manage their land.
Because of colonization they haven’t been able to do so for many years.

“DE REDDENDE KNUFFEL” / “THE RESCUING HUG.”

Pas Geboren Tweelingbaby Geneest Stervend Zusje

Hier is een foto van een artikel “De Reddende Knuffel”.
Deze Tweeling waren te vroeg geboren. Ze werden uit elkaar gehaald en in twee verschillende couveuses gelegd. De zwakkere van de twee begon achteruit te gaan en het werd niet verwacht dat ze in leven zou blijven. De verpleegster die op dat moment dienst had ging tegen de regels van het ziekenhuis in en besloot de baby waar het slecht mee ging te herenigen met haar zusje in de andere couveuse. De sterkere baby sloeg direct een arm om haar heen in een vertederende omhelzing, haar lichaamsfuncties herstelde en ze bleef in leven. Alles is verder goed gegaan en ze zijn nu allebei 24 jaar oud!


Reddende Knuffel / Rescuing Hug


New Born Baby Twin Girl Saves Her Dying Sister

This is a picture from an article called “The Rescuing Hug.”
The article details the first week of life of a set of twins. Apparently, each were in their respective incubators, and one was not expected to live. A hospital nurse fought against hospital rules and placed the babies in one incubator. When they were placed together the healthier of the two threw an arm over her sister in a endearing embrace. The smaller baby’s heart rate stabilized and her temperature rose to normal. They grew up into healthy young women and are now 24 years old!

25/26-12-2019 NIEUWE MAAN IN STEENBOK / NEW MOON IN CAPRICORN

25/26 december 2019
NIEUWE MAAN IN STEENBOK
is een belangrijke stap op weg naar de
CONJUNCTIE VAN SATURNUS MET PLUTO op 12-01-2020,
die het begin van een Grote Positieve Verandering op Aarde inluidt.

Wat opmerkelijk is met deze Nieuwe Maan zijn de 5 hemellichamen in Steenbok.
Door dit krijgen we een sterke aandrang om iets positiefs te doen voor onszelf dat een wezenlijke verandering in ons leven zal brengen. Deze 5 planeten in Steenbok geven aan dat het moment nu aangebroken is.

Let op: Doordat het bewustzijn een hogere frequentie krijgt komt alles wat er op Aarde gebeurt meer in het licht. Het gevolg is dat vele negatieve dingen, die altijd in het donker verborgen waren steeds meer in het licht komen, zichtbaar worden. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen en ga door met jouw positieve veranderingen, die de evolutie van een NIEUWE POSITIEVE WERELD veroorzaakt.

HIER ZIJN DE SLEUTELWOORDEN EN QUOTE’S BIJ DE NIEUWE MAAN:

DE NIEUWE MENS (is gezonder en leeft langer!)
GELOOF IN IETS en het zal je lukken! Je bent nu in staat om jezelf te genezen van ziektes en daardoor de aarde genezen (alles is één). In de oude energie was dit niet mogelijk.
De Oude Energie
Als je niet geraakt wordt door mensen om je heen die het altijd over het verleden hebben en steeds klagen, dan is dat geweldig. Je kan met iedereen communiceren en jouw energie hoog houden.  
Mocht het je niet lukken om naar anderen te luisteren met een glimlach op je gezicht, dan is dat ook oké. Je weet dat je in progressie bent en dat je weer aan jezelf moet werken! We kunnen niet van anderen verwachten dat ze veranderen. Het gaat altijd om ons. Wanneer wij een positieve houding aannemen, krijgen anderen de mogelijkheid om het ook te hebben.
Nieuwe Kwantum Energie
Dit bewustzijn wil vooruit, altijd op zoek naar het licht en nieuwe mogelijkheden. Deze energie werkt met het positieve, blijft jonger en vrij van ziektes.

PURE LIEFDE
Laten we kijken naar een klein kind of een hond. Bij hen zie je het geheim.
SAMENLEVING
Zelfs door één persoon te helpen, creëer je een stukje balans.
GROTE POSITIEVE VERANDERINGEN
Door grote positieve veranderingen maak je progressie. Blijf open en flexibel.
ONZE TAAK OP AARDE
Uitvinden wie we echt zijn.
EEN HOGERE FREQUENTIE VINDEN 
Vind jouw Ziel. Hoger hoef je niet te gaan.
BEREID JE VOOR OP DE NIEUWE WERELD, DIE JIJ GECREËERD HEBT
Ondanks het feit dat je altijd voor je tijd bent geweest, bleef je trouw aan
jouw intuïtie. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Het is nu jouw tijd.
GELOOF EN WIJSHEID
Door jouw wijsheid en geloof in deze nieuwe tijd, kom je steeds meer UIT jouw Comfortzone (Uit de box)!
JOUW NIEUWE ZELF
Doordat je het verleden achter je laat en je alleen bezig houdt met jouw kracht, eigenwaarde en dingen die jouw dagen positief maken, creëer jij je Nieuwe Zelf.
VRIJE KEUZE EN TALENTEN
Wanneer jij jouw talenten op een positieve manier ontwikkelt, zal je geholpen worden.
NIEUWE HELDERE INZICHTEN
Nieuwe inzichten komen plotseling tot je wanneer je hoofd leeg en stil is.
JOUW LEVENSPAD 
Door op te komen voor de kwetsbaren vind jij je Ziel.

 


25/26 december 2019
NEW MOON IN CAPRICORN
is an important step towards the
CONJUNCTION OF SATURN WITH PLUTO
which takes place on 12-01-2020, announcing the crumbling of the old system, gradually replacing it with new positive energie
(THE GREAT POSITIVE CHANGE ON EARTH)

What’s remarkable about this New Moon, are the 5 celestial bodies in Capricorn. This event can stimulate us to take positive actions that transform our lives. This event in Capricorn tells us, that the time is now ripe.

Watch out for this: Because consciousness is rising to a higher vibration, everything that was once in the dark will be seen for what it is. Don’t let it disturb you and stay positive. This is how you create the evolution of a NEW POSITIVE WORLD.

HERE ARE THE KEYWORDS AND QUOTES FOR THE NEW MOON:

THE NEW HUMAN (is healthier and lives longer!)

BELIEVE it and you can do it! Y
ou are now able to heal yourself from diseases, which then heals the earth. In the old energy this wasn’t possible.
The Old Energy
If you can remain untouched by people around you who always talk about the past and grumble about things, that’s oke. You can communicate with everyone keeping your energy high.
If you can’t always listen to others with a smile on your face, that’s oke too. You know that you’re in progress and that you still have to work on yourself!
We can’t expect others to change. It’s all about us. When we have a positive attitude they too get the possibility to have one too.
The New Quantum Energy
This consciousness wants to go forward, looking for the light and new possibilities. This energy works on the positive, keeping you younger and free from disease.

PURE LOVE

Let’s look at a small child or a dog. They hold the secret.
COMMUNITY
Even if we only help one person, we create balance.
GREAT CHANGES
When you experience great changes, you make progression. Stay open and be flexible.
WHY DID YOU COME TO EARTH?
To find out who you really are.
FINDING A HIGHER FREQUENCY
Find your soul. You don’t need to go any higher.
PREPARE YOURSELF FOR THE NEW WORLD YOU HELPED TO CREATE
In spite of the fact that you were always ahead of your time, you always stayed true to your intuition. That’s beginning to pay off. It’s now your time.
BELIEF & WISDOM
Because of your wisdom and belief in this new age, you’re always out of your comfort zone!
YOUR NEW SELF
You’re creating your new self because you’ve left your past behind, and are occupied with building up your selfworth, strength, and things that make your day a positive one.
FREE CHOICE AND YOUR TALENTS
You’ll be helped by invisible energies when you develop your talents in a positive way.
NEW AND PURE INSIGHTS
They come when your mind is empty and silent.
YOUR PATH OF LIFE
By standing up for the vulnerable you find your Soul.